Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Taller d'educació en valors

Metodologies o estratègies didàctiques
by

Maria Rosa Buxarrais Estrada

on 24 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Taller d'educació en valors

Metodologies d'educació en valors Maria Rosa Buxarrais taller Construcció de la identitat (jo) Convivencialitat
(jo i els altres) clarificació de valors eix d'autoregulació diàlegs clarificadors frases inacabades exercicis autoexpressius tècnica que té per objectiu el coneixement de la pròpia identitat es caracteritza per ser reflexiva i introspectiva incideix en el coneixement d'un mateix (com sóc i què vull?)
i en la clarificació de la pròpia postura (què penso i per què?) exercici que ajuda a la persona a aprofundir en les seves reflexions a mesura que es desenvolupa un diàleg estàs d'acord amb aquesta opinió?

podries explicar més les teves raons per estar en contra o a favor? creen un temps determinat per posar-nos a pensar en nosaltres mateixos exemples: els diaris, les cartes personals, el joc de l'amic invisible, les endevinalles, etc. possibiliten la reflexió sobre la pròpia manera de ser, fer i pensar consisteix a presentar una llista més o menys llarga de frases inacabades o preguntes que obliguen a la persona a definir-se poden usar-se els condicionals, però sense abusar-ne no poden ser massa llargues perquè es perd el sentit de la immediatesa en la resposta no han de ser molt obertes, ni massa tancades Com redactar les frases inacabades? Crec que a través de l'educació podré... autoregulació de la conducta és el procés comportamental de caràcter, continu i constant, en el qual la persona es constitueix en la màxima responsable de la seva conducta per ensenyar la capacitat d'autoregulació s'ha de considerar... la motivació a la persona, conscienciar-perquè ella mateixa decideixi canviar la seva conducta l'autoobservació, enregistrar les seves pròpies conductes coneixement de les tècniques referides al control dels estímuls antecedents que posin en marxa la conducta coneixement de les tècniques de reforç positiu coneixement de l'ús de les tècniques d'autocàstig la pràctica de les tècniques de relaxació establir un pla capaç d'alterar el voltant reduir la influència de les variables que produeixen aquesta conducta posar en pràctica el pla formular un pla per prevenir la conducta indesitjable analitzar el medi i determinar els aspectes que poden produir aquesta situació adonar-se que està envoltat de variables que poden ser la causa de conductes incontrolables o indesitjables
passes per establir un programa d'autoregulació i autocontrol: reconèixer que està en una situació problemàtica, que realitza una conducta indesitjable activitats per desenvolupar les competències d'autoregulació autoobservació poden ser útils els contractes de contingència i els autocontractes és la mateixa persona la que es motiva per la satisfacció d'haver aconseguit l'objectiu proposat la persona utilitza el seu comportament, les causes que el provoquen i les conseqüències que genera ha de prendre consciència de la seva conducta i ser capaç d'entendre-la com si fos un espectador autodeterminació d'objectius autoesforç és la pròpia persona qui ha de proposar uns objectius o criteris a complir role-playing habilitats
socials role-model habilitat per comprendre que els altres tenen punts de vista diferents davant les situacions, els fets o les persones, i per anticipar el que puguin pensar o sentir tècnica que facilita l'adquisició de determinats tipus d'habilitats habilitat per relacionar i coordinar diferents elements i perspectives habilitat per controlar i relativitzar el propi punt de vista quan es tracti de jutjar o tenir en compte l'opinió dels altres consisteix en dramatitzar, a través del diàleg i la improvisació, situacions que presenten un conflicte de valors la presència de diversos personatges permet introduir punts de vista diversos i lectures diferents davant el mateix succés és a dir, problemes oberts que donen lloc a diferents interpretacions i solucions passes per a la seva aplicació comentari i debat escalfament preparació de la dramatització dramatització pautes per a l'elaboració d'un role-playing triar adequadament un tema conflictiu des del punt de vista moral descriure breument la situació que es va a representar triar als personantges que intervindran i caracteritzar-los l'objectiu és fomentar
el coneixement (nivell cognitiu)
i l'empatia (nivell afectiu) metodologia d'aplicació elaborar una breu narració sobre la vida o sobre un fet rellevant de la vida d'aquella persona introspecció
individual lectura de la narració i reflexió col·lectiva ...augmentant l'autoestima i millorant les relacions humanes l'objectiu és el desenvolupament dels comportaments i les actituds prosocials que permeten enfrontar-se de manera positiva als problemes socials i personals... exemple: mostrar interès pels altres pensar les diferents alternatives:

pots ajudar-la?

