Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Business Intelligence

Een beknopte samenvatting van de 9 besproken thema's tijdens Business Intelligence Course (CU04497).
by

Joost Quist

on 7 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Business Intelligence

Business Intelligence Prezi Joost Quist Auteur:

Datum: 25-1-2013

Studentnr: 47281 Thema 1
Inleiding Business Intelligence Wat is Business intelligence? ‘BI is het gerichte proces, met bijbehorende voorzieningen, om gegevens te verzamelen, te analyseren en de als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen.’ Informatiekloof “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” – Johan Cruijff Elke organisatie en elk individu heeft informatie nodig om te kunnen functioneren. Doordat er spanningen ontstaan tussen de beschikbare tijd om op basis van relevante informatie beslissingen te nemen en anderzijds de benodigde tijd om relevante informatie te verkrijgen door gegevens te verzamelen en te analyseren ontstaat er een informatiekloof. BI kan de informatiekloof verkleinen door:
1.Het verkorten van de tijd voor het verkrijgen van relevante informatie.
2.Het optimaal benutten van beschikbare tijd om relevante informatie toe te passen. BI-Cyclus De BI-Cyclus bestaat uit drie verschillende deelprocessen en is een closed-loop.

1. Verzamelen (Gegevens uit bronnen indentificeren,converteren en combineren)
2. Analyseren (Gegevens converteren naar informatie)
3. Toepassen (Acties nemen op basis van de nieuw verkregen informatie)

De BI-Cyclus is geen pure ICT-aangelegenheid. Het is een combinatie van samenwerking tussen bijvoorbeeld bedrijfsanalisten, managers, statistici en ICT-ers. De BI-cyclus kan in verschillende verschijningsvormen aangetroffen worden binnen een organisatie welke gekenmerkt kunnen worden d.m.v. de volgende aspecten: 1.Niveau (BI-activiteit op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau)
2.Frequentie (Hoe vaak de cycli wordt doorlopen; jaarlijks, maandelijks of dagelijks.)
3.Planning (De manier waarop de 3 activiteiten van de BI-Cyclus gepland zijn)
4.Reikwijdte (Verschillende niveaus van reikwijdte; Individu, afdeling of gehele organisatie)
5.Specialisatie (Hoe specifiek de cyclus voor één bepaald proces is ingericht)
6.Expliciteit (Liever een impliciete vorm die aansluit op de praktijk dan een expliciete
vorm die niet aansluit op de praktijk.) Nut en noodzaak van BI In de praktijk blijken er veel factoren te zijn die de grootte van de informatiekloof en daarmee nut en noodzaak van BI bepalen.
Deze factoren zijn op te delen in de volgende drie samenhangende groepen:
1. Markt en omgevingstrends
2. Uitdagingen voor de organisatie
3. ICT-(on)mogelijkheden
De markt waarin organisaties opereren is de afgelopen jaren flink dynamischer en complexer geworden.
De volgende trends zijn daarbij van invloed:

Globalisering - Door toenemende internationale activiteiten, concurrentie en samenwerking en de 24-uurs economie is er een grotere vraag naar informatie. Deze informatie moet zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin gegroeid zijn.

Individualisering – De individualisering heeft er onder meer toe geleid dat consumenten en burgers zelfstandiger moeten werken. Dit betekend dat de personen van meer informatie voorzien moeten worden om hun dagelijkse bezigheden uit te kunnen voeren.

Meer samenwerking in de keten - De meeste producten voor consumenten en andere eindgebruikers zijn het resultaat van een samenwerkingsverband of ‘keten’ van verschillende leveranciers, fabrikanten en dienstverleners. Effectieve samenwerking is alleen mogelijk met intensieve communicatie en uitwisseling van informatie, zowel van binnen naar buien als van buiten naar binnen.

Roep om transparantie – Kritische klanten, leveranciers, de overheid en aandeelhouders verlangen naar inzicht in de activiteiten en de prestaties van bedrijven. Het is dan ook noodzakelijk om de informatievoorziening op orde te hebben.

Interactie en complexiteit – BI speelt niet alleen een rol bij individuele organisaties maar betreft ook de interactie tussen de organisaties, de maatschappij en afzonderlijke organisatieonderdelen. Om bijvoorbeeld een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen moet BI een holistisch karakter aannemen.

