Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvalitatīvas pedagoģijas principi_2017

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvalitatīvas pedagoģijas principi_2017

1.PRINCIPS
M I J I E D A R B Ī B A
Ja mijiedarbība balstās uz jēgpilnu
un cieņas pilnu visu procesa dalībnieku
sadarbību, tiek sekmēta bērnu attīstība
, lai viņi kļūtu par pašpaļāvīgiem mācīšanās procesa dalībniekiem.

PEDAGOGA UZDEVUMS
-
radīt bērniem iespējas iesaistīties mijiedarbībā
un piedalīties
procesos, kas veido viņu zināšanas un izpratni.

2.PRINCIPS
Ģ I M E N E U N A P K Ā R T Ē J Ā
S A B I E D R Ī B A
Sekmīgam bērna attīstības un mācīšanās procesam ir
nepieciešamas stipras

partnerattiecības
pedagogu, ģimeņu un vietējās kopienas locekļu starpā.

PEDAGOGAM JĀVEIDO
saikne starp izglītības iestādi, ģimeni un kopienu un
jāveicina nepārtraukta divvirzienu saziņa un saskarsme.

3.PRINCIPS
I E K Ļ A U Š A N A,
D A U D Z V E I D Ī B A U N
D E M O K R Ā T I J A S V Ē R T Ī B A S
Neatņemama pedagoģijas sastāvdaļa ir ikviena
bērna un ģimenes tiesību aizstāvēšana -
aizstāvēt tiesības būt iekļautiem, cienītiem un novērtētiem.

PEDAGOGS DARBOJAS KĀ PIEMĒRS
un nodrošina, ka ar ikdienas pieredzes starpniecību
bērni iemācās atzinīgi vērtēt daudzveidību.

4.PRINCIPS
N O V Ē R T Ē Š A N A U N
P L Ā N O Š A N A
Novērtēšanas - plānošanas aplis sekmē katra bērna dabisko zinātkāri
, balstoties uz iepriekšējām zināšanām un prasmēm, interesēm un pieredzi.

PEDAGOGS ATZĪST
novērtēšanas un plānošanas būtisko lomu, palīdzot ikvienam bērnam gūt panākumus mācīšanās procesā.

5.PRINCIPS
M Ā C Ī Š A N A S S T R A T Ē Ģ I J A S
Pedagoģiskā procesa galvenais uzdevums ir
augstu, bet sasniedzamu mērķu izvirzīšana katram bērnam
un zinātkāres, pētniecības, kritiskās domāšanas un sadarbības sekmēšana.

PEDAGOGS IZMANTO METODES
un stratēģijas, lai attīstītu bērnos prasmes
kļūt par atbildīgiem sabiedrības locekļiem.

6.PRINCIPS
M Ā C Ī B U V I D E
Mācīšanās
vide lielā mērā ietekmē
bērnu kognitīvo, sociālo, emocionālo un fizisko attīstību.

PEDAGOGS NODROŠINA
aicinošu, drošu, stimulējošu un iekļaujošu vidi, kas
sekmē bērna pētniecisko darbību, mācīšanos un patstāvību.

7.PRINCIPS
P R O F E S I O N Ā L Ā P I L N V E I D E
Kvalitatīvu pedagoģisko procesu spēj īstenot pedagogi, kuri ilgstoši
iesaistās nepārtrauktos pedagoģiskās pilnveides un personības attīstības procesos
un regulāri analizē savu darbību.

PEDAGOGS NEPĀRTRAUKTI PILNVEIDO
savu kompetenci
sasniegt un noturēt augstas kvalitātes sniegumu
savā profesionālajā darbībā.

Kvalitatīvs pedagoģiskais process balstās uz atziņu,
ka aprūpe, mācīšanās un audzināšana veido
vienotu veselumu.
Katra bērna labsajūta un iesaistīšanās
ir mācīšanās priekšnoteikumi.

Kvalitatīvas pedagoģijas principu indikatori pieejami
http://www.iic.lv/izglitibas-kvalitate/

Papildinformācija: daiga@iic.lv
Prezentācija ir izstrādāta IIC projekta
“Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgtspējīgām izmaiņām”
(Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/136/1/NAC/009/2014) ietvaros.

Prezentācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par prezentācijas saturu atbild Izglītības iniciatīvu centrs.

Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projektu līdzfinansē: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Full transcript