Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ethiek van de partnerrelatie

No description
by

Sofie Cuypers

on 17 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ethiek van de partnerrelatie

HOOFDSTUK 1
ETHISCH ZINMODEL ETHIEK Wat is ethiek?
= Studie van de moraal
= Zoektocht naar wat zinvol is, menswaardig
= handleiding van ons handelen en spreken.

2 invalshoeken:
1. DESCRIPTIEVE ETHIEK
voorschrijvende, beschrijvende ethiek > feitelijke + onbewuste, spontane handelingen, keuzes, gewoontes van mensen en waardebelevingen.
dagelijkse praktijk :
- onbewuste ethos = bepaalt en oriënteert leven
- feitelijke moraal = mpij, opvoeding, temperament, persoonlijkheid, toevallige gebeurtenissen,...
>>> DESCRIPTIEF = onthoud zich van waarheid of geldigheidsvraag.

2. NORMATIEVE ETHIEK
Wanneer is gedrag zinvol?
Onderliggende waarden en zingeving van ethos op KRITISCHE manier benaderen en BEVRAGEN op zinvolheid en menswaardigheid
= basis van ons geweten bevragen.
Hoe?
Bedoeling? = Motivatie?
Levensvisie? = Mensbeeld?
Handelen? = gevolgen?

>>> Dmv toetsstenen, interpretatiesleutel bevragen van ethos en moraal:
1. ZIEN
2. TOETSEN
3. HANDELEN
4. GROEIEN Motivaties & Context Individuele
motivaties Historiek Sociale
motivaties = Diepte = Breedte = Achterom ...ingebed in... DIEPTE
= spanning tss:
1. Spontane zelfbewustzijns motivaties
2. Verborgen/verdrongen (driften) motivaties
>>> realiteit = niet enkel uiterlijk gedrag, wel een complexe psychologische realiteit. 2.Ethische aspect Kennis van de motivatie:

1. JEZELF KENNEN
helderheid
duidelijkheid
eerlijkheid

Eerst leren je motivaties kennen.
Leren de invloeden van de context kennen. inzicht verwerven in wat je drijft. MEERVOUDIG
= er zijn meerdere betekenissen van gedrag die elkaar kunnen tegenspreken of versterken.
Bewust - OnbewustIN BEWEGING
DIEPTE + BREEDTE
bepalen UBER-ICH (freud) of IDEAAL-IK
soc. geintegreede, goed functionerende persoonlijkheid die kan inspelen op de eisen en verwachtingen van de omgeving
niet statisch naast elkaar staande elementen
wel streven naar nooit definitieve evenwicht.
>>> DUS: Alles is in beweging: alles heeft geschiedenis en toekomst ofwel:


HISTORIEK
Het onderweg zijn van de mens bepaald mee de ethische oordeelsvorming.
1. Persoonlijke historiek
= geschiedenisbagage van elke mens van alle levensdomeinen, onstaan door interacties (breedte).
2. Fam.+ Rel. historiek
= context van de leefwereld van iemand. Kan hefboom zijn tot verbetering of herhalen van destructiviteit in de toekomst.
3. Culturele historiek = Mpij- geschiedenis.
4. Ethische historiek
Mens = niet statisch niet onveranderlijk.
wel dynamisch en evoluerend.
*Singulariteit > Eigenheid
* Particulariteit
> Karakteristieken van de wij en zij-groepen
*Universaliteit
> Algemene menselijke kenmerken Motivaties zijn: BREEDTE
= context van het gedrag = dynamiek tss verschillende niveaus:
1. Micro-niveau = soc. interactie met 3den
2. Meso/Macro-niveau = cultuur, soc., eco., ...
>>> bepalen:
1. Gedrag, handelen >>> samenlevingsklimaat
2. Persoonlijkheid >>> bewuste en onbewuste drijfveren, waarden, gewetenskeuzes,...
>>> DUS: BREEDTE bepaald mee de DIEPTE! wisselwerking 1. Beschrijving van de vraag naar de betekenis van motivatie 2. JEZELF BEVRAGEN
Alle drijfveren kritisch bevragen adhv vraag:
"Wie wil ik zijn?" wie verlang ik te zijn? "als mens?"
= ZELFACTIE

Uitkomsten:
verzaken > nee omwille van een grotere JA
integreren > aannemen van OK zo zijn we.