Duurzaamheid – Bi kan ingezet worden om de ‘environmental’ footprint van de producten en diensten van een organisatie te meten maar ook om deze te verkleinen. Voorbeelden van BI om milieuproblemen te verkleinen is door efficiënt gebruikt te maken van restafval en het slim coördineren van zaken als transportmiddelen, grondstoffen en het beter hergebruiken van energie. Markt en omgevingstrends In de huidige tijd moeten organisaties sneller en flexibeler inspelen op externe kansen en bedreigingen. De organisatie moet dus platter worden en de besluitvorming komt vaak bij de medewerkers te liggen omdat ze geen tijd hebben om het ‘aan de baas te vragen’.

Sneller beslissen – Medewerkers die beslissingen moeten nemen kampen aan de ene kant met toenemende druk om de juiste beslissing te nemen en aan de andere kant met de moeite en tijd die het kost om relevante informatie te verkrijgen. Veel beslissers hebben daarbij last van ‘information overload’: een te veel aan informatie aangeboden via allerlei communicatiekanalen. Opmerkelijk kan information overload tot nog meer information overload leiden. BI kan er voor zorgen dat de gebruikers de juiste informatie op de juiste tijd, plaats, en manier krijgt voorgeschoteld zodat deze miet overspoeld wordt met niet relevante informatie. Dit komt dan weer ten goede van de snelheid en kwaliteit van de beslissingen die de gebruikers moeten nemen.

Slagvaardige kenniswerkers – Veel routinewerk is de afgelopen jaren geautomatiseerd. Wat overblijft is het kennisintensieve werk. Om deze medewerkers zo effectief mogelijk te laten werken is het voor de hand liggend om deze medewerkers te voorzien van zo specifiek mogelijke informatie. Deze voorzieningen kunnen we in 4 groepen indelen:
1.I2P(Information-To-People)
2.P2P(People-To-People)
3.P2I(People-To-Information)
4.I2I(Information-To-Information

Infodemocratie - In de meeste moderne organisaties is de ‘informatiedemocratie’ sterk in opkomst of al gevestigd. Doordat alle medewerkers op gecontroleerde manier toegang hebben tot de informatievoorziening die ze nodig hebben om hun werk te doen kan de afstand tussen het hoger management en de werkvloer lager worden. Mede hierdoor kan de omvang van het middenmanagement verkleint worden. Tevens stelt een informatiedemocratie belangrijke voorwaarden aan de inrichting van de uitvoering van BI. Denk hierbij aan bijvoorbeeld informatiebeveiliging en bevoegdheden om beslissingen te neen. Uitdagingen voor de organisatie
De besproken voordelen van BI komen voort uit alle mogelijkheden die de ICT ons in het heden biedt. Hier tegenover staan ook nog redelijk wat beperkingen binnen de ICT en zijn verouderde ICT systemen vaak een blok aan het been van een organisatie.

Data – De hoeveelheid data in de wereld groeit hard. Vooralsnog is er sprake van een exponentiele toename van digitale data en er zijn geen tekenen dat dit groeitempo afneemt. De vraag is nu hoe organisaties kunnen voorkomen dat hun rijkdom aan gegevensbergen niet verandert in een armoede aan informatie. BI kan een grote rol spelen om grote hoeveelheden op een deskundige manier te controleren en te gebruiken door data te ontsluiten, te classificeren, te combineren en gestructureerd, terugvindbaar op te slaan om ze vervolgens op diverse manieren te analyseren zodat bruikbare informatie ontstaat.

Silo’s en spaghetti – In de meeste organisaties ontstaan er in de loop van de jaren flinke gegevensgebergte d.m.v. wildgroei en losstaande systemen, databases en andere bronnen. Deze gegevensverzamelingen maken zelden gebruik van gemeenschappelijke structuren of definities. Elke structuur heeft een eigen voorziening voor opslag, invoer en uitvoer van zijn data. BI maakt gebruik van datawarehouses om over de silo’s heen toch de noodzakelijke integratie van gegevens op geautomatiseerde wijze tot stand te brengen om problemen m.b.t. onderhoud en de transparantie te verhlepen.

Datakwaliteit en beveiliging - Het probleem van datakwaliteit komt vooral naar voren doordat gegevens ontbreken, incorrect, incompleet of onderling inconsistent zijn. Vaak komt door het toepassen van BI deze problemen aan het licht. BI is dan de boodschapper maar niet de veroorzaker van de dataproblemen. Beveiliging van data lijkt de laatste tijd vooral gefocust op het voorkomen van imagoschade door niet getroffen te worden door een hackaanval. Het is belangrijk om de interne beveiliging niet over het hoofd te zien die regelt wie bij welke informatie mag.

