Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Adam Pankowski

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Outsourcing
Marcin Łuczak
Maciej Nawrocki
Adam Pankowski
Czym jest i na czym polega outsourcing
Co mozna zyskac
Przykłady zastosowania
multisourcingu

Przykłady zastosowanie
offshoringu

Outsourcing zalety
● Redukcja kosztów
● Wyeliminowanie potrzeby inwestowania w zasoby wykorzystywane w działalnośsci powierzanej firmie outsourcingowej
● Zmniejszenie stanu zatrudnienia.
● Możzliwoscść skupienia działaniań zatrudnionej kadry na podstawowej działalnosści firmy
● Przeniesienie czesęści ryzyka na firmeę outsorcingowaą
● Dostęep do wykwalifikowanej kadry

Agenda
1. Czym jest i na czym polega
Istota
Rodzaje
Główne obszary
2. Co mozna zyskac
Zalety
Wady
3. Przykłady zastosowania
Definicja
Definicja ogólna - pochodzi z jezyka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using, oznaczajaącym korzystanie z zewnetrznych źzródeł. Jest to nic innego, jak praktyka biznesowa, która ma na celu obsługeę wybranych działańn w przedsiebiorstwie przez zewnetrzna firme.
Definicja wg Petera Bendora – Samuela - outsourcing jest to powierzenie przez organizacje ęrealizacji okreslonego procesu usługodawcy okreslajac szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskac, ale bez instrukcji dotyczacych sposobu wykonywania poszczególnych zadan, pozostawiajac inicjatywe ęw tym zakresie zleceniobiorcy

Geneza outsourcingu
„,,Jesli jest cos, czego nie potrafimy zrobic wydajniej, taniej i lepiej niz konkurenci,
nie ma sensu, zebysmy to robili i powinnismy zatrudnic do wykonania tej pracy kogos,
kto zrobi to lepiej niz my""

II połowa XX wieku - rozwój outsourcingu jako strategii biznesowej
lata 70. i 80. XX wieku - powstanie współczesnej formy outsourcingu
rok 1979 - pierwsze uzycie pojecia outsourcingu
lata 90. XX wieku - pojawienie sie outsourcingu w Polsce
poczatek XXI wieku - dynamiczny rozwoj otusourcingu
Outsourcing
vs.
Umowa zlecenie
-działanie długoterminowe
-budowa relacji pomiędzy firmami
-układ partnerski

Outsourcing strategiczny
vs.
taktyczny
Outsourcing strategiczny jest to wydzielenie zwaiązane ze strategiaą rozwoju przedsięebiorstwa macierzystego. Jego cechaą charakterystycznaą jest trwałeść wydzielenia w horyzoncie strategicznym.
Outsourcing taktyczny dotyczy wydzielenia niezwiaązanego z celami strategicznymi rozwoju firmy macierzystej i jest realizowany na okresy krótsze nizż horyzont strategiczny organizacji.

Outsourcing
vs.
Offshoring
Offshoring oznacza przeniesienie produkcji dóbr i usług poza granice kraju, a nastęepnie ich import z powrotem. Możze to bycć przeniesienie w ramach tej samej firmy lub przeniesienie do innej firmy.
Typy offshoringu
Główne obszary outsourcingu
 administracja funkcji kadrowych,
 szkolenia,
 administracja systemów informatycznych,
 finanse i rachunkowoscść,
 audyt wewneętrzny,
 podatki,
 zarzaądzanie sśrodkami trwałymi,
 zaopatrzenie,
 zarzaądzanie wydrukiem i dokumentami,
 obsługa klienta.

Outsourcing wady
● Przekazanie funkcji istotnych strategicznie na zewnąatrz
● Spadek jakośsci oferowanych produktów, nadmierna redukcja kosztów
● Nadmierne delegowanie odpowiedzialności
● Utrata konkurencyjnosści i tożzsamosści przedsieębiorstwa
● Brak odpowiednich kompetencji zewneętrznych specjalistów

Offshoring zalety
● Redukcja kosztów operacyjnych
● Redukcja ryzyka operacyjnego
● Elastycznośćsc
● Mniejsze ryzyka prawne

Offshoring wady
● Brak kontroli nad udostępnionymi informacjami
● Zaburzenie płynnosści procesów poprzez zmianeę sytuacji politycznej
● Brak znajomosści specyfiki firmy przez podmiot zewneętrzny
● Niezadowolenie pracowników

Multisourcing zalety
● Konkurencja outsourcerów
● Więeksze pole manewru przy zmianie operatora
● Lepsza pozycja negocjacyjna
● Mniejsze ryzyko bycia „ofiarąa kłopotów dostawcy

