Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opbrengstgericht werken OWJ/O14X 18-19

No description
by

Liesbeth van Beijsterveldt

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opbrengstgericht werken OWJ/O14X 18-19

Opbrengstgericht werken OWO/OWJ14X
werkbijeenkomst 1
werkbijeenkomst 2
werkbijeenkomst 3
Clusteren en doelen stellen
Onderwijsaanbod ontwerpen
of
1. De Cito-toets meet in hoeverre de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen.
Fabel

Een methodeonafhankelijke toets (Cito LVS) meet onderliggende vaardigheden in vergelijking met andere leerlingen in Nederland, niet enkel de stof die de leerlingen in de afgelopen periode aangeboden hebben gekregen.
2. Een vaardigheidsscore op een Cito-toets gebruik je alleen om een A, B, C, D, E (of I t/m V) te bepalen.
Fabel

Een vaardigheidsscore geeft aan hoe vaardig een leerling is ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten.
3. Het beheersen van leesstrategieen is essentieel voor begrijpend lezen.
Fabel

Diverse onderzoeken laten zien dat leesstrategieën zelden het verschil maken bij begrijpend lezen. Toch leren de leesstrategieën jou hoe je teksten behandelt.
1
. Bekijk de data van de groep. Zijn alle data aanwezig die van belang
zijn? Citotoetsen (vaardigheidsscores!) en methodetoetsen (Nieuwsbegriptoetsen, observatiegegevens ...)?

2.
Is de data geordend? Is het een handig overzicht geworden?
Wordt de tabel aangekondigd en is beschreven wat er te zien is in de tabellen?
4. Citotoets.

Hoe zijn de leerlingen verdeeld over de niveaugroepen?
Van welk vaardigheidsniveau heb jij relatief veel leerlingen?

Analyseren van Citogegevens en observatiegegevens
Welke conclusie kun je trekken met betrekking tot het niveau van begrijpend luisteren/lezen in de groep?

Interpreteren/concluderen
Clusteren
1. Verdeel de leerlingen over drie groepen. Mag in een 'datamuur', maar leid de datamuur in en licht hem toe.

2. Op basis waarvan is deze clustering gemaakt (welke literatuur, welke overwegingen)?


3. Zijn er leerlingen in een andere niveaugroep geplaatst dan hun niveau doet vermoeden? Welke argumenten zijn daarvoor ?

Doelen
1. Wat zijn de aanboddoelen? Welke bron is hiervoor gebruikt?
Dat analyseren en interpreteren
Maak een lesvoorbereiding voor een activiteit voor begrijpend luisteren/lezen.
Welke doelen moeten de lln bereiken? Wat is het leerstofaanbod, voor welke groep?

Hoe heb je het aangepakt?
Hoeveel tijd besteed je aan de lesonderdelen?
Hoe organiseer je het lesgeven aan de verschillende groepen? Hoe heb je de kinderen in de ruimte geplaatst? Hoe ben je omgegaan met uitgestelde aandacht? Hoe heb je het zelfstandig werken georganiseerd?


Evetueel huiswerk voor volgende keer:
Aanbod en aanpak ontwerpen
Onderwijsaanbod
Leerstofaanbod
Waaruit bestaat het leerstofaanbod voor de instructiegevoelige leerlingen? Welke materialen worden gebruikt?

Wat is anders/extra voor de leerlingen die
minder
nodig hebben om de doelen te bereiken? Welke aanpassingen zijn gemaakt? Wat wordt achterwege gelaten? Welke taken zijn moeilijker gemaakt? Welke taken zijn toegevoegd?

Wat is anders/extra voor de leerlingen die
meer
nodig hebben? Welke aanpassingen zijn gemaakt? Welke taken voeg je toe? Welke taken zijn toegevoegd? Welke aanvullende materialen zijn gebruikt

Check de onderdelen van het onderwijsaanbod ...
Leertijd
Hoeveel tijd wordt per week besteed aan begrijpend luisteren/lezen (en evt aan technisch lezen en woordenschat)?
Hoeveel extra leertijd krijgen de leerlingen in de instructieafhankelijke groep?
Hoe wordt omgegaan met de leertijd van de instructieonafhankelijke groep?
Didactisch handelen
Welk instructiemodel wordt gehanteerd?
Welke didactische principes worden toegepast?
Welke werkvormen worden gebruikt voor het aanleren van kennis en vaardigheden?
Welke werkvormen worden gebruikt voor verwerking?
Welke groeperingsvormen worden gebruikt?Klassenmanagement
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de inrichting van de klas en de aanwezige materialen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling?