ICT als push voor BI – Moderne ICT-ontwikkelingen zijn soms zo potentieel krachtig dat organisaties er belangrijke concurrerende voordelen mee zouden kunnen realiseren, zowel strategisch als op operationeel niveau. Ook op het vlak van BI kunnen verschillendeICT-instrumenten een belangrijke basis zijn voor bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:
1. Het aanbieden van op maat informatie om een information overload te voorkomen d.m.v. bijvoorbeeld een webportaal met uitgebreide voorzieningen voor samenwerking, personalisatie en communicatie.
2. Het ontginnen van potentiele goudmijnen in gegevensbergen door complexe patronen te herkennen in een gegevensverzameling.
3. Alarmeren van medewerkers via e-mail of mobiele communicatie voor een zo snel mogelijke reactie interval.
4. ‘information as a service’ aanbieden aan interne of externe klanten m.b.t bijvoorbeeld voorraadbeheer en klantinformatie. ICT-(on)mogelijkheden Thema 2
Het richten van BI / BI Gereedschap '"As long as you're going to think anyway, think big" - Donald Trump Met het adequaat inrichten van BI kan men vooraf al veel voorkomende problemen voorkomen. Een handig hulpmiddel is de ‘business intelligence-navigator’ die de BI scope, doelen, informatievraag, bronnen, architectuur en organisatie afstemt en ze in de zelfde richting wijst. BI
Navigator BI - Scope BI - Doelen BI - Informatievraag BI - Bronnen BI - Architectuur BI - Organisatie Vooraf een zo helder mogelijke scope vaststellen is belangrijk om de verwachtingen bij opdrachtgever, sponsor, uitvoerders en andere belanghebbenden te kunnen managen. Een onderdeel van de scope is het vaststellen van het domein. Het domein kan de gehele organisatie zijn of zelfs een verzameling van organisaties, afdelingen of processen. Hierna moet er bepaalt worden welke processen er een rol spelen. Tevens is het ook verstandig om een doelgroep te kiezen om te voorkomen dat dezelfde doelgroep vanuit meerdere trajecten met verschillende deeloplossingen te maken krijgt. BI-scope BI-Doelen Het ondersteunen van bedrijfsprocessen en toepassingen met BI kan op verschillende ambitieniveaus plaatsvinden. Het is van groot belang om doelstellingen te formuleren alvorens met een BI implementatie te starten. Deze doelstellingen kunnen op zowel strategisch , tactisch en operationeel niveau betrekking hebben.

Bij voorkeur zijn de doelstellingen zo concreet mogelijk.
Bijvoorbeeld:
•Het terugdringen van een uitvalspercentage bij een tv productielijn.
•Het verminderen van de wachttijd bij een callcenter.

Om het doel te bereiken zal dikwijls meer nodig zijn dan alleen BI. Er zal vaak samenwerking plaatsvinden tussen ICT’ers, managers, analisten en bedrijfskundigen. BI-informatievraag Als de scope en de doelen duidelijk zijn bepaald, kan men specifieker kijken naar de informatie die nodig is om het bereiken van de gestelde doelen te ondersteunen. Het is hierbij zaak om de informatie uit te drukken in termen van ‘waarover wil men iets weten’ en niet in termen van de specifieke zin van ‘wat wil men specifiek weten’. De bedoeling hiervan is om de informatievraag toekomstvast te maken.

Om de behoeften aan informatie in kaart te brengen kan men de volgende stappen doorlopen.

•Inventariseren van (soorten) doelgroepen
•Identificatie van indicatoren: Getallen of kwalitatieve eenheden die een bepaald aspect van de bedrijfsvoering beschrijven; de kern van de informatiebehoefte.
•Vaststellen van de benodigde context van de indicatoren, om deze betekenisvol te maken.
•Optellen van overige niet-inhoudelijke eisen die men aan de informatie moet stellen.

