Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dövlət krediti

No description
by

Aygul Khalilova

on 19 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dövlət krediti

Kredit anlayışı
Kredit
latın dilindən tərcümədə iki məna kəsb edir: - “inanıram, etibar edirəm” və “borc”.


Borc alan – dövlət krediti münasibətlərində kredit alan və onu qaytarmağa borclu olan tərəfdir
Dövlət krediti
Image by Tom Mooring
Dövlət krediti
Dövlət kreditinin mənbəyi dövlətin və yerli orqanların buraxdıqları istiqrazlardır. Bu kreditdən dövlət büdcəsinin kəsirini doldurmaq üçün istifadə olunur. Kreditin özü isə mərkəzi bank və ya maliyyə kredit institutları tərəfindən reallaşan dövlət qiymətli kağızlarına çevrilir.
Kreditin verilməsinin əsas prinsipləri bunlardır:

Kredit müəyyən məqsəd üçün verilir
Kredit müəyyən müddətə verilir
Kredit müəyyən faizlə geri qaytarmaq şərti ilə verilir
Kredit təminatla verilir (geri qaytarmaq mümkün olsun)
Xarici dövlət borc öhdəliklərinə xarici dövlətlərin hökumətlərinin verdiyi kreditlər, beynəlxalq təşkilatların verdikləri kreditlər, xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxslərinin verdikləri kreditlər, habelə dövlətin təminatçısı kimi çıxış etdiyi xarici borclar aiddir. Bu borclar investisiya kreditləri, ixracat kreditləri, tədiyyə balansının tənzimlənməsi üçün kreditlər və islahatların dəstəklənməsi üçün ayrılan kreditlər formasında olur.
Dövlət kreditinin strukturunda kreditor və borc alan ilə yanaşı daha bir obyekt yer almaqdadır. Bu, iki kredit subyekti arasındakı əlaqənin əsasını təşkil edən, əvvəlcə kreditordan borc alana, sonra isə borc alandan kreditora istiqamətlənən
kredit məbləğidir
.

Kredit
- iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin yenidənbölgüsü ilə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin bir-birləri ilə müddətlilik, ödənc və geri qaytarılmaq şərtləri üzərində qurulan qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsini tərənnüm edir.
Kredit bir-biri ilə sıx əlaqədə olan elementlərdən təşkil olunmuşdur: obyekt və subyekt
kredit münasibətlərinin obyekti dəyərin borc verilən hissəsi, subyektləri kreditor və borcalandır (debitor).
Kreditin formaları
1. Bank krediti
2. Dövlət krediti
3. İstehlak krediti
4. Kommersiya krediti
5. Beynəlxalq kredit
Dövlət krediti — Dövlət tərəfindən verilir və bir qayda olaraq məqsədli səciyyə daşıyır (müəyyən növ məhsulun istehsalının təşkilinə, konkret iqtisadi inkişaf məqsədləri üçün). Özəl bank kreditləri ilə müqayisədə dövlət kreditləri güzəştli olur, uzun müddətə, ayrı-ayrı hallarda, hətta faizsiz də verilə bilər.
Dövlət krediti münasibətlərində kreditor – borcu təklif edən subyektdir. Bu halda kreditor kimi həm dövlət, həm də hüquqi və fiziki şəxslər çıxış edir.
Kredit məbləği hər şeydən öncə realizə olunmuş dəyərdir. Bu məbləğ öz müvəqqəti sahibinə yəni, borc alana çatdıqda isə öz hərəkətsizliyinə son qoyur və istehsala, eləcə də digər sahələrə yönəldilərək əlavə dəyər yaradır.
Dövlət krediti
daxili və xarici (beynəlxalq) kreditlərə
bölünür.
Milli valyutada ölkənin hüquqi və fiziki şəxsləri ilə baş verən kredit münasibətləri
daxili dövlət krediti
ni təşkil edir.
Xarici dövlətlərlə və onların hüquqi və fiziki şəxsləri ilə, habelə beynəlxalq təşkilatlarla baş verən kredit münasibətləri
beynəlxalq krediti
təşkil edir.
Full transcript