Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion

relgions arbete till staffan
by

Fredrik Lundström

on 11 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion

Religion Islam
Kristendom
Judendom
dem fem grundpelarna Bönen - salat
Muslimer skall utföra tidebönen vid fem tillfällen under dygnet beroende på solens position på himlen. Morgonbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen, bönen efter solnedgången och kvällsbönen. Dessa böner syftar till att ständigt påminna människan om Gud, ge henne en rytm i livet och bryta upp det vardagliga för fem tillfällen till bön och kontemplation. Bönen kan utföras hemma, på arbetet eller i moskén, i enskildhet eller i gemenskap, inomhus eller ute i naturen. Bönen är en plikt för alla muslimer, män och kvinnor och det främsta sättet att tacka Gud för alla de gåvor han skänkt människan.
Allmoseskatten – zakat Det är en religiös avgift på ca 2,5 % som varje muslim skall betala varje år utifrån sina tillgångar, och som skall skänkas till de fattiga och andra behövande. Ordet zakat hör samman med ett ord som betyder rening, och det är när man betalar zakat som man renar sina tillgångar. Zakat strävar efter att fördela tillångarna och bistå de nödställda. Allt människan äger är en gåva från Gud och hon är därför förpliktigad att dela med sig av dessa gåvor och vara givmild. Fastan – sawm Under islams nionde månad, den heliga månaden Ramadan skall varje muslimsk man och kvinna fasta, undantaget barn, sjuka, gravida m.fl. Fastan, sawm, innebär att man avhåller sig helt från mat, dryck, sexuell aktivitet från gryningen till solnedgången. Efter solnedgången kan man intaga en enkel måltid, liksom strax före gryningen. Under fastemånaden skall man fördjupa sin relation med och tro på Gud, träffa andra muslimer, besöka de sjuka, hjälpa de fattiga, se över sitt liv, och ägna tid till bön och kontemplation. Genom fastan tränar man sin självbehärskning och principfasthet, påminner sig om de som går utan mat och dryck och därför ger av sitt överflöd, renar sin kropp och sin själ.
Pilgrimsfärden – hadj Varje muslimsk man och kvinna är förpliktigad att genomföra vallfärden till Mekka, om man har ekonomiska möjligheter därtill, minst en gång under sitt liv. Under hadj som infaller lite mer än två månader efter Ramadan så möts muslimer från alla jordens hörn, av alla färger, yrken och bakgrunder för att påvisa islams brödra- och systraskap. Man utför vissa riter till minne av profeten Abraham, hans fru Hagar och son Ismael. Alla pilgrimer är iklädda en enkel vit skrud och många av riterna syftar till att visa att vi alla är skapade av Gud, och att vi alla är Adams söner och Evas döttrar. Många muslimer ser pilgrimsfärden som höjdpunkten i sina liv. Den lilla vallfärden som kallas ’umra kan man också utföra. Den har en enklare ritual och kan utföras närsomhelst under året.
Trosbekännelsen - shahada En muslim skall tro på och med hela sitt hjärta vittna att ”det inte finns någon gud utom Gud – Allah, och att Muhammed är Guds tjänare och Sändebud.” Den som tror detta är muslim. Detta är hela den grund varpå islam vilar, fundamentet; att det bara finns en Enda Gud och att Han har sänt Profeten Muhammed som den sista profeten. På arabiska lyder trosbekännelsen:

Ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan ’abduhu wa rasulu. Mat regler för en muslim Mat som är haram, förbjudet
”kött av självdöda djur, blod, svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än
Guds, samt vidare kött av djur som strypts, kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som
fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur.”