De uitkomst van deze stappen speelt een belangrijke rol bij het selecteren van gegevensbronnen en de inrichting van de benodigde BI-voorzieningen. BI-Bronnen Deels parallel aan het vastleggen van de business scope, de doelen en de informatievraag richt men zich bij voorkeur ook alvast op de beschikbare bronnen. Dit om te voorkomen dat er cruciale bronnen ontbreken, waardoor een bepaalde informatievraag onhaalbaar c.q. onbeantwoord blijft. Dit kunnen bronnen binnen of buiten de organisatie zijn en zowel gestructureerd alsmede ongestructureerde bronnen. Na de identificatie van de verschillende bronnen wordt per bron bekeken hoe men deze het best in kan zetten, in welke vorm de gegevens van de bron beschikbaar zijn en of deze aanpassingen behoeft. Ook bekijkt men de risico’s m.b.t. de extractie van de gegevens uit de bronnen.

Een opsomming van alle mogelijk relevante bronnen:
•Externe bronnen en gegevens
•Internet
•Eigen documenten
•Andere bronformaten (e-mail, discussiegroepen, film,geluid)
•Mensen binnen en buiten de organisatie BI-architectuur De Bi-architectuur is er op gericht om de juiste instrumenten en voorzieningen te bepalen voor het juist uitvoeren van BI. Er moet aandacht besteedt worden aan welke onderdelen extra aandacht verdienen bij de inrichting van BI en welke topologie er gebruikt gaat worden. De combinatie van bovenstaande en de aandacht die nodig is voor metadata, standaarden, tools, kwaliteit en beheer vormen samen de BI-architectuur. BI-organisatie Tijdens het inrichten en het uitvoeren van BI dient er nadrukkelijk aandacht te zijn voor de mensen, rollen en de competenties die benodigd zijn en welke businessintelligence-organisatie daar bij hoort. De organisatie houdt zich bezig met de budgettering, planning, risicomanagement, kwaliteitsbewaking en de communicatie met de betrokkenen. BI-organisatie geeft dus antwoord op de vraag ‘hoe we er uiteindelijk moeten komen’ in plaats van ‘wat er moet komen’ bij de aspecten scoop, doel en de informatievraag. BI - Gereedschap + metadata Gereedschap in de BI-cyclus Metadata Metadata is te omschrijven als data die nodig is om met data te kunnen werken. Voorbeelden van metadata zijn: Gegevens over definities, eigendom, herkomst, betrouwbaarheid, recentheid, berekeningswijze, normen en vertrouwelijkheid. Gegevens over de betekenis van entiteiten, technische gegevens over bijvoorbeeld tabellen, kolommen en relaties in een database en gegevens over uitgevoerde berekeningen of transformaties. Bij elke operationele BI-cyclus in de organisatie zou men zich moeten afvragen of men de juiste informatie biedt, of antwoorden gevonden worden, of men doelstellingen bereikt, hoe het beter, sneller of efficiënter kan en of de doelstellingen nog wel de juiste zijn omdat misschien de omstandigheden inmiddels veranderd zijn. Er zijn veel verschillende tools om de verschillende activiteiten in de BI-cyclus te ondersteunen. Onderstaande tools zijn opgesplitst in de drie activiteiten van de BI-cyclus. Voor toepassen:
•Cockpits/dashboards
•(enterprise) Portals
•Groupware/collaboration
•Closed loop / writeback Voor analyseren:
•Rapportages
•OLAP
•Visualisatie
•Datamining
•Textmining Voor verzamelen zijn dat:
•Datawarehoue
•Documentwarehouse
•Datamarts
•ETL ( extract – transform – load)
•ODS (operational data store)
•EAI/EII (enterprise application/information integration) Thema 3
BI-Topologie / Architectuur "It is a capital mistake to theorise before one has data" - Sherlock Holmes
De topologie toont de fysieke inrichting van de BI instrumenten voor verzamelen en is het gevolg van de architectonische keuzes.

De verschillende topologieén kunnen onderverdeeld worden in de volgende soorten:
•Onafhankelijke datamarts
•Enterprise datawarehouse
•(Federated) hub and spoke
•Virtueel datawarehouse
•Enterprise data bus Topologieën VIDEO: What is BI? Onafhankelijke datamarts Onafhankelijke datamarts zijn datamarts die los van elkaar staan, zonder gemeenschappelijk datawarehouse waaruit de datamarts gevoed worden.

Elk datamart verkrijgt via een eigen ETL-proces zijn gegevens vanuit diverse, mogelijk dezelfde bronsystemen.

