Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

prezentacja - mianowanie

mianowanie
by

Monika W

on 28 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prezentacja - mianowanie

Rozwój zawodowy
§ 7 ust. 2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych

Dostrzegałam problemy rozwojowe oraz problemy rodzinne uczniów
Wnioski

Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela
Rozporządzenia
Statut szkoły
Prawa Ucznia i Konwencja Praw Dziecka

§ 7 ust. 1. pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty


Poznałam przepisy prawa oświatowego

§ 7 ust. 2. pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Prowadziłam dokumentację szkolną (m.in. e-dziennik)
Przygotowywałam prezentacje multimedialne
Opracowywałam plany dydaktyczne, wychowawcze, sprawozdania, karty pracy, pomoce dydaktyczne, etc.
Przygotowywałam gazetki szkolne

§ 7 ust. 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


W mojej pracy wykorzystywałam nowoczesne technologie
Uwzględniałam w mojej pracy problemy i wyzwania współczesnego świata
§ 7 ust. 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Jak pracować Metodą Ośrodków Pracy ( Station Method)
Szkolenie z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego "Odyseja Umysłu", uzyskanie uprawnienia trenera drużyn "Odysei Umysłu"
Innowacyjne metody nauczania
Jak poprawnie skonstruować program autorski?
Teaching Strategies (Ell Best Practices)
Praca z uczniem z ADHD w klasach I-III
Diagnoza nauczycielska uczniów klas I-III
§ 7 ust. 1. pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego


Rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe


§7 ust.1, pkt 1.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Amerykańska Szkoła Podstawowa Opiekun stażu Zuzanna Gałkowska
Dorobek zawodowy za okres stażu 01.09.2010 – 30.05.2013
Rada Pedagogiczna
Nauczyciele
Psycholog szkolny
Rodzice
Uczniowie
Współpracowałam z wszystkimi organami szkoły
Doskonaliłam swoje umiejętności
i warsztat pracy
Współpraca z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i dyrekcją
Samorozwój
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Współpraca z wydawnictwem Young Digital Planet
Ewaluacja pracy
autorefleksja, rozmowy poobserwacyjne,
analizy wyników testów ( samodzielnie przygotowałam tabele w arkuszu kalkulacyjnym Excel z wynikami sprawdzianów przedmiotowych),
analizowałam przyczyny rozkładu wyników, ulepszałam i dostosowywałam metody nauczania
To systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez wgląd we własną pracę, osobowość i stałe doskonalenie zawodowe.
wycieczki klasowe
projekty szkolne i klasowe min. "Multicultural Days", "Lemonade for Sale",
imprezy oraz przedstawienia klasowe i szkolne, np. uroczystość "Pasowania na ucznia klasy 1",
kółka zainteresowań : matematyczne i plastyczne
konkursy (min. "Spelling Bee", konkurs czytelniczy, "Kangur matematyczny" i konkurs języka angielskiego "Olimpusek"
Poznawanie innych kultur
Ekologia
Profilaktyka
Komunikacja
Emocje
projekt szkolny "Multicultural Days"
akcja "Sprzatanie świata,
"Dzień Ziemi",
ochrona środowiska
warsztaty tematyczne o efektywnym radzeniu sobie z emocjami "Empatia to ja" (złość, smutek)
rozwiązywanie konfliktów
propagowanie zdrowego odżywiania (m.in. projekt "Pięć porcji" oraz aktywności fizycznej
właściwy sposób porozumiewania się między rówieśnikami, uczniami i dorosłymi
trening asertywności
przestrzeganie obowiązujących zasad
brałam czynny udział w posiedzeniach
współpracowałam z zespołem edukacji wczesnoszkolnej,
konsultowałam się z nauczycielami klas 4-6
współprowadziłam warsztaty dla uczniów,
spotkania z rodzicami
spotkania z rodzicami uczniów;
współpracowałam z "trójką klasową"
pedagogizacja rodziców : warsztaty dla rodziców uczniów klas 3 na temat samodzielności i kolejnego etapu edukacyjnego;
zaangażowałam rodziców w proces nauczania (prezentacje na temat:"Mój zawód", "Podróże" )
Czytanie fachowej literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej oraz korzystanie z materiałow dostępnych na portalach internetowych.
samodzielnie skonstruowałam bazę materiałów dydaktycznych ( m.in. testy, karty pracy, pomoce naukowe),
dobierałam pomoce dydaktyczne tj. książki, gry dydaktyczne, plansze,
wybierałam programy nauczania i podręczniki.
Diagnoza
Dostosowanie
Współdziałanie
Monika Wielgosz
Stosowałam w pracy wiedzę z dziedziny psychologii, pedegogiki i dydaktyki
Współpraca
Indywidualizacja
Diagnozowanie
z rodzicami informując o postępach i trudnościach oraz o zachowaniu;
warsztaty dla rodziców uczniów klas trzech na temat samodzielności oraz przejścia w klejny etap edukacyjny
z psychologiem szkolnym w przypadku uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
z innymi nauczycielami, wymieniałam się obserwacjami.

zadań na zajęciach lekcyjnych i kołach zainteresowań sprzyjała aktywizowaniu;
stosowałam metody aktywizujace;
dobierałam karty pracy o zróżnicowanej tematyce i poziomie trudności;
rozwijałam zdolności i zainteresowania poprzez ich udział w konkursach.
koordynowałam prace Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej uczniów klas oddziału zerowego oraz klas pierwszych
;

samodzielnie opracowywałam i analizowałam testy diagnozujące umiejętności uczniów.
okres stażu przyczynił się do podniesienia efektywności i jakości mojej pracy,

stosowanie metod aktywizujacych zachęcało uczniów do do nauki i rozwijania własnych zainteresowań;

w pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności w nauce starałam się znaleźć rozwiązania dla każdego problemu, które zaowocowały pozytywnymi wynikami,

zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, aby podnosić jakość pracy.
obserwacja uczniów w trakcie zajęć oraz wycieczek szkolnych,
kontakty z rodzicami służą zdobyciu dodatkowych informacji,
kontakty z innymi nauczycielami.
zapoznanie się z opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych,
uwzględnienie wskazań zawartych w opiniach,
stosowanie odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych,
opracowanie Karty Indywidualnych Potrzeb, ustalając obszary i zalecane formy pomocy.
wspólne opracowanie planu pracy wyrównawczej, systemu motywacyjnego,
ścisła współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami.
Full transcript