Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spółka partnerska

No description
by

Monika Kuczyńska

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spółka partnerska

Ogólne wymogi dotyczące partnerów
Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Pojęcie spółki partnerskiej
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wyłącznie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Lista wolnych zawodów Położna Dentysta Biegły rewident Architekt SPÓŁKA PARTNERSKA

Podstawa prawna:
KSH art. 86 – 101 Adwokat Aptekarz Broker Ubezpieczeniowy Doradca ubezpieczeniowy Doradca podatkowy Inżynier budownictwa Księgowy Lekarz Makler papierów wartościowych Notariusz Pielęgniarka Radca prawny Rzecznik patentowy Rzeczoznawca majątkowy Tłumacz przysięgły Weterynarz Zasady konstruowania i używania firmy spółki
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. p.".

Firmy z oznaczeniem "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz skrótu "sp. p." może używać tylko spółka partnerska. Repertorium A Nr 1325/2001
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego kwietnia roku dwa tysiące pierwszego (20.04.2001 r.) przed Andrzejem Zakrzewskim, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 15/2 stawili się:
1) Daria Kurzydym, córka Jerzego i Anny, zamieszkała w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 100,
2) Anna Kuczyńska, córka Józefa i Justyny, zamieszkały w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 15/1,
3) Ewelina Kozaki, córka Grzegorza i Małgorzaty, zamieszkały w Gdyni przy Al. Piłsudskiego 10,
4) Aleksander Kłobucki, syn Stanisława i Ewy, zamieszkały w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 19/5.
Tożsamość stawających oraz uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego notariusz ustalił na podstawie:
ad 1) dowodu osobistego serii BC 1257673 oraz ważnej legitymacji radcy prawnego, wystawionej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku nr 8155,
ad 2) dowodu osobistego serii AG 5732411 oraz ważnej legitymacji radcy prawnego, wystawionej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku nr 1517,
ad 3) dowodu osobistego serii AZ 2134715 oraz ważnej legitymacji radcy prawnego, wystawionej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku nr 3123,
ad 4) dowodu osobistego WB 3175143 oraz ważnej legitymacji radcy prawnego, wystawionej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku nr 10111.


UMOWA
SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
§ 1. Stawiający, zwani dalej Partnerami, oświadczają, że w celu wykonywania wolnego zawodu radcy prawnego zawiązują Spółkę partnerską, zwaną dalej Spółką.
§ 2. Spółka prowadzić będzie przedsiębiorstwo pod firmą: "Kancelaria Radców Prawnych. Kurzydym, Kozak. Spółka partnerska".
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
- doradztwo prawne i ogólne konsultacje (74.11.2 PKD).
§ 7. Partnerami, odpowiadającymi za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, są:
1) Daria Kurzydym,
2) Ewelina Kozak.
§ 8.1. Partnerzy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
1) Daria Kurzydym wnosi wkład pieniężny w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług, polegających na wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
2) Anna Kuczyńska wnosi wkład pieniężny w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług, polegających na wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
3) Ewelina Kozak wnosi wkład pieniężny w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług, polegających na wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
4) Aleksander Kłobucki wnosi wkład pieniężny w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług, polegających na wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
2. Wartość wkładów niepieniężnych, określonych w ust. 1, Partnerzy ustalają na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych każdy.
§ 9. Wkłady pieniężne zostały wniesione w całości.
§ 10. Wkłady Partnerów nie podlegają oprocentowaniu.
§ 11. Uprawnionymi do reprezentowania Spółki są:
1) Daria Kurzydym,
2) Anna Kuczyńska,
3) Ewelina Kozak,
z których każdy może samodzielnie reprezentować Spółkę.
§ 12. Do prowadzenia spraw Spółki upoważnieni są Partnerzy, którzy mają prawo jej reprezentacji.
§ 13.1. Partnerzy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1) Daria Kurzydym - 30%,
2) Anna Kuczyńska - 30%,
3) Ewelina Kozak - 20%,
4) Aleksander Kłobucki - 20%.
2. W stratach uczestniczą w częściach równych:
1) Daria Kurzydym,
2) Anna Kuczyńska,
3) Ewelina Kozak.
§ 14. W przypadku, gdy w Spółce pozostaje jeden Partner lub w przypadku, gdy tylko jeden Partner posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, Spółka rozwiązuje się z końcem roku obrotowego, w którym nastąpiły powołane wyżej zdarzenia, powodujące rozwiązanie Spółki.
§ 15. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
§ 16. Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.
§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 18. Koszty sporządzenia aktu ponoszą Partnerzy w częściach równych.
§ 19. Wypisy aktu można wydawać Partnerom w dowolnej liczbie.
§ 20. Pobrano:
- podatek od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 954,
- taksę notarialną (rozp. w sprawie taksy notarialnej - Dz. U. z 1991 r., Nr 33, poz. 146, ze zm.).
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:
1) Daria Kurzydym,
2) Anna Kuczyńska,
3) Ewelina Kozak
4) Aleksander Kłobucki.
Andrzej Zakrzewski
(notariusz) Minimalna treść umowy spółki partnerskiej
1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2,
4) w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
5) firmę i siedzibę spółki,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Forma umowy spółki
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego musi zawierać:

1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,
2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
3) przedmiot działalności spółki,
4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów,
5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku, kiedy jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.
Wszelkie zmiany danych wymienionych powyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Odpowiedzialność

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie stosuje się. Rozwiązanie spółki:
Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
3) ogłoszenie upadłości spółki,
4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
5) prawomocne orzeczenie sądu.
W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.
W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu.
Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki.
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w 1 uważa się, że partner wystąpił za spółki w ostatnim dniu tego terminu.
Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejscu zmarłego partnera, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej, z uwzględnieniem art. 87. Bibliografia
1) Andrzej Kidyba,Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia., 2012
2) Strzępka, Popiołek, Witosz, Zielińska, Komentarz do KSH, Warszawa, 2001
3) Jacyszyn J., Spółka partnerska według przepisów ustawy KSH, Bielsko-Biała, 2001
4) Rogala M., Spółki osobowe a przepisy karne kodeksu spółek handlowych, 2001
5) Klank A. Spółka partnerska w polskim Kodeksie spółek handlowych i w prawie amerykańskim, 2001
6) Lewicki A., Zbycie udziału w spółce osobowej (aspekty podatkowe), 2000, nr 10
7) Asłanowicz M., Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych, 2000 Osobowość prawna:
jest tzw. ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (posiada zdolność sądową). Plusy spółki partnerskiej:

- ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów - za ich tzw. błędy w sztuce;

- możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika (np. „Antoni Bocian i partnerzy – doradcy podatkowi”);

- jednoznaczne wskazanie profilu spółki w nazwie;

- umowa spółki wymaga tylko formy pisemnej;
- nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego;
- możliwość wniesienia do spółki wkładu rzeczowego, jak i innych świadczeń;
- łatwość założenia i stosunkowo niewielkie koszty rejestracji;
- możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika;

- Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi;

- możliwość stosowania uproszczonej księgowości przy niskich przychodach (podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
- brak podwójnego opodatkowania – dochodu spółki i osobno dywidendy dla partnerów. Minusy spółki partnerskiej:

- ograniczenia co do zakresu działalności: spółka partnerska może działać wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów,
- ograniczenia co do składu osobowego: status partnera w spółce partnerskiej może mieć wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do wykonywania wolnego zawodu.

- konieczność rejestracji w KRS;
- nie posiada osobowości prawnej;
- konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki, opłaty od wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenia.

- partnerzy nie mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

- konieczność stosowania pełnej księgowości w spółkach jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro
Full transcript