Wie ik wil zijn als mens verschilt van wat ik moet doen als mens! Behoud van eigen identiteit Subjectivisme > wat ik vind is zinvol, de rest heeft er niets mee te maken.
Relativisme > Alles is gelijkwaardig. MENSBEELD HANDELEN = ZIEN Toetssteen = de zuiverheid van je motivatie. = TOETSEN op basis van je mensbeeld OORDELEN
wat ethisch zinvol is.
Toetssteen = het geheel aan handelingsvoorschriften die horen bij een bepaalde levensbeschouwing. De houvast > als je de criteria kent voor ethiek van dat bepaald mensbeeld is er een richtlijn of leidraad. Fundamentalisme
Totalitair gesloten
Moraliserend = Gevaar om andere religies als onethisch gaan te beschouwen. = GEVOLGEN op basis van kijken naar
wat de gevolgen kunnen zijn =AFWEGEN.

Toetssteen = gedrag is ethisch wanneer er meer + dan - gevolgen zijn. BALANS Kleur van je hart DRIJFVEER Utulitarisme > nuttig of niet?
Verglijden in kosten/baten analyse Confrontatie met de realiteit > realiteitszin leren Lagen van ons wezen: 1. PERSONA > sociale rol die men speelt

2. SUPER-EGO > UBERICH = geleend, aangeleerd geweten

3. EGO > ICH (ikzelf zeg dit...)

4. EMOTIES > ES

5. COLLECTIEVE ONBEWUSTE > (archetypes Jung)


6. LOGOS = ZIEL
= diepste kern van onszelf, verborgen in het onbewuste
= onherleidbaar, on-analyseerbaar
= heeft een transsubjectieve bestaansdynamiek (= overstijgt subject) = TRANSCENDENTIE (buitenzintuiglijk, overschrijdend > valt niet samen met driften of ego maar gaat mens te boven.)
= enkel van hieruit kan men antwoord geven op levensvragen
>>> DE WIL TOT ZINGEVING
komt er ondanks onszelf (bezitten van geboorte af)
en met onszelf (gat niet zonder onszelf)
3 soorten transcendentie die leiden tot de wil tot zingeving = 3 koninklijke wegen van Frankl:
Creatieve waarde niveau = toewijden aan taak of roeping
Ervaringswaarde niveau= leven in liefde met anderen
Houdingswaarde niveau = Staande blijven in lijden

>>> logos nodigt ons uit om een betekenis te zoeken waar we verder voor moeten
kijken dan onszelf, het hier en het nu.
De ware zin van het leven ligt dus in het overschrijden van het ego. COSMOS 1. Creatieve waardeniveau

2. Ervaringswaardeniveau

3. Houdingswaardeniveau

>>> 3 koninklijke wegen Personalisme 8 kenmerken van het personalisme
Subject > ego, vrij kiezen, stevige kern mogelijk
Lichamelijk > corps subject = heen en weer diepste - lichaam (>< dualisme)
Relationeel > relaties in het hart
Sociaal
Natuur > wortels in natuur (darwinisme)
Historisch > geschiedenis + toekomst
Uniciteit > mens = uniek, nooit reduceren tot groep
Zingeving > mens = fundamenteel gericht op willen zingeven

Personalisme gereduceerd tot 2 belangrijkste kenmerken:
Eigenwaarde (gezien worden) >>> IK
verbondenheid (graag gezien worden) >>> ANDER
= verbetering op:
Communisme >>> ANDER
Liberalisme >>> IK
PERSONALISME >>> IK + ANDER en 4 kernbegrippen van personalisme


Eigenwaarde Verbondenheid .

Minimale voorwaarde (R) RESPECT (G) GELIJKWAARDIGHEID
. = geen schade, dwang, macht = corps subject

Maximale streven (W) WAARACHTIGHEID (T&T) TEDERHEID & TROUW
. = vroeger kuisheid = ander bevestigen in zijn historiek Ethisch GOEDE >>> Ethisch JUISTE

= gezindheid = gemaakte keuze
= idealen = realiteit
= het hart/wenselijke = concrete/haalbare
>>> DENKEN >>> >>> GEDRAG

= Zien + oordelen = Handelen

. = Groeien ...vertalen naar... Wat zijn de inschatbare consequenties voor onszelf en anderen?
Plaats maken voor de wijsheid van het verstand = ethisch juiste handelen.
Rekening houden met de mogelijke gevolgen + en -, die moeten helpen om een ethisch juiste beslissing te nemen vertrekkende van een ethisch goede ingesteldheid.

ZIEN + OORDELEN >>> HANDELEN.

