Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FOLKRÄTT

No description
by

Josefine Arlesten

on 11 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FOLKRÄTT

FOLKRÄTT & DET INTERNATIONELLA SAMARBETET
Det internationella samarbetets historia i relation till krig
Folkrätt
Krigets folkrätt
Vad händer när reglerna bryts?

Alla stater som deltar i krig har all ansvar för att reglerna följs.

Det är den svenska regeringen som har det yttersta ansvaret att se till att soldaterna vet vad som gäller. Men det är också militära ledare som bär en stor och viktig del.

Man kan tänka sig att staten har det yttersta ansvaret, och nedåt befälhavarna.

Även om reglerna uppenbarligen bryts, är de viktiga normriktlinjer som tydligt påvisar vart gränser går och understryker människovärde även hos fienden. Utan lagar kan man heller inte bestraffa dem som begår övergrepp.

Det internationella systemet
Förenta Nationerna
Folkrätten är ett
paraplybegrepp
som innefattar alla de internationellt överenskomna lagar om staters agerande gentemot varandra. Folkrätten har
skapats av FN:s medlemsstater.

Folkrätter har två förgreningar; 1)
Folkrätt i fred
(MR) 2)
Folkrätt i krig
. Vårt fokus är
folkrätt i krig.

JA!
NEJ!
Suveräna
stater= existerar igen överstatlighet om inte staten själv ger i från sig sin suveränitet
FN är endast
ett samarbete
bestående av
suveräna stater

Är det enligt dessa överenskommelser förbjudet med krig?
Krig är tillåtet i
självförsvar
eller om FN bestämmer att det krävs en militär operation för att
säkra eller återupprätta fred
.
FN-stadgan understryker att militära angrepp mellan FN:s medlemsstater är förbjudna.
Artikel 2.4 FN-stadgan
Artikel 39, 42 & 51 i FN-stadgan
FN:s Säkerhetsråd (UNSC)
FN:s säkerhetsråd är det mäktigaste beslutande organet inom FN. Deras huvuduppgift är att säkra fred och säkerhet i det internationella systemet. Det är också det enda organet som har tillåtelse att använda olika maktmedel för att få länder att efterfölja folkrätten.
UNSC:s struktur
1)
Sanktioner:
Straffåtgärder som att frysa ekonomiska tillgångar eller upprätta handelsblockader

2)
Militära operationer:
Sista utväg om ovan åtgärd ej fungerat. Åbropar Responsiblility to Protect (R2P).
Fördelar?
Nackdelar?
Vilka är alternativen?
FN:s säkerhetsråd består av totalt 15 av FN:s medlemsländer. 5 av dessa är permanenta, de resterande 10 byts ut vartannat år.
Responsibility to Protect
De 5 permanenta är: Kina,
Ryssland, Storbritannien, USA
och Frankrike. Dessa har veto.


Principen Responsibility to Protect (R2P) om
alla staters skyldighet att skydda sin egen befolkning
röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005. Det skulle nu finnas större möjlighet för världssamfundet att ingripa när människor utsätts för folkmord eller andra grymheter. Revolutionerande, enligt vissa. Verkanslöst eller till och med farligt, enligt andra. Bakgrunden till detta var 1990-talets folkmord på Balkan och i Rwanda.
- Lättare för UNSC att militärt intervenera:
FN slog fast att det primära ansvaret för befolkningens trygghet faller på den enskilda staten, men att det i
statssuveräniteten ligger en skyldighet att skydda sin egen befolkning.
Om det är ställt bortom tvivel att staten inte klarar av det ansvaret så ska världssamfundet agera och
suveräniteten ställas åt sidan
.
R2P i praktiken
Många kritiker menar att det inte finns tillräckligt med riktlinjer för att
definiera vad R2P egentligen ska innebära
. Ansvaret ligger i sin helhet på UNSC att fatta beslut om när en stat inte bedöms vilja eller klara av att skydda sin egen befolkning. Eftersom inga klara kriterier sattes upp är det alltid en bedömningsfråga för de stater som är medlemmar i säkerhetsrådet.

