Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö
by

Fredrik Färm

on 30 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbetsmiljö

Arbetsmiljö i
En förutsättning för att kunna prestera på topp!
Vara en attraktiv arbetsgivare
Vinna konkurrensfördelar!
Följa gällande lagstiftning
Arbetsmiljö handlar om människors utveckling, påverkansmöjlighet och välbefinnande i arbetslivet...
…samt om hur arbete ska utföras och inom vilka ramar
Buller
Ergonomi
Truckar
Maskiner & verktyg
Belysning
Kemiska hälsorisker
Lagar & regler
Trygghetssystem & försäkringar
Normer och fördomar i samhället
Stress
Konflikter
Mobbning & trakasserier
Attityder & beteenden
Ledarskap
Personalpolitik
Roller
Beslutsvägar
Fördelning av arbetsuppgifter
Arbetsmiljölagstiftning
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Semesterlagen
MBL
LAS
Arbetstidslagen
Jämställdhetslagen
Diskrimineringslagstiftning
Ellagen
Miljöbalken
Tobakslagen
Lagen om allmän försäkring
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
Arbetsgivaren skall förebygga ohälsa och olycksfall i syfte att uppnå god arbetsmiljö
Anmäla skador och sjukdomar som orsakats av arbetet

Sätter ramar för skyddsombud och skyddskommitté

Reglerar Arbetsmiljöverkets bemyndiganden och
möjligheter att utöva tillsyn
Minderåriga 1996:1
Buller 2005:16
Arbetsplatsens utformning 2000:42
Belastningsergonomi 2012:2
Arbete vid bildskärm 1998:5
Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19
Truckar 1993:10
Arbetsanpassning och rehabilitering 1994:1
Kränkande särbehandling, 1993:17
Hot och våld, 1993:2
Första hjälpen och krisstöd, 1999:7
Ensamarbete, 1982:3
Gravida och ammande arbetstagare, 2007:5
Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2001:1
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljölagen
Psykosocial
Fysisk
Samhälle
Organisation
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Medarbetarens ansvar
Ansvarar för arbetsmiljön
Skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
Instruera, informera och utbilda de anställda för att undvika risker
Organisera rehabiliterings- och anpassningsverksamhet
Medverka i arbetsmiljöarbetet
Följa föreskrifter och instruktioner
Delta i genomförandet av åtgärder
Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
Underrätta arbetsgivaren om risker som innebär allvarlig fara för liv och hälsa
Samverkan
Om fler än 5 anställda - rätt att utse skyddsombud
Finns flera skyddsombud - rätt att utse huvudskyddsombud

Företräder (och väljs) av arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor

Ser till att arbetsgivaren uppfyller kraven i AML, skyddet mot ohälsa och olycksfall – har rätt att stoppa arbetet!

Deltar i planering vid nya lokaler, införande av ny teknik samt organisationsförändringar