2 vragen moeten gesteld worden om ethische waarde van het handelen te toetsen:
1. Keuze gedreven door streven naar kwaliteit? >>> GOED?
2. Keuze geschikt in huidige omstandigheden? >>> JUIST?

>>> DUS: om ethische zingeving te ontwikkelen + zoeken naar ethisch juiste zijn nodig:
GEZOND VERSTAND + EXPERIMENTEN & ONDERZOEKEN (wet.):
het technisch mogelijke is niet altijd het menselijkste & wenselijkste & noodzakelijkste >>> noodzaak is respect voor de menselijke waardigheid.
Balans zoeken, wikken en wegen = afwegen goede gevolgen en minder goede
gevolgen= PROPORTIONALITEITSPRINCIPE.
Soms moet er een kleiner kwaad geschieden zodat groter goed kan tot stand komen.
= streven naar resultaat van KLEINST GERINGE ONVERMIJDELIJKE KWAAD.
concrete handelingsvormen geven leidraad. Toch soms nodig om in bepaalde situaties af te kunnen stappen van de praktijknormen om ethisch juiste te doen
= POST-CONVENTIONALISME. GROEIEN Mogelijkheid om een concrete persoon, individueel naar meer geluk te begeleiden.
Mogelijkheid om te kiezen voor het best mogelijke mits verschil te maken tussen onwil en onmacht, en dit via nuancering en realisme.
Ethiek van onderweg zijn, die begeleiding afstemt op reële situatie van mensen die een perspectief openhoudt naar het utopische, het volmaakte.

>>> Ethiek is grensverleggend dus ook storend.
Ethiek biedt perspectief aan die:
storend is: houdt mensen wakker
geruststellend: al zover en toch nog groeimogelijkheden. Toepassing 1: Tieners en seksualiteitsbeleving Motivaties & Context MENSBEELD HANDELEN = ZIEN = OORDELEN = GEVOLGEN 1. De feiten:
Steeds vroeger + frequenter seks. contacten
jongens vroeger dan meisjes
hoe hoger opleidingsniveau, hoe later 1e coituservaring
proces verliefdheid > 1e coitus = 3 a 4 jaar 2. De waarden
Trouw en wederzijds Respect nog altijd even belangrijk
streven naar 1 partner+ kinderen, met of zonder officieel huwelijk
Serieel monogaam = opeenvolgende exclusieve relaties met ernstige partners Inleiding: Pubertijd = periode met lichamelijke veranderingen, secundaiere geslachtskenmerken
Adolescentie = periode van psychische proces dat wijst op psych. maturiteit ezn sociale autonomie.
Tieners = leeftijdsgroep 12 > 16jaar waarinpubertijd en adolescentie tot ontwikkeling in komen.
Gedrag = Seks. contact binnen een kwalitatieve relatie met uitgesproken karakter zonder a priori ingesloten of uitgesloten toekomstperspectief
= LOS/VAST RELATIE Wat is de motivatie, wat zijn de drijfveren voor de LOS/VASTE RELATIES van Tieners? Waardoor worden ze bewust, onbewust, individueel en sociaal door beinvloed of bewogen? JA verliefdheid
seksuele impuls
nieuwsgierigheid
bewijzen > als hetero om homo-erothische periode af te sluiten + bevestigen van seksuele identiteit
erbij horen als volwassene
grens overschrijden > rebel to ouderlijk gezag + soc. norm = vrijheid
compensatie andere zwakkere prestaties
lichamelijke afstand ouders en toch behoefte aan fysiek contact NEE Principe, culturele of religieuze overtuiging
niet verliefd = wachten op ware
angst voor beschadiging
angst voor overspoelende seksuele emoties
angst voor slechte reputatie
angst voor autoritair optreden ouders
angst voor SOA, ongewenste zwangerschap,...
nog niet klaar
trauma's
angst voor falen: vrijen= herleid tot technische prestatie: faalangst,afwijzingsangst, angst belediging, angst oordeel andere... Motivaties JA en NEE kunnen onderling inwisselbaar zijn, onbewust of bewust zijn.
JA = niet automatisch verondersteld als negatieve motivatie.
NEE = niet automatisch verondersteld als positieve motivatie. 1. Individuele drijfveren 2. Sociale drijfveren 1. INITIATIERITUEEL Seksuele betekenis
toegangsticket tot volwassenheid
"ontgroenen" = hebben van seks
stellen van een bepaald gedrag geeft gevoel van volwassenheid. 2. PEERGROEP PRESSURE Het hoort zo, het stellen of juist niet stellen van een bepaald gedrag als normale gang van zaken om
erbij te horen
erkenning te krijgen
eigen zekerheid + identiteit veilig te stellen 5. SEKS. BEHOEFTE THEORIE 3. GENDER STEREOTYPERING 4. MASSAMEDIA Hoe kijkt W. wereld tegen seksueel mensbeeld?
> seks als behoefte = link met lichamelijke drang = verbonden met natuur.
>>> geen seks = tegennatuurlijk.