-Koranen 5:3

Halalslakt

Halalslakt är det främsta som får muslimer att se dåliga ut i Sverige. Denna slaktmetod är
inte tillåten här, i alla fall inte utan bedövning.
Halalslakt går ut på att skära halsen av djuret och låta det förblöda. Djuret förlorar inte
medvetandet under tiden och upplever extremt lidande om det inte bedövas.
Det finns 11 regler om hur halalslakt ska gå till:

1. Djuret ska vara friskt och utan skador.
2. Djuret ska ha behandlats med medlidande och vänlighet. 
3. Djuret ska få mat och vatten och lugnas innan det dödas. 4. Slakten skall utföras av en tränad muslim. Slaktaren skall hela tiden ha ögonkontakt med
djuret. 
5. Både djur och slaktare är vända i Qibla (mot Mecka). 
6. Före slakt reciteras orden ”Bismillah, Allahu Akbar” (I Guds namn, Gud är större).
7. Man ska vässa slaktkniven. Kniven måste undersökas och slipas före och efter varje djur
som slaktas. 
8. Slaktkniven skall föras i en enda obruten rörelse. 
9. Matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna skärs av utan att ryggmärgen skadas. 
10. Blodet måste helt avtappas. 
11. Ett djur få inte se ett annat djur dö. För lamm och får skall all slakt utföras utan
föregående bedövning, och man skall slakta ett djur i taget och under förhållanden som
säkrar att det enstaka djuret hanteras så skonsamt och omsorgsfull som möjligt. 

En viktig sak att förstå är punkt 6. Halalslakten utförs i Guds namn, och därmed under hans
auktoritet, det är det som ”rättfärdigar” denna form av slakt.
Halalslakt kan liknas vid judendomens kosherslakt. Till Aina Islam och polisen

Det råder minst sagt stora fördomar om muslimer i Sverige idag eftersom mycket i media
framställer islam som fanatism och ren galenskap.
Det jag hoppas på är att större kunskap ska hjälpa er att minska era fördomar och öka
förståelsen.

Det finns inte många moskéer i Sverige idag, därför är det extra viktigt att man värnar om
dem och respekterar dem. Om ni är belägna vid en moské, smutsa inte ner och om ni av
någon anledning behöver gå in i en moské så försök vara så tysta som möjligt, att vara
högljudd är inte att visa respekt.

Eftersom muslimer också värnar om kvinnan ser man helst att kvinnliga poliser har kontakt
med dem, inte män. Om en manlig polis nu skulle ta kontakt med en muslimsk kvinna så se
inte bristen på ögonkontakt som brist på respekt eller att de döljer något, de har helt enkelt
svårare för att interagera med män av religiösa skäl precis som judiska kvinnor också kan
ha.
En muslimsk kvinna kan inte heller visa awrahn för män eller offentligt, detta är extremt
viktigt att respektera. Om avtagning av niqab/hijab osv. skulle vara nödvändigt så fråga hur
det lättast blir bekvämast för dem.

Att visa respekt för muslimer är också ett sätt att vinna respekt på. Om muslimer blir väl
bemötta i vårt land kommer de ha en positivare inställning till oss. Muslimerna är inget
hot mot vår välfärd. Muslimer som begår brott är precis lika vanligt som att andra gör det,
religiösa eller inte.
Muslimer ska absolut inte förväxlas med islamister, det är islamisterna som terroriserar och
ger folk den dåliga synen på islam. vart kan du som polis komma
i kontakt med en muslim? Koranen och Muhammed Koranen är islams heliga skrift. Det är Allahs budskap till folket som han förmedlade genom
Muhammed via ärkeängeln Gabriel. Koranen är skriven på arabiska från början.
Under en period på 23 år nedkom dessa 114 kapitel (sura) och över sextusen verser (ajat)
som utgör Koranen till Muhammed.
Koranen förespråkar monoteismen otroligt starkt och förbudet mot andra gudar framgår

tydligt.

Utöver koranen finns också haditherna som uppmärksammar Muhammeds sätt att leva
på och hans ord som går under Sunna. En hadith kan också handla om de som stod
Muhammed nära och deras ord/leverne.

Sen finns också Sharia som betyder "vägen till vattenkällan" och består av de gudomliga
lagarna om en rad olika saker. Dessa lagar grundas på Koranen och Muhammeds
sunna (återfinns i haditherna). Sharia innefattar en muslims plikter inför Gud, ibadat, och
samhälleliga förhållanden, muamalat.
Sharia liknar judendomens talmud eftersom den också riktar sig till den egna människan, hur
och varför man ska föra sig och de rätta vägarna.
Sharialagar tillämpas inte i länder som inte är islamistiska och ingenting muslimer i Sverige
kan tillämpa här.

