Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

olon ulsiin hudaldaa

IIEB
by

tsogzolboo tsogtbaatar

on 26 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of olon ulsiin hudaldaa

Олон улсын худалдах худалдан авах гэрээ Гүйцэтгэсэн:
ОУЭЗБДС 3-1 оюутан Ц.Цогзолбоо
Б. Энхцэцэг Оршил Агуулга
1.Гадаад худалдааны гэрээний тухай ойлголт
2.Худалдах худалдан авах гэрээ
3.Гэрээнд хэлцэгч талуудын үүрэг эрсдэл шилжих,хариуцлага
4.Олон улсын гэрээний эрхзүйн зохицуулалт
5.Нэг загварын гэрээ
6.Инкотермсийн нөхцөлүүд
7.Гэрээ байгуулах бэлтгэл ажиллагаа
8.Гэрээ хэлэлцээр хийхэд ёс зүйн, соёлын хүчин зүйл нөлөөлөх нь
9.Дүгнэлт Анхаарал тавьсанд баярлалаа Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа нь худалдагч ба худалдан авагч талуудын хийж болох үйлдэлийн алхам бүрийг нь хуульчилан зааж өгөөгүй байдаг учрааас гадаад худалдааны гэрээнд оролцогч талууд нь өөрсдийн зүгээс хийх үйлдлүүд, хүлээх үүрэг хариуцлага, эдлэх эрх зэргээ өөр хоорондоо зайлшгүй тохиролцоход хүрдэг. Уг тохиролцоог бизнесийн ертөнцөд гадаад худалдааны гэрээ хэмээн нэрлэдэг. Гадаад худалдааны гэрээний төрөл хэлбэрүүдийн дотроос хамгийн өргөн тархсан нь худалдах худалдан авах гэрээ гэж үздэг бөгөөд энэхүү сэдвийг дэлгэрүүлэн судлахыг зорилоо. Гэрээ хэлэлцээр Гадаад худалдааны гэрээний тухай ойлголт
Олон улсын худалдааны гэрээ гэдэг нь өөр улс оронд оршдог буюу 2 буюу түүнээс дээш талуудын хооронд ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх буюу худалдан авахтай холбоотой нөхцөлүүдийг тусгасан баримтуудыг хэлнэ. Гэрээний үнийг гэрээ байгуулах үед, түүний үйлчлэх хугацаанд гэрээ хэрэгжих үед тогтоож болно. Энэ тогтоох аргаас хамаарч үнийн хэд хэдэн төрөл байдаг. Гэрээнд үнийг тусгаж өгсөн байдаг. Үүнд: Суурь үнэ Бараа нийлүүлэх газраас хамаарч түүний суурь үнийг тогтоодог бөгөөд энэхүү үнэнд барааг тээвэрлэх агуулах,даатгах,тээврийн хэрэгслийн үнийг оролцуулан тогтооно. Валютын үнэ Энэ гэрээний үнийг экспортлогч импортлогч орны валют болон гуравдагч улсын валютаар тогтоож болдог. Экспорт тал харьцангуй тогтвортой валютаар хийхийг эрмэлздэг бол импортлогчид сул ханштай валютаар үнээ тогтоохыг эрмэлздэг. Үүнийг дотор нь:
 1. Хатуу
 2. Хөдөлгөөнт
3. Хэлбэлзэх гэж ангилдаг. Гадаад худалдааны гэрээ түүний төрөл ангилал Гадаад худалдааны гэрээнд талуудын тохиролцоогоор тусгасан асуудал бүрийг гэрээний нөхцөл гэнэ. Талууд үндсэн гол нөхцөлүүд дээр тохиролцоонд хүрч чадсан нөхцөлд гэрээг байгуулах боломж бүрддэг билээ. Гэрээний үндсэн нөхцөл
Оролцогч талууд тодорхойлдог юм. Тухайлбал худалдах-худалдан авах гэрээний хувьд уг гэрээгээр худалдах зүйл нь гэрээний үндсэн нөхцөлд тооцогдоно. Үүнд:
- Гэрээний дагуу худалдах зүйл
• Худалдан авагчид барааг нийлүүлэх худалдагчийн үүрэг
• Барааны тоо хэмжээ
• Гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаа
• Нийлүүлэх барааны нэр төрөл ба чанар, иж бүрдэл,сав баглаа боодол
• Барааг хүлээн авах ба төлбөрийг гүйцэтгэх талаар худалдан авагчийн хүлээсэн үүрэг
• Даатгал