2 manieren om om te gaan met seksuele behoeftes:
1. UITLEVEN >< 2. BEHEERSEN
= permissief = regressief
laten doen, genieten niet doen, inhouden
hedonisme puriteins

Seks. behoefte theorie-visie = DUALISTISCH + PESSIMISTISCH
Personalistische visie = HOLISTISCH + SYMBOLISCH (corps subject= met heel uw wezen) Idealiserend, perfect voorgesteld, niet strokend met realiteit
Inhoudelijk:
alles mag, niets moet = losbandigheid = totale seksuele vrijheid
iedereen, altijd slagen
uiterlijk = zeer belangrijk
Vormelijk:
verlost van taboes: seks = commercialisering geworden

>>> gevolg:
geen realistische kijk op relaties
geen gezond gevoel van eigenwaarde Nog steeds dubbele moraliteit in onderstroom: M/V
M = stoefen, stoer zijn, Relatie = beperking van seksuele vrijheid.
1e = Seks. >>> 2e = Relatie
V = Seks enkel binnen een relatie. Slet vs koude kip.
1e = Relatie >>> 2e = Seks

>>> Ambivalentie: wordt van V verwacht sexy te kleden, te gedragen maar geen seks te hebben. gevolg ambivalente of ongewenste seksuele contacten. Minimale regels van Respect en Gelijkwaardigheid Hoe draagt deze seksuele relatie VAST/LOS bij tot de zinvolheid en menswaardigheid? Regels van R en Menswaardigheid miskent in VAST/LOS relatie
gevolgen:
ander herleid tot object = instrument van plezier, lichaam gescheiden van hart, toekomst-verleden-heden.
miskenning/ontkenning menszijn zelf > depersonalisering = eenheid van lichaam-geest-soc-spirit-historiek dimenties worden uit elkaar genomen door objectivering. Maximale streven naar Waarachtigheid en T&T Gebrek aan relationele diepte = T&T
zonder levensproject,
zonder duurzame verantwoordelijkheid
zonder trouw

Gebrek aan rijpheid om met hele persoon aanwezig te zijn in intieme lichamelijke gebaren = Waarachtigheid
enkel lichaam, niet volledig in lichaam aanwezig. > gevolg: schaad persoonlijkheid.>>> In Tienertijd identiteit nog in volle ontwikkeling en groei
gevolg = vaker uit onmacht dan onwil dat de relatie nog niet kwalitatief is, volwassen is, hoewel dat wel gedacht wordt

>>> Tiener zit in tussenfase: onbezorgde kindertijd >< uitgebalanceerde volwassenheid.
gevolg =moet begeleid worden in groei met zicht op waar hij morgen kan staan.
Relatiegedrag niet anticiperen op wat hij nog niet aankan.
Doel = niet onbereikbaar = met tussenstadia + streefdoelen >>> stimuleren + praten + nadenken met leeftijdsgenoten Wat zijn de korte/lange termijn gevolgen van een VAST/LOS relatie op het individu, collectief en sociaal vlak? soorten gevolgen voor Tieners bij een VAST/LOS relatie 1. Lichamelijk
Soa, aids, ongewenste zwangerschap >>> abortussen = Psychologisch + Socio-eco impact = minder ondersteuning en begrip.
Aantal stijgt door frequentie wisselende seksuele contacten
onwetendheid + nonchalance + valse schaamte verhinderen vroegtijdige diagnose en behandeling.