Det som vi i västvärlden främst känner igen som Sharialagar är hudud. Hudud är brott
som har föreskrivna straff, dvs. straff som Gud bestämt. De brotten innefattar: stöld, rån,
äktenskapsbrott, falsk anklagelse för äktenskapsbrott och berusning. Straffen som kan
tillämpas är (i samma ordning): stympning/amputering av höger hand, korsfästning om det
lett till dödsfall, stening till döds om man är gift/100 piskrapp för ogifta, fria muslimer/50
piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta, 80 piskrapp för fria män/40 för slavar,
och 80 piskrapp.

Hudud tillämpas absolut inte i alla länder med muslimsk majoritet och Saudiarabien är det
enda landet med endast Sharia som lag. shunni Den största inriktningen inom islam med ca 800 miljoner anhängare. Sunnimuslimer tror
på Koranen tillsammans med Sunna och Hadith, dvs. att man också ska leva efter det
Muhammed gjorde och sa. Enligt Sunniislam var Muhammed den sista profeten.
Den främsta skillnaden mellan sunniislam och shiaislam är vem de ansåg skulle efterträda
Muhammed. Enligt Sunniterna var det den som var kapabel till det (Abu Bakr, Muhammeds
nära vän). De tror inte att man har en medfödd rätt utan att det är något man förtjänar. Shiamuslimer ansåg att Muhammeds närmsta släkting skulle efterträda honom.
Shiamuslimernas trosbekänning (Shahada) skiljer sig också från sunniislams:

"There is no god but Alláh, Muhammad is the Messenger of Alláh, Alí is the Friend of Alláh.
The Successor of the Messenger of Alláh And his first Caliph."

Skillnaden är ett tillägg om Ali, Muhammeds kusin. Ali är den centrala personen inom
shiaislam och den rättfärdige efterträdaren enligt shia.
En annan skillnad mellan sunni och shia är att shia inte baserar deras religiösa riter på
hadither nedskrivna av Muhammeds nära, som t.ex. Abu Bakr, Aisha och Umar. Shia Inom den ortodoxa kristendomen kan ingenting ändras, tron är odelbar och evig. Delningen
mellan ortodox (östlig) och katolska (västliga) kyrkor började under delningen av romerska
riket, skillnaderna mellan riktningarna berodde på olika teologi, politik och språk och
skillnaden ökade i takt med påvens maktökning. Delningen blev ett faktum år 1054 när
östliga kyrkan vägrade erkänna påven i Rom som sitt överhuvud, vilket är den viktigaste
skillnaden mellan ortodoxa och katolska kyrkor. Den ortodoxa kyrkan har inget liknande
överhuvud utan styrs av biskopar och olika länder ha självstyre.
Annars är det inga större skillnader i själva tron. Det är mer småsaker om t.ex. hur brödet
ska bakas, mässornas längd osv. som skiljer dem åt.
Ortodoxa präster får gifta sig om de står i det lägre prästerskapet.
I de flesta ortodoxa länderna infaller juldagen den 7e januari. Ortodox Den östliga kristendomen som styrs av påven i Rom. Alla (romersk)katolska präster lever i
celibat och är därför ogifta.
I den katolska kristendomen är inte bibeln det allra viktigaste, utan snarare katolska kyrkan
och traditionerna. Detta till skillnad från protestantisk kristendom där bibeln är viktigast.
Katoliker tror på frälsning genom dopet, gärningar och tron.
Den katolska kristendomen är nog den mest enhetliga då de står under påven i Rom (deras
centrum på jorden), de anser också att den romerskkatolska kyrkan är Kristi kropp på jorden. katolik Präster inom den protestantiska kyrkan har alltid fått gifta sig och bilda familj då de inte
avlagt något löfte om celibat. Protestanter, till skillnad från katoliker, ser alla på jorden som
en del av Kristi kropp och församling.
Protestanter, likt ortodoxa, erkänner inte heller påven som överhuvud. Man tror också på nåd
genom tron enbart.
Sverige är protestantiskt. Protistantism Aashura

Främst en högtid för shiamuslimerna. Firas till minne av martyren Husayns död. Firas tio

första dagarna i Muharram, den tionde som höjdpunkt.