Wanneer worden effectieve begeleidingsmomenten gegeven aan instructieafhankelijke leerlingen (terwijl de overige lln aan het werk zijn)

Wanneer worden effectieve begeleidingsmomenten gegeven aan instructieonafhankelijke leerlingen (terwijl de overige lln aan het werk zijn)


4. Als een leerling goed is in begrijpend luisteren, dan is hij ook goed in begrijpend lezen.


Fabel

Als een leerling een beperkte technische leesvaardigheid heeft, dan kan hij slecht scoren op begrijpend lezen, terwijl hij of zij goed scoort op begrijpend luisteren.
3. Observatiegegevens Ik&Ko

Hoe zijn de leerlingen verdeeld over de drie stadia?
Hoorcollege PGO-schrijven: opbouw en inhoud beroepsproduct toegelicht

Werkbijeenkomsten: aan de slag met het beroepsproduct

1. Data analyseren
2. Clusteren en doelen stellen
3. Onderwijsaanbod
Er zijn observatiegegevens verzameld om inzicht te krijgen in het niveau van begrijpend luisteren. Hiervoor is de observatielijst Begrijpend luisteren van Ik&Ko gebruikt. De lijst is als volgt ingevuld. Er werd geobserveerd tijdens twee lessen begrijpend luisteren. In deze lessen werd het boek: 'Opa en Oma Oelewaper en het raadsel van de verdwenen onderbroeken', interactief voorgelezen. Tijdens het voorlezen werden vragen gesteld die zijn gericht op verschillende cognitieve functies van taal zoals:
beschrijven van wat te zien is op de prenten, voorspellen van wat er zou kunnen gebeuren, het leggen van verbanden/relateren m.b.t. oorzaak en gevolg en het vaststellen van chronologie (eerst..., daarna...., dan....).
In Tabel 1 zijn de resultaten van de observatiegegevens en de resultaten van de Citotoetsen weergegeven.
Tabel 1. Groepsoverzicht gegevens Begrijpend luisteren, begrijpend lezen, woordenschat
Voorbeeld observatiedata
Er zijn data van zowel methodegebonden toetsen als methodeonafhankelijke toetsen verzameld om inzicht te krijgen in de vaardigheidsontwikkeling van de leerlingen en in hoeverre de leerlingen de aangeboden leerstof begrijpen en beheersen. De methode gebonden toetsen waren de Strategietoets en de SIT van Nieuwsbegrip. De methodeonafhankelijke toetsen waren de Citotoetsen Begrijpend Lezen en de Drie-minuten-toets van Cito. De toetsgegevens zijn in juni 2016 verzameld en afkomstig uit het Leerlingenadministratiesysteem Parnassys. De resultaten zijn te zien in Tabel 3.
Voorbeeld Citoresultaten


In Tabel .. is te zien dat vijf leerlingen op bijna alle onderdelen van begrijpend luisteren in stadium 3 zitten. Drie leerlingen zitten op bijna alle onderdelen in stadium 1. De andere 20 leerlingen zitten gemiddeld in stadium 2.


Hoe scoort jouw groep ten opzichte van het landelijke gemiddelde (Cito)?
In een gemiddelde Nederlandse groep zit 25% van de leerlingen in vaardigheidsniveau A, 25% van de leerlingen in B .... . In mijn groep zitten op het gebied van Begrijpend lezen meer leerlingen in vaardigheidsniveau A tot en met C dan gemiddeld en minder leerlingen in vaardigheidsniveau D en E dan gemiddeld.
Wat betreft Woordenschat, zitten minder leerlingen in A en B dan gemiddeld, ongeveer net zoveel in C als gemiddeld en meer in D en E dan gemiddeld. ....
De leerlingen die in vaardigheidsniveau A zitten op het gebied van Begrijpend lezen, zitten ook in vaardigheidsniveau A op het gebied van Woordenschat. ...
Vergelijk de toetsen met elkaar. Welke overeenkomsten en verschillen zie je?
Het niveau van begrijpend lezen in mijn klas is laag ten opzichte van dat van leeftijdgenoten in Nederland. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het niveau van woordenschat ook laag is. Volgens Vernooy (2008) ...
In Tabel ... is te zien dat 11 % van de leerlingen op het gebied van Begrijpend lezen in vaardigheidsniveau A zit, 23% van de leerlingen in vaardigheidsniveau B, ......

In Tabel .. is ook te zien dat 12% van de leerlingen op het gebied van Woordenschat in vaardigheidsniveau A zit.
In Tabel ... staat de verdeling van de leerlingen over de niveaugroepen. Voor het indelen van de leerlingen in verschillende niveaugroepen wordt er gebruik gemaakt van de groepen die De Vos (2015) hanteert, namelijk instructiegevoelige, instructieonafhankelijke en instructieafhankelijke leerlingen . De Vos (2015) houdt als norm aan dat de leerlingen met een score op niveau I bij de instructieonafhankelijke groep komen, de leerlingen met een score op niveau II en III in de instructiegevoelige groep en de leerlingen op niveau IV en V in de instructieafhankelijke groep.
De leerlingen zijn in eerste instantie verdeeld op basis van hun score op de
Toetsen Begrijpend lezen van Cito. Ook is er gekeken naar de toetsresultaten van technisch lezen en woordenschat, aangezien deze een grote rol spelen in bij het begrijpend lezen (Cop, J., 2014).

