Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YÖNETİMDE KAOS

No description
by

Mustafa Kemal

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YÖNETİMDE KAOS

YÖNETİMDE KAOS Kaos kuramının mekanik bilim paradigmasına karşıt olduğundan hareketle, kaotik yönetim yaklaşımın da mekanik yönetim anlayışına karşıt olduğu düşüncesi savunulmaktadır. Makalenin savunduğu düşünce
Giriş
Mekanik Yönetim Anlayışı
Klasik bilim anlayışı
Mekanik yönetim anlayışı
Kaos ve Yönetim Düşüncesi
Klasik bilimden yeni bilime
Kaos kuramı
Kaotik yönetim yaklaşımı
Sonuç Yönetim, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir etkinlik ya da süreci ifade eden evrensel bir olgudur (Ergun, T., 1997) Yakın zamana kadar yönetim düşüncesi mekanik yönetim anlayışına göre biçimlenmiş durumdaydı. Mekanik yönetim anlayışında hiyerarşik ve otoriter bir yönetim tarzı söz konusudur. 1980'li yıllar... Küreselleşmeyle birlikte örgütler yaygın olarak yerel ve ulusal boyutları aşıp, uluslar arası bir özellik kazanmaya başlamışlardır.
Ayrıca örgütlerin verimlilik, etkenlik ve kar gibi temel hedeflerinin arasına sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık ve temel insan haklarına uygunluk gibi hedefler girmiştir. Matematik ve fen bilimlerinde ortaya konulan ve zamanla bütün bilim dallarını etkileyen kaos kuramının biri nicel, diğeri felsefi olmak üzere iki türlü etkisinden söz etmek mümkündür. Ahmet Mutlu & İlker Sakınç Kaotik yönetim yaklaşımına göre,yönetim anlayışındaki gerçek sorun, insanoğlunun ortak yaratıcı etkinliğine yönelik doğal eğilimleri yerine, hiyerarşi, güç, rekabet ve kontrol eğilimlerinin - zorla - ön plana çıkarılmasıdır. Kaotik yaklaşımda örgüt, salt mekanik işleyişe sahip, statik/düzenli bir yapı olarak değil, kaotik sürecin işlediği dinamik yapılar olarak değerlendirilir. Mekanik Yönetim
Anlayışı Klasik Bilim Anlayışı Aydınlanma dönemi, bilimsel bilgiyi ve onun kaynağı olarak aklı esas alması ve geçmiş dönemlerin bilim anlayışından radikal bir kopuşu sembolize etmektedir. Bacon, bilimin amacını "doğaya egemen olmak" olarak belirlemiştir. Ayrıca, tümevarım yöntemiyle ortaçağ geleneksel düşüncesi olan organik dünya anlayışının yerine, mekanik anlayışı kurmuştur. Kepler ve Galileo, doğayı matematiksel olarak yorumlamışlardır. Descartes ise Bacon'un tersine tümdengelimi savunmuş, şüpheciliği ve analitik yöntemi geliştirmiştir. Kartezyen dualizmi, bilimi dinden tamamıyla ayırarak, doğanın makine olarak algılanmasına katkı sağlamıştır. Newton ise, Bacon ve Descartes'ın yöntemlerini birleştirerek, bugünkü bilimin metodolojisini geliştirmiştir. Newton'a göre, bilimsel metod, gözlemle başlar ve matematiksel bir anlam kazanır. Laplace'da her durumun, bir önceki durumun sonucu ve gelecekteki durumun nedeni olduğunu ileri sürerek, determinizmin temellerini atar.
Darwin ise canlılar arasında güçlünün/ en iyinin hayatta kalabileceğini ileri sürerek, mekanik işleyişe hiyerarşik bir nitelik kazandırmıştır. Mekanik Yönetim
Anlayışı Mekanik Yönetim Anlayışı Mekanik paradigma, doğa bilimlerindeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış olmakla birlikte, teknoloji, ekonomi, siyaset, toplum ve yönetim başta olmak üzere yaşamın hemen hemen bütün alanlarını etkilemiştir. Taylor'un "en iyi tek yönetim" yöntemi esasen Newton'un keşfettiği doğanın tabi olduğu evrensel yasalardan etkilenmiştir.