Arba'in

Firas också av shiamuslimerna, 40 dagar efter Husayns död.

Eid Al-Adha

Infaller tionde dagen i Dhu'l-hiddja till minne av Ibrahims (Abrahams) villighet att offra sin
son.

Eid Al-Fitr

Högtiden som avslutar fastemånaden Ramadan. Kan pågå i tre-fyra dagar, varav den första
är viktigast.

Eid Al-Ghadeer

Firas av shiamuslimer för årsdagen av Muhammeds sista predikan.

Laylat al Bara'at

Firandet inför Ramadan.

Laylat al-Qadr

Firas 27e ramadan enligt sunnimuslimer och 23e ramadan av shiamuslimer, till minne av
natten som den första uppenbarelsen sändes ned med Gabriel.

Mawlid

Firandet av Muhammeds födelsedag. Den tolfte i Rebi II.

Ramadan

Fastemånaden. Högtider Det är genom dopet man blir medlem i Svenska Kyrkan. Dopet symboliserar människans
samhörighet med Gud, att det är genom honom vi får livet och att detta firas. Gud har redan
renat barnet från ondska och synd, vattnet är en påminnelse om detta.
Dopet är också Guds löfte om att alltid finnas med barnet i livet. Dopet Konfirmation En slags bekräftelse till dopet Äktenskap är något som enligt kristen tro ingås av en man och en kvinna genom en juridisk
vigsel. Det som skiljer lagen och tron mest åt är att Guds tanke var att den enda vägen ut ur
äktenskap är döden, medan lagen säger att skilsmässa är rätt också.
Kristendomens tanke med äktenskapet är att man ska leva tillsammans och dela på
egendomar medan lagen delar upp egendomar mellan partnerna att ifall skilsmässa skulle
komma på tal. Äktenskap Juldagen 25/12
Man firar minnet av Jesu födelse.

Påsken (Judendomens Pesach) 24/4 år 2011
Minnet av Jesu död firas under långfredagen och hans uppståndelse på påskdagen. Som
Israeliterna blev räddade ur slaveriet blev man räddad av Jesus Kristus.

Pingstdagen (Judendomens Shavuot) 12/6 år 2011
Man firar utgjutandet av den Helige ande. Man firar också församlingens bildande.

Kristna i Sverige firar även dessa högtider:

Advent, de fyra söndagarna innan Jul
Man förbereder sig för Jesu ankomst. 

Trettondedagen 5/1
Betlehem besöktes av de tre vise männen.
 
Kyndelsmässodagen 2/2
Reningen av Maria 40 dagar efter Jesu födelse.
 
Jungfru Marie bebådelsedag 25/3
Ängeln besöker Maria.

Annandag jul/Den helige Stefanos dag 26/12
Nyårsdagen 1/1
Palmsöndagen, söndagen före påsk

Skärtorsdagen, torsdag före påsk
Septuagesima, nio veckor före påskdagen
Sexagesima, åtta veckor före påskdagen
Fastlagssöndagen, sju veckor före påskdagen
Annandag påsk, dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag, 40 dagar efter påskdagen
Annandag pingst, dagen efter pingstdagen
Heliga trefaldighets dag/Missionsdagen, åtta veckor efter påskdagen
Midsommardagen/Den helige Johannes Döparens dag, lördagen mellan 20-26 juni
Apostladagen, 13 veckor efter påskdagen
Kristi förklarings dag, 15 veckor efter påskdagen
Den Helige Mikaels Dag, söndagen mellan 29 september-5 oktober
Tacksägelsedagen, söndagen mellan 8-14 oktober
Alla Helgons dag, lördagen mellan 31 oktober-6 november
Domssöndagen, kyrkoårets sista söndag, mellan 20-26 november Högtider Kristna lever efter Bibeln, speciellt det nya testamentet. Nya testamentet berättar om det
Jesus sa och gjorde under sin livstid och kristna försöker leva efter det.
Bibeln (2000) består av 66 böcker (77 om man räknar Apokryferna), varav de 5 första är
Gamla Testamentet. Bibeln
Enligt kristen tro skapade Gud jorden och sedan de första människorna, Eva och Adam, som
får leva i paradiset. Synden skapades sedan när de åt av den förbjudna frukten och fördrevs
från paradiset. Sedan, som enligt judisk tro, ingick han de tre förbunden med Noa, Abraham
och Moses.

