Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FUNDACIÓ PRIVADA GARROTXA LÍDER. Memòria d'Activitats i Sostenibilitat 2010

No description
by

Fundació Garrotxa Líder

on 31 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FUNDACIÓ PRIVADA GARROTXA LÍDER. Memòria d'Activitats i Sostenibilitat 2010

FUNDACIÓ GARROTXA LÍDER Promou el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa i el Collsacabra en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i de qualsevol altre tipus, lligant el creixement als criteris de desenvolupament sostenible. Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta - 17800 Olot
Tel: 972 27 16 00 - Fax: 972 27 16 66
garrotxalider@garrotxalider.com
www.garrotxalider.com Activitats de la Fundació Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra 26 organitzacions adherides al Codi de Gestió Sostenible
35 visites d'assessorament individualitzat a les organitzacions
20 acreditacions amb la marca Gestió Sostenible Projecte Gestió Sostenible Rural 18 territoris que implanten el Codi de Gestió Sostenible
80 participants en cursos formatius
50 assistents en jornades de sensibilització
50 assistents en visites formatives
89 impactes en premsa Projecte d'acompanyament a productors agroalimentaris Formació a petits productors i elaboradors agroalimentaris
Sensibilització sobre els beneficis de consumir productes locals Política de la Fundació Sostenibilitat Econòmica Ús dels recursos locals 61% de compres realitzades al territori
86% de serveis consumits en proveïdors del territori
77,7% de treballadors residents al territori Gestió empresarial La Fundació ha iniciat un procés de reflexió sobre un nou model estratègic que permetrà determinar els seus objectius a curt i llarg termini i tot el seu procés de planificació Sistemes de gestió S'ha realitzat una revisió del sistema de gestió de la qualitat existent segons la norma ISO 9001:2000, i s'ha constatat l'obsolència de molts dels procediments. Es definirà un nou mapa de processos quan es disposi de la nova estratègia. Màrqueting responsable Tota la informació que es difón està revisada, contrastada i actualitzada. Es garanteix la seva transparència i fiabilitat.
1 participació en l'organització d'un acte promocional
4 participacions en xerrades o jornades de sensibilització
1 organització d'un acte de reconeixement i acreditació d'empreses
19 butlletins del Garrotxa Actualitat publicats
6 impactes en premsa NTIC Innovació 100% de la plantilla utilitza les NTIC
Compra de llicències Microsoft Office per incompatibilitats amb el programari lliure Desenvolupament de 3 nous projectes:
3a revisió del Codi de Gestió Sostenible
Disseny d'un Protocol Mínim Comú per la marca Calidad Rural
Transferència de la metodologia d'implantació del Codi de Gestió Sostenible a l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura Sostenibilitat Ambiental Gestió de l'aigua Impacte ambiental no significatiu, ús domèstic.
Aixetes amb polsador Gestió de residus Contenidors per a la selecció de paper i plàstic
Impressió a doble cara i a dues cares per banda
Reutilització de tòners
Predeterminació de les impresores en qualitat econòmica
Reutilització de material de classificació i arxiu
Comunicació interna via correu electrònic Gestió de l'energia 18 plaques fotovoltàiques de 160W, que s'utilitzen per a l'autoabastiment energètic de l'edifici aportant fins a un 4,2% de l'energia aconseguida.
Lluminàries de flourecents tubulars
Hivernació de pantalles en els ordinadors
Sistema de temporització en els llums dels banys
Climatització amb fan-coils Integració ambiental dels treballadors i treballadores Formació ambiental dels treballadors i treballadores Integració a l'entorn Compra de paper fabricat amb fibres reciclades 100%, certificat amb la garantia "Àngel Blau" Sostenibilitat Social Condicions sociolaborals de les persones treballadores Plantilla mitjana de 7,41 treballadors i treballadores
100% dels contractes eventuals o per obra i servei
La relació per categoria professional entre el salari home i dona és igual a 1
L'índex o mitjana de permanència és 1,85 anys
La proporció entre el salari més alt i el salari més baix és 1,58
El 100% dels treballadors han gaudit de mesures de conciliació de la vida laboral i personal
La taxa mitjana d'absentisme és del 0,92%
No s'ha produït cap baixa ni accident laboral
No s'han registrat queixes per part de les persones treballadores Participació de les persones treballadores El 100% de la plantilla participa en els processos participatius de consulta i recollida d'idees, independentment de la categoria laboral Igualtat d'oportunitats El 100% dels processos de contractació han estat oberts Contaminació de l'aire 3085 kg. CO² llançats a l’atmosfera per mobilitat laboral
6002 kg. CO² llançats a l’atmosfera per desplaçament al lloc de treball Formació de les persones treballadores El 100% de la plantilla ha cursat formació vinculada al seu lloc de treball