Een aantal leerlingen is in een andere groep geplaatst dan hun
vaardigheidsniveau van Begrijpend lezen aangeeft. Hierna wordt hieronder onderbouwd in welke groep deze leerlingen zijn geplaatst.
Senne en Marijke ...

Onderbouwing op basis van theorie
Onderbouwing op basis van toetsgegevens
onderbouwing van afwijken van toetsgegevens als criteria voor indeling

Leerlijnentaal (2010) beschrijft de volgende tussendoelen voor begrijpend luisteren in groep 4-5:
De leerlingen:
kunnen de hoofdgedachte uit een verhaal of presentatie afleiden;
benutten de structuur van het verhaal of de presentatie bij het beluisteren ervan;
kunnen verwijs- en oorzaak-gevolgrelaties in een verhaal of presentatie verwoorden ;
kunnen informatie uit een verhaal of presentatie selecteren;
kunnen een verhaal of presentatie in eigen woorden samenvatten.
Leerlingen leren verder om voor, tijdens en na het luisteren naar een tekst verschillende luisterstrategieën toe te passen. Luisterstrategieën zijn:
Luisterdoel bepalen: Wat wil ik weten?
Voorkennis activeren: Wat weet ik er al van?
............

De Toetsen Begrijpend lezen van Cito zijn afgenomen op E3 niveau. De gemiddelde vaardigheidsscore van de landelijke vergelijkingsgroep van Cito is -2. Mijn groep had een gemiddelde vaardigheidsscore van 1.4. Voor het formuleren van resultaatdoelen voor de volgende periode wordt er gekeken naar niveau M4. Het gemiddelde van de landelijke vergelijkingsgroep bij M4 is 13. Dit moet zeker haalbaar zijn, omdat de groep op E3 niveau al hoger zat dan het gemiddelde van de landelijke vergelijkingsgroep.

Hieronder worden per instructiegroep en per vaardigheidsniveau resultaatdoelen gesteld. De gewenste groei in vaardigheidsscores is afgeleid uit de Tabellen Tussenopbrengsten LOVS 2017 (HCO, 2017).

Instructieonafhankelijke groep
Niveau A (leerling 2, 10, 11, 17, 21 en 23): + 13.8
Niveau B (leerling 1): +14.1

Instructiegevoelige groep
Niveau B (leerling 5, 6, 9, 12, 19 en 22): + 14.1
Niveau C (leerling 3, 8, 13, 14, 16 en 20): +14.7
........

2. Wat zijn de resultaatdoelen ? (alleen in geval van Citotoetsen). Zoek op.
Doelen
Voorbeeld 1
In Tabel 9, 10, 11 zijn per niveaugroep de onderwijsbehoeften weergegeven. In Tabel 12 staat de zeer intensieve groep, die bestaat uit één leerling die specifiekere onderwijsbehoeften heeft. De onderdelen in de tabellen zijn gebaseerd op de Groslijst onderwijsbehoeften van KPC-groep (z.d.) en de Verzamellijst onderwijsbehoeften van het SWV Primair Onderwijs (z.d.).

Onderwijsbehoeften
Wat zijn de (specifieke) onderwijsbehoeften van de niveaugroepen?

Hier kun je de aangepaste groslijst onderwijsbehoeften voor gebruiken.
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften per niveaugroep zijn. Ook wordt er ingezoomd op enkele leerlingen die daar boven op specifieke onderwijsbehoeften hebben.
De leerlingen die in de basisgroep (of instructiegevoelige groep)
zijn geplaatst hebben een instructie nodig waarbij de leerkracht alle stappen doorneemt en hardop denkt (KPC Groep, 2016). De leerlingen luisteren naar een instructie waarbij ook begeleide inoefening plaatsvindt. Vervolgens kunnen deze leerlingen goed zelfstandig aan de slag (Kappen & Förrer, 2010). Een aantal leerlingen in deze groep heeft er behoefte aan om tussendoor feedback te krijgen op de werkhouding. Ook is het voor hen van belang om te weten hoe lang zij de tijd hebben voor de opdracht. Dan kunnen de leerlingen zelf inschatten of ze het redden om alles af te maken in de beschikbare tijd. Jip en Ties hebben daarnaast behoefte aan een ordelijke en prikkelarme werkplek
De leerlingen die in instructieafhankelijke groep zijn geplaatst ……
.......

Voorbeeld 2
Full transcript