Kristendomen spreds av missionärer såsom Paulus och Petrus. Paulus är kyrkans grundare,
kristnas gudstjänstlokal.
Trots budordet "Du skall icke dräpa" är kristendomen den religion som dödat flest människor
genom tiderna, till skillnad från vår moderna tro då vissa kanske anser att det är islam som
dödat flest.

Det var under 1000-talet som kristendomen började ta fäste i Sverige och runt 1500-talet var
alla svenskar katoliker.
Idag är kristendomen världens största religion. Gud Korset

Symbol för försoning, Jesus liv och död.

Duva

Den helige anden. Petruskors, även inverterat kors eller upp-och-nedvänt kors. Aposteln Petrus önskade enligt traditionen att korsfästas på ett upp-och-nedvänt kors, eftersom han inte ansåg sig vara värdig att korsfästas på samma sätt som Frälsaren själv. Symbolen var således redan från början en kristen symbol som stod för ödmjukhet, vilket Petruskorset än idag inom all kristendom kännetecknar.
Petruskorset blandas ofta ihop med hednakorset som ofta används av dagens s.k. satanister och djävulsdyrkare. Det används även flitigt inom musikstilen black metal, som en symbol för ett djupt förakt gentemot kristendomen, och hednar därför kristendomen. Ha alltid respekt mot det som är heligt, vilket kan vara t.ex. ett krucifix runt halsen eller det
som ortodoxa kristna brukar ha hemma som är ett slags bönehörn med frälsta objekt. Fråga
alltid innan om du vill röra dessa, det kommer du troligtvis få.
Gällande främst ortodoxa kyrkor: Ta inte med ett vapen in i kyrkan, om det inte är absolut
nödvändigt, håll det väl gömt i så fall och ta endast fram det under en nödsituation. Rök
heller inte kyrkan eller svär. Skulle det hända att du behöver sitta med under gudstjänst, sitt
inte med benen i kors eller ha armarna bakom ryggen. Om du har en hatt på dig - ta av dig
den.
Undvik att störa under högtiderna i största möjliga mån, detta gäller också söndagar då man
går i kyrkan. Avbryt inte en gudstjänst. Till konstapeln Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror och på Jesus Kristus,
hans enfödde son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden 
igen från de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Trosbekännelsen ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.”
så lyder judarnas trosbekännelse. Den allra viktigaste av de judiska skrifterna är Tanakh som består av tre delar varav
den första är Torah som består av de fem moseböckerna (Gamla Testamentet) som på
bibelhebreiska heter Bereshit, Shemot, Vajikra, Bemidbar och Devarim. I Torahn finns också
de 613 påbud och förbud (Mitzvot) inom judendomen varav 248 är positiva bud (antalet
organ i kroppen) och 365 negativa bud (antalet blodkärl i kroppen). Torah består också av en
muntlig del som ska förtydliga den skrivna läran.
Den andra delen är Nevi'im och den tredje är Ketuvim.
Judarna har Tio Guds Bud som Moses ska ha tagit emot på berget Sinai (Torah), de lyder:
1. Du skall inte ha några gudar vid sidan av mig.
2. Du ska inte missbruka Herrens, din guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad,
som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och moder, för att det må gå dig väl och du må leva länge i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna,
ej heller till något som tillhör din nästa.
Efter Tanakh kommer Talmud som är en stor efterbiblisk samling som innefattar bl.a.
lagdiskussioner, förhållandet mellan gud och människan och många andra frågor. Talmud är
den viktigaste källan till lag och etik för judar. Helig text Shabbat (Sabbat)
Sabbaten är den judiska vilodagen och pågår från solnedgången på fredagen tills
solnedgången på lördagen. Detta en mycket viktig högtid eftersom den infaller varje vecka.
Under sabbaten får inget arbete utföras, man får inte resa, bära saker utomhus eller tända/
släcka eld. Att sätta på och stänga av elektricitet räknas till att tända/släcka eld, men dessa
regler har mildrats kraftigt inom de liberala riktningarna.
Sabbaten ska vara en påminnelse om judarnas befrielse från Egypten och slaveriet och är
ett av påbuden.

