Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Protestantyzm

No description
by

Miłosz Pawlak

on 15 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Protestantyzm

Anglikaznim
Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.
Nurty protestantyzmu:
Obecnie w protestantyźmie występują dwa zasadnicze nurty: ewangelicyzm, czyli m.in. luteranie i kalwini oraz ewangelikalizm, czyli m.in. baptyści i zielonoświątkowcy. Łącznie na świecie żyje 800 milionów protestantów, co stawia protestantyzm na drugim miejscu po katolicyzmie, pod względem liczby zrzeszonych w tym nurcie chrześcijan.
Symbole protestnantyzmu:
Czym jest protestantyzm?
Jest jednym z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa wywodzący się z ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim w XVI w. Jego inicjatorami byli m.in. M. Luter i J. Kalwin. Protestantyzm obejmuje blisko 2 tys. ugrupowań, Kościołów chrześcijańskich, związków wyznaniowych i wspólnot. Nazwa protestantyzmu powstała w XVI w. i oznaczała sprzeciw wobec zakazu działalności i rozwoju ruchu reformatorskiego.
5 zasad protestancyzmu:
Protestantyzm
sola scriptura
- jedynie Pismo Święte stanowi autorytet w sprawach wiary
i praktyki chrześcijańskiej.
solus Christus
– jedynie Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem między nimi obojga.
sola gratia et sola fide
– jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków,
soli Deo gloria
– jedynie Bóg jest godzien oddania mu czci przez stworzenie.


Religia dominująca (ponad 50%)
Duża mniejszość religijna (ponad 10%)


(Tylko łaska)
(Tylko Chrystus)
(Tylko Bogu chwała)
(Tylko wiarą)
(Tylko Pismo)
– podstawowe zasady teologii protestanckiej wyrażone w języku łacińskim.
Róża Lutra:
95 tez Lutra:
Krzyż hugenocki (kalwinizm):
Co nas różni?
Maryja jest otoczona szacunkiem, ale nie czcią. Odrzucenie kultu świętych, ,
tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystia,
duchowni w protestantyzmie nie są zobowiązani do celibatu,
nie uznają za doktrynę wiary tego, co zostało dodane przez Kościół rzymski lub prawosławny do Pisma Świętego.
odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży, uznanie tylko pierwszych 4 soborów powszechnych,
praktyka spowiedzi ogólnej (spowiedź indywidualna istnieje),
Luteranizm - początki
Niemiecki mnich Marcin Luter sprzeciwiał się sprzedawania odpustów, dlatego 31. 10. 1517r. na drzwiach kościoła w Wittenberdze wywiesił tablice z 95 tezami. W ich wyniku Luter był poddawany procesom kościelnym, które nie przynosiły skutku. W końcu został on wyklęty przez papieża Leona X.

Nauka Kościoła luterańskiego zakłada, że nie zbawiają uczynki, ale wiara w usprawiedlające dzieło Chrystusa, na krzyżu. Usprawiedliwiony człowiek aż do swej śmierci, ze względu na zepsucie swej natury, pozostaje grzesznikiem, jednak ze względu na otrzymaną w darze sprawiedliwość Chrystusa jest sprawiedliwy – dlatego jest równocześnie sprawiedliwym i grzesznikiem. Człowiek dobrze czyni, nie dlatego, żeby osiągnąć zbawienie, lecz dlatego, że Chrystus złożył za niego ofiarę.

Nauki Luterańśkie
W luteranizmie obowiązują trzy symbole Kościoła chrześcijańskiego: wyznanie apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie i atanazjańskie. Księgami są m.in. obydwa Katechizmy księdza doktora Marcina Lutra i Formuła Zgody.
Pierwszą głową Kościoła anglikańskiego był Henryk VIII Tudor – zlikwidował on zakony, przejął dobra kościelne, pozostawił hierarchię kościelną, zniósł celibat, zachował kult świętych, liturgia sprawowana była w języku angielskim.
Historia anglikanizmu
Symbole luteranizmu
Dziękujemy za uwagę! :)
Paulinka Kołodziejczyk
Miłosz Pawlak
Sergiusz Balcer
Kalwinizm
Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane
i kościoły kongregacjonalne.
Założycielami kalwiznizmu są: (od lewej) Wilhelm Farel, Jan Kalwin, Teodor de Bèze, i John Knox.
przyjęcie zasady nadrzędności Pisma Świętego nad Tradycją,

Kalwin oparł swoją doktrynę na Biblii uznając, że tradycja podlega stałej rewizji Jej centralnym punktem była nauka o predestynacji, wedle której ludzie od chwili urodzenia są przeznaczeni przez Boga albo do zbawienia, albo do potępienia.
Kalwinizm surowo podchodził do wszelkich ozdób, zabaw, tańców, gier hazardowych. W kościołach nie umieszczano obrazów ani rzeźb.
Historia kalwinizmu
Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej, której działaczem był m.in. Huldrych Zwingli. Ostateczną postać nadał jej Jan Kalwin. Kalwinizm odegrał znaczną rolę w formowaniu się wielu ruchów protestanckich.
Kalwinizm na świecie
Obecnie stanowi dominujące wyznanie w Szkocji oraz we wielu kantonach Szwajcarii. Ponadto najwięcej osób wyznaje kalwinizm w Republice Południowej Afryki, Niemczech, USA i Namibii.
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów okresu reformacji, był dominującym wyznaniem protestanckim wśród polskiej i litewskiej szlachty i trzecim wyznaniem chrześcijańskim w ogóle.
1. Jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Biblia,
Wybrane tezy Lutra:
2. Odrzucenie orzeczeń papieskich, uchwał, soborów, opinii ojców Kościoła,
3. Biblia ma być dostępna dla wszystkich,
4. Jedyna droga prowadząca do zbawienia to wiara czerpana z Biblii,
5. Uznanie tylko dwóch sakramentów: Cchrztu i komunii świętej,
6. Zniesienie hierarchi kościelnej, kapłaństwa, celibatu, zlikwidowanie zakonów i klasztorów.
Anglikanizm powstał w 1534 r., gdy król Anglii Henryk VIII zerwał z papiestwem i ogłosił się głową Kościoła w Anglii.
Powodem odłączenia się od Rzymu była niechęć papieża do unieważnienia małżeństwa króla Anglii.
Źródłem objawienia i najwyższym autorytetem jest Biblia, interpretowana w oparciu o Tradycję,
Uznano, że Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób symboliczny.
Uznano zasadę usprawiedliwienia przez wiarę oraz wyboru człowieka przez Boga, kładąc nacisk na pracę człowieka nad sobą, wolną wolę i łaskę Bożą.
Odrzucono celibat.
Udzielanie sakramentów, kaznodziejstwo i odprawianie nabożeństw zastrzeżono dla duchownych wyświęcanych przez biskupów.
Kościoły protestanckie:
Wspólnota anglikańska
Wspólnota Anglikańska szacuje, że przynależy do niej ok. 78 mln osób. Dla ok. 15 milionów wiernych należących do Kościoła Anglii i Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego zwierzchnikiem kościoła jest królowa Elżbieta II.
Obecnie Wspólnotę Anglikańską tworzy Kościół Anglii, Kościół Irlandii, Kościół Episkopalny w USA oraz szereg niezależnych kościołów.
Doktryny anglikanizmu
Full transcript