2,94% d'inversió en formació respecte a la massa salarial
73% de les hores de formació han estat dins l'horari laboral Comunitat El 100% de les comunicacions formals són en llengua catalana
En els canals de major difusió de l'organització (web o butlletí electrònic), s'aprofita per difondre els valors de la seva àrea d'influència, a través de la publicació de fotografies, promoció d'activitats econòmiques, o enllaços amb altres entitats de promoció del territori
En dates assenyalades en el calendari cultural català o local s'ha escurçat la jornada en 3 hores per promoure la participació del personal en el actes de celebració d'aquestes diades. Cooperació interempresarial La Fundació és membre del Consorci de Mediambient i Salut Pública (SIGMA) i del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, amb els qui comparteix els criteris de desenvolupament sostenible del territori
Durant el 2010, ha cooperat amb 13 entitats diferents, i ha formalitzat 2 convenis de formació amb l'IES Bosc de la Coma Satisfacció col·lectiu client No s'ha registrat cap queixa per part del col·lectiu client Empreses proveïdores La Fundació disposa de criteris de selecció dels proveïdors que tenen en compte aspectes de proximitat, qualitat, ambientals i socials.
El termini màxim establert de pagament als proveïdors és de 60 dies, si bé el termini mitjà ha estat de 102,11 dies, una xifra sensiblement inferior a la de 2009.
Del total de proveïdors, el 53,48% són empreses del territori Competència La Fundació no té competència en la seva àrea d'influència, excepte en el servei d'emprenedoria i autoempresa Objectius Continuar i finalitzar el procés de reflexió intern
Incorporar la política de RSE en la nova estratègia
Designar un responsable de RSE que impulsi i coordini un sistema de gestió integrat
Elaborar un pla de màrqueting
Millorar el procés per al control de les comunicacions
Creació d'espais d'innovació
Dissenyar accions per fer un salt qualitatiu en RSE Completar i implantar el manual d'acollida per als nous treballadors
Formar al personal per a l'ús del llenguatge no sexista
Elaborar un pla anual de formació consensuat entre el personal i la direcció
Establir un calendari periòdic de trobades entre els responsables de direcció dels diferents centres de promoció econòmica per analitzar problemàtiques conjuntes i coordinar actuacions
Reactivar la sistemàtica d'avaluació de la satisfacció del col·lectiu client
Reactivar la sistemàtica d'avaluació de proveïdors vinculada a la RSE
Comunicar als proveïdors sobre les actuacions i la política de RSE de la Fundació. Establir una política ambiental comú amb les diferents entitats presents a l'edifici on s'ubiquen les oficines de la Fundació
Dissenyar i implementar mesures per afavorir la minimització de l'emissió de gasos a l'atmosfera Econòmics Ambientals Socials Organigrama Servei de creació i consolidació d'empreses Pacte Territorial per l'Ocupació de les comarques de Girona 72 persones sensibilitzades en seminaris de generació d'idees i creació d'empreses
113 persones assessorades
20 empreses creades, 21 llocs de treball creats
7 persones formades en planificació econòmico-financera
8 persones formades en anàlisi de l'entorn
10 persones formades en normativa fiscal, laboral i mercantil
2 cooperatives i 3 grups d'emprenedors assessorats Coordinació de la justificació i certificació de la subvenció, en relació a la xarxa d'agents articulada a la província de Girona Tècnics de promoció econòmica compartits entre varis municipis Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts,
La Vall d'en Bas i la Vall de Bianya 5 accions de planificació estratègica de desenvolupament local
4 projectes de dinamització turística dels municipis
1 projecte de dinamització comercial
Accions de difusió d'informació d'interès al teixit empresarial; 6 emprenedors assessorats, 11 empreses visitades i 21assessoraments individualitzats a empreses
1acció de promoció de les TIC a les pimes
2 projectes d'orientació i inserció laboral
11 plans d'ocupació municipals sol·licitats per a la realització d'obres i serveis d'interès local Suport Leader Eix 4 PDR 2007-2013 31 entrevistes amb promotors potencials beneficiaris d'ajuts Leader
4 jornades informatives realitzades
22 empreses acompanyades
105 entrevistes de seguiment realitzades Associació de la Marca de Calidad Territorial Europea 0 noves altes de socis, 1 baixa
1 persona contractada
6 avaluacions marques territorials
5 butlletins publicats
3 fires assistides La Fundació Privada Garrotxa Líder, té com a objectiu principal promoure el desenvolupament econòmic i social i, per tant, dintre de les nostres funcions hi ha la de fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les persones del territori; només així aconseguirem un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.