Begreppet har dock använts ett flertal gånger i resolutioner från FN:s säkerhetsråd. R2P gavs bland annat stor betydelse i de diplomatiska samtal som FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan höll mellan parterna i den våldsamma konflikt som bröt ut efter valet i
Kenya 2008.
Många såg detta som ett exemplariskt användande av R2P i ett skede innan krisen hade eskalerat.

I fallet
Libyen 2011
så använde säkerhetsrådet begreppet R2P i de resolutioner som gav Nato mandat att intervenera med flyganfall mot Gadaffis styrkor för att förhindra vad man misstänkte skulle utvecklas till en massaker av oppositionella i staden Benghazi.

Detta var första gången som R2P användes för att legitimera en militär intervention.
Insatsen i Libyen fick i efterhand mycket hård kritik av stater som traditionellt är förespråkare av en stark suveränitetsprincip, däribland de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna Kina och Ryssland.

Detta för att det ansågs att insatsen
tog rebellernas sida i omotiverat hög grad
och att R2P-principen hade
utnyttjats för att stödja ett regimskifte i Libyen
. Nato lyckades med sitt R2P-baserade uppdrag att förhindra ett blodbad i Benghazi, men gav också luftstöd till rebellerna i deras kamp mot Gadaffi, vilket anses ha varit avgörande för maktövertagandet.

Ryssland förklarade efteråt att de genom sin
vetorätt avsåg att blockera framtida interventioner om inte det internationella samfundets opartiskhet kan garanteras
. Detta har synts inte minst i
Syrienkonflikten,
där Ryssland och Kina har lämnat veto mot flera resolutioner i frågan.
Framtiden för R2P
Westfaliska freden 1648
Fredsfördrag som slöts efter 30-åriga kriget i
Europa. Fredsfördraget kom för första gången
att definiera suveränitetsprincipen + nationalstat
Vidare; rätten att agera militärt i självförsvar.
Immanuel Kant
Tysk filosof som skrev
"Den eviga freden"
1795. I denna formulerades en tanke om internationell moral förbud mot krig och förespråkande av fredliga lösningar.

Den eviga freden låg senare till grund för skapandet av Nationernas förbund.
Wienkongressen 1815
Fredsfördraget som slöts efter Napoleonkrigen.

Här beslutades att konflikter skall lösas genom diplomati istället för militära medel.
"I krig och kärlek är allt tillåtet"
Nationernas förbund 1920
Bildades efter första världskriget. Syftet var att skapa ett samarbete som gjorde stater mer och mer beroende av varandra vilket skulle minska konflikthoten
FN bildas
Bildades efter 2:a världskriget. En fortsättning på den misslyckade NF. Medlemsländerna skrev under FN-stadgen och förband sig därmed att efterfölja överenskommelser om MR och fredssträvan. FN är rent historisk det mest lyckade samarbetet för internationell samverkan och fredsskapande.
Krigets folkrätt = Internationell humanitär rätt
1) Skydda civila och andra personer som ej direkt deltar i striderna

2) Begränsa de metoder och medel som används i krig (våldsminimering)
Lagstiftning i ständig utveckling i samband med ny vapenteknik. Ex Klustervapen som totalförbjöds 2008.
Syftet med IHR:
Krigets folkrätt

Internationell humanitär rätt

Genévekonventionerna
- Skydd åt sjuka och sårade i strid.
- Skydd åt krigsfångar
- Skydd för civila i krig
- Skyddsemblem
Huvudprinciperna i IHR:
1) Humanitet 2) Distinktion

3) Militär 4) Proportionalitet
nödvändighet
1) Humanitet:
FN fastslår att att humanitet i väpnade konflikter skall ha utrymme i attityder, värderingar och i handlingar.

krig betraktas vidare ej pågå mellan individer utan mellan stater och/eller väpnade grupper. Vidare understryker IHR att stridande parter har skyldighet att förebygga och begränsa mänskligt lidande.