Deltar vid riskanalyser och upprättande av handlingsplaner
Tillsyn och påföljder
Arbetsmiljöverkets tillsyn
Genomför inspektioner
Besök anmäls oftast i förväg – chef och skyddsombud deltar
Lämnar inspektionsmeddelanden, förelägganden och förbud
Arbetsgivaren kan överklaga (Länsrätt, Kammarrätt, Regeringsrätt)
Straff eller sanktionsavgifter kan utdömas vid:
Brott mot vissa föreskrifter
Felaktigt anlitande av minderårig
Lämnande av oriktig uppgift
Borttagande av skyddsanordning
Påföljder
Böter eller fängelse kan utdömas vis brott mot föreläggande, förbud samt mot vissa föreskrifter eller villkor.
Brottplatsundersökning av polis och arbetsmiljöinspektion
Åtalsprövning
Kan överklagas till Tingsrätten, Hovrätten, HD
Straffansvarig är fysisk person
Allvarlig arbetsplatsolycka
...och då inser man vikten av en tydlig delegering...
Den som tar emot en delegering...
Måste förstå vad det innebär
Måste ha tillräcklig kompetens för att utföra uppgifterna
Måste ha resurser i form av tid, pengar och personal
Vad behöver du då kunna som chef?
Särskilda kunskaper om arbetsmiljöfrågor
Regelverk
Känna till att det är fysiska, psykiska, sociala förhållanden som medför risker
Hur man jobbar med förebyggande åtgärder
Arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
1
Mål- och handlingsplan
Sätta upp arbetsmiljömål kring t.ex. sjukfrånvaro,
arbetsskador, tillbud...
...och beskriva aktiviteter för att nå målen!
Utbildningsinsatser
Utforma samarbetet med Företagshälsovården på ett annat sätt
Jobba med friskvård
Nya rutiner vid frånvaro och rehabilitering
2
Kartlägga arbetsmiljörisker
både fysiska och psykomatiska risker!
Skyddsrond
Prestationshjulet, samtal i grupp och individuellt
Medarbetarundersökning
Input från Företagshälsovården
3
Riskbedömning
3 Allvarlig risk - Åtgärdas omedelbart
2 Hög risk - Förs in i handlingsplan för åtgärd
1 Låg risk - Förs in i handlingsplan
4
Upprätta handlingsplan - Åtgärda!
Beskriv identifierad risk
Beskriv åtgärd
Vem är ansvarig?
Tidpunkt och kostnad för genomförande
5
Följ upp!
Ansvarig chef följer upp och säkerställer att ågärd genomförts
Ledningsgrupp följer upp angivna mål och handlingsplaner
Hur funger det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken?
Varje juridiskt bolag i koncernen har ansvar för sin arbetsmiljö
Genom samverkan skapa en så god arbetsmiljö som möjligt
Attraktiv arbetsgivare och ett viktigt konkurrensmedel
Följa lagstiftning och bestämmelser
Arbetsmiljöpolicy
Medarbetare skall ha kunskap om risker i arbetet
Nyanställda skall ha information om risker
Skriftliga instruktioner vid arbete med allvarliga risker
Alla tillämpbara föreskrifter (AFS) skall finnas tillgängliga och användas
Kunskapsbehov hos medarbetare
Samverkan
Arbetsskada & Tillbud
Vi har en skyldighet att utreda
all ohälsa, alla olycksfall samt alla allvarliga tillbud skall utredas och dokumenteras i en årlig sammanställning
Behov av vård
Minst en dags sjukfrånvaro
Eventuell risk för bestående men
Läkare skall alltid kontaktas (medarbetaren)
Arbetsskadeanmälan skall skickas till Försäkringskassan (Ag)
Händelse där medarbetare varit nära att skadas
Förhindra framtida arbetsskada eller olycksfall
Chef och skyddsombud rapporterar
Årlig uppföljning internt
Vid synnerligen allvarliga tillbud – kontakta Arbetsmiljöverket
Samverkan
Vad ska finnas dokumenterat?
Arbetsmiljöpolicy
Delegeringar
Mål för arbetsmiljöarbetet
Riskanalyser & handlingsplaner
Sammanställning av ohälsa, olycksfall, tillbud
Risk- och konsekvensanalys vid större förändringar
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rutiner för bl.a. arbetsskador, rehabilitering m.m.
OHSAS 18001
Stress
Vår vanligaste arbetsmiljörisk?
Process som syftar till anpassning av organismen
Hjärnbalken signalerar, Fara – Larm – Beredskap
Kraftigare och snabbare puls och andning
Fett- och sockerhalt stiger i blodet
Pupillerna vidgas
Vår moderna stress
Produkt av vårt eget tänkande
Ofta mer långvarig och mindre konkret än förr
Kräver oftast inte fysisk aktivitet som problemlösning
Leder lätt till ackumulerad stress i kroppen
Högt blodtryck, snabb och ytlig andning
Spända muskler, lättirriterad, sömnsvårigheter


