Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ünite 2 - Hayatın Kimyası - Campbell Biyoloji

Canik Başarı Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
by

Ferhat Ozturk

on 17 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ünite 2 - Hayatın Kimyası - Campbell Biyoloji

Hayatın Kimyası
Biyolojinin Kimyasal Temelleri
Elementler ve Atomlar
Atom: Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan, maddenin en küçük yapıtaşıdır.
Atom Numarası ve Atomik Kütle
Bir atomun proton sayısına atom numarası denir ve "Z" harfi ile gösterilir.
Bir atomun nötron sayısı "N" harfi ile gösterilir.
Atom çekirdegindeki proton ve nötron sayılarının toplamına, yani çekirdek yüküne, o atomun kütle numarası denir. Kütle numarası "A" harfi ile gösterilir.
Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı
Elektron Enerjileri
Atomların elektronları sahip oldukları potansiyel enerji seviyesine göre farklılık gösterir.
Çekirdekten uzaklastıkça elektronların enerji seviyesi yükselir
Elektronlar enerji emerek "uyarılırlar"
Uyarılan elektronlar ya enerji kazanarak bir üst seviyeye yada enerji kaybederek bir alt seviyeye tasınırlar.
Her bir element atomlardan oluşur
Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.
Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir.
Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır.
Rus kimyager Dimitri Mendelev tarafından icat edilmiştir.
Kimyasal Bağlar
Moleküllerin oluşumu ve fonksiyonu atomlar arasındaki kimyasal bağlara bağlıdır.
Biyoloji multidisipliner bir bilim dalıdır
Canlılar kimya ve fiziğin kanunlarına tabidir

Element ve Bileşik
Element, kimyasal tepkimelerle daha küçük parçacıklara bölünemeyen madde
Madde Kavramı
Hayatın Temel Elemanları
92 elementten 25'i yaşam için vazgeçilmez temel elemanlardır.
Karbon, hidrojen. oksijen ve azot (nitrojen) canlıların %96'sını oluşturur.
Geriye kalan %4 ise kalsiyum, fosfor, potasyum ve sülfürdür.
Eser (iz) elementler canlılar için çok az miktarda gereklidir.
Element: Saf form
Bileşikler: Bir araya gelmiş elementler
Canlılar maddeden oluşmuştur
Madde: Uzayda bir yer kaplayan (hacim) ve kütle sahibi herşey
Madde elementlerden oluşur
Bileşik; iki yada daha fazla elementin belirli bir oranda bir araya gelmiş madde hali

Azot Yetersizligi
Iyot Yetersizligi
Atomaltı Parçacıklar
Nötron
Proton
Elektron
Nötronlar ve protonlar atomun çekirdegini olusturur
Elektronlar atom çekirdeginin etrafında bulutu olusturur
İzotop Nedir?
Atom numarası aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atomlar denir.
İzotopların çoğu kararlıdır. Fakat bazıları radyoaktiftir, ortama enerji ve parçacıklar yayarlar
Radyoaktif izotoplar kullanılarak:
Fosil yaşı
Metabolik izleme
Tıbbi hastalıkların teşhisi
Kanserli dokunun radyoaktif madde ile tespiti
Karbon = 12
Oksijen = 16
Hidrojen = 1
Azot = 17
Atom numarası her bir element için özgündür
Periyodik tabloda atomların yerleştirilmesinde kullanılır.
Enerji
Enerji, bir seyi degistirebilme kapasitesidir
Potansiyel enerji: bir maddenin yapısından yada konumundan ötürü sahip oldugu enerjidir
Kinetik enerji: hareket enerjisidir
Elektron Kabukları
Elektronların, atom çekirdegi çevresinde takip ettigi bir yörünge olarak düsünülebilir.
Her bir kabuk belli bir sayıda elektron barındırabilir,
Her kabuk belli bir enerji aralıgına sahiptir
Daha dıs bir kabuga elektron eklenebilmesi için her kabuk tamamen dolu olması gerekir.
En dıs kabuktaki elektronlar atomun karakteristigini belirler.
Buna
degerlik (valens) elektronlar
denir
Elektron Orbitalleri (Yörünge)
Atomun etrafında katman katman yörüngeler bulunur. Bu yörüngelerde elektronlar bulunur.
Orbital (yörünge), bir elektronun zamanın %90 'unda bulunduğu üç boyutlu alandır.
Elementlerin elektron dagılımına göre hazırlanmıs bir tablo.