Fayol'un "her şeye bir yer ve herşey kendi yerinde" ilkesi Galileo'nun "düzen" ilkesinden etkilenmiştir. Mekanik yönetim anlayışının, Taylor tarafından ortaya konulan "Bilimsel Yönetim" yaklaşımıyla başladığı söylenebilir. Herşeyi yapmanın en iyi tek yolu vardır. Örgütlerin nesnel hareket yasalarınca belirlenen bu yol, deneysel yöntemlerle nicel olarak saptanabilir.
Saptanan bu yasaların somut durumlara uygulanması ve böylece bir işi bitirebilmek için gerekli sürenin kısaltılması yoluyla verimlilik artışının üst düzeye çıkarılması Bilimsel Yönetimin İlkeleri Her iş, kendini oluşturan unsurlarına ayrılmalıdır.
Bu unsurların her biri bilimsel olarak ayrıntılı biçimde incelenmelidir.
Bu inceleme yapılırken metod, zaman ve hareket etüdleri yapılmalıdır.
Böylece her işin en iyi yapılış biçimi bulunduktan sonra bunlar zaman ve metod olarak standartlaştırılmalıdır.
İşe uygun yetenekli kişiler seçilmeli
Bu kişiler eğitimle, işi standartlara uygun olarak yapabilecek hale getirilmelidir.
Teşvik edici ücret sistemi geliştirilmelidir.
yönetim bu sistemi sürekli denetlemeli, aksaklıkları yine bilimsel olarak incelemelidir. Mekanik Örgüt
Yapısının Yansımaları Bürokratik örgüt modeli, mekanik yönetim anlayışının tipik özelliklerini barındırır. Bürokratik model, akılcılığı, kesinliği, öngöürlebilirliği, hesaplanabilirliği, belirginliği, düzeni, biçimselliği, işbölümüyle sağlanmış verimliliği ve ayrıntılı kuralları içerir. Mekanik yönetim anlayışını yansıtan bir başka yönetim yaklaşımı olan "montaj bandı", zaman, enerji ve paradan tasarruf etmek üzere ortaya konulmuştur. Mekanik yönetim yaklaşımının insan unsurunu ikinci plana atması nedeniyle neo-klasik kuram geliştirilmiştir. Her iki kuramın yetersizliğinden hareketle, sistem ve durumsallık yaklaşımları ortaya atılmıştır. Sistem kuramına göre dinamik ve açık sistem olan örgütlerin farklı unsurları birbirleriyle ve daha büyük bir çevreyle etkileşim içine girerler.
Sistem kuramının genel ve soyut düzeninin somut olaylara uygulanması "durumsallık yaklaşımı"yla mümkün olmuştur. durumsallık yaklaşımına göre her zaman ve her yerde geçerli "en iyi bir örgüt yapısı"nın olmadığını, bunun yerine, örgüt yapılarının "koşullara bağlı" olduğu ileri sürülmüştür. Kaos ve Yönetim Düşüncesi Klasik Bilimden Yeni Bilime 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle fizik alanındaki keşifler, mekanik anlayışa yönelik sorgulamaları başlatmıştır. Görelilik ve Kuantum kuramları, Newton'cu yaklaşımı tersine çevirerek, mekanik düşünce yerine organik ve bütüncül bir düşüncenin tohumlarını atmışlardır. Görelilik ve kuantum kuramlarının mekanik bilim anlayışının temelini sarsması sonucu bilimsel ilgi, yeni bilimsel yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu ilginin bir devamı olarak ortaya çıkan "kaos kuramı", kapsayıcı ve bütüncül bir bilimsel yaklaşım ortaya koymaktadır. Kaos Kuramı Bilimsel anlamda kaos, rastgele gözüken olayların içinde varolan ve bu olayların temelini oluşturan birbirine bağlı durum ve süreçleri inceleyen bir disiplindir. Kaotik yapılar, ilginç dallanmalardan oluşan şekillerle sembolize edilir. İçinde dallanmaların ortaya çıktığı her sistem, bir yandan hem zorunlu olarak belirlenimci hem de rastlantısal elemanlar içerir. Kaotik Yönetim Yaklaşımı Kaotik yönetim yaklaşımı, mekanik yönetim anlayışındaki organizasyon biçiminden farklı olarak, organik organizasyon biçimini savunur.