Een voordeel van een datamart is dat deze snel in gebruik genomen kan worden.
Een nadeel van het gebruik van datamarts is dat de kans klein is dat informatie consistent is tussen verschillende datamarts. Enterprise datawarehouse Bij deze topologie wordt alle informatie opgeslagen in een gezamenlijk datawarehouse. Dit datawarehouse wordt gevoed door één ETL proces die zijn gegevens mogelijk uit diverse bronsystemen verkrijgt.

Een voordeel van het enterprise datawarehouse is dat de informatie consistent wordt opgeslagen en de gunstige ondehoudsconsten.

De nadelen liggen in de hoge ontwikkelingskosten en de lange time-to-market van deze topologie. (Federated) hub and spoke Virtueel datawarehouse Enterprise data bus In deze topologie wordt een datawarehouse gecombineerd met datamarts om informatie voor specifieke groepen beschikbaar te stellen. Dit kan vanuit het oogpunt van veiligheid of bijvoorbeeld performance.

In een zuiver hub-spoke model komt alle informatie voor de afhankelijke datamarts uit het datawarehouse.

Als er externe gegevens nodig zijn die uitsluitend door een bepaalde groep gebruikers nodig zijn, kan er voor gekozen worden om deze informatie direct uit een externe bron in een datamart op te nemen zonder de tussenkomst van het datawarehouse. In dit geval is er sprake van een "ferderated" hub and spoke topologie.

De hub en spoke topologie is een populaire topologie die met name de beheersbare balans tussen centraal beheer en lokale flexibiliteit als belangrijkste voordeel heeft. In een virtueel datawarehouse is er sprake van verschillende datamarts die gevoed worden door één ETL-proces.

Een belangrijk voordeel van deze topologie is dat men de eventuele complexiteit van een gemeenschappelijk datawarehouse kan vermijden.

Als belangrijk nadeel blijft dat het moeilijk is om een de consistentie te beheren tussen de verschillende datamarts. De overtreffende topologie van de onafhankelijke datamarts is de Enterprise data bus. Deze topologie is uitermate geschikt als er veel gebruik gemaakt wordt van extene bronnen en in het geval dat meerdere externe partijen gebruik maken van de geboden services.

In het geval van de enterprise data bus topologie is er een EAI/EII enterpise bus welke als broker of makelaar fungeert. Op deze enterprise bus zijn alle bronnen aangesloten. De bus zorgt voor het transformeren, controleren, schoonmaken en het tijdelijk opslaan / ter beschikking stellen van de data.

Één van de voordelen van de enterprise (data)bus is dat de complexiteit die zich in de voorgaande typologieën in de ETL-processen bevond, zich nu verplaatst naar de busstructuur. BI-architectuur De BI-architectuur is als aspect van de BI-navigator de weerslag van de benodigde voorzieningen om BI conform de gevonden scope, doelen, informatie vraag en bronnen te kunnen uitvoeren.

Voor het vaststellen van de BI-architectuur bepaalt men onder meer welke specifieke instrumenten nodig zijn en op welke manier deze samenwerken.

Tijdens het vaststellen van de architectuur is het van belang om duidelijkheid te scheppen welke onderdelen van de BI-cyclus de aandacht verdienen tijdens het implementeren.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de aandacht voor het verzamelen van data, het inrichten van processen t.b.v het analyseren van gegevens of juist voor het toepassen van informatie. Thema 4
Datamodeling (OLAP Cubes) "Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien" - Abraham Maslow Thema 5
Datawarehouse Modeling "To understand is to perceive patterns." - Isaiah Berlin Thema 6
BI-instrumenten Thema 7
BI Governance "Het geheel is meer dan de som der delen" - Aristoteles, metafysica "To make a great dream come true,
you first must have a great dream."
- Hans Selye Bij het analyseren gebruikt men de eerder verzamelde gegevens en transformeert men deze gegevens naar informatie. Voor het analyseren van de gegevens zijn er verschillende analyses mogelijk.

Rapportage
OLAP
Visualisatie
Datamining
Textmining

Afhankelijk van de complexiteit van de BI-vraag en het soort gegevens zal er een passende analyse gekozen worden uit de bovenstaande analyse mogelijkheden. Waar soms het eenvoudig structureren van data in een tabel al voldoende is, zijn in andere gevallen visuele representaties nodig.
In dit thema richt ik me vooral op analyseren d.m.v. OLAP. OLAP Waar normale rapportages niet interactief bevraagbaar zijn, bied OLAP bij het beantwoorden van een "waarom? " vraag een oplossing. Door de onderzoeker een OLAP kubus aan te bieden die op een interactieve manier te bevragen is op verschillende detailniveaus biedt dit de onderzoeker een flexibele manier om de informatie tot zich te nemen, zonder telkens een nieuwe rapportage te ontwerpen en uit te voeren.

De analist krijgt een kubus voorgeschoteld die vaak gevuld is met een deel van de gegevens van een relationele database of een andere OLAP kubus met daarin facts and measures.

De OLAP kubus bestaat uit facts, ook wel measures genoemd en uit categorieën, ook wel dimensies genoemd.
Andere vaak gehoorde termen zijn Slice and dice en drilling. "On Line Analytical Processing"Een groot voordeel van een OLAP kubus is het interactieve aspect waardoor de analist op zoekzocht kan naar informatie zonder het oneindig aanmaken van nieuwe rapporten.

Een vaak gehoord nadeel van de OLAP kubussen is dat ze de gebruiker niet altijd de gelegenheid bieden tot op het laatste detailniveau van bijvoorbeeld individuele transacties door te "drillen". OLAP OLAP Kubus Een OLAP kubus met drie dimensies;
Regio, dag en product

De facts zijn de blauwe blokken met daarin de daadwerkelijke gegevens, Meer informatie over OLAP op:
http://apandre.wordpress.com/data/datacloud/datacube/ BI-Instrumenten voor verzamelen BI-Instrumenten voor Analyse BI-Instrumenten voor Toepassen Engelstalig artikel met aandacht voor BI Governance:
http://www.jatit.org/volumes/research-papers/Vol9No1/9Vol9No1.pdf Bi-projecten

BI is voor elke organisatie uniek en wordt op een eigen manier ingericht en gebruikt. Bij het uitvoeren van en BI-project moet men rekening houden met de verschillende manieren waarop BI-project kan slagen en falen. In dit thema daarom ook aandacht voor de risico's en de succesfactoren bij het inrichten van BI in een organisatie.

http://spotfirecommunity.tibco.com/community/blogs/tips/archive/2010/09/18/using-images-as-backgrounds-in-a-map-chart.aspx Een voorbeeld van een innovatief BI-instrument welke toegepast kan worden in de analyse fase is een image-map: In de BI-gereedschapskist zijn verschillende tools te vinden voor het verzamelen, analyseren en toepassen van informatie. Dit thema geeft een overzicht van de beschikbare BI-instrumenten en geeft per instrument een korte omschrijving en indien mogelijk een voorbeeld waar het instrument toegepast kan worden. Een van de grootste uitdagingen bij het inrichten van een eerder besproken datawarehouse of datamart is het ontwerpen van het gebruikte datamodel.
Het datamodel, is de structuur die gebruikt wordt om gegevens in een datawarehouse of datamart op te slaan en op te vragen.

Zo moet bij het modelleren van de database nagedacht worden of de informatie genormaliseerd (zie link Normaliseren voor Dummy's) of niet genormaliseerd wordt opgeslagen. Waar veel productie databases baat hebben bij het relationeel opslaan van data in de 3NF, wordt er bij business intelligence databases vaak gebruik gemaakt van dimensioneel ingerichte databases.

Als er gekozen wordt voor een dimensioneel ingerichte database moet er een keuze gemaakt worden tussen een sterschema of een snowflake schema voor het opslaan van gegevens in een database. Ster schema
Een ster schema wordt gebruikt voor databases waar dimensietabellen niet genormaliseerd hoeven te zijn. Bij het gebruik van een ster schema is dus sprake van veel redundant opgeslagen gegevens.

Als basis van het ster schema staat een centrale feitentabel. Deze tabel bestaat uit 'feiten' of meetwaarden van indicatoren en verwijzen naar de verschillende dimensie tabellen.

Een belangrijk argument om een ster schema te gebruiken is het feit dat een ster schema een stabiele c.q. toekomst vaste basis is om te voorzien in de informatiebehoefte in een bepaald toepassingsgebied.

Een ander voordeel is dat het ster schema relatief eenvoudig geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast kan de keuze voor een ster schema ook voortkomen uit performance gerelateerde requirements.

Doordat het ster schema zijn informatie niet genormaliseerd op slaat, verdeeld over een veelvoud van tabellen, kunnen de query's kort blijven waardoor het systeem snel kan reageren op uitgebreide bevragingen. Normaliseren voor Dummy's:
http://users.skynet.be/bssr/normdum.doc Snowflake schema Een variant op het ster schema is een snowflake schema.
Het snowflake schema wijkt af van het ster schema omdat binnen deze manier van modelleren een gedeelte van de database (lees, de dimensietabellen) genormaliseerd opgeslagen worden.Er kunnen verschillende beweegredenen zijn om te kiezen voor een snowflake schema i.t.t. een ster schema.
Het onderbrengen van zogeheten 'aggregatietabellen'.
Het omgaan met zogeheten 'monsterdimensies'.
Het expliciet maken van hierarchieen in dimensies.
Het onderbrengen van recursieve dimensie hierarchieen van variabele diepte
Het bijhouden van slowly changing dimensions Slowly changing dimensions Een vaak gehoord argument voor het kiezen voor het snowflake model is de ondersteuning voor het bijhouden van slowly changing dimensions.
Slowly changing dimensions gaat over het bijhouden van de historie van bepaalde dimensies.

Als er een verandering optreed in bijvoorbeeld de adresgegevens van een klant, kunnen er drie soorten veranderingen optreden in de database.
1. Het oude record wordt verwijderd of overschreven met de nieuwe informatie. (S.C.D. worden niet opgeslagen)
2. Er wordt een speciaal record aangemaakt binnen de database met daarin specifiek de periode waarin de adresgegevens in de database stonden en wanneer ze vervangen zijn voor nieuwe gegevens.
3. Er wordt een .old record aangemaakt met de oude adresgegevens zonder informatie over de periode waarin dit adres gebruikt is.

Bij de twee onderste keuzes worden de veranderingen binnen de database bijgehouden en is er dus sprake van het bijhouden van slowly changing dimensions. Artikel m.b.t. het richten van BI

http://81.70.242.211/eab1/manual/Magazine/D/Database%20Magazine%20NL%20www.dbm.nl/20040402%20-%20BI-ers%20moeten%20beter%20richten.pdf BI-Project lifecycle BI-risico’s BI-succesfactoren BI-Maturity Matrix In de voorgaande slide kwam naar voren dat er veel dingen mis kunnen gaan bij het ontwikkelen van een goede BI informatievoorziening. Onderstaande lijst met BI-succesfactoren zijn door de jaren heen vergaard bij verschillende BI implementaties. Als een organisatie aandacht besteed aan onderstaande punten is de kans groot dat het BI-project succesvoller verloopt.

Voorkom scheefgroei
Werken onder architectuur
Heldere visie
Het cyclische proces
Law and ethics
Het goede voorbeeld De ETL-ijsberg
Vervuilde bronnen
BI zien als een ICT-project
BI-spaghetti
Vraag en aanbod uit balans
Onbegrijpelijke informatie
Onbruikbare informatie
Ongebruikte informatie
Big-Brother-Effect
Wat je meet is wat je eet
Buik en brein niet in balans


Zoals aangegeven in de eerste sheet van thema 7 zijn er verschillende risico's waar men als organisatie op moet letten tijdens het uitvoeren van BI-projecten. De onderstaande lijst is een opsomming van technische, organisatorische, financiële en andere mogelijke risico's. We onderscheiden de volgende niveau's:
Lokaal
Gecoördineerd
Integraal
Intelligent BI-projecten kunnen op een "standaard" manier aangepakt worden waar veel voorkomende activiteiten die in de praktijk nodig zijn in verwerkt zijn. Deze standaard aanpak voor activiteiten wordt ook wel de BI lifecycle genoemd en is hieronder weergegeven. Een belangrijk aspect van de BI project lifecycle is dat het een iteratief proces is. Het is echter niet zo dat alle activiteiten bij elke iteratie herhaald moeten worden. Organisaties kunnen aan de hand van de BI-Maturity Matrix bepalen op welk niveau de organisatie BI toepast.
De BI-Maturity Matrix kan daarnaast ook gebruikt worden om het toekomstige niveau te bepalen waar de organisatie naar toe moet groeien. De delta tussen deze twee niveau's kan als input gebruikt worden in BI-projecten om het gat tussen nu en de toekomst te overbruggen.
Full transcript