Elektron Periyodik Tablo
Periyodik Tablo
Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir.
İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi veya ortak kullanımı ile kimyasal bağlar oluşmaktadır.
Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,
Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
Atom numarası artar.
Değerlik elektron sayısı artar.
Elektron alma isteği (ametalik karakter) artar.
Yörünge sayısı değişmez.
Atom hacmi ve çapı azalır.
Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,
Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
Atom numarası artar.
Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
Yörünge sayısı artar.
Atom hacmi ve çapı artar.
Kovalent Bağ
Bazı ametal atomlarının atomları kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortak kullanırlar.
Ortaklaşa kullanılarak oluşturulan bağa kovalent bağ ve oluşan bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denir.
Kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı gerçekleşmez.
C, N, S, F,Cl, Br, I, O ve H elementlerinin kendi aralarında oluşturdukları bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir.
Apolar
Kovalent Bağlar
Aynı cins ametal atomları arasında apolar kovalent bağlı bileşikler oluşur.
Örneğin; Cl2, H2, O2 gibi moleküller apolar kovalent bağlıdır.
Ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur; yani kutupsuz bir bağdır.
Polar
Kovalent Bağlar
Farklı cins ametal atomların yapmış oldukları kutuplu bağlardır.
Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur .
Ametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molekülün bir ucu pozitif (+), diğer ucu negatif (-) yüklenir.
HCl, HF, CO2, NO, CO, OF2, CO2, H2O gibi moleküller polar kovalent bağa örnek verilebilir.
İyonik Bağlar
Farklı yüklü iyonların ( + ve – yüklü taneciklerin) elektriksel çekim kuvvetlerinden ortaya çıkan bağ türüdür.
Anyon (-) yüklü atom
Katyon (+) yüklü atomdur
Metaller ile ametaller arasında gerçekleşir.
Metallerin elektron vermesi, ametallerin ise elektron almasıyla oluşur.
Doğada genellikle kristal halde bulunurlar
Zayıf
Kimyasal Bağlar
Organizmalardaki en güçlü bağlar hücreleri bir arada tutan kovalent bağlardır.
İyonik bağ ve hidrojen bağı gibi zayıf kimyasal bağlar da önemlidir
Zayıf kimyasal bağlar büyük moleküllerin yapılarını güçlendirir ve moleküllerin birbirlerini bağlanmasını sağlar.
Hidrojen Bağları
Hidrojenin, elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerde, molekülleri bir arada tutan kuvvete hidrojen bağı denir
Van der Waals Bağları
Pozitif olarak yüklenmiş molekülün bir kısmı ve negatif olarak yüklenmiş ikinci molekülün bir kısmı arasındaki kısa süreli zayıf çekim kuvvetidir.
Molekülde elektronların yoğun olduğu taraf kısmen negatif, diğer taraf da kısmen pozitif yükle yüklenir.
Pozitif ve negatif yüklü kısımları arasındaki kuvvetlerin etkisi ile moleküller arasında oluşan bağlara van der waals bağları denilmektedir.
Moleküler Yapılar ve Fonksiyonları
Bir molekülün şekli onun fonksiyonu için çok önemlidir
Biyolojik moleküller birbirleriyle moleküler yapılarına göre etkileşime girerler.
Benzer moleküler yapılar benzer fonksiyonlar gösterebilirler.
İlaç üretiminin temelini de bu benzerlikler oluşturur.
Full transcript