pots fer alguna cosa amable per ella? actuar d'acord amb la millor alternativa i anar provant quina dóna millor resultat veure si algú té un problema:

què fa aquesta persona?

quina impressió et fa? exemple: reaccionar a la pressió del grup decidir el que vols fer suggerir fer coses diferents pensar les possibles conseqüències escoltar el que els altres volen de tu si decideixes no fer el que et demanen, dir no i donar una raó representació /
role-playing emmotllament /
aprenentatge per imitació generalització / transferència retroalimentació /
reforç instrucció / informació metodologia d'aplicació per a l'ensenyament de les habilitats socials 1 2 3 4 5 6 7 role-playing cap a persones que han destacat positivament a causa de les seves accions convencionalitat construcció conceptual comprensió crítica l'escriptura dilemes morals diagnòstic de situació reflexió
sòcio-moral és una tècnica que té com a finalitat arribar a una sòlida comprensió dels conceptes morals amb la fi de tenir un millor enteniment dels problemes i conflictes que planteja la realitat és complementària a la comprensió crítica exemples de frases inacabades: El més important a la meva vida professional és... exemples de preguntes esclaridores: T'has qüestionat què passaria si actues de manera precipitada davant un determinat problema? Reflexió sòcio-moral comprensió objectiva: significat acadèmic; expressions populars; referències afectives s'estructura en tres aspectes principals comprensió de la realitat: dotar a aquest significat d'un caràcter actiu; comparar-ho i relacionar-ho amb el voltant; plantejar-se i resoldre interrogants construcció personal: autoconeixement i clarificació de valors; raonament moral; arribar a la coherència pensament-acció metodologia
d'aplicació presentació
i explicació emmotllament serà la construcció definitiva del significat del terme analitzat
s'intenta arribar a la total comprensió d'aquest aprofundint en els següents aspectes: definició del terme exemples o varietat de situacions on aquest valor, antivalor o paraula, acostuma a estar present beneficis limitacions Conceptes similars
i oposats aquests exercicis poden realitzar-se de forma individual o col·lectiva partir sempre d'un referent concret, com la lectura d'un text o alguna situació viscuda en el centre o en els mitjans de comunicació, que contextualitzi i faciliti la reflexió teòrica sobre el concepte en qüestió aquesta tècnica té també un suport gràfic en forma de quadre o esquema que ajuda a estructurar el concepte i incrementa la motivació concepte Conceptes
similars avantatges limitacions Conceptes
en conflicte exemple aplicació una vegada realitzat l'exercici, és convenient que cada grup de participants exposi les seves respostes al grup-total poden realitzar-se activitats com a clausura (exemple: mural síntesi)
o de continuació (exemple: buscar un cas viscut en la premsa, exercici autoexpressiu, etc.) es pot començar a dialogar a partir d'un text, és a dir, qualsevol producció humana que tingui sentit i sigui comunicable es tractarà d'utilitzar textos representatius que continguin diferents opinions sobre un problema pot presentar-se en forma de dibuix, fotografia, pel·lícula, cançó, música o qualsevol modalitat de text escrit conjunt de mètodes caracteritzats per uns tipus d'intervencions educatives que tenen com a objectiu impulsar la discussió, la crítica i l'autocrítica, així com l'enteniment necessari entre tots els participants 6 passes a seguir comprensió crítica descodificar el text, llegir-ho i entendre-ho 1 3 Assenyalar els aspectes especialment interessants el coordinador de l'activitat preguntarà a cada participant quin aspecte li ha semblat més destacable i ho anotarà en una pissarra 2 Quan es té totes les aportacions anotades, es demana a un participant que esculli l'aspecte que al seu judici és més interessant 4 el coordinador demanarà al participant que rellegeixi el tros de text en què apareix i expliqui els motius de la seva elecció 5 amb el tema centrat s'iniciarà un diàleg en el qual podrà intervenir tothom i en el qual el coordinador precisarà les conclusions a les quals es vagi arribant 6 Mr. Holland's Opus (1995) és un mètode eficaç d'enfrontar-se críticament a la realitat un mitjà adequat per convertir en problemàtic un tema o per aprofundir en aquells que ja plantegen un conflicte escrivint s'aprèn a pensar! procés crític sobre l'escriptura consideració de textos ja redactats, tractant d'analitzar com ha explicat l'autor el significat dels successos o fets que narra els participants resolen les dificultats de l'escriptura a propòsit dels temes controvertits que es desitgi treballar distingir entre els punts de vista i valors previs dels quals parteix l'escriptor argumentar les hipòtesis que pretén demostrar estar conscient de la manera d'argumentar amb la informació per provar les hipòtesis proposades valorar la informació que ha recopilat sobre el tema s'intentarà: sobretot això el lector haurà d'exercir un judici crític 2 fases 9 passes a seguir decidir el tema sobre el qual es va a treballar, que motivi als participants 1 3 facilitar una varietat de fonts d'informació, de manera que es tingui facilitat per accedir a dades, punts de vista i altres materials útils proposar a l'alumnat que aclareixi quina és la seva primera impressió i posició respecte al tema sobre el qual es va escriure 2 propiciar una primera recollida i ordenació d'informacions 4 formular de manera sintètica, però clara, la hipòtesi que pretenen defensar i provar-la amb les dades que estan acumulant 5 segona recollida i ordenació de dades en funció de la hipòtesi proposada 6 7 9 escriure un text argumentant i utilitzant la informació controlada de manera que es pugui persuadir honradament de la hipòtesi proposada discussió sobre els temes, hipòtesis i arguments i si fos convenient intentar una última reescriptura del text 8 llegir els diferents textos a tots els participants, publicar-los o donar-los a conèixer a moltes persones són breus narracions de situacions que presenten un conflicte de valors que concerneix a la decisió individual:
la persona ha de pensar en la solució òptima i fonamentar la seva decisió en raonaments morals i lògicament vàlids Es poden classificar en: hipotètics reals plantegen problemes de conflicte més abstractes, entre interessos i drets, entre valors, etc., en situacions i personatges poc dibuixats i que tenen molt poca o nul·la relació amb el context real de l'alumne s'extreuen d'esdeveniments històrics, o que presenten problemes, situacions, etc., originats en el context diari dels alumnes fases en la discussió de dilemes morals presentació del dilema exposició de la reflexió resum de postures i solucions recapitulació reflexió individual discussió del dilema en grups reduïts 6 dilema moral centrar una situació concreta i definir les característiques del protagonista plantejar el conflicte perquè sigui sobre qüestions morals, conflictes de valors tant a nivell personal com a social realitzar la qüestió final de forma clara i concisa, utilitzant sempre "hauria de" en lloc de "faria" formular altres preguntes relacionades i que ens puguin ser útils quan no existeix molta controvèrsia en la qüestió final del dilema pautes per elaborar

