Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Anand Ireedui

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Капиталын оновчтой бүтцийн тодорхойлолт


Д.Бөхзориг
В.Өнөржаргал

1. Капиталын бүтэц
2. Капиталын бүтцийн онол
3. Капиталын оновчтой бүтэц
4. Капиталын оновчтой бүтцийн сонголт
5. Судалгаа

Капиталын бүтцийн онол
Аливаа компанийн хувьд капиталийн оновчтой бүтцийн тодорхой түвшин байдаг. Хэдийгээр капиталийн оновчтой бүтцийг тодорхойлох тогтсон аргачлал байдаггүй боловч санхүүгийн онолын дагуу компанийн сонгож авсан дурын нэг санхүүжилтын хольц компанийн үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлж болдог. Онолын хувьд капиталын оновчтой бүтэц нь бусдаас авч ашиглаж байгаа эх үүсвэр болох зээлийн санхүүжилтийн компанид авчирч байгаа ашиг хожоо ба өртөг зардлын тэнцвэрийн цэгт оршино. Зээлийн санхүүжилтийг ашиглахын давуу тал нь хүүгийн зардал татварын өмнөх орлогоос хасаддагт оршино. Ингэснээр татвар ноогдох орлогыг бууруулдаг. Зээлийн санхүүжилтын зардал нь:

- Өр зэээлийн төлбөртэй хобоотойгоор дампуурч болох магадлал өсдөг

- Зээлдүүлэгч компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хориг хязгаарлалт тогтоодог зэрэг болно.
Капиталын оновчтой бүтэц
Капиталын оновчтой бүтэц нь бусдаас авч ашиглаж байгаа эх үүсвэр болох ашиг,өртөг зардлын тэнцвэрт цэгт оршино.
Капиталын өртөг буурах тусам компанийн үнэ цэнэ өснө гэж үзвэл капиталын өртөг боломжит хамгийн бага түвшинд хүрэхэд компанийн үнэ цэнэ дээд түвшинд хүрнэ.
Капиталын бүтцийн хувилбаруудад компанийн үнэ цэнийг тооцохын тулд эрсдлийн тухайн түвшинд хөрөнгө оруулагчид ба хувьцаа эзэмшигчдийн шаардаж байгаа өгөөжийн хэмжээ тодорхойлох хэрэгтэй болно. Ингэснээр капиталын бүтцийн хувилбар бүрийн эрсдлийг шаардлагатай өгөөжийн хувьд тусгах боломжтой болно. Капиталын бүтцийн хувилбар бүрд бета коэффициентийг тооцоолоод капиталын үнэлгээний загварыг ашиглан шаардлагатай өгөөжийн хувийг олж болно.
Капиталын бүтэц
Капиталын бүтцийн төрлүүд
Капитал гэсэн ойлголтын цаана зөвхөн урт хугацааны эх үүсвэрийг авч үзэх болно. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгжийн тайлан балансын баруун талд байгаа үзүүлэлтүүдийг хамруулна. Компанийн капитал буюу эх үүсвэр нь

1. Өрийн капитал (зээлийн эх үүсвэр)
Зээлээр бий болсон бүх урт хугацаат эх үүсвэрүүдийг өрийн капиталд хамруулна.
2. Хувьцаат капитал буюу хувь нийлүүлсэн капитал (өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэр)
Хувь нийлүүлэгчид буюу хувьцаа эзэмшигчдийн бий болгож байгаа хөрөнгийн эх үүсвэр юм.
Компанийн үнэ тэг өсөлттэй загварыг ашиглан тодорхойлбол:
V=(EBIT*(1-T))/WACC

