Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zasada walutowości, nominalizmu i waloryzacji w świadczeniac

No description
by

Katarzyna Anna

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zasada walutowości, nominalizmu i waloryzacji w świadczeniac

Zasada walutowości, nominalizmu i waloryzacji w świadczeniach pieniężnych
Zasada walutowości
Art. 358.
§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.
Zasada nominalizmu
Art. 3581.
§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Zasada waloryzacji
Art. 3581.
§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.
§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.
§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.
Waloryzacja umowna
Art. 358[1].
§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.
WALORYZACJA SĄDOWA
Art. 358[1].
§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.
Do czasu nowelizacji dokonanej ustawą z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 228, poz. 1506) komentowany przepis wyrażał tzw. zasadę walutowości, która służyła ochronie systemu monetarnego RP i polegała na ograniczeniu możliwości tworzenia zobowiązań pieniężnych, w których świadczenie miało być spełnione w obcej walucie. W ostatnich latach obowiązywania zasady zakres tworzonych przez nią ograniczeń był niewielki ze względu na szczegółowe uregulowania prawa dewizowego, szeroko dopuszczające ustalenie świadczenia pieniężnego w walucie obcej. Nowelizacja uchyliła zasadę walutowości i związane z nią przepisy prawa dewizowego. Nowa regulacja ma zastosowanie do zobowiązań powstałych po jej wejściu w życie (tj. od 24.1.2009 r.) oraz, od dnia jej wejścia w życie, do istniejących w tym dniu zobowiązań trwałych – komentarz Gniewek, Machnikowski
Art. 358.
§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.
„W wypadku zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia w wykonaniu zobowiązania, którego przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, wierzyciel ma prawo wyboru kursu, według którego jest określana wartość waluty obcej, jeżeli dłużnik dokona wyboru waluty polskiej”
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 16 maja 2012 r.
III CSK 273/11

Art. 4497 § 2 k.c.
§ 2. Odszkodowanie na podstawie art. 4491 nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie przekracza kwoty będącej równowartością 500 EURO.
Art. 354.
§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.
W większości wypadków spełnienie świadczenia jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, jeżeli z dłużnikiem nie współdziała we właściwy sposób wierzyciel. Artykuł 354 § 2 KC ustanawia ogólny obowiązek współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania, odnosząc do tego obowiązku te same wzorce postępowania, które dotyczą dłużnika, a które wymienia § 1 komentowanego przepisu. Obowiązek ten dotyczy nie tylko współdziałania przy spełnianiu świadczenia (jeżeli współdziałanie takie jest potrzebne), ale także lojalności względem dłużnika i współpracy w wykonywaniu przez niego wszelkich obowiązków składających się na zobowiązanie. Minimum tej lojalności, obowiązujące wierzyciela w każdym zobowiązaniu, to nieprzeszkadzanie dłużnikowi w wykonywaniu jego obowiązków. - komentarz Gniewek, Machnikowski
Podstawowa konsekwencja zasady nominalizmu wyraża się w tym, że wykonanie zobowiązania pieniężnego, polegające na uiszczeniu sumy nominalnej, następuje także wtedy, gdy ze względu na wzrost lub spadek siły nabywczej pieniądza, wartość ekonomiczna świadczenia w chwili zapłaty różni się od wartości świadczenia w chwili powstania zobowiązania pieniężnego. Przy założeniu np., że wartość nabywcza jednostki pieniężnej spada w czasie między powstaniem a wykonaniem zobowiązania pieniężnego o połowę, wierzyciel będzie musiał przyjąć na zaspokojenie swojej pretensji pieniężnej taką sumę znaków pieniężnych, na jaką opiewała jego wierzytelność w chwili jej powstania, mimo że otrzyma w ten sposób tylko połowę tej wartości ekonomicznej, którą miał otrzymać, gdyby nie nastąpiły przemiany w sile nabywczej pieniądza. - komentarz Pietrzykowski, Brzozowski
A zobowiązuje się zapłacić B tyle za samochód, ile w dniu płatności wynosić będzie cena 5000 dolarów amerykańskich.

A zobowiązuje się płacić B czynsz z tytułu dzierżawy gruntu rolnego w złotych w wysokości odpowiadającej cenie 10 baryłek ropy w dacie płatności.

A zobowiązał się płacić B czynsz z tytułu najmu powierzchni reklamowej w wysokości 10 zł za 1 m2 miesięcznie, przy czym wartość ta będzie podwyższana co kwartał według wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał, o ile inflacja będzie wyższa niż 2% kwartalnie.


Waloryzacji sądowej położył kres dekret z 27.7.1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U. Nr 45, poz. 332 ze zm.). W dekrecie określone zostało (z pewnymi wyjątkami) stanowisko nominalistyczne, traktowane zresztą jako związane z realizacją polityki społecznej i finansowej państwa socjalistycznego. W dekrecie została ponadto wyrażona zasada nominalizmu pieniężnego jako zasada obowiązująca bezwzględnie na przyszłość (art. 5 dekretu). - komentarz Pietrzykowski, Brzozowski
Art. 358[1].
§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.
Należy dalej podkreślić, że przepis art. 3581 § 3 nie wskazuje miernika, według którego ma nastąpić waloryzacja świadczenia. Zależy ona od uznania sądu uwzględniającego zasady współżycia społecznego i interesy stron. Opinia biegłego księgowego dotycząca metody i zakresu waloryzacji świadczenia ma znaczenie pomocnicze (wyr. SN z 1.10.1997 r., I PKN 314/97, OSN 1998, Nr 14, poz. 426). W świetle art. 3581 § 3, niedopuszczalne jest uznanie społeczno-gospodarczego celu umowy i rodzaju zobowiązania za podstawowe kryterium waloryzacji (por. wyr. SN z 2.12.1999 r., III CKN 489/98, OSN 2000, Nr 7-8, poz. 130). Zastosowanie art. 3581 § 3 KC do świadczenia, które zostało wcześniej określone umową, nie powinno podważać istoty zobowiązania (relacji między świadczeniami obu stron), z którego wynika to świadczenie (wyr. SN z 30.11.2005 r., II PK 303/04, OSN 2006, Nr 19-20, poz. 302). - komentarz Pietrzykowski, Brzozowski
Full transcript