Multisourcing wady
● Koniecznoscść uwzględnienia specyfiki i procedór więekszej liczby operatorów
● Rozrost biurokratyzacji
● Trudniejsza koordynacja
● Przekazanie na zewnąatrz zbyt dużzej ilośsci procesów

Dla jakich firm jest outsourcing?
zdolnosci i zasoby
know-how
analiza kosztów
sezonowosc sprzedazy
czas
kontrola
JAK BYŁO:
- Spółka rozpoczeęła outsourcing działu IT w 1999 roku
- Usługi IT zostały zmonopolizowane przez jednego, duzżego dostawceę – najpierw CSC a następnie T-Systems

Old Mutual Ltd
CEL:
- Poprawa jakosści usług IT oferowanych przez dostawców w branzży informatycznej
- Obnizżenie kosztów działalnosści spółki poprzez storzenie stragi outsourcingowej

Wykonanie
- renegocjacja umowy ze spółkaą T-Systems (R. Boynett)
- wyselekcjonowanie grupy firm z branży IT zainteresowanych współpracaą z Old Mutual
- odejsście od bardzo surowych kar dla dostawców za nie wykonanie sługi na określonej jakosci w odpowiednim czasie (kary mimo wszystko pozostały)
- regularne spotkania władz spółki z dostawcami i jednoczesniej przekazanie im wieęcej praw i mozżliwosści
- Integracja pracowników Old Mutual z przedstawicielami dostawców usług IT

Rezultaty
- stworzono bardziej efektywny system IT poprawiająac jakośćsc produktów oferowanych przez Old Mutual
- obniżenie globalnych kosztów związanych z usługami IT o 10%
- osiagnieto synergie, ktora istanieje caly czas i pozwala na ciagle ustalanie kontaktow z dostawcami i ciagly rozwoj Old Mutual

CEL:
- obnizżenie kosztów działalnosci
- przeniesienie mozżliwie duzżej czeęści działalnosści back officowej do Europy ŚSrodkowo-Wschodniej (głównie do Weęgier)

EDS, SAP AG
Rezultaty
EDS:
- Zwieększenie liczby pracowników na Węgrzech od 50 na początku lat 90-tych do ponad 1700 obecnie
- Przeniesienie całosści m.in. działów call center, księgowych oraz finansowych

SAP:
- Zwięekszenie liczby pracowników na Węegrzech od 20 w 1996 roku do ponad 350 obecnie
- Oprócz przeniesienia dużzej czeęści działu finansowo-księgowego, na Węgrzech zlokalizowano równiezż duzażą czescęść działu rozwoju oprogramowania

Dlaczego kraje Europy Srodkowo - Wschodniej
- niskie koszty pracy
- dobrze wykwalifikowani pracownicy (w tym posługiwanie sieę jęezykami obcymi)
- silne powiaązania z krajami Europy Zachodniej (czlonkowie UE)
- centralne położzenie geograficzne
- coraz bardziej stabilna sytuacja polityczna prawna
- udogodnienia i benefity dla nowych inwestycji

Przedsiebiorstwa produkcyjne z Kanady
lata 90. XX wieku
CEL:
- obniżzenie kosztów działalnosci
- przeniesienie działalnosści produkcyjnej do Azji

Rezultaty
REZULTATY:
- Powstanie kilkudziesięciu zakładów produkcyjnych (głównie w Chinach) w drugiej połowie lat 90-tych
- Przeniesienie wieększosści produkcji z Kanady

Dlaczego kraje azjatyckie
- niskie koszty pracy
- bardzo wydajni pracownicy
- mała iloscść regulacji prawnych
- duzży i łatwy dosteęp do surowców

- T. Kopczynski ,,Outsourcing w zarzadzaniu przedsiebiorstwem"" ,2010
- D. Doktor ,,Outsourcing & More"" ,2011
- D. Ciesielska i M.J. Radło ,,Outsourcing w praktyce"" ,2011
- Raport Jonas Lang LaSalle ,,Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?" ,2013
- Raport Economy and Society Trust ,, Offshore outsourcing of services: the case of hungary"' ,2008
- http://www.computerweekly.com/news/2240164682/Old-Mutuals-mutually-beneficial-multi-sourcing [dostep: 13,10.2013]
- M. Mohiuddin ,,Towards Sustainable Offshore Outsourcing: A Case Study of Quebec Manufacturing Firms Outsourcing to China"" ,2010
Bibliografia
Dziekujemy!
Henry Ford, rok 1923
Full transcript