un aplicació creació d'un clima adequat que estimuli el desenvolupament moral dels/les participants no s'ha d'obligar a ningú a emetre la seva opinió, ja que el diàleg podria desmotivar-se a més de dialogar sobre la pregunta central del dilema, s'han de plantejar altres qüestions relacionades amb el conflicte és important detectar temes motivadors i elaborar dilemes es parteix d'una situació real o fictícia, en la qual el protagonista té un conflicte de valors, però en aquest cas, ja s'ha pres una decisió sobre la situació problemàtica estratègia que té com a marc teòric les tècniques de grup! objectius ensenyar a pensar activament i de forma comprensiva desenvolupar el sentiment de "nosaltres" juntament amb les capacitats de cooperació, intercanvi, responsabilitat, autonomia i creació vèncer temors i inhibicions, superar tensions i crear sentiments de seguretat desenvolupar la capacitat de valoració de les diferents alternatives que es presenten en una situació problemàtica, així com les possibles conseqüències de cadascuna d'elles, a partir d'un diàleg organitzat analitzar els valors implicats en la situació i, criticar de forma constructiva la realitat buscar altres alternatives i establir les seves conseqüències indicar les conseqüències de l'alternativa adoptada parlar de conflictes reals, en els quals s'ha donat una resposta, per establir les causes per les quals s'ha produït una situació és un mètode que permet aplicació identificació i clarificació valoració judici presentació del problema organització dels participants conclusió final pautes per a la redacció de diagnòstics de situacions 7 clarificació i organització de les preguntes "Los valores morales que me inculcaron me han ayudado a alcanzar el éxito"

Jennifer López
Full transcript