Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

НББОУС-17 Түрээсийн бүртгэл

No description
by

Altanzul Jargalsaikhan

on 28 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of НББОУС-17 Түрээсийн бүртгэл

НББОУС-17 Түрээсийн бүртгэл
АГУУЛГА
1. Зорилго
1. Зорилго
Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны түрээстэй холбоотойгоор түрээслэгч ба түрээслүүлэгчийн хэрэглэхэд зохистой нягтлан бодох бүртгэлийн зохих бодлого, тодруулгыг тодорхойлох

2. Хамрах хүрээ

3. Тодорхойлолт
4. Түрээслэгчийн бүртгэл
2. Хамрах хүрээ
3. Тодорхойлолт
4. Түрээслэгчийн бүртгэл
5. Түрээслүүлэгчийн бүртгэл
5. Түрээслүүлэгчийн бүртгэл

Зохиогчийн эрхийг ашиглах гэрээ
/кино хальс, видео бичлэг, патент гм.../
Байгалын баялгийг олборлох, ашиглах, судалгаа шинжилгээ хийхээр байгуулсан гэрээ
/өөрөөр хэлбэл ашигт малтмал/
Биологийн хөрөнгийн түрээс
/нббоус-41/
Хөрөнгө оруулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
/нббоус-40/
Дараах зүйлсээс бусад нөхцөлд 17-г мөрдөнө
2004
2007
2013
2010
2001
Т-1
Түрээсийн үүсэл гэдэг нь
түрээсийн гэрээний үндсэн заалтуудыг талууд тохиролцон зөвшөөрсөн өдөр болон түрээсийн гэрээний өдрийн аль эхнийх нь байна.
Энэ өдөр нь
СТ үү ҮАТ гэдгийг ялгана
СТ-н үед хугацааны эхэнд хүлээн зөвшөөрөх дүнг тохирно.

Түрээсийн хамгийн бага төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнэ
= түрээсийн төлбөр * тогтмол мөнгөний ӨҮЦ + Баталгаат үлдэх өртөг, Худалдан авах сонголтот үнэ*1 удаагийн мөнгөний ӨҮЦ

Баталгаат үлдэх үнэ цэнэ гэдэг нь:

Түрээслэгч нь түрээсийн хугацааны эцэст үлдэх өртгөөр хэрэгжүүлэхээр тогтоосон дүнгээс буурсан аливаа дутагдлыг нөхөж олгохыг хүлээн зөвшөөрсөн бол тогтоосон дүн нь баталгаат үлдэх үнэ цэнэ болно.
Баталгаагүй үлдэх үнэ цэнэ гэдэг нь
түрээслэгч болон гуравдагч тал нь түрээсийн хөрөнгийн үлдэх өртгийг түрээсийн хугацааны эцэст төлөх үүрэг хүлээхгүй

Түрээс
гэдэг нь
түрээслэгч
болон түрээслүүлэгчийн хооронд хийгдэж байгаа гэрээ бөгөөд түрээслүүлэгчийн эзэмшиж буй хөрөнгийг тодорхой хугацаагаар ашиглах эрхийг
түрээслэгчид
өгч байгааг харуулдаг.

