Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svensk ekonomi

No description
by

Martin Andersson

on 26 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svensk ekonomi

Svensk ekonomi Långsiktiga trender inom svensk politik Vad diskuteras just nu? Statsfinanser Strukturomvandling Eurokrisen 2010-? Indikatorer och viktiga näringar Indikatorer Vad är makroekonomi? Konjunkturer Studiet av hur hela ekonomier fungerar Inflation BNP/capita Ekonomisk tillväxt Arbetslöshet Högkonjunktur Lågkonjunktur Varför svänger ekonomin? Indikatorer är aggregerade data om en större ekonomi. Indikatorer används för att se hur väl en ekonomi presterar och för att förutsäga framtiden Olika typer av indikatorer BNP (bruttonationalprodukt) Samlade värdet på all produktion i landet BNP är ett mått på hur stor en ekonomi är Ett lands BNP dividerat med antal innevånare BNP/capita är ett mått på hur rikt ett lands innevånare är Är ett mått på hur mycket BNP växer per år. Kan ibland redovisas per capita Redovisas årsvis eller kvartalsvis (4 ggr per år) Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som uppger att de inte får ett arbete trots att de söker arbetete. Ökning av priser under ett år. För att mäta förändring i priser används s.k. varukorgar. Varukorgar innebär att förändringar i priset på vanligare varor värderas högre än förändringar i priset på varor som köps mer sällan. På lång sikt har de flesta länder i världen haft en ekonomisk utveckling de senaste 100 åren. Men på kort sikt svänger ekonomin upp och ner. Dessa svägningar kallas för konjunkturer En högkonjunktur innebär att resurserna i ekonomin som exempelvis kapital, arbetskraft, maskiner etc utnyttjas i hög grad Under en högkonjunktur... ... är arbetslösheten låg ... är BNP tillväxten hög ... är inflationen hög (priser och löner pressas upp av konkurrensen) En lågkonjunktur innebär att resurserna i ekonomin som exempelvis kapital, arbetskraft, maskiner etc utnyttjas i låg grad. ... är den aggregerade efterfrågan hög Under en lågkonjunktur... ... är arbetslösheten hög ... är BNP tillväxten låg ... är inflationen låg (priser och löner pressas ner av den låga efterfrågan) ... är den aggregerade efterfrågan låg En högkonjunktur innebär att en stor del av befolkningen har arbete Detta innebär att många kan konsumera och den aggregerade efterfrågan ökar För att möta den ökande aggregerade efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin måste företagen anställa fler och köpa mer insatsvaror Detta innebär att lönerna och priserna ökar Till slut är vissa resurser utnyttjade till max och företagen kan inte expandera mer Då börjar företagen minska på sina inköp och anställda Då innebär det att arbetslösheten ökar och den aggerade efterfrågan minskar Detta leder till att företagen säljer mindre och måste minska på inköp och antalet anställda LÅGKONJUNKTUR! Investeringar Viktiga näringar Jordbruk Skogsbruk Tjänstesektorn Gruvnäring Tillverkningsindustrin Statsskuld Intäkter Utgifter Statsbudget Ekonomisk politik Stabiliseringspolitik Penningpolitik Finanspolitik Reporäntan Oberoende riksbank Inflationsmål - 2% Flytande växelkurs Skatter Långsiktig satsningar Kunskapsekonomi Företagande Frihandel EU-medlemskap Bolånebubbla? Arbetslösheten Från industrination till tjänsteekonomi Bidrag Pensionerna Demografiska utmaningar Hur ska vi ha råd med en åldrande befolkning? Europeisk integration Allt större beroende av EU som handelsområde Ekonomi Sveriges ekonomi Karaktärsdrag

Öppen ekonomi
Få handelshinder

Välfärdssamhälle
Stor offentlig sektor
Transfereringar
Universell välfärd

Höga skatter
På arbete och konsumtion Den nordiska modellen Ett sätt att beskriva de nordiska ländernas ekonomiska struktur

Gemensamma drag i de Nordiska länderna
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Island Den nordiska modellen BNP: 901 785 miljoner sek (2012)
Tillväxt: 1,1% (kvartal 4 2012 jämfört med kvartal 4 2011)
BNP/capita: 369 900 sek (2012)
Arbetslöshet: 7,8% (mars 2012)
Inflationstakt: 1,5% (mars 2012 jämfört med mars 2011)För fler nyckeltal, se www.scb.se Nyckeltal 2012 Stora utgifter för investeringar i humankapital
Utbildning
Förskola / skola / högskola
Forskning

Stora utgifter för sjukvård Den nordiska modellen Exportberoende

Viktiga industrier
Järn och stål
Precisionsutrustning (ex vapen, telefoner)
Pappersmassa och pappersprodukter
Motorfordon

Viktiga handelspartners
Tyskland
Norge
Danmark
Nederländerna Handel Sammanpressad lönestruktur

Arbetsmarknaden…
Hög andel av befolkningen i arbetskraften
Starka fackföreningar
starka arbetsgivarorganisationer Den nordiska modellen Blandekonomi
Marknadsekonomi
Offentlig sektor
Marknadslösningar inom offentlig sektor
Statligt ägande av företag Lågkonjunkturen Källkritik Innebär att förhålla sig kritisk till de källor du använder dig av. Detta kan du göra genom att ställa vissa frågor kring varje källa du använder. Frågor 2 Vad ska du använda källan till? Lärobok 1 Vad är det för typ av källa? 3 Vem ligger bakom källan? 4 När skapades källan? Reklambild Debattartikel Tidningsartikel Reklambild Exempel 1 Uppsats om cigaretter farliga för hälsan Exempel 2 Uppsats om hur man såg på cigaretter på 50-talet Debattartikel Uppsats om jämställdhet Exempel Hemsida Hemsida Exempel Uppsats om Sveriges ekonomi Reklambild Debattartikel Hemsida 5 Är det en förstahandskälla? Är källan vad den utger sig för att vara? Är det en person eller en organisation? Vilka är personens eller organisationens Intressen? Värderingar? Kunskaper? Kopplingar till organisationer? Vilka frågor är du intresserad av? Vad ska ditt arbete handla om? Är den aktuell? Hemsida Debattartikel Reklambild Tidningsartikel Wikipedia Vad gör du med källkritiken? Värderar källans trovärdighet Redovisar svaren på dina frågor till källan Tar hänsyn till eventuella brister i källans trovärdighet Tar fram stöd från fler källor om källan brister i trovärdighet Tidningsartiklar innehåller ofta både förstahandskälllor och andrahandskällor Du måste betrakta intervjupersoner i artiklar som "egna" källor Wikipedia sammanställer information från olika källor. Dessa redovisas i wikipedia artikeln Skuldkris Euroområdet Bankkriser Fallande konjunktur Stigande statsskulder Finansiella bubblor Sänkta kreditbetyg Stigande statsräntor Ekonomisk instabilitet Politisk instabilitet Hur kommer Sverige att påverkas? Social instabilitet Hög privat skuldsättning i Sverige Stigande bostadspriser i Sverige Rädsla för en finansiell bubbla Åtgärder som genomförts eller diskuteras Bolånetak Ökade riskvikter Ändring av ränteavdraget Källa: www.curnocopia.se Källa: www.curnocopia.se Hög arbetslöshet ur ett historiskt perspektiv Låg arbetslöshet ur ett europeiskt perspektiv Hög ungdomsarbetslöshet Klimat och miljö Vad händer med vårt klimat? Pensionsbromsen Välfärden Privat eller offentligt? Ökade arbetskostnader för tjänstesektorn Teknisk utvekling Ökad effektivitet inom varuproduktionen Högre skatter? Alternativ finansiering? Högre pensionsålder? Pensionspengar på börsen? Hur kommer Sverige att drabbas?
Full transcript