Үүнд:V – компанийн үнэ цэнэ

T – татварын хувь

WACC – капиталын жигнэсэн дундаж өртөг
Хүү татварын өмнөх ашиг ба нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийн хамаарлын шинжилгээ /EBIT-EPS/
Хүү татварын өмнөх ашиг ба нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийн хамаарлын шнжилгээ нь хүлээгдэж буй хүү татварын өмнөх ашгийн түвшинд нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийг максимум болгож байгаа капиталын бүтцийг сонгож авахад чиглэгдэнэ.
Агуулга
Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө баялгийг хамгийн ихээр өсгөж арвижуулах” зорилгоо биелүүлэхийн тулд санхүүгийн менежерийн зайлшгүй анхаарлаа хандуулбал зохих асуудлуудын нэг нь санхүүжилтын буюу эх үүсвэрийн шийдвэр гаргах явдал юм. Эх үүсвэрийг хамгийн тохиромжтойгоор байршуулах нь түүний эрсдэл ба өгөөжийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог оновчтой зохицуулахаас шалтгаална.
:

Хүү татварын өмнөх ашиг ба нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийн хамаарлын шинжилгээний аргачлал нь “ хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө баялгыг өсгөх” –өөс илүүтэйгээр ашгийг максимум болгохыг гол шалгуур болгодог. Хэдийгээр энэ 2 үр дүнгийн хооронд эерэг хамаарал байдаг боловч эрсдлийг тооцолгүй орхигдуулж болохгүй капиталын бүтэц дэх өр зээлийн эзлэх хувь өсөхийн хэрээр компанийн эрсдэл өсч энэ хэмжээгээр хөрөнгө оруулагчдын шаардлагатай өгөөжийн хувь өснө.
Капиталын оновчтой бүтцийн сонголт
Үнэ цэнийг тооцох
Үнэ цэнийг тооцох
Капиталын бүвцийн хувилбаруудаас хамгийн оновчтойг ньтодорхойлохдоо аль нь компаний үнэ цэнийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлж байгааг тодорхойлох шаардлагатай.

Компани олсон бүх ашигаа ногдол ашигт хуваарилна гэж үзвэл тэг өсөлттэй загварыг ашиглан хувьцааны үнэ цэнийг тооцвол
Po=( EPS )/r

Эндээс хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлж чадах хувьцааны үнэ бүхий бүтэц ньхамгийн сайн оновчтой бүтэц байх юм.

"Дархан хүнс"ХК -ийн борлуулалтын таамаглал ба ХТӨА-н тооцоолол
"Дархан хүнс" ХК-н капиталын бүтэц одоогоор дараахь байдалтай байна
Өрийн харьцаа янз бүр байх үеийн "Дархан хүнс" ХК-н капиталын бүтцүүд
Дархан хүнс ХК-н капиталын янз бүрийн хувилбарууд дахь өр төлбөрийн түвшин түүнд харгалзах хүүний хувь,жилийн хүүний төлбөрийн дүн:

Компаний янз бүрийн өрийн харьцаануудад харгалзах НХНА-ийн тооцоолол:
Компаний янз бүрийн өрийн харьцаануудад харгалзах НХНА-ийн тооцоолол:
Компаний янз бүрийн өрийн харьцаануудад харгалзах НХНА-ийн тооцоолол:
Дархан хүнс ХК-н капиталын бүтцүүд дэх хүлээгдэж буй НХНА,түүний стандарт хэлбэлзэл ба хазайлтын коэффициент:
Капиталын бүтэц бүрийн шаардлагатай өгөөжийн хувь хэмжээ:
Капиталын оновчтой бүтцийг сонгох:
Хувьцааны үнэ цэнийн тооцоолол
Капиталын бүтцийн хувилбаруудаас хамгийн оновчтойг нь тодорхойлохдоо аль нь компанийн үнэ цэнийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Компани олсон бүх ашгаа ногдол ашигт хуваарилна гэж үзвэл тэг өсөлттэй загварыг ашиглан хувьцааны үнэ цэнийг тооцвол:
Өрийн харьцаа 30 байх бүтэц дээр хувьцааны үнэ хамгийн их байна. Өөрөөр хэлбэл Нийт эх үүсвэрийн 30%-ийг өрийн капиталаар, үлдсэн 70 %-ийг хувьцаат капиталаар санхүүжүүлбэл компаний капиталын бүтэц оновчтой байх болно.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript