Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Маркетингийн судалгаа шинжилгээ

No description
by

Baljinnyam Enkhtungalag

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Маркетингийн судалгаа шинжилгээ

Маркетингийн мэдээллийн төрөл
Анхдагч
-
тодорхой зорилгоор цоо шинээр цуглуулж буй мэдээлэл
Хоёрдогч
-
тодорхой зорилгоор урьд өмнө цуглуулагдсан мэдээлэл
Маркетингийн судалгаа шинжилгээ
лекц 1-5

Судалгааг яах гэж хийдэг вэ?
1.
Бизнесийн риск/эрсдэл/-ийг багасгах
2.
Зах зээл дэхь асуудлыг таньж мэдэх
3.
Борлуулалтын янз бүрийн боломж тус бүрийн үр ашгийг тодорхойлох
4.
Зөв оновчтой шийдвэр гаргах
5.
Үйл ажиллагаагаа төлөвлөх
Маркетингийн судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Судалгаа хийх дараалал
1.
Асуудлаа тодорхойлох
2.
Судалгааны төлөвлөгөө боловсруулах
3.
Мэдээлэл цуглуулах арга хэлбэрээ сонгох
4.
Түүвэрлэлтийн төлөвлөгөө гаргаж,мэдээллээ цуглуулах
5.
Мэдээ сэлтийг шинжлэн дүгнэлт гаргах
6.
Хүснэгтлэх ба
7.
Тайлан бэлтгэх танилцуулах
Судалгааны үндсэн төрлүүд
1. Төлөвлөлтөнд чиглэгдсэн хэрэглэгчдийн судалгаа
2. Асуудал шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн судалгаа
2.1 Бүтээгдэхүүн
2.2 Үнэ
2.3 Хуваарилалт
2.4 Идэвхжүүлэлт
3. Хяналтанд чиглэгдсэн судалгаа
Маркетингийн судалгаа гэж?
Бизнесийн байгууллагын маркетингийн удирдлагын шийдвэр гаргах чухал үндэслэл болох мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, үр дүнг нь шийдвэрт тусгах дэс дараатай үйл явцыг хэлнэ.
Өөрөөр хэлбэл
хэрэглэгч болон зах зээлийн бодит байдлын тухай мэдээг илрүүлэн олж шийдвэр гаргахад хэдий чинээ хүрэлцэхүйц сайн мэдээлэлтэй байна, төдий чинээ үндэслэлтэй бөгөөд үр ашигтай шийдвэр гаргаж чадна
Судалгааны албын зохион байгуулалт
a. Тодорхой хамрах хүрээгээр
b. Маркетингийн тодорхой үүргээр
c. Судалгааны техник аргачлалаар
Сонирхуулахад
Анхны маркетингийн судалгааг Nichols Shephard 1879 онд N.W.AYER &Son компаний захиалгаар явуулсан.
Анхны судалгааны компани 1916 онд R.O.Eastman нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд анхны үйлчлүүлэгч нь Cosmopolitan сэтгүүл байжээ.
Судалгаа явуулах үе шат
Судалгаа явуулах үе шат
Ерөнхий үе шат
Судалгааны загвар
Судалгааг явуулах загвар буюу нарийвчилсан төлөвлөгөө хийх талаар гаргах илүү үндэслэл шийдвэрүүдийн хослолыг хэлнэ.
Судалгааны асуудлын төрөл
1. Үзэгдэл юмсын шинж байдлыг тодруулах асуулт
2. Судалгааны цар хүрээ, хязгаар, шүтэлцээг тодорхойлж буй хэмжигдэхүүнүүдийн харилцан уялдааг тодруулах асуулт
Таамаглалын үндсэн төрөл
1. Хоёр хувьсагчийн хоорондын ялгааг илэрхийлэх хувьсагчид нь өөр хоорондоо тэнцүү ба тэнцүү биш байж болох
2. Хувьсагчийн аль нэг нь нөгөөгөөс илүү чухал болохыг тодруулах /а нь б-ээс чухал/
3. Хувьсагчдын хоорондын харилцан уялдааг тодорхойлох
Судалгааны дизайны уялдаа холбоо
Хоёрдогч мэдээллийн ангилал
Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа явуулах дараалал
1.
Судлах асуудлын хүрээнд мэдэгдэж байгаа болон тодорхойгүй зүйлсийг ялгаж тогтоох
2.
Шинээр олж авах хэрэгцээт мэдээллийн жагсаалтыг гаргах
3.
Судалгаанд холбогдох тайлан, лавлах материалыг олж авах
4.
Шаардлагатай баримт, материалыг цуглуулах
5.
Цуглуулсан мэдээ, баримт судалгааны зорилгыг бүрэн хангахгүй бол мэргэжлийн байгууллагад хандах
Хоёрдогч мэээллийг үнэлэх шалгуур
1.
Цаг үеийн шаардлагад нийцсэн байх
2.
Судалгааны зорилгыг хангаж байх
3.
Мэдээ баримт нь үнэн, бодитой байх
4.
Судалгааны ямар нэг арга хэрэглэсэн байх
5.
Бодит эх сурвалжид тулгуурласан байх
6.
Судлаачийн туршлага, ур чадварыг илтгэсэн байх
Асуулгын арга
Судалгааны аргуудын давуу ба сул талуудыг тодорхойлоход дараах шинжүүдийг гол болгодог
1.
Өгөгдлийн олон талт гүн гүнзгий байдал
2.
Цаг хугацаа ба зардал
3.
Өгөгдлийн үнэн зөв найдвартай байдал
4.
Хариулагчийн тохиромжтой байдал
Асуулгын хэлбэрүүдийн онцлог
Асуулгын аргаар юуг судалж болох вэ?
1.
Хандлага, дүр төрх
2.
Хүн ам зүйн онцлог
3.
Хэрэгцээ-Нөлөөлөл
4.
Зан төлөв-Амьдралын хэв маяг
5.
Шийдвэр гаргалт г.м
Анкетын асуултын хэлбэрүүд
Бүтэцлэгдсэн /хаалттай/
Бүтэцлэгдээгүй /нээлттэй/
Битүү
Задгай
Эдгээрийг хослуулаад
Бүтэцлэгдсэн-Битүү
Бүтэцлэгдсэн-Задгай
Бүтэцлэгдээгүй-Битүү
Бүтэцлэгдээгүй-Задгай
Анхаарал хандуулсанд
Full transcript