Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

งานช่างกับการดำรงชีวิต

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of งานช่างกับการดำรงชีวิต

งานช่างกับการดำรงชีวิต
design by Dóri Sirály for Prezi
ความหมายและความสำคัญของงานช่าง
งานช่าง
หมายถึง การนำความรู้และทักษะทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการเลือกใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งและผลิตชิ้นงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ดังนั้น งานช่างจึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในด้านการเลือกใช้ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลงและผลิตเครื่องใช้ในบ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของตนเองและครอบครัว
ประเภทของงานช่าง

งานช่างที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สามารถจำแนกได้ 4 ประเภทดังนี้
1. งานบำรุงรักษา เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการทำงาน การดูแลบำรุงรักษา และข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
2. งานซ่อมแซม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงาน ของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านเมื่อมีการชำรุดหรือเสียหาย สามารถทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมไม่ได้ เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
3. งานติดตั้ง เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งเครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
4. งานผลิต เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ โดยมีการคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบวิธีการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการ ในระหว่างการทำงานต้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการทำงานด้วย


หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทำงานช่าง
หลักการทำงานช่าง
1. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบและประโยชน์ของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในบ้าน
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การดูแลรักษา และความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน
3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน และการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในบ้าน
4. เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการจัดเก็บและดูแลรักษา
5. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์ วางแผนและสามารถจัดการทำงาน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งและผลิตอย่างเป็นระบบ
6. มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณการหรือคำนวณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งและผลิต พร้อมทั้งการจัดการผลิต
7. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและชุมชน
8. เลือกใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
9. มีทักษะการสังเกต การรวบรวมข้อมูล การสรุปสภาพปัญหา เพื่อวางแผน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งและผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในบ้าน
10. มีทักษะกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง
11. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของความสามัคคี ความเป็นประชาธิปไตย เอื้อเฟื้อและเสียสละ

วิธีการทำงานงานช่าง
1. ศึกษาคู่มือการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในบ้าน ศึกษาคำแนะนำหลักความปลอดภัยในการทำงาน การบำรุงรักษา พร้อมทั้งปัญหาและการแก้ไขเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในบ้าน
2. วางแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การติดตั้งและการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และแก้ไขระหว่างที่ปฏิบัติ จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ จัดการผลิต อีกทั้งควรมีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุง
4. ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และหลังดำเนินการหรือความสำเร็จของงาน
ขั้นตอนการทำงานงานช่าง
การทำงานงานช่างทุกประเภทมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการหรือขั้นวางแผน
2. ขั้นดำเนินการหรือปฏิบัติ
3. ขั้นตรวจสอบ
3.1 ขั้นเตรียมหรือวางแผน
3.2 ขั้นดำเนินการหรือปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอน
3.3 ขั้นหลังการดำเนินการ เป็นการตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งระบบว่า มีความบกพร่องหรือปัญหาที่ขั้นตอนใด ผลของการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นที่พึงพอใจมากน้อยเพียงใด หรืองานที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง และผลิต มีความเรียบร้อยสวยงาม มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานงานช่าง เพราะขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการตรวจสอบ หรือประเมินผลการทำงานช่าง โดยนำข้อดีหรือจุดเด่นมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
หลักการจัดการงานช่าง
ความหมายและความสำคัญของการจัดการ
การจัดการ หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการงานช่างมีขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนดำเนินงาน
2. การแบ่งงาน
3. การบริหารบุคคล
4. การบริหารการเงินและวัสดุ
5. การผลิต
6. การจัดจำหน่ายและบริการ
7. การแก้ไขข้อบกพร่อง
การประเมินผลการทำงานงานช่าง
1. การประเมินก่อนการดำเนินงาน เป็นการประเมินการวางแผนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ทรัพยากรที่ใช้
2. การประเมินระหว่างการดำเนินงาน
3. การประเมินหลังการดำเนินงาน
ประเมินผลจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงานและผลสำเร็จของงานบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหลายวิธี เช่น แบบทดสอบความรู้ แบบสังเกตกระบวนการทำงาน เป็นต้น และต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จของงานออกมาเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคและได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและผลงานต่อไป
Full transcript