Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

job satisfaction

erdem shinjilgeenii hural
by

Ariunmunkh Ak

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of job satisfaction

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Судлаач оюутан: Я.Отгонжаргал, М.Ариунмөнх Монгол ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжид нөлөөлдөг суурь хүчин зүйлс "Ажилд оролцох танин мэдэхүйн түвшин нь ажилчдын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь” Удиртгал Энэхүү судалгааны зорилго нь ажилчдын танин мэдэхүйн оролцоо болон ажлын сэтгэл ханамжийн харилцан хамаарлыг тогтоох, мөн монгол ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжид нөлөөлдөг суурь хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино. Тулгамдсан хэрэгцээ: 1. Ажлын сэтгэл ханамжийг судалснаар хувь хүн болон нийгмийн бухимдлыг багасгах боломжтой юм.
2.. Бүтээмж өндөр байх эсэх нь ажилчдын сэтгэл ханамжаас шалтгаалдаг.
3. Байгуулагажсан зан үйлтэй ажилчдыг бий болгохын тулд тэднийг сэтгэл ханамжтай ажиллуулах нь чухал хэрэгцээ юм.

1.Discrepancy theories – Ялгааны онол

2.Maslow’s needs hierarchy – Маслоу -ын хэрэгцээний шатлалын онол

3.Two factor theory – Хоёр хүчин зүйлийн онол

4.McClelland’s needs theory – Маккеландын хэрэгцээний онол

5.Value–percept theory – Үнэт зүйл-хүртэхүйн онол

(WANT – HAVE ) * IMPORTANCE = DISSATISFACTION буюу
(ХҮСДЭГ – ОДОО БАЙГАА) * ХЭР ЧУХАЛ = СЭТГЭЛ ХАНАМЖГҮЙ БАЙДАЛ
Онолын үндэслэлТанин мэдэхүйн сэтгэл судлал нь сэтгэцийн үйл ажиллагааг судалдаг бөгөөд үүнд шийдвэр гаргалт, ой тогтоолт, хэл яриа, сэтгэхүй, ухамсарлан ойлгох зэрэг үйл ажиллагаа багтдаг.
Түүнчлэн Оросын эрдэмтэн сэтгэл зүйч Е.А. Климов мэргэжлийг 5 ангилсан. Үүнд:
хүн-байгаль,
хүн-техник,
хүн-тэмдгийн тогтолцоо,
хүн-дүр,
хүн-хүн
цалин хөлс
өсөж дэвших хөгжих боломж
удирдлага зохион байгуулалтын арга барил
хамт олон
ажил өөрөө
статус буюу ажил дээрх байр суурь
ажлын орчин Судлагдсан байдал Daniel H. Pink
Santiago Burdria of the University of Madeira их сургуулийн судалгааны баг
A Study about gender, education level, salary and job satisfaction
•Танин мэдэхүйн оролцоо болон ажлын сэтгэл ханамж эерэг хамааралтай

Таамаглал •Танин мэдэхүйн оролцоотой ажил хийдэг хүний ажлын сэтгэл ханамжид цалин сул нөлөөтэй, хамт олон, ажлын утга учир буюу ажил өөрөө хүчтэй нөлөөтэй

•Боловсролын түвшин өсөх тусам сэтгэл ханамж буурдаг
•Цалинг тогтмол гэж үзэхэд Монгол ажилчдын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нийтлэг хүчин зүйлс байдаг. Судалгааны арга: Оролцогчид: Судалгааны үйл явц confidence level - итгэлцлийн түвшин 95%
confidence interval - итгэлцлийн интервал 5% Судалгааны материал: Үр дүн боловсруулах арга зүй: Асуулга №1 50 10 38 Асуулга №2 (WANT – HAVE ) * IMPORTANCE = DISSATISFACTION буюу
(ХҮСДЭГ – ОДОО БАЙГАА) * ХЭР ЧУХАЛ = СЭТГЭЛ ХАНАМЖГҮЙ БАЙДАЛ
0 980 1960 2940 3920 4900 сэтгэл ханамж маш өндөр сэтгэл ханамж өндөр сэтгэл ханамж доогуур сэтгэл ханамжгүй маш сэтгэл ханамжгүй Судалгааны үр дүн: 1. (Pearson Correlation) 0.263 буюу эерэг сулавтар хамааралтай гарсан. 2.Асуулга №2
өндөр оноо 2450 сэтгэл ханамжийн түвшин доогуур
хамгийн бага оноо 80 маш өндөр сэтгэл ханамж
дундаж оноо нь 923 сэтгэл ханамж маш өндөр 3. Судалгаанд оролцогчдын
38,8% нь цалин,
15,7% өсөж дэвших боломж,
13,9% нь хамт олон,
11,8% ажлын орчин,
11,5% ажил өөрөө,
4,7% нь статус буюу байр суурь,
3,6% нь удирдлага зохион байгуулалтын арга барил
гэсэн сонголтыг хийсэн.
Daniel H. Pink
цалинг хангалттай өг

хараат бус байдал + өөрийгөө харуулах боломж + зорилго = ажлын сэтгэл ханамж


Цалинг хангалттай өг + өсөж дэвших боломж + хамт олон + ажлын орчин = ажлын сэтгэл ханамж 4.Судалгаанд нийт дээд боловсролтой 254 ажилчин оролцсон.
ажлын сэтгэл ханамжийн дундаж = 892
0 980 1960 2940 3920 4900 сэтгэл ханамж маш өндөр сэтгэл ханамж өндөр сэтгэл ханамж доогуур сэтгэл ханамжгүй маш сэтгэл ханамжгүй Судалгааны сэтгэл ханамжийн норм 0 980 1960 2940 3920 4900 сэтгэл ханамж маш өндөр сэтгэл ханамж өндөр сэтгэл ханамж доогуур сэтгэл ханамжгүй маш сэтгэл ханамжгүй Судалгааны сэтгэл ханамжийн норм Бүрэн дунд, тусгай дунд, дунд боловсролтой 83 ажилчдын
ажлын сэтгэл ханамжийн дундаж = 1017 Дүгнэлт
Ажлын сэтгэл ханамж
Танин мэдэхүйн оролцоотой ажил
1. (Pearson Correlation) 0.263 буюу эерэг сулавтар хамааралтай гарсан. Цалинг хангалттай өг + өсөж дэвших боломж + хамт олон + ажлын орчин = ажлын сэтгэл ханамж Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript