Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opbrengstgericht werken OWO14X

No description
by

Liesbeth van Beijsterveldt

on 5 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opbrengstgericht werken OWO14X

Opbrengstgericht werken OWO14X
workshop 1
workshop 2
workshop 3
Analyseren en interpreteren
Clusteren en doelen stellen
Groepsplan maken en uitvoeren
of
1. De Cito-toets meet in hoeverre de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen.
Fabel

Een methodeonafhankelijke toets (Cito LVS) meet onderliggende vaardigheden in vergelijking met andere leerlingen in Nederland, niet enkel de stof die de leerlingen in de afgelopen periode aangeboden hebben gekregen.
2. Een vaardigheidsscore op een Cito-toets gebruik je alleen om een A, B, C, D, E (of I t/m V) te bepalen.
Fabel

Een vaardigheidsscore geeft aan hoe vaardig een leerling is ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten.
3. Het beheersen van leesstrategieen is essentieel voor begrijpend lezen.
Fabel

Diverse onderzoeken laten zien dat leesstrategieën zelden het verschil maken bij begrijpend lezen. Toch leren de leesstrategieën jou hoe je teksten behandelt.
1
. Bekijk de data van de groep. Is alle data aanwezig die van belang
zijn (Citotoetsen (vaardigheidsscores!) en methodetoetsen (Nieuwsbegriptoetsen, observatiegegevens ...)?

2.
Is de data geordend? Is het een handig overzicht geworden.
Zie voorbeeld op pagina 124 van De Vos et al. (2015).
3
. Iedere Citotoets analyseer je op groepsniveau, niveaugroepniveau
en op leerlingniveau. Zijn de onderstaande vragen beantwoord?

Groepsniveau
:

In een gemiddelde Nederlandse groep scoort 25% van de leerlingen een A,
25% een B, 25% een C, 15% een D en 10% een E.
Hoe zit dat bij jouw groep?
Van welk vaardigheidsniveau heb jij relatief veel leerlingen?

Vergelijk de toetsen met elkaar. Zie je overeenkomsten en verschillen?

(Hoe zijn de resultaten van de groep in vergelijking met de
resultaten bij het vorige toetsmoment?)
Wat valt je op als je de resultaten op groepsniveau bekijkt?

Analyseren
Niveaugroepen
:

Wat zijn de resultaten van de verschillende niveaugroepen?

(Wat zijn de resultaten van de verschillende niveaugroepen in vergelijking
met het vorige toetsmoment?)

Wat valt je op?


(Leerlingniveau
:

Zijn er opvallende stijgers en dalers (in vaardigheids- of niveauscores)?

Zijn de leerlingen voldoende gegroeid in hun vaardigheid?)
4. Is er een conclusie met betrekking tot het niveau van begrijpend lezen in de groep?
Zijn er mogelijke verklaringen voor wat er in de resultaten te zien is?
Denk aan de aanpak, het aanbod ...

Bekijk de samenvatting
van de analyse en interpretatie

Interpreteren
Dit vormt de beginsituatie voor het groepsplan
Zie pagina 42 van De Vos e.a. (2015) voor een voorbeeld van een samenvatting en Bijlage 3 van De Vos e.a. (2015) voor een voorbeeld van een groepsplan.
Clusteren
1. Bekijk de verdeling van de leerlingen over drie groepen. Op basis waarvan is de indeling gemaakt (welke literatuur, welke overwegingen)?

2. Zijn de onderwijsbehoeften van de niveaugroepen beschreven? Is het duidelijk wat de verschillende groepen (globaal) nodig hebben? Zie de ingevulde groslijst van de groep.

3. Zijn er leerlingen in een andere niveaugroep geplaatst dan hun niveau doet vermoeden? Welke argumenten zijn daarvoor gegeven?


Doelen
1. Zijn er aanboddoelen op groepsniveau geformuleerd? Welke bron is hiervoor gebruikt?

2. Zijn er resultaatdoelen op het niveau van niveaugroepen geformuleerd? Welke bron is hiervoor gebruikt? Zie Citotabellen Tussenopbrengsten.

Aanbod en aanpak ontwerpen
Groepsplan: aanbod en aanpak
Leerstofaanbod
Waaruit bestaat het leerstofaanbod voor de instructiegevoelige leerlingen? Welke materialen worden gebruikt?

Wat is anders/extra voor de leerlingen die
minder
nodig hebben om de doelen te bereiken? Welke aanpassingen zijn gemaakt? Wat wordt achterwege gelaten? Welke taken zijn moeilijker gemaakt? Welke taken zijn toegevoegd?

Wat is anders/extra voor de leerlingen die
meer
nodig hebben? Welke aanpassingen zijn gemaakt? Welke taken voeg je toe? Welke taken zijn toegevoegd? Welke aanvullende materialen zijn gebruikt

Leertijd
Hoeveel tijd wordt per week besteed aan begrijpend lezen (en evt aan technisch lezen en woordenschat)?
Hoeveel extra leertijd krijgen de leerlingen in de instructieafhankelijke groep?
Hoe wordt omgegaan met de leertijd van de instructieonafhankelijke groep?
Didactisch handelen
Welk instructiemodel wordt gehanteerd
Welke didactische principes worden toegepast?
Welke werkvormen worden gebruikt voor het aanleren van kennis en vaardigheden?
Welke werkvormen worden gebruikt voor verwerking?
Welke groeperingsvormen worden gebruikt?Klassenmanagement
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de inrichting van de klas en de aanwezige materialen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling?

Wanneer worden effectieve begeleidingsmomenten gegeven aan instructieafhankelijke leerlingen (terwijl de overige lln aan het werk zijn)


4. Als een leerling goed is in begrijpend luisteren, dan is hij ook goed in begrijpend lezen.


Fabel

Als een leerling een beperkte technische leesvaardigheid heeft, dan kan hij slecht scoren op begrijpend lezen, terwijl hij of zij goed scoort op begrijpend luisteren.
3. maak een lesvoorbereiding voor een les begrijpend lezen of een activiteit voor begrijpend luisteren.
Welke doelen moeten de lln bereiken? Wat is het leerstofaanbod, voor welke groep?

Hoe heb je het aangepakt?
Hoeveel tijd besteed je aan de lesonderdelen?
Hoe organiseer je het lesgeven aan de verschillende groepen? Hoe heb je de kinderen in de ruimte geplaatst? Hoe ben je omgegaan met uitgestelde aandacht? Hoe heb je het zelfstandig werken georganiseerd?


Check de vier onderdelen van het groepsplan...
Full transcript