Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa at daigdig

No description
by

kate lee

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa at daigdig

Ano nga ba ang karapatang pantao?
-Sa Pilipinas, sinasabi ng ilang pag-aaral na ang mga Igorot sa Cordillera, Ilongot sa bulubundukin ng Carballo at Sierra Madre, Aeta sa Gitnang Luzon, Mangyan sa Mindoro, Lumad at maging ilang Muslim sa Mindanao ay halimbawa ng mga katutubo na naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao, pangangamkam ng lupaing ninuno, militarisasyon, tinatwag itong marginalization.
-Sila ay naging biktima ng diskriminasyon sa lipunan at ipinalaganap pa ng isang hindi makatarungang sitema ng pamahalaan, edukasyon, pamamahayag, empeyo, at iba pa. Ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang lupaing ninuno. Dito lamang sila kumukuha ng kanilang pang araw-araw at ito rin ang kanilang ginagawang tanghalan ng kanilang katutubong ritwal at tradisyon. Ang pag kamkam sa kanilang lupaing ninuno ay isang uri ng pag bura sa kanilang makasaysayang lahi. Tinatawag na ethnocide ang pag patay sa kultura, buhay,at kabuhgayn ng mga katutubo. Kaliwat kanan ang ginagawang operasyon ng pag totroso, pagmimina, at pagpapatayo ng dambuhalang dam na nag bubunga ng pagkasira ng tirahan ng mga katutubo. Bunga nito nawalan trabaho at nabubulabog ang tahimik nilang pamumuhay.   
-Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa "payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao.“ Kabilang sa mga halimbawa ng mga karapatan at mga kalayaan, na karaniwang iniisip bilang mga karapatang pantao, ang mga karapatang sibil at pampulitika, tulad ng karapatang mamuhay at kalayaan, kalayaan sa pagsasalita, at ang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas; at mga panlipunan, pangkalinangan at pangkabuhayang karapatan, kasama ang mga karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanapbuhay, at karapatan sa edukasyon.

-Mayroong iba't ibang uri ng karapatan ang bawat tao, karapatang mabuhay , makapag-aral , makapag-trabaho , maka-punta sa iba't ibang lugar na kangyang nais puntahan .
Diskriminasyon sa hanay ng kababaihan.

mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa at daigdig
Paglabag sa karapatan ng mga INDIGENOUS PEOPLE o katutubong mamamayan


-Maari itong iugnay sa nananaig na patriyarkal na kultura sa ilang sektor ng lipunan sa rehiyon. Subalit hindi rin maitatanggi ang epekto ng mga panlabas na pwersa. Ayon sa Network Overseas Opposed to U.S.Troops, may direktang kaugnay ang laganap na prostitusyon ng kababaihan tuwing may mga pagsasanay na militar ang pwersang Pilipino at Amerikano. Ganito rin daw ang realidad sa mga lugar sa South Korea at Japan kung saan may mga base militar rin ang ang pwersang Amerikano.

Diskriminasyon sa Relihiyon

-sa bansang sudan, mas mababa ang pagtingin sa mga taga-timog na hindi mga muslim.

-nakita ito sa sistemang caste sa india. Ang pagtanggi ng mga aprikano sa relihiyong islam noong kumalat ito sa aprika at pagkauwi nito sa pang-aalipin sa kanila ay isa ring halimba
Sistematikong pang-aabuso at pananamantala

Amritsar Massacre
-Katulad ito ng kaso sa Spain, Nether Land, France, Great Britain, Portugal, at UN. Ang mga mamayanan ay dumanas ng sapilitang pag gawa, diskriminasyon, pagkabilango, pagpatay, at iba pa. Ang mga halimbawa ay naging karanasan ng India sa Imperyong British sa loob ng mahabang panahon. Ang Amritsar Massacre ay hindi malilimutan sa kasaysayan ng India, Ito ay naganap noong Abril 13, 1919 na kung saan ay pinaulanan ng bala ng armadong pwersa ng Imperyong British ang mga walang kalaban laban na mga indian na nag pupulong at nag poprotesta sa mga oras na iyon. Ang mga indian na nag poprotesta dahil sa hindi demokratikong patakaran ay hindi armado kung kayat sila ay walang kalaban laban.


