Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Työnohjaus - mitä, miksi, miten?

No description
by

Sanna Vehviläinen

on 2 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Työnohjaus - mitä, miksi, miten?

Työnohjaus - mitä, miksi, miten?
Työnohjauksen peruselementit
Työnohjauksen muotoja
- yksilötyönohjaus

- ryhmätyönohjaus

- tiimityönohjaus

- yhteisötyönohjaus

- esimiestyönohjaus

- työnohjaus kehittämisen tukena
TUTKIVA ORIENTAATIO
Työnohjaus
ESIMERKKITEEMOJA
- mikä on perustehtäväni, kenen kanssa sitä teen, millaisten käsitteiden ja välineiden avulla
- tapausanalyysit perustehtävän ympärillä
- innostus, työn imu
- ammatillinen identiteetti
- työhön liittyvät arvot ja niiden suhde elämän muihin arvoihin
- mitkä ovat vahvuuteni, missä olen hyvä
- mihin suuntaan haluaisin kehittyä
- ajankäyttö, työn hallinta, työn rajaaminen
- kuormittumisen ja väsymisen vs. irrottautumisen ja latautumisen käsittely
- työyhteisön vuorovaikutustilanteet, ongelmat ja niiden ratkominen
- palautteen antaminen ja saaminen
- tiimin luottamuksen ja yhteistyörakenteiden vahvistaminen
- johtamisen ja viestinnän rakenteiden tarkastelu
- meritoituminen, palkitseminen ja erilaiset eetokset
- työn ristiriidat ja niistä viriävä oppiminen
- uusien tottumusten vakiinnuttaminen
TYÖNOHJAUSKOLMIO
Työskentelyn päätyyppejä
- case-työskentely


- temaattinen työskentely


- prosessityöskentely
Työnohjauksen suuntauksista
- psykodynaaminen
- systeemiteoreettinen
- ratkaisukeskeinen
- sosiaalipedagoginen
- draamapedagoginen...- huom: työnohjausasiantuntijuus rakennetaan aina jonkun toisen profession perustalle

- taustalla voi olla esim. sosiaalityön, terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, oikeustieteellisen, johtamisen tai kauppatieteellisejn alan alantutkinto
TYÖNOHJAUKSEN RISKIT JA RAJOITTEET
- kytkentä kehittämiseen ja työn rakenteisiin

- huolenkerronta/valittaminen vs. muutoksen mahdollisuus

- tavoitteellisuudessa epäonnistuminen

- työnohjauksen edellytykset eivät täyty
* työ/toimintakyky
* itsereflektiokyky
* luottamus
* muut vuorovaikutukselliset edellytykset

- tiukentuva talous: työnohjaus "ylimääräistä"?

1. Kontekstina ja lähtökohtana ohjattavan työ ja hänen kokemansa todellisuus

2. Ohjattu tavoitteellinen prosessi

3. Päämääränä toimijuuden vahvistaminen

4. Painotus tutkivassa orientaatiossa

5. Keskusteluhistoria "mediana"
- työurien, elämänkulun ja elämänprojektien epävarmuus, katkoksellisuus ja muuntuminen

- työn monimutkaistuminen ja muutos

- itsetoteutuksen eetos

- "mielekkyysvaje" --> mikä auttaa

- uuden yhteisöllisyyden eetos
Työnohjaus yhteiskunnallisena ilmiönä --
osana "ohjausliikettä"
ONGELMANRATKAISUORIENTAATIO
KANNATTELEVA ORIENTAATIO
Ohjaus
on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan työ-, oppimis-, kasvu- tai ongelmanratkaisuprosesseja niin, että ohjattavan toimijuus vahvistuu

Työnohjaus
on ammatillisen kasvun, oppimisen, reflektion ja/tai työn kehittämisen ohjattu ja dialoginen prosessi
psykoterapeuttisten lähestymistapojen teoreettisia ja metodisia aineksia
työelämää, työtä, organisaatioita & työhyvinvointia koskevia teorioita

urateorioita
= suuntaudutaan läsnäoloon, tarkkaillaan ja "kannetaan" sitä mitä kokemuksessa on, hyväksytään se
= tutkitaan, "ihmetellään" ja analysoidaan, etsitään erilaisia tulkintoja, rikastetaan kuvaa, etsitään ongelmanasettelua, pidetään eri vaihtoehtoja avoimina; reflektointia ja kriittistä itsereflektiota mahdollistava orientaatio
(Vehviläinen 2013; Vehviläinen tulossa)
(Alhanen ym. 2011)
aikuisen oppimisen, asiantuntijuuden, kasvun ja tiedostamisen teorioita
dialogisen toiminnan ja ryhmädynamiikan näkemyksiä
= suuntaudutaan ratkaisuihin, pyritään korjaamaan, lieventämään tai poistamaan ongelma, etsitään toimintamahdollisuuksia, harjoitellaan vaihtoehtoisia tapoja toimia
mitä työnohjauksesta voi saada?
Sanna Vehviläinen
KT, dos., työnohjaaja (STOry)
http://tyonohjaaja.blogspot.fi/
(Vehviläinen, tulossa)

Lähteet
Alhanen, Kai, Kansanaho, Anne, Ahtiainen, Olli-Pekka, Kangas, Marko, Soini, Tiina & Soininen, Jarkko. (2011). Työnohjauksen käsikirja. Tammi.

Raina, L. 2012. Uusi yhteisöllisyys. Kasvatusyhteisön rakentamisen ammattitaito. Arator.

Kallasvuo,A., Koski, A., Kyrönseppä, U. & Kärkkäinen, M-L. 2012. Työyhteisön työnohjaus. SanomaPro.

Vehviläinen, S. 2013. Työnohjaus oppimisen tilana. Osviitta 2: 26-31.

Vehviläinen, S. 2014. Työnohjaukselliset ryhmäinterventiot kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja riskejä. Teoksessa Heroja, T. ym. (toim.) Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiiva ote työnohjaukseen. UniPress.

Vehviläinen, S. tulossa. Ohjauskirja - opas ohjaustyöhön. Gaudeamus.
Toimijuus?
* motivaatio ja sen säilyttäminen

* itsesäätely ja vastuu

* oppiminen: tiedostaminen / harjaantuminen ja kiteytyminen

* tekijyys ja asianomistajuus

* laajeneva osallisuus ja vaikuttaminen

* mielekkyyden ja kuulumisen ulottuvuus - tulevaisuusperspektiivi

* kriittinen suhde rakenteisiin
Tunneilmasto, ilmapiiri
Ammatillinen vuorovaikutus

Viestinnän rakenteet
Dokumentaation tavat
Yhteistyön /työnjaon rakenteet
Toiminnan arvioimisen keinot
Johtamisen rakenteet

Perustehtävä, tavoite
Päämäärä, arvot, visiot
Kohde ja sen käsitteellistäminen, käsitteelliset välineet
Toimintamallit
Asiantuntijuus, osaaminen

Raina, 2012; Kallasvuo ym. 2012
- hyvinvointivaikutukset
- tiedostamiseen, oppimiseen ja kasvuun liittyvät vaikutukset
- yhteistyön, viestinnän rakenteisiin, työtapoiin ja välineisiin liittyvät muutokset
Full transcript