Pesach
Den judiska påsken som firas den 14:e Nisan till minne av uttåget ur Egypten. Nisan är
den första månaden på året enligt judarnas tideräkning sedan uttåget ut Egypten, Nisan
motsvarar April ungefär.
Pesach är den första av de tre större pilgrimshögtiderna och firas i 7 dagar i Israel och 8
dagar i diasporan (förskingringen, de som är bosatta utanför Israels gränser)

Shavuot
Kallas även veckofesten (kommer av fullbordandet av de 7 veckor efter Pesach) och firas
i två dagar. Den andra av de tre pilgrimshögtiderna. Den infaller 7 veckor/50 dagar efter
Pesach och man firar mottagandet av Torahn eftersom det var på Shavuot man tror att Mose
tog emot De tio budorden.

Rosh HaShana
Judarnas nyår, som firas första och andra dagen av månaden Tishri, vilket motsvarar
ungefär september-oktober. På denna dagen skapades jorden i judisk tradition och den
dagen då Gud bedömer det man gjort det gångna året och han bestämmer då också vad
som ska hända det kommande året.
De tio dagarna som följer är en tid för botgöring och eftertanke.

Yom Kippur
Den allra viktigaste högtiden för de troende. Den inträffar tio dagar efter Rosh HaShana. Det

är denna dag man får Guds förlåtelse.
Under Yom Kippur är det förbjudet att arbeta, äta och dricka, parfymera sig, engagera sig i
äktenskapliga relationer, tvätta sig och att bära läderskor.

Sukkot
Sukkot inträffar fem dagar efter Jom Kippur och är den tredje av pilgrimshögtiderna. Sukkot
firas i sju dagar i en Sukka, en lövhydda, till minne av den 40-åriga ökenvandringen. Sukkan
ska vara placerad under bar himmel och alla måltider ska intas i den, om vädret tillåter ska
man även sova i den. Tanken är att man ska vara omsluten av Sukkan på samma sätt som
man var omsluten av Guds närvaro under vandringen.

Chanukka
Också kallad ljusets fest, firas i åtta kvällar från 25 Kislev till 3/4 Kibet, vilket motsvarar
nymåne i november till nymåne i december.
Chanukka firas i minne till Judas Mackabeus återinvigning av templet och anledningen till
att Chanukka firas i åtta dagar är att oljan som enligt traditionen endast bara skulle räckt i ett
dygn räckte i de åtta dagarna de tog att skaffa ny olja (detta var då Herrens verk). Till minne
av detta tänds ett nytt ljus varje kväll.
Sabbatsbuden gäller inte under Chanukkas åtta dagar.

Berit Mila
Omskärelsen som sker på åttonde levnadsdagen.

Bar Mitzvah
Dagen då en pojke uppfyller sin religiösa myndighetsålder, dvs. vid 13-årsålder.