Kaos kuramının bilim anlayışında yarattığı değişikliğe paralel olarak, kaotik yönetim yaklaşımı da yönetim düşüncesinde değişiklikler yaratmıştır. bu değişimin sonuçları;
Analiz kendi önceliklerini yitirmektedir.
Neden sonuç ilişkisi anlamını yitirmektedir.
Uzun dönemli planlama yapmak imkansız hale gelmektedir.
Vizyon kavramı kaybolmaya başlamaktadır.
Sürekli görüş birliğinin olduğu ve güçlü olan kültürler tehlikeli olmaya başlamıştır.
İstatistiksel ilişkilere şüphe ile bakılmaktadır. Kaotik yaklaşıma göre örgütsel sistem, karşıt güçlerin bir oyun alanıdır. Planlama, yapılandırma ve kontrol gibi bazı güçler, sistemi denge ve düzene iterken, yenilik/icat, yeni girişimler ve deneme gibi güçler de dengesizliğe ve düzensizliğe iter. Mekanik yaklaşımda farklılıklar, zafer ya da uzlaşmayla sonuçlanacak rekabet olgusunun kaynağı olarak görülmekteydi. Oysa kaotik anlayışa göre bireysel farklılıklar, aslında çözüm için temel oluşturmaktadır. Kaotik yaklaşıma göre örgütler, merkeziyetçilikten uzak ve hiyerarşik olmayan, kendi kendini düzenleyen sistemler olmalıdır. Kaotik bir organizasyon kurmak için; Bilgi ve haber paylaşımı sağlanması, kolektif bilgiye güvenilmesi
Yenilik ve yaratıcılığın sağlanması
Takım çalışması ve proje odaklı olunması
Çeşitliliğe izin verilmesi Kaotik yaklaşımın, mekanik yönetimin yaklaşımından farklı olarak örgütsel yapı konusunda mekanik ve organizelik/düzenlilik yerine organize olmamayı öngördüğü söylenebilir. Kaotik Yönetim Yaklaşımı Mekanik bilimdeki öngörülebilir gelecek anlayışına karşılık, geleceğin kestirilemez olduğunu savunan kaos, yönetsel süreçlerdeki "planlama" olgusuna eleştirel yaklaşır.
Kaos, tıpkı Maslow'un 1962'de söylediği gibi yaratıcılık için geleceğin unutulmasını, şimdiki zamanda doğaçlama yapılmasını, bütün dikkatin mevcut duruma verilmesini, eksiksiz dinleme ve görebilmeyi önerir. Kaotik yaklaşım planlamayı tamamen gözardı ettiğini söylemek yanlış olur. Bir sistemin belirlenimci ve rastlantısal öğelerden oluştuğundan hareketle, kısa dönemli gelecek tahminleri yapılabileceğini ileri sürer. Kaos kuramında temel nokta, geleceğin bilinemez olmasıdır. Kaotik yaklaşımda, mekanik yönetimde başat olan sebep-sonuç ilişkisi, geleceği öngörme, değişmez nitelikli kurallar, iş tanımları, görüş birliği ve güçlü kültürlerin varlığı reddedilmektedir.
Bu anlamda kaos, kaderci bir yaklaşım gibi görünmekteyse de geçmiş deneyimlere ve öğrenmeye önem verme, iç ve dış çevredeki değişmelere duyarlı olma, yaratıcılığı, yaratıcılığa dayalı esnekliği ve kendini gerçekleştirmeyi destekleme gibi nitelikleri kaderci olmadığını ortaya koyar. Şimdiye kadar insan, salt örgütsel amaçlar bağlamında düşünülürken, kaotik yönetimle birlikte hem örgütsel, hem de insani olarak dikkate alınmaktadır. Kaotik yönetim yaklaşımı kısa sürede benimsenmeyecektir. Çnükü bu yaklaşım tam bir anlayış değişikliğini gerektirir. Bu bağlamda yönetim düşüncesinde "reform"u değil "devrim"i gerektirir.
Nitekim, uzun dönemler boyunca mekanik yönetim tarzına göre biçimlenmiş olan düşünce yapımızın bir anda değişmesi beklenmemekle birlikte, böyle bir değişim gerekliliğinin fark edilmiş olması da önemli bir aşama sayılabilir. Teşekkürler...
Full transcript