2. Relationele gevolgen
Positief: Psycho-affectieve gzh:
Loskomen van homoseksuele dwangidee
opbouwen steviger zelfbeeld door ontdekken eigen seks.identiteit
partner van andere geslacht in verschil en eigenheid leren ontdekken + respecteren
Negatief:
Seks als doel op zich = egoistische benadering zonder liefde
psycho-affectieve trauma's: schuldgevoel, schaamte, minderwaardigheid, herleid tot lustobject angst reactie ouders, geheim te zwaar om te dragen
te hoge verwachtingen 1e coitus = faalangst
ontwaarding 1e seksuele relatie beleving = gevaar OD, consumptieseks = niet meer sociaal, kostbaar.
taboes opleggen of hebben wordt taboe = alles moet kunnen + gezien worden + ghoord worden,getoond worden,...
vertechnisering = seks = techniek ipv gevoel > banalisering + fantasieloze liefde
risico infantilisme = als tiener niet toetst aan W&T: risico op onbekwaamheid in volwassen seksuele relaties + blijven steken in kinderlijke vorm van relatie beleving. Toepassing 2: Homoseksuele Relatiebeleving Inleiding: Tijdens proces van seksuele identiteitsvorming, relatiegroei en partnerkeuze > ontdekken van voorkeur zelfde geslacht.
>>> gevolg :
Identiteitsvraag? : ben ik homo?
Hoe gestalte geven?: wil ik als homo leven en hoe?
Zelfde problematiek als bij alle relaties hetero of homo
dubbelzinnige sociale sfeer doorlichten om

>>> ethische perspectieven proberen te verwoorden voor het fenomeen homoseksualiteit, vanuit de eerlijke verkenning van de realiteit. Homoseksualiteit
lichamelijk contact tussne 2 personen van hetzelfde geslacht.
seksueel gedrag en daden, gericht op erotische seksuele opwinding en orgasme
zegt niets over de diepte van de beleving

Homofilie
houden van vriendschap
psychische, emotionele-affectieve
zegt niets over handelingen of uitingen van homoseksuele aard. Noodhomoseksualiteit
hetero maar door omstandigheden tot intieme seksuele contacten komen met hetzelfde geslacht. (vb in leger)
als omstandigheden over zijn : terug hetero

Kernhomofilie
ingesteldheid van de hele persoon op hetzelfde geslacht Motivaties & Context = ZIEN = OORDELEN MENSBEELD HANDELEN = GEVOLGEN Feiten
in geen enkel cultuurpatroon homoseksueel gedrag beschreven.
cijfers: 5 a 10 % homoseksueel geaard
100% van iets bestaat niet > bij geboorte iedereen bi-seksueel. Oriëntereing in beide richtingen. Hetero haalt meerderheid omwille van bio-functie van voortplanting.
>>> seksueel continuum 100% hetero > < 100% homo
Spreken van homoseksualiteit is weten en beseffen dat er mengvormen en veelvouden van toepassing zijn en niet iets 100% is.
>>> nooit waardevrij omgaan. altijd een voorverstaan en een mensbeeld dat ons beinvloed. Personalisme = homofilie aangeboren visie. Wat is de motivatie, wat zijn de drijfveren voor HOMOSEKSUELE RELATIES? Waardoor worden ze bewust, onbewust, individueel en sociaal door beinvloed of bewogen? Hoe draagt deze seksuele relatie bij tot de zinvolheid en menswaardigheid? Wat zijn de korte/lange termijn gevolgen van een homoseksuele relatie op het individu, collectief en sociaal vlak? 1. Subjectieve beleving = individuele motivaties 2. Sociale beleving= Mpij vs homoseksualiteit. PROCES VAN ZELFWAARDERING
geboorte = etiket hetero
opvoeding = vanzelfsprekend hetero, bewust + onbewust. M/V opvoedingsmodel = meestal geen problemen.
10-12jaar = negatieve stereotypering rond homo's
14-16jaar = psychologische seksuele ontwikkeling van tieners
* homo-erotische fase
= ontdekken van gevoelens + nood aan steun + vriendschap
= vaag erotische verlangens, gevoelens, fantasieën. vaak onbewust, soms ervaren bewust.
>>> heteroseksualiteit ervaren dmv homo-erothische dynamiek maakt holistische vriendschap mogelijk. Indien niet mogelijk = afkeer. Beleving verschilt van gender (mpij invulling)

DUS: HOMO-EROTISCHE FASE
>>> verzet omwille van stereotypering homo's + angst verlies bepaalde personen.


1. GAAT OVER
onzekerheid - verwarring
= herkenning
fantasmen over mogelijke verandering
= erkenning
>>> aanvaarding - positieve waardering.


Outing & positieve geintegreerde homoseksuele levenskeuze & stijl
herkenning : +-2jaar, jongen rond 16j meisjes rond18jaar
leeftijdsgenoot 1e gesprek > 86% zou veroordelen indien geweten
geen echte criteria die toelaten of bepalen wat homoseksualiteit inhoud of kan zijn
gevolg = jongeren die vermoeden dat ze homoseks. zouden zijn hebben angst. Niet omwille van wat ze weten te zijn maar wel omwille van het niet weten wat homo zijn inhoud >>> nood aan info ipv "begrip"
outing = mpij confrontatie groot probleem omwille van grote sociale niet acceptatie: 30% vind onaanvaardbaar, 30% twijfelt, 30% aanvaard.

