Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISO 26000

No description
by

Maria Björling

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISO 26000

"Make the world more sustainable" -
ISO 26000
Huvudområden ISO 26000
Miljö
Tillvägagångssätt
Intervjuer
Om ISO 26000
Vägledande standard med riktlinjer och rekommendationer
Fördelar med socialt ansvarstagande
Presentation
Karlstads universitet
Miljövetarprogrammet
Praktik 6 veckor
Socialt ansvarstagande
Hållbar utveckling
Rättvisa
Hälsa
Trygghet
Respekt
Transparens
Jämställdhet
Arbetsförhållanden
Mänskliga rättigheter
Konsumentfrågor
Verksamhetsstyrning
Goda verksamhetsmetoder
Samhällsengagemang och utveckling
Etiskt agerande
Hänsyn
GAP-analys
Worldfavor.com
Observationer
Ej certifieringsbar
År 2010
Utarbetats av SIS, intressenter och experter på olika områden
Internationell och omfattande
Policys och dokument
Välgrundade beslut
Attraherar kunder och leverantörer
Starkare varumärke och större förtroende.
because you are part of something bigger
Miljö
Miljö
Arbetsförhållanden
Arbetsförhållanden
Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Konsumentfrågor
Konsumentfrågor
Verksamhetsstyrning
Verksamhetsstyrning
Goda verksamhetsmetoder
Goda verksamhetsmetoder
Samhällsengagemang och utveckling
Samhällsengagemang och utveckling
Hållbar resursanvändning, förebyggande av föroreningar, miljöskydd, strategier, anpassning
Miljöansvar
Minska miljöpåverkan direkt och indirekt
Hälsa, säkerhet & yrkeshygien, arbetsvillkor, utbildning & kompetensutveckling
Bättre metoder för riskhantering
Öka de anställdas lojalitet och engagemang
Bättre relation och perspektiv
Förebygga potentiella konflikter
Medborgerliga och politiska rättigheter -
rätten till liv, frihet, jämlikhet, yttrandefrihet.
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter -
rätten till arbete, mat, hälsa, utbildning, social trygghet.
En organisation har ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, även i sin inflytandesfär.
Tillhandahålla Information
Minimera riskerna vid användning av produkter
Skydda konsumenternas personuppgifter
Utforma produkter som är tillgängliga för alla
System som en organisation använder när de fattar och genomför beslut för att nå sina mål
Integrera socialt ansvar i hela organisationen
Källor
Innebörd: etiskt uppförande i relationer med andra organisationer.
Myndigheter, leverantörer, konkurrenter
Antikorruption, ansvarsfullt deltagande i den offentliga verksamheten, konkurrans med mera.
Ärlighet, rättvisa, intigritet
Affärsetisk policy utarbetas
Medvetenhet hos de anställda om konkurrenslagstiftningen
"Lika lön för arbete av lika värde"
Positiva svar
GAP:
Klimatkompensering
Kontinuerlig uppdatering kring hur konsumenters personuppgifter används (webb)
Fullständig tillgänglig info kring kvalitet utifrån tester och jämförelser
Hållbarhetsstatus
386 svar
Utgått från verksamheten här
Strukturer för beslutsfattande främjar inte lika möjligheter för underrepresenterade grupper att nå ledande positioner inom företaget.
Företaget saknar en policy för mänskliga rättigheter.
Återanvändning
Företaget säkerställer inte att någon anställd, partner, kund, intressent m.fl. diskrimineras.
Företaget ser inte till att anläggningen är lättillgänglig för människor med funktionsnedsättning.
Företaget uppmuntrar och stödjer inte människor att frivilligt arbeta med samhällstjänster eller socialt ansvarstagande.
Företaget deltar inte i lokala föreningar för att bidra till allmänhetens och lokalsamhällets utvecklingsmål.
GAP:
GAP:
GAP:
GAP:
Frågor?
Förbättringsförslag
Utveckla en "Code of Conduct" på företaget
Policy för mänskliga rättigheter
Främja lika möjligheter för underrepresenterade grupper att nå ledande postitioner
Strukturer för beslutsfattande uppmuntrar inte anställda, på olika nivåer, att delta i aktiviteter som rör socialt ansvarstagande.
Handikappanpassa anläggningen
Katrin Sjöberg
Maria Björling
Samhällsengagemang bidrar till samhällsutveckling och förbättrar organisationens relationer med lokalsamhället
Förståelse för lokalsamhällets värde
Samhällsengagemang och utveckling är båda väsentliga delar av hållbar utveckling
Består av formella styrmekanismer och informella processer som skapas genom organisationens kultur och värderingar, ofta påverkade av ledningen
ISO 26000 på
Definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid
- Svarsalternativ, kommentarer
Delområden
Hållbar resursanvändning
Miljöskydd, biologisk mångfald och återställande av naturliga livsmiljöer
Arbetsvillkor och social trygghet
Sysselsättning och anställningsförhållanden
Diskriminering och sårbara grupper
Risksituationer
Hållbar konsumtion
Upplysning och medvetenhet
Processer och strukturer för beslutsfattande
Antikorruption
Främja socialt ansvarstagande i värdekedjan
Jobbskapande och kompetensutveckling
Skapa välstånd och inkomstmöjligheter
Miljö -
Arbetsförhållanden -
Mänskliga rättigheter -
Konsumentfrågor -
Verksamhetsstyrning -
Goda verksamhetsmetoder -
Samhällsengagemang och utveckling -
Löfbergs
- ICP, Code of Conduct, certifieringar, Coffe & Climate, Hållbarhetsredovisning, hemsidan
Löfbergs och socialt ansvar
Mål
Kunskap
Svårt att hitta större gap
Ansvar från böna till kopp
GAP:
Återkallning
Mänskliga rättigheter
Ett företags beslut och aktiviteter påverkar miljön
Full transcript