Түүнийг зохицуулж байгаа эрх зүйн хэм хэмжээнээс үүдэн гардаг. Хэрэв гэрээнд тодорхой асуудлаар тусгайлсан тайлбар хийгээгүй байвал түүнтэй холбогдон гарах аливаа харилцааг зохицуулахын тулд эл асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай ямар нэгэн эрх зүйн эх сурвалжид хандах шаардлагатай тулгардаг. Гэрээний ердийн нөхцөл Гэрээний тусгай нөхцөл Талуудын хүсэлт шаардлагаар гэрээнд тусгагддаг гэрээний ердийн нөхцөлүүдээс чанарын хувьд ялгаатай боловч тэдгээртэй үл зөрчилдөх нөхцөлүүдийг гэрээний тусгай нөхцөл гэж үздэг. Гэрээний тусгай нөхцөлүүдийг заавал биелүүлэх шаардлагатай байдаг бөгөөд эс биелүүлсэн тохиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцдог юм. Худалдах худалдан авах гэрээ Гэрээ нь түүнд оролцогч талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага эдлэх эрхийг нь нотлох үндсэн баримт бичиг мөн. 1. Удиртгал хэсэг Энэ хэсэгт гэрээний нэр, дугаар, гэрээг байгуулсан газар орон ,цаг хугацаа, оролцогч талуудын нэр хаяг, эрх зүйн байдал зэргийг тусгаж өгдөг. Байгуулж буй тухайн гэрээг бусдаас ялгах, төрөлжүүлж ангилах шаардлагын үүднээс гэрээнд нэр өгдөг. . Гэрээнд оролцогч талуудыг төлөөлж буй этгээдүүд нь талуудыг төлөөлөх эрх бүхий, хуулийн чадвартай этгээд байх ёстой. 2.Гэрээний зүйл Энэ хэсэгт тухайн худалдах худалдан авах гэрээний дагуу худалдах зүйл болох барааны товч тодорхойлолтыг бичнэ. Гэрээний зүйл бол худалдагчаас худалдан авагчид нийлүүлэхээр тохиролцсон бараа, үзүүлэхээр тохиролцсон үйлчилгээ юм. 3.Тоо хэмжээ 4.Чанар 5.Барааг нийлүүлэх
хугацаа
6. Нийлүүлэлтийн нөхцөл 7.Барааны үнэ гэрээний үнийн дүн 8. Төлбөр тооцоо Гэрээнд худалдаалах барааны нийт тоо хэмжээ, түүнийг хэмжих нэгж, тоо хэмжээг тогтоох арга зэргийг зааж өгдөг. Гэрээнд нийлүүлж буй барааны чанарыг илтгэн харуулах хэрэглээний чанарын үзүүлэлтүүд, физик химийн бүтэн найрлага зэргийг тодорхой тусгах шаардлагатай байдаг. Гэрээнд нийлүүлэх барааны ачилтыг хийх хугацаа, барааг худалдан авагчийн эзэмшилд шилжүүлэх хугацаа зэргийг тусгадаг Худалдагч худалдан авагч талууд өөр хоорондоо барааг нийлүүлэх зардлын хуваарилалтыг хийхийн тулд, барааг өмчлөх эрх шилжих болон тээвэрлэх үеийн эрсдэлийг хариуцах хугацаа, газар орныг тодорхойлохын тулд байгуулж буй гэрээндээ нийлүүлэлтийн нөхцөлийг заавал тусгаж өгдөг. Гэрээт барааны үнийг тогтоож буй валютын нэр,үнийг тооцох арга,үнийг бууруулах нөхцөл,барааны нэгжийн үнэ,гэрээний нийт үнийн дүн зэргийг гэрээнд тусгадаг. Гэрээний төлбөр тооцооны хэсэгт дараахь зүйлсийг тусгадаг. Үүнд
1.Төлбөр тооцоог хийх арга,хэлбэр
2.Төлбөрийг үйлдэх хугацаа
3.Төлбөр хийх валют ба барааны үнийг тогтоож буй валютуудын хоорондын ханшны харьцаа
4.Валютын эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн хэлцэл
5.Төлбөр тооцоог хийх банкны нэр хаяг, данс 9.Сав баглаа боодол ба марклалт Энэ хэсэгт гадна, дотор талын сав баглаа боодолд тавигдах шаардлага,сав баглаа боодол нь худалдан авагчийн эзэмшилд шилжих эсэх ,баглаа боодлын үнийг барааны үнийн дүнд шингээх үү эсвэл тусгайлан тооцож авах уу гэх мэь зүйлсийг тусгадаг.

Харилцан бичиг солилцох,
тохиролцох маягаарЗахиалгыг баталж гарын
үсэг зурах зэргээр үйлдэнэ Гэрээг байгуулахдаа аман болон бичгэн хэлбэрээр хийж болдог ба бичгээр хийх гэрээг: Гэрээ хэлэлцээрт бэлтгэнэ гэдэг нь зөвхөн техникийн ба хуулийн материал нягтлан боловсруулаад зогсохгүй хамтран ажилах гэж буй гадаадын компаныхаа түүх жишээ нь: хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан, ямар орнуудад үйл ажиллагаа явуулдаг , аль салбарт их амжилт олж байсан, хэдий хэмжээний гэрээ хэлэлцээр байгуулдаг болон санхүүгийн байдлын талаар стастик мэдээлэл зэрэг бүхий л боломжоо ашиглан судална гэсэн үг. Гэрээний бэлтгэл ажиллагаа
10.Гомдлын шаардлага Гомдлын шаардлагыг тавих журам,цаг хугацаа,гомдлын шаардлага гарсан тохиолдолд талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага, түүнийг зохицуулах арга гэх мэтийг гэрээний энэ хэсэгт тусгадаг 11.Баталгаа Баталгаа бол гэрээнд заасан тодорхой хугацааны туршид нийлүүлж буй чанар байдлын талаар худалдагчийн хүлээж буй үүрэг юм. Баталгааны талаарх хэсэгт барааны талаар худалдан авагчаас гаргаж буй баталгаа, түүний хүчинтэй байх хугацаа, баталгаа хангагдаагүй тохиолдолд худалдагчийн хүлээх үүрэг гэх мэт зүйлс тусгагдана. 12.Торгуулийн шийтгэл, алдагдлыг нөхөх тухай Экспортлогчийн зүгээс нийлүүлэлтийн хугацаа хожимдуулсны улмаас импортлогчид учирч болзошгүй хохирлыг барагдуулахын тулд гэрээнд торгууль шийтгэлтэй холбоотой заалтыг оруулдаг. Экспортлогчийн төлөх торгуулийн хэмжээ нийлүүлэлтийг хожимдуулсан хугацаанаас хамааран ялгаатай тогтоогдоно. 13.Даатгал Худалдах худалдан авах гэрээний энэ хэсэгт даатгуулах зүйл,даатгуулах эрсдэлийн төрлүүдийн нэрсийн жагсаалт,даатгагч ба даатгуулагчийн нэрс гэх мэт зүйлсийг тусгана. 14.Давтагдашгүй хүчин зүйлсийн нөхцөл байдал Урьдчилан тооцохын аргагүй нөхцөл байдал үүссэний улмаас талуудын гэрээний үүрэг хариуцлагын биелэлтийг хойшлуулах ,цаашилбал талуудыг эдгээр үүрэг хариуцлагаас бүрмөсөн чөлөөлөх явдал практикт олонтаа тохиолддог 15.Арбитраж Энэ хэсэгт талуудын хоорондын маргааныг шийдвэрлэх хугацаа, журам зэргийг тусгадаг. Түүнчлэн гэрээ ба түүний биелэлттэй холбоотойгоор үүсэн гарах аливаа маргаан ба санал зөрөлдөөнийг хэрхэн аяж шийдвэрлэх талаар, хэрэв талууд хоорондын маргаанаа шийдвэрлэж чадахгүй бол хаана ямар шүүхээр шийдвэрлүүлэх зэргийг гэрээний энэ хэсэгт багтаан оруулдаг. 16.