Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbeidstidskurs

Presentasjon
by

Norsk Sykepleierforbund

on 22 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbeidstidskurs

Turnusprosessen
5
Kompetanse og
bemanning
4
NSFs arbeidstidspolitikk
2
Arbeidsmiljøloven
Kap. 10
3
Tariffbestemmelser om arbeidstid
6
Diverse temaer
7
Verktøykasse
8
Animasjon startcase
Medbestemmelse
Samarbeid med arbeidsgiver
Samhandling med medlemmene
Vurdering av forslag til turnusplan
Inngåelse av turnusavtale og godkjenning av turnusplan

Turnusprosessen

Utarbeidelse av turnusplaner bør foregå i en planlagt prosess som ivaretar:

Samarbeid med arbeidsgiver
Innledende møte med arbeidsgiver
Drøftingsmøte med arbeidsgiver
Samhandling med medlemmene
Medlemsmøte
Ivaretakelse av individuelle behov
Vurdering av forslag til turnusplan
Inngåelse av turnusavtale og godkjenning av turnusplan
Turnusplan og turnusavtale er uløselig knyttet sammen

Turnusprosessen

Hovedavtalen gir rett til medbestemmelse og sikrer de ansatte gjennom tillitsvalgte rett til å påvirke egen arbeidssituasjon
Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte en viktig rolle som samarbeids- og avtalepart når turnusplaner skal fastsettes
Tillitsvalgte og arbeidsgiver er i denne sammenheng likeverdige parter

Medbestemmelse


Sammenhengen mellom turnusplaner og
Bemanningsplan
Aktivitetsplan
Døgnrytmeplan


Bemanning og kompetanse

Bemanningsplaner skal:

Gjenspeile oppgaver og aktiviteter pr. døgn og uke
Gi oversikt over antall ansatte som skal utføre oppgavene til ulike tider av døgnet/uken
Gi oversikt over hvilken kompetanse som skal være tilstede på de ulike vaktene i løpet av døgnet og uken
Ta høyde for ferieavvikling, fravær og nødvendig kompetanseutvikling blant personalet


Bemanning og kompetanse


Fire grunnverdier
Helse
Velferd
Likestilling
Faglig forsvarlighet


NSFs arbeidstidspolitikk

Fire grunnverdier
Helse
Velferd
Likestilling
Faglig forsvarlighet

Turnusarbeid innebærer helserisiko
Viktig med «verneutstyr»
Den gode turnus


NSFs arbeidstidspolitikk

Daglig og ukentlig arbeidstid
Hviletid
Overtid
Nattarbeid
Søndagsarbeid


Arbeidsmiljøloven kap. 10

Vern mot uheldige fysiske/psykiske belastninger og ivaretakelse av sikkerhetshensyn
Rammer for daglig og ukentlig arbeidstid – hovedregler og unntak
Daglig hviletid på minst 11 timer
Unntak kan avtales med tillitsvalgte
Husk kompenserende hviletid
Nattarbeid innebærer særskilt helserisiko - viktig med tiltak som begrenser risikoen
Begrensninger av søndagsarbeid er begrunnet i velferdsmessige hensyn
Overtid er kun tillatt når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov


Arbeidsmiljøloven kap. 10

Ukentlig arbeidstid
Vakt på vaktrom/hjemmevakt
Godtgjøring for ubekvem arbeidstid
Kveld og natt
Lørdag og søndag
Arbeid på helge- og høytidsdager
Overtid
Forskjøvet arbeidstid

Tariffbestemmelser om arbeidstid

Ukentlig arbeidstid
Omfanget av arbeid på kveld, natt og søndag avgjør uketimetallet for turnusarbeidere
For arbeidstakere med to arbeidssteder med ulik arbeidstid skal det skal fastsettes én felles arbeidstid
Vakt på vaktrom
Hjemmevakt
Godtgjøring for særskilt arbeidstid på:
Kveld og natt
Lørdag og søndag
Arbeid på helge- og høytidsdager
Overtid
Kompensasjon på mellom 50 og 133 1/3 prosent
Forskjøvet arbeidstid
Forutsetter avtale og kompenseres særskilt


Tariffbestemmelser om arbeidstid

Helg og høytid
Rett til fri på søn-/helgedager
Høytidsturnus
Ferie
Alternative turnusordninger
Elektroniske turnussystemer
Rett til heltid
Fortrinnsrett for deltidsansatte
Midlertidig ansettelse «4-års-regelen»
Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
Redusert arbeidstid
Diverse temaer

Rett til heltid

Deltidsansatte har rett til utvidet stilling fremfor nyansettelser når hun/han er kvalifisert og utvidelsen ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten
Sammenhengende midlertidig ansettelse i 4 år eller mer gir rett til fast ansettelse
Deltidsansatte som jevnlig arbeider ut over avtalt stillingsstørrelse har rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid siste 12 mnd.


Diverse temaer

Rett til redusert arbeidstid

Må begrunnes i ett av følgende forhold:
Helsemessige forhold
Sosiale forhold
Vektige velferdsmessige forhold
Alder over 62 år

Må dessuten ikke føre til vesentlige ulemper for virksomheten


Diverse temaer

Alternative turnusordninger

Turnusordningene må ivareta ansattes rettigheter etter HTA, herunder:
Rett til tilleggslønn, sykelønn og fødselspenger
Rett til kompensasjon for overtid og forskjøvet arbeidstid
Rett til fritid
Rettigheter ift. Pensjon

Dette ivaretas best ved å påse at turnusordningen bygger på en grunnturnus


Diverse temaer

Ferie

Rett til fri søndag før eller etter ferieuke
Rett til 16 timers tilleggsfritid


Diverse temaer

Elektroniske turnussystemer

Tillitsvalgte har rett til:
Medvirkning og drøfting ved innføring av systemene
Opplæring i bruk av systemene
Innsyn i og tilgang til systemene


Diverse temaer

Arbeid og fritid i helg og høytid

Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt
Søndagsarbeid gir rett til fri påfølgende søn-/helgedag
Det kan avtales unntak ved at arbeid og fritid på søn-/helgedager samles
Slik avtale skal/bør inngås med tillitsvalgte
Ved endring av turnus i høytiden må det avtales egen høytidsturnus


Diverse temaer

Introduksjon
Oppsummering
Introduksjon
Oppsummering
Oppsummering
Introduksjon
Oppsummering
Oppsummering
Introduksjon
Oppsummering
Introduksjon
Introduksjon
Oppsummering
Oppsummering
Oppsummering
Oppsummering
Oppsummering
Oppsummering

Medbestemmelse
Kommunikasjon


Medbestemmelse
Introduksjon
Oppstart
1
Full transcript