Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zatrudnienie-umowy o pracę

No description
by

Beata Anna

on 22 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zatrudnienie-umowy o pracę

Zatrudnienie
Podstawy prawne zatrudnienia
Zawarte w nich uregulowania dotyczą:
stosunku pracy,
wysokości wynagrodzeń za pracę,
obowiązków pracownika i pracodawcy,
czasu pracy,
urlopów pracowniczych, bezpieczeństwa, i higieny pracy (BHP)
sposobów ropzatrywania sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy.
Umowa o pracę
Formy rozwiązania umowy o pracę
Świadectwo pracy
Każda umowa o pracę zawarta na piśmie powinna zawierać:
Datę
zawarcia umowy,
Strony umowy
: imię i nazwisko pracownika oraz pracodawcy,
Rodzaj umowy
(np. okres próbny),
Okres zatrudnienia
( w przypadku umów terminowych),
Rodzaj umówionej pracy
(stanowisko),
Wymiar czasu pracy
(np. pełny etat),
Kwotę wynagrodzenia
,
Datę rozpoczęcia pracy,
Miejsce wykonywania pracy.
Za porozumieniem stron,
Za wypowiedzeniem przez jedną ze stron,
Bez wypowiedzenia,
Z upływem czasu,
Z dniem ukończenia pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić w formie pisemnej, wraz z niezwłocznym wydaniem pracownikowi świadectwa pracy.
Jest to dokument niezbędny do ustalenia świadczeń rentowych lub emerytalnych, określający m.in. okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.
Umowa- zlecenie
i umowa o dzieło
Umowa- zlecenie
jest umową zawieraną na wykonanie określonej pracy. Liczy się staranne wykonanie zlecenia, nie zaś określony efekt,

Umowa o dzieło
to umowa, w której liczy się konkretny rezultat.

Podstawowe różnice
Umowa o pracę
Umowa - zlecenie
Umowa o dzieło
zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy,
zatrudnienie na podstawie kodeksu cywilnego,
zatrudnienie na podstawie kodeksu cywilnego,
wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy,
wykonanie pracy na własne ryzyko zleceniobiorcy,
wykonywanie pracy na ryzyko własne wykonawcy dzieła,
różne formy umowy o pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
swoboda kształtowania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
swoboda ksztaltowania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
zawsze z wynagrodzeniem,
zobowiązanie się do wykonywania pracy w określonym miejscu i czasie,
z reguły z wynagrodzeniem,
zobowiązanie wykonywania danej czynności bez podporządkowania wobec zlecającego,
zobowiązanie wykonywania danej czynności bez podporządkowania wobec zlecającego,
Dodatkowe prawa młodocianych
Ograniczenie liczby godzin pracy,
Prawo do urlopu,
Zatrudnienie mające na celu jedynie przygotowanie do zawodu.
Ochrona pracy rodziców małych dzieci
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży,
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie na urlopie macierzyńskim,
Zakaz zatrudniania kobiety w ciąży oraz osób opiekujących się dziećmi do 4. roku życia do pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
Prawo do urlopu dla ojca dziecka.
Umowa o pracę
Bezterminowa
Terminowa
Na czas nieokreślony
- jest zawierana bez określenia terminu jej rozwiązania,
Na zastępstwo
- do czasu ustania przyczyny nieobecności pracownika i jego powrotu do pracy.
Na okres próbny
- zawierana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
Na czas określony
- zawierana na określony, zazwyczaj krótki czas,
Na czas wykonywania danej pracy
- jej czas trwania warunkuje okres potrzebny do wykonania czynności, do których zatrudniono pracownika.
Płaca
minimalna,
netto,
brutto.
Funkcje płacy:
dochodowa,
motywacyjna.
Rodzaje systemów płac:
system czasowy,
system akordowy,
system premiowy.
Formy wynagrodzenia wynikające z systemu płac:
Ryczałtowa,
Prowizyjna,
Akordowa,
Czasowa,
Czasowo- premiowa,
Czasowo- prowizyjna.
Kto dba o prawa pracowników w Polsce?
Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy sprawują w Polsce:
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
sądy pracy.
Formy zatrudnienia w Polsce
1-umowy cuwilno prawne
2-umowy o pracę

umowa na okres próbny,
umowa na zastępstwo,
umowa na czas określony,
umowa na czas wykonania określonej pracy,
umowa na czas nieokreślony
Kodeks Pracy
umowa-zlecenie
umowa o dzieło
Kodeks Cywilny
PO CO???
ABY BYĆ ŚWIADOMYM SWOICH PRAW!
Plusy umowy o pracę
+ ochrona ustawą szczególną
+ pewność stosunku pracy
+ ściśle określnony wymiar godzinowy czasy
+ zapewnione minimalne wynagrodzenie
+ obowiązek wypłacania wyższej stawki za nadgodziny
+ ubezpiecznienie zdrowotne
+ wliczane do okresu emerytalnego
+ urlop zdrowotny
+ urlop macierzyński/tacierzyński
+ urlop szkoleniowy, np. 21 dni przed obroną pracy magisterskiej
+ urlop wypoczynkowy
+ ochrona przed zwolnieniem
+ związki zawodowe
+ odszkodowania i ochrona z tytułu wypadków w czasie pracy
+ zasiłek dla bezrobotnych
+ odprawa pośmiertna dla rodziny oraz renta rodzinna
Minusy umowy o pracę
- przede wszystkim dla pracodawców
- głównie wynikają z nadużyć i praktycznej strony stosowania kodeksu pracy
- możliwość wykorzystania urlopu chorobowego tak, by wykorzystać pracodawcę
- niższy zarobek natteo przy tej samej podstawie
- związanie z pracodawcą
- obowiązek odprowadzania składek ZUS
- mniejsza swoboda: obowiązek wykonywania pracy w określonym czasie i miejscu
Minusy umowy o dzieło
- brak wynagrodzenia z tytułu niewłaściwego wykonania dzieła, brak ochrony zarobku
- obejmuje najwęższy zakres prac
- brak ochrony z KP
- brak pewności, możliwość odstąpienia w każdej chwili.
- brak obowiązku formy pisemnej
- większa odpowiedzialność wykonawcy
Minusy umowy zlecenie
- brak pewności wynagrodzenia
- brak ochrony z KP
- najwyższe koszty przy najmniejszych profitach
- brak obowiązku formy pisemnej
- większa odpowiedzialność zleceniobiorcy
Umowa zlecenie
Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Umowa o dzieło
Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Umowa o pracę
Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.
Plusy umowy o dzieło
+ najwyższe wynagrodzenie netto
+ najniższy koszt pracodawcy
+ największa swoboda wykonania
+ brak konieczności opłacania ZUS
Plusy umowy zlecenie
+ większa swoboda
+ ubezpieczenie
+ od 2016 r. składki emerytalne
Zarobki
Podstawa (płaca brutto): 2000 zł.
Czyli jak to wygląda w rzeczywstości
Umowa o pracę:
Umowa zlecenie:
Umowa o dzieło:
netto: 1820 zł
koszt pracodawcy: 2414 zł
netto: 1455 zł
ale studenci: 1712 zł
koszt pracodawcy: 2414 zł
netto: 1459 zł
koszt pracodawcy: 2414 zł
Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1)
3 dni robocze
, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2)
1 tydzień
, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3)
2 tygodnie
, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Art. 36. § 1.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1)
2 tygodnie
, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2)
1 miesiąc
, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3)
3 miesiące
, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Full transcript