Бусад нөхцөлүүд Гэрээгээр худалдаалах зүйлээс хамаарч тухайн барааны техникийн нөхцөл, туршилтын журам, техникийн баримт бичгүүдэд тавигдах шаардлага гэх мэт зүйлсийг гэрээ, түүний салшгүй хэсэг болсон хавсралтад оруулан бичиж болно Гэрээнд хэлцэгч талуудын үүрэг эрсдэл шилжих, хариуцлага Конвенцид зааснаар худалдагч нь гэрээ болон энэхүү Конвенцийн дагуу бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх түүнд холбогдох бичиг баримт болон бараа өмчлөх эрхийг шилжүүлэх үүрэгтэй. Худалдан авагч нь барааны үнийг төлөх ба барааны нийлүүлэлтийг хүлээн авах үүргийг хүлээдэг. Эрсдэл шилжих Гэрээний хариуцлага Гэрээний хариуцлагаас
чөлөөлөх Гэрээ цуцалсны үр дагавар Бараа хадгалах Гэрээ байгуулах үе шат 1.Нэг удаагийн нийлүүлэлт гэдэг нь: 2.Гэрээний төлбөрийн хэлбэр Худалдагч тал тодорхой өдөр тодорхой хугацаанд гэрээнд заасан барааг нийлүүлэх эсвэл бараа нийлүүлэлтэнд нэг гэрээгээр дуусахыг хэлдэг. Барааг хэлцэлийн дагуу нэг эсвэл хэд хэдэн удаа ч нийлүүлэх боломжтой Мөнгөн төлбөрийн гэрээнд талуудын тохиролцсон валют, төлбөрийн арга хэлбэрүүдийг тодорхой тусгадаг. Төлбөрийн холимог хэлбэрийн гэрээнд ижил өртөгтэй урт хугацааны хэлцэлүүдийг багтаадаг. Олон улсын гэрээний эрхзүйн зохицуулалт Дэлхийн зах зээлд бараа таваарыг худалдах худалдан авах гэрээг байгуулах хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулдаг олон улсын эрхзүйн үндсэн гол баримт бичиг бол /“ Барааг худалдах худалдан авах олон улсын гэрээний талаархи НҮБ-ын конвенци” 1980 оны Венийн конвенц/ юм.
1980 онд Австрийн нийслэл Вена хотноо хуралдсан НҮБ-ын бага хурлаас “ Худалдах,худалдан авах олон улсын гэрээний талаархи НҮБ-ын конвенци”-ийг батлан гаргасан. Конвенцид барааг нийлүүлэх,тээврийн баримтыг шилжүүлэн өгөх,нийлүүлж байгаа барааны тоо хэмжээ чанар байдлын талаар худалдагчийн хүлээр үүрэг хариуцлага,түүнчилэн нийлүүлсэн барааг хүлээн авах,түүний үнийг төлөх талаар худалдан авагчийн хүлээх үүрэг хариуцлагуудыг тусгасан Олон улсын худалдаанд бараа худалдан авах худалдах гэрээг нийлүүлэлтийн давтамж төлбөрийн хэлбэрийг харгалзан
Олон улсын худалдааны практикт нэг загварын гэрээг ашиглах хандлага нилээд ашиглагдаж байна.
Нэг загварын гэрээ бол өмнөх үеийн худалдааны практик ёс заншилын уламжлалыг тусгасан бичгийн хэлбэр буй үлгэрчлщилсэн гэрээ буюу багцалж нэгтгэсэн гэрээний нөхцөлүүд юм. НҮБ-ын Европын ЭЗ-ийн комисоос машин, тоног төхөөрөмж гэх мэт зарим бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн ерөнхий нөхцөлийг боловсруулан гаргасан.
Зарим бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх ерөнхий нөхцөл болон нэг загварын гэрээг гадаад худалдааны гэрээ байгуулах үед бэлэн ишлэл болгон ашигладаг юм. Нэг загварын гэрээ
Full transcript