Dålig matsmältning, dåligt med saliv och magsyra
Minnessvårigheter, svårt med kreativt tänkande
Stressystemen överaktiva
Återuppbyggande system underaktiva
Tänkandet
Beteendet
Känslolivet
Fysiska symptom
Koncentrationsproblem
Svårt att planera
Minnessvårigheter
Ältande, trögtänkt
Nedstämdhet, ingen lust
Labil, lättirriterad
Oro-ångest
Värdelöshetskänslor
Yrsel, tinnitus, värk
Bukfetma, högt blodtryck
Tryck över bröstet
Eksem, trötthet
Infektionskänslighet
Rastlös, hinner ej pausa
Passiv, talar fort
Irriterad på småsaker
Klagar, gråtattacker
Oorganiserad
Symtom i en stressad arbetsgrupp?
Dålig stämning, missnöje
Rivalitet, revirtänkande, samarbetssvårigheter, konflikter
Mobbning, syndabockstänkande
Avtagande gemenskap, ovilja till gemensamma aktiviteter
Ökad frånvaro
Höga krav + liten påverkansmöjlighet + litet stöd
Obalans mellan krav och förmåga
Otydliga roller, förväntningar, mål och beslut
Bristande stöd, feedback och uppmärksamhet – att inte bli sedd!
Upprepade omorganisationer
Riskfaktorer på arbetsplatsen?
Avglorifiera ”mycket att göra”
Övertidsuttag
Tydliga förväntningar, mål, roll
Rimliga krav
Rutiner för feedback
Kan vi göra något för att minska på stressen på jobbet?
Värna om pauser
Uppmuntra friskvård
Introduktion av nyanställda
Arbetsanpassning & rehabilitering
Egen föreskrift (AFS 1994:1)
Organisera och bedriva verksamhet
Ta reda på behov av åtgärder
Så tidigt som möjligt påbörja anpassning/rehabilitering vid behov
Upprättas tillsammans med medarbetaren och ev. FK, fack, behandlande läkare
Långtidssjukskriven i 4 veckor
Upprepad korttidsfrånvaro (6 tillfällen under 12 mån)
På begäran av arbetsgivare eller arbetstagare
Rehabplan
...i förebyggande eller rehabiliterande syfte
Omplacering
Arbetsrotation
Successiv återgång
Arbetsträning
Introduktion, utbildning
Ändring av fysisk arbetsmiljö
Ändring av arbetsinnehållet
Omfördela arbetsuppgifter
Förändrade arbetstider
Stöd av fadder vid återgång
God frånvarohantering
God kännedom av arbetssituation och medarbetare
Tidiga åtgärder!
Snabb och regelbunden kontakt med medarbetaren
Samarbete med vårdgivare (företagshälsovård) och Försäkringskassan
Dokumentera rehabiliteringsinsatser
Var öppen, aktiv och engagerad
Ring ett samtal för mycket än för sällan
Försök frikoppla personliga uppfattningar och känslor
Framgångsfaktorer
Kränkande särbehandling
"Återkommande klandervärda eller negativ präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."

AFS 1993:17, 1 §
Mobbning
Förtal
Försvåra någons arbete, sabotera
Utfrysning, förolämpningar, negligering och förnedring
Överkritiskt bemötande, ”straffsanktioner
Exempel på kränkande särbehandling
Varningssignaler!
Ökade samarbetssvårigheter, motvilja
Medvetet brytande mot regler alt. nitiskt hållande på regler
Sjukfrånvaro, fysisk ohälsa, missbruksproblem
Försämrade prestationer, psykiska stressreaktioner
Sexuella trakasserier
Ovälkommet uppträdande grundat på kön…
Om beteendet fortsätter efter det att den som blivit utsatt sagt ifrån
En enda händelse om den är tillräckligt allvarlig
Oönskad fysisk kontakt
Ovälkommet verbalt uppträdande, t.ex. anspeglingar av sexuell natur, närmanden
Icke-verbalt uppträdande, pornografiska väggalmanackor
Vem avgör om en kränkning har ägt rum?
Den utsatte individens upplevelse av händelsen är alltid avgörande
Mitt ansvar som chef
Förebygga och vara tydlig att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten
Vara uppmärksam på varningssignaler – våga fråga!
Vid tecken på kränkningar snabbt vidta åtgärder, uppföljning samt utreda orsakerna
Se till att den som utsatts snabbt får hjälp och stöd
Alkolhol & droger
Hur ser varningssignalerna ut?
Frånvaro
Beteende som avviker från det normala
Försämrade prestationer
Lukt
Vad gör man som chef?
Förstärkt anställningsskydd
Full transcript