Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inleiding in de pedagogiek

Zuyd University of Applied Sciences
by

Didi Joppe

on 22 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inleiding in de pedagogiek

Inleiding in de pedagogiek
Didi Joppe @opvoedensw
Inhoud
Kind en gezin
Pedagogiek
Agogisch handelen
Kind en gezin
Het begrip kind is cultuurhistorisch bepaald
Dirc Bouts, ca. 1565
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Natuurlijke, leeftijdgebonden ontwikkeling van het kind
Pedagogiek = kindgericht
1762
(Ped)agogiek
Niveau 1) Ouders, leerkrachten enz.
Niveau 2) Beroepskrachten
Niveau 3) Opvoedingswetenschap
Wat is opvoeden?
Ouders....
Kinderen over opvoeden
Pedagogiek
filosofie
humanisme
sociologie
Verlichting
Nederlandse pedagogen
* M. Langeveld
* J. Kok
* J. Ligthart
* Ph. Kohnstamm
* L. Dasberg
De pedagogische wetenschappen bestuderen opvoeding, het onderwijs en de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen, met het oog op verbetering van de praktijk (IJzendoorn en De Frankrijker, 2002).
Kenmerk pedagogiek:
1. Handelingswetenschap
2. Normatieve wetenschap
Stromingen:
1. Geesteswetenschappelijke pedagogiek
2. Empirisch-analystische pedagogiek
3. Kritisch-emancipatorische pedagogiek
4. Ecologische pedagogiek
Omgang: ouders hebben 'gevoel van verantwoordelijk-zijn'
Richting: volwassene
kind
een bepaalde vorm van
omgang
tussen
volwassenen en jeugdigen
die erop
gericht is
steun en richting
te geven aan het
proces van
volwassenwording
(Malschaert & Traas, 2011)
Opvoedingsdoelen
1. Burgerschap/zelfredzaamheid
2. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
3. Ontwikkelen eigen identiteit/zelfvertrouwen
Steun en richting
1. Intentioneel & doelgericht
2. Dagelijkse omgang
Opvoeden:
Opvoeden:
1. Maatschappelijke context
2. Culturele/etnische context
3. Historische context
Ouders:
1. Biologisch
2. Juridisch
3. Ethisch
Empirisch analytische pedagogiek

Kind isoleren van maatschappij
Op afstand van het kind (objectief)
Theorie: empirische benadering; nadruk op opvoedingsdoelen
Praktijk: onderzoek probleemgedrag; Cito
Wittgenstein, Karl Popper
Kritische emancipatorische pedagogiek
Kind: zonder belemmeringen ontplooien
Aandacht voor maatschappelijke omstandigheden
‘Wereldverbeteraars’
Theorie: idealistisch; ideologiekritiek
praktijk: WSNS
Jürgen Habermas; Theodor Adorno
Ecologische pedagogiek
Kind: uniciteit, zelfopvoeder
Nadruk op individueel levensverhaal
Theorie: gericht op concrete, tijdelijke solidariteit
én individualiteit


Praktijk: pedagogiek van de hoop, ecosysteem rond kind. Lyotard, Rorty
Geesteswetenschappelijke pedagogiek

Kind is uniek & zelfstandig
Inleven in de kinderwereld
(opvoedingspraktijk centraal)
Los van maatschappelijke context
Theorie: personalistisch
Praktijk: Montessori; speltherapie
Nederland: M.J. Langeveld
Standenmaatschappij ca. 500-1500

1) Geestelijken
2) Adel
3) Boeren/burgers
Gezin vroege middeleeuwen
(ca 500-1000)
* Familie = van wie ben je afhankelijk?
* Gezin: bestaat vanaf ong. 2e eeuw
* Modaal 9e eeuws boerengezin: vader, moeder, 3 à 4 kinderen
* Huishouden bestaat uit meerdere gezinnen
Gezin ca. 1450 - 1650
* Opkomst humanisme, invloed christendom
* Godsdienstoorlogen, groei handel
* Standenmaatschappij
* Trouwen: van verstandshuwelijk naar liefde
* Huwelijk wordt 'natuurlijke orde'
* Doel huwelijk: verwekken nageslacht
* Spiritualization of the household (stroom moralistische en pedagogische geschriften mbt huwelijk en gezin)
Bronnen
:
Becker, A. (2012).
Inleiding in de pedagogiek
. Assen: Van Gorcum.
Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (2008).
Vele takken één stam
. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Zwaan, T. (Eds.) (2004).
Familie, huwelijk en gezin in West-Europa
. Amsterdam, Heerlen: Boom/Open Universiteit.
Erasmus (1467-1536)

Humanist: geloof in opvoedbaarheid van de mens.
Sprak zich uit tegen de gearrangeerde huwelijken. Poneerde de idee van een liefdevolle en zorgzame opvoeding van kinderen.
Gezin ca. 1650-1800
* Bloei wetenschap en economie, Verlichting, Humanisme
* Gezin bestaat uit gemiddeld 4,5 personen
* Emotionalisering van het gezinsleven (Ariès). Tot late middeleeuwen gezin = functioneel. Kind is "grappig, klein wezen". Vanaf 7 jaar volwassen. 18e eeuw: liefde, opvoeding en school.
* Vanaf 18e eeuw begrip familie gelijk aan hedendaagse omschrijving (Shorter, Stone).

Proeve over de opvoeding (1779) Betje Wolff
* Kinderen van nature goed, oprecht en onbevangen
* Kind maakt natuurlijke ontwikkeling door
Opvoeding vanaf 17e eeuw: kind moet gehoorzaam, eerbiedig en dankbaar zijn.
Vanaf 18e eeuw inzicht dat kind 'vormbaar' is.
Liefdevolle huiselijkheid is onmisbaar element voor het goed, christelijke huisgezin.
Wat verwachten wij van onze kinderen?
Bruegel 'Kinderspelen' uit 1559
Gezin in de 19e eeuw
* Industrialisering, urbanisering
* Overgang 'family economy' naar 'family wage economy'
* Eind 19e eeuw werken minder vrouwen buitenshuis: moraal van het gezin
* Nederland: kinderarbeid tot 1874 (Kinderwet van Van Houten)
* Toename taakverdeling, scheiding beroepsarbeid en huishoudelijk werk (kostwinnaar en huisvrouw)
* Toename emotionalisering gezinsleven, meer affectieve omgangsvormen tussen gezinsleden
Gezin in de 20e eeuw
* Toename welvaart voor elke groep
* Leerplichtwet 1900
* Transformatie middenklasse (toename belang scholing)
* Eerste helft: boeren, arbeider en burgergezin groeien naar elkaar toe: ontstaan het 'moderne gezin'
* Meer emotionele betrokkenheid en toenemende gelijkheid in gezin
* Toename professionals (artsen, pedagogen, school)
Agogiek
The Social Work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to Social Work.
psychologie
Agogisch handelen:
interveniëren, begeleiden, initiëren,
faciliteren...dat hetgeen binnen een sociale dimensie zo optimaal mogelijk is of als zodanig wordt beschouwd, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Werkt ontwikkelingsgericht en op basis van wederkerigheid
Kenmerken sociaal-agogisch handelen:
1. Normatief handelen
2. Draagt bij aan oplossingen of hanteerbaar maken sociale vraagstukken
3. Gericht op activeren, mobiliseren en versterken
4. Interactief en dialogisch
5. Agoog is middel
6. Draagt verantwoordelijkheid en legitimeert
Agogiek:
1. (Ortho) Pedagogiek
2. Andragogie
3. Geronto-agogie
Basisdimensies opvoeden
1) Ondersteuning bieden
2) Instructie geven
3) Controle uitoefenen
4) Grenzen stellen
Warmte en responsiviteit
1) Autoritaire controle
2) Autoritatieve controle
Transactionele opvoedingsmodel
Het opvoedproces is een functioneel proces,
continue van aard, het vindt onbewust en bewust plaats,
verbaal en non-verbaal, gericht op ontwikkelingskansen,
wederzijds betrokken en elkaar beinvloedend.
(Sameroff & Fiese, 2000)
http://programma.ntr.nl/10573/de-kunst-van-het-opvoeden/archief/detail/aflevering/6000005525/Wat-verwachten-wij-van-onze-kinderen%3F
Opvoedingsstijlen
Gezag en macht
socrative.com
John Locke (1632-1704)
* Tabula rasa
Full transcript