I krig får stridande parter aldrig ge sig på den civila befolkningen och soldater skall behandlas humant,även om dessa är lagliga mål.
2) Distinktion
3) Militär nödvändighet
4) Propotionalitet
Viktigaste reglerna i IHR
Vad är humanitet?
Stridshandlingar får endast riktas mot stridande och militära mål. Vapen som ej kan göra skillnad mellan civila och stridande får ej användas.
I huvudsak betyder militär nödvändighet att stridande alltid måste ställa sig frågan om en handling verkligen är nödvändig fär att uppnå det avsedda militära syftet.
Parterna måste väg det man militärt uppnår med en handling kontra de skador som kan uppstå på exempelvis civilbefolkning och civil egendom.
Genévekonventionerna
Skillnad mellan civil och stridande:
1) Anfall på civila är förbjudet så länge de inte aktivt deltar i strider.

2) Anfall på civila objekt ex; skolor, sjukhus, religiösa platser, kulturella eller historiska monument, är förbjudet.

3) Innan anfall inleds måste det säkerställas att inga civila eller civila objekt kan ta skada.
Bemötande av civila:
1) Mord, tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling av civila är förbjuden

2)Sexuellt våld är förbjudet*

3)Tvångsförflyttning av civila är förbjudet

4) Det är förbjudet att svälta ut civila

5) Det är förbjudet att använda mänskliga sköldar
* Efter 2008 och Margot Wallströms arbetet i FN med resolution 1325, 1820 och 1888. Fick FN:s medlemsländer att erkänna sexuellt vål som vapen i krig.
Vapen och militär taktik
:
1) Det enda legitima syftet med krig är att försvaga fiendens militära styrka.

2) Användning av vapen som orsakar onödigt lidande är förbjudet

3) Det är förbjudet att skada eller döda en fiende om denna överlämnar sig.

4) Det är förbjudet att utge sig för att vara civil och samtidigt delta i strider.

5) Det är förbjudet att missbruka skyddssymbolerna.
Särkilt skydd
1) Det är förbjudet att rekrytera barn under 15 år till väpnade styrkor eller utnyttja dem i strider på andra sätt.

2) Medicinsk personal och medicinska objekt ska skyddas och respekteras

3) Kulturföremål ska skyddas

4) Kvinnor i konfliktområden har efter 2008 rätt till särkilt skydd genom exempelvis uppsamlingsläger och genom sjukvård som inriktar sig på behandling av sexuella trauman.
*Minor som exempel1) Krigsförbrytelser
2) Folkmord
3) Brott mot mänskligheten

Allvarligt brott mot internationell humanitär rätt (IHR), alltså mot de regler som gäller i krig

Kan begås mot både civilbefolkning och militärer

Mord och/eller misshandel av civila eller krigsfångar, användning av olagliga vapen, förstörelse av civil egendom och tortyr

Avsiktligt försök till
utrotning av vissa folkgrupper, ex religiös, etnisk eller rasmässig grupp. Innefattar
ej politisk gruppering

För att bli dömd skall klarläggas
att avsikten varit tydlig till utrotning
(tortyr och trakasserier räcker ej)

Nazisternas försök att utplåna den judiska befolkningen definierar vad folkmord är. Konventionen antogs 1948. Dock har begreppet funnits längre, handlingen likaså

Folkmord kan ske i både krig och fred

Exemepl på av FN erkända folkmord:
Rwanda, Bosnien, Förintelsen, Armeniska folkmordet

Ett mellanting mellan folkmord och krigsförbrytelser

Systematiska övergrepp som omfattar många men inte mot specifik folkgrupp Tex. våldtäkter, mord, tortyr, tvångsförflyttning


I Nationella och internationella domstolar

Alla länder som har undertecknat Genèvekonventionen skall ha ett system för bestraffning av de som begår krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten eller folkmord behandlas i internationella domstolar