Түрээс
САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТҮРЭЭС
Санхүүгийн түрээс гэдэг нь
хөрөнгийн өмчлөлтэй холбогдсон бараг бүх эрсдэл болон урамшууллыг шилжүүлэх нөхцөл бүхий түрээс юм.
Энд өмчлөх эрх шилжих юмуу эсвэл шилжиж үл болно.
Санхүүгийн түрээсээс бусад түрээсийг хэлнэ.
Жишээ нь
Сити болон бусад таксины үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага
Өөрөөр хэлбэл
Түрээслэгч түрээсийн аль нэг хугацаанд давуу эрхтэйгээр худалдаж авах сонголттой байх
Жишээ нь
Ашиглах хугацаа нь түрээслэх үеийн хугацаанаас 75%- с их байвал санхүүгийн түрээс
Жишээ нь
100,0 сая төгрөгийн бодит үнэ цэнэтэй хөрөнгийг түрээслэх үед
ТХБТӨҮЦ
90,0 сая байсан бол үүнийг санхүүгийн түрээс гэнэ.
Үл цуцлагдах түрээс гэдэг нь
ЭЗЭНий/түрээслүүлэгч/ зөвшөөрөл болон ямар нэгэн санамсаргүй тохиолдлол гарсан үед цуцлагдах түрээс юм. Бусад үед цуцлагдахгүй.
Түрээслэгч ба түрээслүүлэгч компани 2000.1.2нд тоног төхөөрөмж түрээслэх гэрээнд гарын үсэг зурсан. Түрээсийн гэрээгээр дараах зүйлийг тохирсон.
1. түрээсийн хугацаа 5жил бөгөөд 14,500 баталгаагүй үлдэх өртөгтэй. Түрээслэгч жил бүрийн 1-1нд 110,000 ₮ түрээслүүлэгчид төлнө.
2. Түрээсэлсэн тоног төхөөрөмжийн бодит үнэ цэнэ 403,735₮ төгрөг байв. Ашиглалтын хугацаа 5жил
3. Түрээслэгч компани тт-ийн жил бүрийн 10,000₮ хөрөнгийн татвараас бусад бүх ашиглалтын зардлыг 3дахь талд төлнө. Хөрөнгийн татвар нь 110,000₮-ийн төлбөр дотор орсон байгаа
4. Түрээсэлсэн тоног төхөөрөмжийг түрээсийн хугацааны эцэст түрээслүүлэгчид буцааж өгнө.
5. Түрээслэгчийн өсөн нэмэх хүү 15% байв.
6. Түрээслэгч компани өөрийн өмчилдөг адил төсөөтэй ТТ-д ШША-аар элэгдэл тооцдог.
7. Түрээслүүлэгч компани өөрийн хөрөнгө оруулалтаас жилд 12%-ийн өгөөж олохоор түрээсийн жилийн төлбөрийг тогтоосон. Үүнийг түрээслэгч компани мэдэж байгаа

Эхлээд энэ түрээс нь санхүүгийн түрээс, үйл ажиллагааны түрээсийн аль нь болохыг тодорхойлно.
Түрээсийн хугацаа нь хөрөнгийн ашиглалтын хугацаатай тэнцүү буюу 5 жил байна.
Түрээсийн хамгийн бага төлбөрийн ӨҮЦ = (110,000-10,000)*Р/А12,5 =100,000*4.03735=403,735₮
ЖБ: дт ТТ 403,735
кт Түрээсийн өглөг 403,735
Дт Түрээсийн өглөг 100,0000
дт Хөрөнгийн Татварын зардал 10,000
кт Мөнгөн хөрөнгө 110,000


Түрээсийн үндсэн төлбөр нь 403,735₮ бөгөөд түрээслэгч жил бүр 100,000₮ төлөхдөө тодорхой хэсгээр нь үндсэн өрийг барагдуулж тодорхой хэсгийг нь хүүгийн төлбөрт төлнө. Үүнийг тооцоолохдоо үр ашигт хүүгийн аргыг ашиглана.
Түрээсийн өглөгийн бууралт = жил бүрийн түрээсийн төлбөр – түрээсийн өглөг дансны үлдэгдэл * дискаунтын хүүДээрх жишээгээр өгөгдсөн түрээс санхүүгийн түрээсийн шалгуурыг хангаагүй тул үйл ажиллагааны түрээсээр бүртгэсэн гэж үзье
Жил бүрийн эхэнд түрээсийн төлбрийг бүртгэх дансны бичилт
дт УТЗ 110,000
кт Мөнгөн хөрөнгө 110,000
Жил бүрийн эцэст
дт түрээсийн зардал 100,000
дт хөрөнгийн татварын зардал 10,000
кт УТЗ 110,000
Жил бүрийн эхэнд түрээсийн төлбөрийг бүртгэх дансны бичилт

дт
Мөнгөн хөрөнгө 110,000

кт
УОО 110,000
Жил бүрийн эцэст

дт
УОО 110,000

кт
Түрээсийн орлого 110,000

дт
Элэгдлийн зардал /403,735:5/ 80,747

кт
хуримтлагдсан элэгдэл 80,747
Full transcript