Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Оценяване

No description
by

Maria Visokalijska

on 7 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Оценяване

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”
Вътрешноучилищно оценяване
Същност на оценяването
Видове оценяване
Методи и форми на оценяване
формално и неформално
вътрешно и външно
формиращо и сумативно
нормативно и критериално
автентично и диагностично
Видове оценяване
ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
Наредба №3
Що е оценяване?
Процес на сравняване, съпоставяне на реални
достижения на учениците в обучението с
предварително предявени към тях изисквания.
Оценяването се извършва чрез
Какво
оценяваме?
стандарт
измерване
оценка
решения
УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО
Критерии за оценяване на постери /табла/:
Как са оценявали през XIX век в българските училища?
(Наставления за учителите - написал
П. В. Горбановь, печатница Македония, Цариградь, 1871)
1. Учителят трябва по-напред да поправи себе
си, а тогаз може да поправи ученика.
2. Не прекъсвай ученика, дори когато отговаря невярно, нека се изкаже.
3. Помни, че една от причините за неуспеха на учениците си ти.
4. Научи имената на всички ученици и ги викай по име, когато ги препитваш.
5. Не бъди злопаметен и не напомняй на учениците предишните им грешки при изпитването.
6. Учителят трябва основно да познава отговора на ученика, без да гледа в книгата.
7. Не давай никой да ти се меси в писането на бележката по предмета.
Що е тест?
Инструмент за измерване и оценка на постиженията на учениците
Видове
- стандартизиран и нестандартизиран;
- нормативен и критериален;
- обективен и есе тест.
правилна структура и наличие на всички
ключови елементи;
ясно и точно формулиране на темата и
проблема за изследване;
списък на материали и надеждни методи;
добре формулирани задачи;
убедителни резултати;
обективно и правилно тълкуване;
заключения;
цитирана библиография.
Критерии за оценка на интелектуална
/мисловна/ карта
правилна концепция, структура, класификация и йерархия на понятията,
логическа връзка между тях, степен на завършеност, визуализация и компактност на информацията и естетика.
Примерни критерии при устен отговор
пълнота на отговора (няма допълнения от класа и учителя)
логичност на отговора (няма нарушени логически връзки и последователност на изложението причина - следствие);
аргументираност на отговора (доказателственост, използване на факти за обяснение на явления, събиране на факти с цел доказване или опровергаване на твърдение);
даване на примери от и извън съдържанието в учебника;
владеене на понятийния (терминологичния) език на предмета;
съблюдаване на нормите на култура на речта.
Писмено изпитване и оценяване
В зависимост от целите на проверката и
оценката писмените работи ( контролни,
класни работи, решаване на задачи, есе,
съчинение, графики, схеми и др.) имат следните предимства:
Намалява се времето за изпитване с едновременното изпитване на много ученици.
Има доказателствен материал за обективност на оценката.
Включват се задачи на различни равнища на сложност, по-добра диагностика на знанията.
По-добре се проверяват формирани умения, усвоени методи, техники и др.
Може да се включи по-голям обем от учебното съдържание.
Учениците работят със свой темп на изпълнение на задачите.
Предимства на тестовото
изпитване
обективен и надежден метод
бързо се проверява
бързо се диагностицират типични грешки
създава положителна мотивация
оценката не зависи от краснопис и правопис
може да провери наведнъж голям обем от училищно съдържание.
и недостатъци...
проверява крайния продукт на действието
предоставя възможност за налучкване на верния отговор
трудно измерва личностни характеристики (творчество, оригиналност)
трудно се прави добър тест.
Методи и форми за вътрешноучилищно оценяване
наблюдение
тестове с избираем отговор, есета
анкетни карти
самостоятелна работа
работа в екип
решаване на задачи
експериментална дейност
други

В педагогическата литература ученическото портфолио се характеризира като колекция от ученически работи, които демонстрират всестранно не само учебните резултати, но и усилията за тях, а така също и явния прогрес в знанията и уменията на учащия се в сравнение с предишните му резултати.
Портфолиото е съвременна форма на оценяване, но и помага да се решават важни педагогически задачи:
- мотивира ученика,
- поощрява активността,
- разширява възможностите за обучение и самообучение,
- формира умения за учене и поставяне на цели, планиране на собствената дейност,
- и като резултат: повишаване качеството на образованието като цяло.
Оценка на проект/презентация
Име ......................................................................., Клас ..........., № ……………
Тема на проекта/презентация:
...........................................................................................................................
Изисквания за създаване на проект:
Съдържанието да е прецизно подбрано и научно вярно;
Проектът/презентацията да бъдат изготвени според техническите изисквания за оформяне – да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията,там,кадето съдържанието позволява това;
Ако разработката е групова – членовете на екипа да имат равно участие в създаването и представянето на проекта и да са в състояние да докажата своето авторство;
Представянето на проекта/презентацията да бъде в рамките на 10 минути.
Критерии за оценка на проект/презентация
съдържателни – научна достоверност,
пълнота, точност, компактност, организация (брой и логическа последователност на слайдовете за определеното време);
технологични – естетичност, ергономичност, активни елементи, представяне на учебното съдържание с различни изразни средства;
презентационни – синхронност,
допълнителни разяснения, разпределение на време за представяне, умения за аргументация при поставени въпроси.
Формиране на крайната оценка на постиженията на учениците по философия
Около 1/3 – от участия в дискусии;
Около 1/3 – от индивидуални или групови проекти;
Около 1/3 – от есета или писмени отговори на въпроси
и задачи.
Примерно съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от писмени, устни и практически изпитвания- 40%
Оценки от контролни работи – 30%
Оценки от други дейности( домашни, проекти, семинари)-30%

Източници на информация за формиращото оценяване
Разработки на учениците (домашни, мини-проекти и презентации, есета, отчети от наблюдения и опити, решени задачи, тетрадки за работа в клас, дневници, кратки самостоятелни работи, конструирани модели и схеми, чертежи, таблици, други организирани данни, съчинения, доклади и съобщения и други разнообразни творчески работи).
Наблюдение на индивидуалната и съвместна дейност на учениците в хода на изпълнение на поставените им задачи.
Статистически данни, получени от целенасочени наблюдения и педагодически изследвания с ясно изразени показатели и дескриптори.
Резултати от устни или писмени изпитвания.
Карти за оценка и самооценка на ученика.
Изготвил:инж.М.Високалийска
Х. 2014 г.
Full transcript