Amb la voluntat de ser conseqüents amb els valors de la cultura empresarial que la Fundació intenta difondre a través dels seus programes de desenvolupament territorial, respecte a l’any 2.010, hem elaborat aquesta memòria que recull les actuacions desenvolupades i fa públics els resultats de l'impacte que ocasiona l'activitat de l'organització des d'un punt de vista econòmic, ambiental i social.

Aquest document integra la memòria d’actuacions i la memòria de sostenibilitat anuals i, té per objectiu, d’una banda, donar a conèixer els programes i les actuacions de desenvolupament territorial que ha portat a terme o en les quals ha col•laborat la Fundació i, de l’altra, contribuir a la transparència de l’organització pel que fa a les seves pràctiques i processos, i promoure el diàleg permanent entre les parts interessades.

Per a l'elaboració d’aquesta memòria, la Fundació Privada Garrotxa Líder s'ha fonamentat, de la mateixa manera que en els anys anteriors, en el Codi de Gestió Sostenible (CGS), una eina propietat de la mateixa Fundació, que té com a objectiu promoure la implantació de polítiques de gestió socialment responsable a les organitzacions públiques i privades dels territoris rurals com a fórmula per contribuir al seu creixement equilibrat i sostenible.

El CGS va ser revisat primer a la Garrotxa a través d’un procés participatiu o multistakeholder entre finals de 2008 i principis de 2009 i reexaminat, posteriorment, durant l’any 2010, per representants de divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Aragó i Balears.

Així mateix, aquesta memòria manté els resultats obtinguts en les memòries de sostenibilitat dels anys 2005, 2006, 2007,2008 i 2009, a fi de veure l’evolució dels diferents indicadors, i establir les tendències que serveixen per a fixar els objectius per al proper any, en la gestió empresarial, ambiental i social de la Fundació.

Finalment, es pretén també, que aquest informe serveixi com a guia a altres empreses que com la Fundació han apostat per un model de gestió compromès amb el territori i les persones, i per tant, us animem a llegir-la detingudament.


Joan Espona i Agustín
President de la Fundació Privada Garrotxa Líder Principals activitats en relació als grups d'interès La Fundació, conseqüent amb els valors que difon a les organitzacions del seu àmbit d’actuació, desenvolupa la seva activitat seguint els criteris d’oficina verda.

La Fundació assumeix un compromís amb el medi ambient, en el qual es reflecteix la seva intenció de respectar-lo en el disseny i realització dels seus serveis, i la voluntat d’anar més enllà del que estableix la normativa vigent. Per això, la Fundació estableix, declara i assumeix els següents principis en l’àmbit de la Gestió Ambiental:

•L’organització adoptarà mecanismes que afavoreixin l’estalvi energètic en el si de l’activitat i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora a mitjà i llarg termini.

•L’organització afavorirà en el si de la seva activitat la reducció, el reciclatge i la reutilització de materials.

•L’organització fomentarà la participació, informació i formació dels treballadors i les treballadores en els processos de millora ambiental de l’activitat.

•L’organització establirà una política de compres que prioritzi la qualitat i el respecte al medi ambient (adquisició de productes biodegradables, reciclables o reutilitzables) i que doni prioritat als productes i als serveis locals.


El fet que la Fundació desenvolupi la seva activitat en unes instal•lacions i despatxos ubicats a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, condiciona que les dades que es puguin recollir respecte al consum energètic, d’aigua i de generació de residus no siguin significatives, degut a que aquestes dades fan referència al consum total de l’edifici. No obstant, aquest any s’ha iniciat un procés de redacció d’una política ambiental comuna amb les diferents entitats presents a l’edifici per tal d’establir mecanismes de control de consums, així com indicadors d’avaluació de les millores ambientals que es puguin desenvolupar. Política ambiental La Fundació Privada Garrotxa Líder, amb la voluntat de millorar el vessant social de la seva gestió i tenir en compte l’opinió i necessitats dels seus grups d’interès, estableix, declara i assumeix els següents principis:

•L’organització establirà, sempre que sigui possible, sistemes oberts de contractació per afavorir la integració social, ajudant els joves a trobar feina, contractant per igual homes i dones i realitzant pactes per a la concertació de treballs amb empreses d’inserció laboral.

•L’organització establirà compromisos amb la comunitat i realitzarà accions de suport al desenvolupament social i cultural comarcal i supracomarcal.

•L’organització reforçarà la seva col•laboració amb altres actors locals amb l’objectiu d’afavorir polítiques de promoció, formació o treball conjunt. Així mateix, establirà i desenvoluparà accions de cooperació interempresarial.

•L’organització implementarà mecanismes de comunicació i participació del seu personal en l’organització del treball en les decisions que els afecten. Així mateix, afavorirà la participació dels treballadors i les treballadores en els dissenys de futur de l’empresa.

•L’organització garantirà un clima laboral i un diàleg social òptims a partir de la implementació de mesures que assegurin condicions sociolaborals adequades respecte de: la tipologia de contractació, el nivell salarial, el grau de respecte als límits de la jornada laboral, la salubritat en el treball, la igualtat salarial home-dona per a un mateix lloc de treball, l’existència de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, etc. Política social
Full transcript