Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

v 336 Fördjupningsarbete, 6 p

No description
by

Pär Norén

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of v 336 Fördjupningsarbete, 6 p

Fördjupningsarbete, 6 sp
Pär Norén
2013-09-02
Kursen syftar till:

fördjupad kunskap och kompetens inom ett område

utveckla ett kritiskt förhållningssätt utifrån metoder och normer
Examination
Bedömningskriterier
v 36
SMO VT 12D
Utkast 1 (28/10)
Utkast 2 (9/12)
Utkast 3 (7/1)
Seminarie (15+16/1)
Utkast 1
Utkast 2
Utkast 3
Seminarie
Ämne och metodhandledning
Resultathandledning
Fördjupningarbetet seminarieklart
Presentation
Opponering
Syfte
Mål
Använda vetenskapliga metoder

Söka, behandla och värdera information

Planera, genomföra och redovisa ett fördjupningarbete inom ett relevant område med normkritisk beröring

Presentera eget arbete och opponera på andras
Studerande skall kunna:
Fördjupningsarbete v 36 - v 03
v 40
v 41
v 42
v 38
v 39
v 43
v 44
v 45
v 46
v 47
v 48
v 49
v 50
v 51
v 52
v 01
v 02
v 03
Närträff
Närträff
Närträff 1-2
Närträff 3-4
Närträff
Hösten 2013 för SMO VT 12D
Den Stora Olyckan v 41- v 45 v 48 - v 49
Robusta samhället v 37 - v 40 v 46 - v 47 50 - 51
Välkomna till Termin 4!
2013-09-02
SMO VT 12D
Tidslinje
Planering
Metodhandledning
v 36-37
Val av Ämne,
Hitta extern handledare/ämneshandledare
Syfte, Frågeställning
Metodval
v 39-43
Planera och genomför del av metod

Inledning, Bakgrund, Avgränsningar
Referenser
Kursstart
v 45-49
Slutför metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
v 51-01
Bilagor
Sammanfattning
Presentation av fördjupningarbetet
Handledare
v 03
Kommentarer från handledare, opponent och examinator arbetas in direkt efter Seminarie
Publiceringsklart fördjupningsarbete
Muntlig examination med examinator 1 h

v 02, ti 7 jan
v 03 ons 15 jan
v 03 to 16 jan
Godkända på kursen v 03 to 16 jan
Handledare 1 h + Examinator 2 h
v 50, Handledare 3 h
v 44, Handledare 3 h
Åter v 45, må 4 nov
v 38, Fördelning samt Handledare 1 h
Åter v 39, må 23 sep
v 38 må 16 sep
v 36 mån 2 sep
Godkänt för seminarie 15 jan?
v 50, må 9 dec
Åter v 51, må 16 dec
v 44, må 28 okt
Om inte Godkänt för seminarie 7 jan sker ny bedömning och möjlighet till nytt seminarie före vecka 11
Muntlig handledning (under v 38-43) 1 h (närträff v 40)
Muntlig handledning (under v 44-49) 1 h (närträff v 44-45; 48-49)
1. 2h*1 Introduktion Fördjupningsarbete
2. 2h*1 Normkritik
3a-d. 2h*4 Gruppövning Normkritik

4-5. 2h*2 Metod

6-7. 2h*2 Källkritik och infosök
8a-b. 4h*4 Gruppövning infosök

8h (4 ggr) Handledning Skriftlig
2h (2ggr) Handledning Muntlig

2 h Examination Skriftlig
3 h Examination Seminarium
1 h Examination Muntlig
__________________________
24 tim lärare möter studerande
Examen
v 03 fre 17 jan
Planering (16/9)
Självständigt fördjupningsarbete

Seminarium
För godkänd ska studenten:

Välja två vetenskapliga metoder som är relevanta i förhållande till undersökningen.
Översiktligt beskriva styrkor och svagheter hos valda metoder
Praktiskt använda sig av två vetenskapliga metoder i en genomförd undersökning.
I sin rapport hänvisat till tillförlitliga källor.
Förhålla sig källkritiskt till de källor som är valda.
I sin rapport hänvisat frekvent till källor på ett sätt som anses som relevant (exempelvis Oxford-, Vancouver- eller Harvard-systemet)
Använt sig av källor som är relevanta för ämnesvalet såsom skriftliga, muntliga etc
Att en projektplan/rapportplan görs
Den studerande gör en skriftlig rapport som följer tillhandahållen rapportmall
Att slutsatser dras på ett rimligt sätt utifrån resultaten och syfte i arbetet.
Förutom tidigare skrivna delar är ska rapporten bedömas utifrån följande de följande fyra kriterierna de så kallade grundpelarna i rapporten: Formalia, Röd tråd, Språkbruk samt Metod.
Att presentationen lyfter upp de relevanta resultaten och slutsatserna av uppsatsen
Den studerande ska använda presentationshjälpmedel (exempelvis Power-point, overhead, whiteboard, kompendium etc)
Opponering: Den studerande ska opponera på medstudenterna, med huvudfokus på en kollega. Opponeringen ska vara saklig och konstruktiv och ska innehålla motfrågor.
Inlämningar och obligatorisk närvaro
Introduktion till fördjupningsarbete
Metod 1
Metod 2
Normkritik
Gruppövning - Normkritik
v 37
Källkritik och informationssökning 1
v 38
v 39
Källkritik och informationssökning 2
Gruppövning - källkritik och informationssökning
v 44
v 50
v 02
v 03
Uppgift
Ni skall i grupp använda "Utformning av Fördjupningsarbeten [...]" samt "En analys av hembesök [...]" för att förklara nyckelord i "Bedömningskriterier"

Viktigt är också att ni kan förklara rubrikerna i ett Fördjupningsarbete

Först arbetar ni i basgrupp, därefter i tvärgrupp

Ord och begrepp som ni inte förstår skall formuleras som lärfrågor

De lärfrågor som inte besvarats efter två veckor lämnas in i Bedömning > "v 339 - Lärfrågor inför Gruppövning"

Under gruppövningen i "Källkritik och informationssökning" v 39 kan de tas upp och förklaras

Skapa ett konto på prezi.com för att kunna komma åt presentationerna

Magnus Söderström - klassföreståndare kommer 11:15

Sammanlagd kursresurs
Rekommenderad litteratur
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan. Norstedts Juridik
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
Detaljerad tidslinje
Pär Norén
Magnus Söderström

Pär Norén
Jerker Nilsson
Mikael Lennartsson
Rutger Granberg
Full transcript