Alla länder som har undertecknat Genèvekonventionen skall ha ett system för bestraffning av de som begår krigsförbrytelser

länder kan väcka åtal mot sin egna invånare och andra som vistar på dess territorium

Förbrytelsen behöver ej ha skett i det land där personen blir åtalad

De första kom till efter andra världskriget; Nürnbergtribunalen och Tokyotribunalen

Nurnberg fokuserade på nazisternas brott

Tokyo skulle väcka åtal mot de so begått grova brott mot krigets lagar i Ostasien under världskriget

Senare tillkom även Jugoslavientribunalen (1993) står över alla de fyra fd. jugoslaviska nationernas nationella domstolar Över 1.000 anställda och ligger i Nederländska Haag.

Rwandatribunalen (1994) efter folkmorden på den etniska gruppen Tutier. Ligger i Tazania, Arusha.

Nürnberg vidtog rättsliga åtgärder mot nazisterna som begått brott mot krigets lagar (så som de såg ut då)

22 nazistledare stod åtalade för brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten

De allierade länderna bidrog alla med två domare och en grupp åklagare.

För första gången ställdes militära och civila ledare till ansvar för sina handlingar

Hermann Göring var en av dem. Hitler hade tagit livet av sig så han kunde inte åtalas.

Utöver dessa har organisationer som Gestapo blivit åtalade

Även läkare osm utfört experiment på männsikor eller använt slavarbete

117 personer ställdes inför rätta varav 36 dödsstraff, 23 livstid och 38 frikändes

1949 tog den tyska staten själv över domstoldförfarandet

Numera utdöms aldrig dödsstraff i internationella domstolar

De fyra nyssnämnda domstolarna var internationella men bara tillfälliga.

2002 upprättades en permanent domstol för brott mot IHR

ICC Internationel Criminal Court

Behandlar folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten

USA ej undertecknat denna


18 mars 2006 dömde för första gången en svensk domstol en person för krigsförbrytelser

Jackie Arklöv

Mitten av 1990-talet var han soldat i kroatiskt förband i Bosnien-Hercegovina

Dömdes för att ha begått en rad övergrepp både mot militärer och civila

Grova folkrättsbrott för plundring, tortyr, tvångsförflyttning

När han dömdes avtjänade han redan ett annat straff (polismorden i Malexander 1999)

Undersöker vad som har skett och vem som har gjort vad

Målet är att folk skall försonas utan rättssystemets inblandning

Kan enligt somliga vara en bättre väg att
skapa stabilitet och fred

1980 och 1990-talet var denna tanke rådande på många platser

Ex. ville diktaturer som var påväg att bli demokratier att det skulle gå fort, ingen långdragen rättsprocess...

Ex. Sydafrika efter Apartheid (de vita, minoritetens förtryck och övergrepp mot majoriteten). de som erkände sina handlingar fick amnesti.

Samma strategi används i Rwanda vid sidan av grövre brott. De som deltagit och som ej haft högre befattningar hade valet att ställa upp i en försoningskommission och offentligt erkänna sina brott och söka förlåtelse.
Eftersom folkrätten bygger på staters sammarbeten följer här en historisk återblick. Det internationella samarbetets historia är sprungen ur västerländsk idétradition pga imperialism och hegemoni efter andra världskriget.
Vems ansvar är det att se till att lagarna följs?
Vilka brott bestraffas?
1) Krigsförbrytelser
Det räcker att
en person
, civil eller stridande blir ex torterad för att en krigsförbrytelse ska ha ägt rum.
2) Folkmord
3) Brott mot mänskligheten
Exempel med Sovjetunionen eller Kambodja
Hur straffas brotten?
Nationella domstolar
Internationella domstolar som upprättats tillfälligt
NURNBERGTRIBUNALEN
International Criminal Court (ICC) inrättas
Sannings-och försoningskommissioner
Full transcript