MGA PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO SA PANAHON NG DIKTATURA

  -Sunod sunod ang naging pag huli sa mga kritiko sa pamahalaang diktatoryal. Dumaranas ng pisikal at sikolohikal na pag papahirap ang karamihan sa kanila . At umabuso naman ng seksuwal na pag aabuso ang mga kababaihang bilanggo. May mga kaso rin na hindi na natagpuan ang mga bangkay ng pinaslang. tinatawag silang desaparecidos(disappeared). Sinasadya ito ng ilang militar upang walang katibayansa kanilang ginawang krimen. Ang pag kadismaya at galit ng mamayanan ay epekto ng hindi demokratiko, hindi makatuwiran, at hindi makataong patakaran. Bunga ng mga ito ang mga mamamayan ay nakisangkot at nakibahagi sa ibat iabgn uri ng pakikibaka tulad ng demonstrasyon sa kalsada, boykot, armadong pakikidigma, at iba pa. Ang mga ganitong gawain ay tinapatan ng diktatoryal ng mas maigting na puwersa tulad ng panggigipit at pandarahas.

Sistematikong Panunupil

-Hindi aksidente ang paglabag ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ito ay isang pang arawaraw na kaganapan sa isang lipunang malakolonyal at mala-pyudal. Hindi lamang karapatang politkal at sibil ang nilalabag ng rehimeng US-Aquino. Kabilang din dito ang pagkaila sa mamamayan ng trabaho, lupa, pagkain, pabahay, edukasyonat iba pang serbisyo sosyal. Humahantong sa sistematikong panunupil ng sambayanang Pilipino ang pagpapanatili at pagtanggol ng mga naghaharing burgesya komprador at panginoong maylupa sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Lumolobo ang bilang ng mga paglabag ng karapatang pantao sa ilalim ng Oplan Bayanihan, ang programang kontrainsurhensya ng rehimeng US-Aquino kung saan nagiging target kahit ang mga ligal na aktibista at ordinaryong mamamayan. Sa ganitong kalagayan, walang ibang patutunguhan ang mga kabataan at estudyante kundi ang makilahok sa mga pagkilos ng mamamayang Pilipino upang patalsikin ang rehimeng US-Aquino at isulong ang pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba.

Paglabag sa karapatan ng mga Jew

 -Ang ginawang paglabag sa karapatang pantao ng mga jew sa panahon ng pamumuno ni Adolf Hitler ay sistematiko. Ang Etnosentriko ay isang pananaw na ang kulturang o pangkat na kinabibilangan ng isang tao ay higit na katataas kayas sa iba. Sinasalamin ng paniniwala ng mga Nazi ang panananaw na ito. Nag sagawa ang mga Nazi ng isang malawakang operasyon na puksain ang mga jew dahil sa paniniwalang ito. Tinawag na Holocaust ang operasyon na pag puksa sa mga Jew, Ang mga Jew na nahuli ay inilagay sa isang concentration camp at pinatay sa gas chamber. Ang
ibang nga Jew ay namatay dahil sa sakit sa loob ng concentration camp. . Si Anne Frank ay isa sa mga nakabilanggo, Bunga ng pagkatuklas ng kanyang diary na nag siwalat ng kalunos lunos na karanasan niya at ng kanyang pamilya sa pamumuno ng mga nazi. Ang kanyang diary ay detalyado, malaman, at madamdamin. Ang kanyang diary ay inilimbag upang gawing babasahin at mapag aralan ang malagim na kasaysayan ng holocaust .

HOLOCAUST


-Mula Hulyo 2010 hanggang Oktubre 2014, naitala ng grupong Karapatan ang 222 biktima ng extrajudicial killing, 221 biktima ng frustrated killing, 691 biktima ng ilegal na pagaresto at detensyon, 104 biktima ng torture, at iba pa. Halos kalahati ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines ay naghahasik ng lagim at malawakang paglabag ng mga karapatang pantao sa Mindanao, bagay na nagtulak sa pagsagawa ng isang lakbayan patungong Maynila upang ilantad ang tunay na kalagayan sa Mindanao. Matapos ang sampung taon ay wala pa ring hustisya para sa mga biktima ng Hacienda Luisita masaker habang patuloy pa rin ang pagkontrol ng angkan ni pangulo BS Aquino sa lupa sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi na ito sa mga magsasaka. Wala pa ring hustisya sa mga biktima ng Ampatuan masaker, limang taon matapos maganap ang karumaldumal na pagpatay sa 58 tao kabilang ang 32 na mamamahayag.

Kawalang Hustisya
Yellow- dog contract

-na kung saan pinapapirmahan sa manggagawa bago siya tanggapin sa trabaho. Hindi pinapahintulutan ang manggagawa na sumali sa anumang samahan o ng mga mangagawa, at kung siya ay kasapi na kailangan niyang tumiwalag dito. May mga kasong humahantong sa union busting kung nakaaapekto ito sa sariling interes ng nangangasiwa. Ang mga ito ay malinaw na pag labag sa karapatang pantao. Ito ay halimbawa ng unfair labor practice.

Child Soldier

-ay isa sa pag labag sa karapatang pantao. Ang mga child soldier ay laganap sa iba’t ibang parte ng daigdig na may rebelyon. Mababa ang pagtingin sa kakayahan ng kababaihan sa isang praktikal na lipunan. Lalaki ang sukatan ng talino, lakas, husay, at tapang dahil dito. Bunga nito, ang kababaihan ay maaaring maging biktima ng karahasan sa tahanan, prostitusyon, double standard, at iba pa.

Segregasyon batay sa lahi


-kadalasan, ang mga itim o colored ay hindi nakapapasok sa magandang trabaho dahil mas pinipili ang mga puti. ang diskriminasyon sa Africa o apartheid ay isa ring anyo ng paglabag dito. Sa mga itim, ang apartheid ay isang bilangguang buhay. Itinuturing ang mga itim ng dayuhan sa sarili nilang bansa. Dapat lagi nilang dala ang pasaporte nila kung hindi ay maaaresto sila agad. Ang batas apartheid ay nagbabawal ng magkahalong pagsasama. May sariling mga pasilidaang mga itim sa mga puti.


Terorismo

-isa ring paglabag sa karapatang pantao. Kitang-kita ito sa amerika, north korea at maging sa pilipinas. ang terorismo ay sistematiko paggamit ng malaking takot, madalas marahas, lalo na bilang isang paraan ng pagpipigil. Sa internasyonal na komunidad, gayunpaman, ang terorismo ay walang ligal na nagbubuklod na, kriminal na batas kahulugan. Karaniwang kahulugan ng terorismo sumangguni lamang sa mga marahas na kilos na kung saan ay inilaan upang lumikha ng takot (takot); ay perpetrated para sa isang relihiyon, pampulitika o, ideological layunin, at sadyang target o balewalain ang kaligtasan ng mga non-combatants (populasyong sibil).

Diskriminasyon sa kasarian

-madalas ito sa mga kababaihan. May mga bansa tulad ng Somalia kung saan tinutuli ang mga kababaihan bilang pagkontrol sa kanila. Ang diskriminasyon dahil sa kasarian pagkakilanlan ay anumang kilos batay sa kasarian ng isang tao, may intensyon man o wala, na nagpapahirap sa isang tao o grupo at hindi sa mga iba, o na hindi nagbibigay o naglilimit ng pagkuha sa mga benepisyo na makukuha ng ibang mga miyembro ng lipunan. Ito’y maaaring madaling makita o pasimple lamang. Ang diskriminasyon ay maaari rin mangyari sa mas malaking sistematikong antas, tulad ng kung ang isang patakaran o polisiya ay mukhang walang kinikilingan, pero hindi dinisenyo sa isang inklusibong paraan.  Maaari itong makapinsala sa mga karapatan ng mga tao dahil sa kanilang kasarian pagkakilanlan.

GROUP 2
KATE CONTRERAS
YVONNE DE CASTRO
DENICE DE GUZMAN
SHARMAINE DELGADO
ANGELA DIMAPILIS
Mga Sanggunian:
https://tl.wikipedia.org/wiki/Karapatang_pantao
https://prezi.com/4mahg8mc2g4x/copy-of-ang-mga-karapatang-pantao/
http://www.slideshare.net/ApHUB2013/iba-t-ibang-anyo-at-epekto-ng-paglabag-sa-karapatan-report-4th-grading-3rd-year
https://mendeleevap.wordpress.com/2013/03/12/804/
http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Human_Security_Act_ng_2007
http://www.philippinecollegian.org/paglabag-sa-karapatang-pantao-nagpapatuloy-sa-ilalim-ni-aquino/
Full transcript