Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerlingensysteem gemeente

No description
by

Jos Betten

on 9 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerlingensysteem gemeente

Leerlingensysteem gemeente
Registratie schoolinschrijvingen
Controle absoluut verzuim
Registratie verzuimmeldingen
Registratie vrijstellingen
Registratie thuiszitters
Registratie voortijdig schoolverlaten
Verslaglegging/dossiervorming
Wekelijks worden gegevens uit DUO Bron ingelezen
Van elke leerling met een schoolinschrijving weten we dan:
-op welke school
-per wanneer
-welke opleiding
-welk leerjaar
-welke locatie
-per wanneer uitgeschreven (indien van toepassing)


Wekelijkse controle op leerlingen die wel in BRP voorkomen maar waarvan we geen schoolinschrijving hebben onvangen.

- De ouders van deze leerlingen worden aangeschreven en gevraagd aan te geven waar hun kind op school zit.

- Het antwoordformulier bij de brief moet een stempel van school krijgen.

- Voor leerlingen die niet naar school kunnen, is het mogelijk dat de ouders een vrijstelling aanvragen (onder bepaalde voorwaarden).

- Ook leerlingen 18 tot 23 jaar krijgen een brief met de vraag wat ze op dit moment doen.
Een vrijstelling van de leerplicht wordt afgegeven om de volgende redenen:

- leerling is psychisch of lichamelijk niet in staat onderwijs te volgen
- leerling staat ingeschreven op een school in het buitenland
- ouders hebben bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van school
- ouders hebben een "trekkend bestaan".

De vrijstelling wordt in het leerlingensysteem en in het vrijstellingsregister van DUO geregistreerd.
Verzuimmeldingen komen binnen via het verzuimportaal van DUO of rechtstreeks van school (PO en VSO).

-Meldingen vanuit het portaal worden digitaal ingelezen en, bij afhandeling, ook digitaal teruggekoppeld aan DUO (en dus scholen).
-Meldingen worden afgehandeld door leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider.
BRP
DUO Bron
DUO
Verzuimportaal

Verzuimmeldingen
PO en VSO
Leerlingen registratie gemeentes
- Welke bronnen worden er gebruikt t.b.v de leerlingenadministratie?
- Wat wordt er allemaal geregisteerd in het leerlingensysteem?
- Welke DUO cijferproducten gebruiken wij?
- Vragen?
Vragen?
- Thuiszitters zijn leerlingen die wel ingeschreven staan op een school maar langer dan 4 weken achtereen niet op school zijn geweest.
- Naast registratie in het verzuim wordt deze groep nog apart als thuiszitter geregistreerd.
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren van 18-23 die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten.
- Deze jongeren worden begeleid door de trajectbegeleiders van het RMC, dit is vrijwillig.
- Deze jongeren worden geregistreerd bij het RMC, ook als ze geen begeleiding willen.
- Van alle contacten met scholen, ouders, jongeren, hulpverleningsinstantie etc. die leerplicht of het RMC heeft worden gespreksverslagen vastgelegd in het systeem.
Gebruik DUO cijferproducten
Maandrapportages
- Rapportages Relatief verzuim: o.m. controle van openstaande verzuimmeldingen.
- Rapportages Vrijstellingenregister: o.m. controle of alle vrijstelling ook in vrijstellingenregister zijn geregistreerd.
- Rapportages Absoluut verzuim:
lijst wordt maandelijks helemaal doorgenomen
jongeren van deze lijst worden met prioriteit opgepakt.
aantallen worden gemonitord t.o.v. voorgaande jaren.
met behulp van de startset worden de voorlopige percentages vsv berekend.
als een leerling onterecht op de lijst voorkomt, bijvoorbeeld door foute registratie in Bron, proberen om dit te (laten) corrigeren zodat de leerling van de lijst af kan.
VSV cijferproducten
- VSV scanner
- VSV atlas
- VSV cijferbijlage
- VSV verkenner
BRP gegevens 0-23 jarigen
De gegevens van kinderen van 0-23 jaar worden vanuit BRP in het leerlingensysteem gezet.
Via een automatische koppeling:
- NAW gegevens
- BSN
- Gegevens van de ouders
Aanleiding voor deze bijeenkomst
- In ons dagelijks werk zijn we met elkaar verbonden.
- Elke actie kan gevolgen hebben voor iemand anders in de keten (zonder dat je dat soms weet)
- We kennen elkaar niet
- We kennen elkaars werkwijzen niet
- Hoog tijd om elkaar te leren kennen, elkaar te informeren over onze werkwijzen en kennis met elkaar te delen.
- Wat levert het ons op?
- Ook worden er documenten (bijvoorbeeld verzuimoverzichten) aan een leerling toegevoegd waardoor er een volledig dossier ontstaat.
Wat levert het ons op?
- De administratie is de basis voor het werk van de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider
- hoe completer, correcter en actueler de gegevens uit de verschillende bronnen zijn, des te beter kan een leerplichtambtenaar of een trajectbegeleider een jongere oppakken en (eventueel) terugleiden naar school. Tijdig aanleveren van gegevens is hierin erg belangrijk.
- Algemeen doel is om jongeren een dusdanige opleiding te geven zodat ze op volwassen leeftijd werk of dagbesteding hebben, waarmee ze in hun onderhoud kunnen voorzien.
Wensen voor de toekomst
- Verkleinen van de effecten van het zomerlek (de enige periode waarin het leerlingensysteem niet correct, volledig en actueel is)
- Verder digitaliseren
- Administratie op de kaart!
- Wensen voor de toekomst
-Leerplichtambtenaren en trajectbeleiders proberen jongeren terug te leiden naar school (als dat kan) of proberen mee te denken over een andere bestemming voor de jongere.
- Het leerlingensysteem dient als informatiebron voor beleidsafdelingen van de gemeenten en het gemeentebestuur
- VSV planner
Meer informatie op: http://www.aanvalopschooluitval.nl/cijfers/vsv-cijferproducten

Kennisdelingssessie scholen/gemeenten/DUO
04-06-2015
Full transcript