Bat Mitzvah
Dagen då flickor uppfyller sin religiösa myndighetsålder, vilket är vid 12-årsålder. Denna
infördes under 1900-talet som en motsvarighet till Bar Mitzvah. Dock är inte Bat Mitzvah
accepterat inom alla judiska inriktningar, oftast inte i den ortodoxa, och inom reformistiska
judendomen uppfyller flickorna inte heller sin myndighetsålder förrän vid 13-årsålder. Högtider Den allra mest traditionella av riktningarna. Lever mycket strikt efter judendomens lagar
och omfattar ca 15% av världens judar. De ortodoxa judarna accepterar Halacha (judiska
lagarna, samlade i Tanakh) som guiden till korrekt judiskt liv och lever strikt efter denna.
Ortodoxa män bär alltid kippa, oftast tallit och vissa har tinninglockar. Ortodoxa judar anser
att alla Guds ord är sanna och att hans lagar aldrig kommer förändras. Ortodoxa judar har
därför alltid levt likadant sen dag ett.
Vissa ortodoxa kvinnor täcker alltid sitt hår. Gifta ortodoxa kvinnor tar aldrig av sina peruker/
förtäckningar offentligt. Det kan ses som väldigt förolämpande att be en kvinna ta av sin
peruk.
Ortodoxa kvinnor/tjejer klär sig täckande, dvs. långa kjolar och långärmat.
I synagogan sitter kvinnor på läktaren och männen på nedre delen. Ortodox Konservativa judar är snäppet mer liberala än ortodoxa. Likt reformjudendomen tror den
på anpassning till vardagen, men den är ändå inte lika liberal. De konservativa judarna
accepterar likt ortodoxa också Halacha som en guide till korrekt judiskt liv.
Den konservativa riktningen kom som en reaktion på den reformistiska rörelsen inom
judendomen som bl.a. förkastade hebreiska språket som
Konservativa judar följer inte alla matregler och i synagogan sitter enbart män på vänstra
sidan, gifta par kan sitta på högra sidan och kvinnor och barn sitter på läktaren. Konservativa Den reformistiska judendomen har sitt grund i Tyskland och är ursprungen från den judiska
upplysningen. Det är den mest liberala av de tre huvudinriktningarna.
Reformistiska judar är inte lika strikta med de judiska lagarna som ortodoxa judar och anser
att man måste anpassa judendomen till vardagen. De har också en tolerant inställning till
homosexuella judar.
En av de bakom reformjudendomen var Abraham Geiger som inte kunde acceptera
uppenbarelsen av Torah som verklighet då han var väldigt vetenskaplig.
I synagogan sitter män och kvinnor blandat. Reformistiska Tillåtna och otillåtna djur (tahor/tame)
Fiskar som har fenor och fjäll (Ej tillåtna: haj, rocka, stenbit, marulk, skaldjur, stör och dess
rom, bläckfisk, sniglar och snäckor)

Fåglar som höns/kyckling, gås, kalkon, anka, fasan, ripa, vaktel och duva. (Ej tillåtna:
rovfåglar, fiskmåsar, småfåglar och man får inte heller äta äggen från förbjudna fåglar eller
ägg av tillåtna fåglar men som innehåller minsta lilla blodsdroppe)
Fyrfota djur som har tudelade klövar och som idisslar, t.ex. får, getter, älgar, hjortar och
rådjur. (Ej tillåtna: grisar, hästar, åsnor, kameler, hundar, katter, råttor, kaniner osv.)

Arbe (gräshoppssarten som hemsökte Egypten) var tillåten men idag avstår judar från alla
gräshoppor få de inte kan urskilja vilken som är arbe.

Insekter och kräldjur är helt förbjudna att äta och man får absolut inte äta blod eftersom livet
finns i blodet. Man får inte heller äta ischiasnerven eller blanda kött och mjölk.

De tillåtna djuren får endast äta om de slaktats på judiskt vis. Djuret ska då först välsignas av
en utbildad slaktare och sedan ska halspulsådern och luststrupen skäras av i ett enda snitt. 1. Du skall inte ha några gudar vid sidan av mig.
2. Du ska inte missbruka Herrens, din guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad,
som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och moder, för att det må gå dig väl och du må leva länge i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna,
ej heller till något som tillhör din nästa. dem tio bud orden המשטרה המשטרה Skulle du som polis stöta på någon som lever enligt den judiska tron ska du ta väl hänsyn till
kippan eller peruken. Tänk också på att judar inte får stava Guds namn eller avbilda honom.
Undvik att interagera med judar under morgonbönen då de bär tefillin eftersom man då inte

får prata om något som inte är heligt.

Om det är av yttersta vikt att en kvinna tar av sig sin peruk ska det ske i ett litet rum med en
kvinnlig polis. Det är väldigt respektlöst och förolämpande att inte ta hänsyn till detta.

Skulle en synagoga behöva sökas igenom helt ska detta ske i närvaron av en rabbi som kan
öppna skåpet innehållande de 5 moseböckerna på pergamentrullar. Dessa är heliga och
endast rabbin får öppna skåpet.
Genom att observera hur män och kvinnor är placerade i synagogan kan du också se vilken
riktning kyrkan troligtvis har.

Respektera sabbaten! Ta hänsyn till att judar ej får utföra arbete under sabbat. Till polisen Vart kan du som polis
komma i kontakt med en kristen?
Full transcript