MPIJ MOET LEREN DAT KEUZE& VORM VANDE RELATIE +SEKSUELE BELEVINGBEHOREN TOT DE EIGENHEID +INTIMITEIT VAN DE PERSOON 2. BLIJFT
innerlijk verzet
= verwerping
radicale afwijzing eigen wensen, dromen,...
>>> ambivalente houding = dubbel leven. HOMOFOBIE = homoseksueel gedrag zien als zijnde abnormaal tov de meerderheid.
Meerderheid = heteroseksualiteit >< Minderheid = homoseksualiteit
>>> minderheidsgroepen hebben meer kans op uitsluiting dmv:
overdrijving = duidelijk M of V, relatie zelfbeeld
natuurlijk denken = voortplantingsgericht denken > homo is anders = tegennatuurlijk = pervers = afwijkend ...
uitvergroten 1 persoonskenmerk die alle andere kenmerken te niet doet.
>>> gevolg = stereotypering = vastgeroeste brillen waarmee men naar minderheidsgroepen kijkt.

STEREOTYPERINGEN
1. HETEROSEKSISME = eiegen heteroseks. hoger plaatsen door overdrijven of subtiel gedrag. gevolg > eigenschappen van jezelf die tot die minderheidsgroep behoren wegvegen of verdoezelen.
2. GENDERTYPERING = het ingeburgerde beeld bevestigen. Vb wie is de man in het homokoppel? Bij duidelijkheid = opgelucht en bevestiging van normaliteit in de abnormaliteit.
3. HOMO'S ZIJN PROMESCUE = beetje waarheid omwille van broosheid van homorelaties. Vrouwelijke relaties meer stabieler.
4. HOMO'S ZIJN SEKSUEEL & SOCIAAL ONBETROUWBAAR = "seks gevaar voor kinderen?" > geen wet. bewijs voor hogere pedo % "Criminele aanleg?" > bewezen geen hogere criminaliteit.

Metafoor: Een Relatie is als een stoel met 4 poten: elke poot is nodig anders is de stoel onstabiel.
4 poten = 4 peilers:
lust > erotiek = seksuele relatie
relatie > intimiteit
vruchtbaarheid > druk omwille van kinderloosheid
sociale interpretatie > vertellen? buitenwereld? reacties?
>>> bij homo relaties komen er 2 peilers onder druk te staan.

Vooroordelen doorbreken? Hoe?
Minimaliseren seksisme - verschil = zelf betekenis geven aan wat seksuele relatie betekent.
>>> gevolg seks = niet eenduidig maar wel zinnig.
homobevrijdingsbewegingen
discriminatiewet als preventie. vergelijking Wetenschappelijk verklaringsmodel
Biologisch > natuur
Psycho sociaal > cultuur

1. BIOLOGISCH VERKLARINGSMODEL

OORZAKEN

Genetisch? > geen begrip


Geslachtshormonaal?
> op lange termijn werking + gebruik hersenen sterke gelijkenis met vrouwelijke hersenen.

2. PSYCHO - AFFECTIEF MODEL

OORZAKEN

Neurose? Fout ma of pa?
1.verkeerde oedipusfase
2.verkeerde rollenpatroon vb.
verleiding?
geen orientatieverandering wel gedragsverandering. ETHISCH BELANG

>>> indien wet. bewezen = ziekte
gevolg gevaar = behandeling? genezen?

>>> geen uitsluiting dat homoseksualiteit hoort tot natuur van de mens. sociale context van hetero vanzelfsprekend in vraag stellen.ETHISCH BELANG

>>> indien wet. bewezen > trauma = zoeken naar behandeling, genezen wat niet te genezen valt.
>>> aanvaarden persoonlijkheidsorientatie horend bij soort. >>> Positieve mogelijkheden voor bevrijdend ethisch denken over homoseksualiteit. Exotic becomes erotic
= combi Bio + Psycho sociale verklaring
= Genetische + prenatale oorzaken.
>>> predispositie tot een bepaalde temperament > elkaar opzoeken.
2 groepen:
gender conform = V-V of M-M
gender non-conform = conforme V - non-conforme M of conforme M - non confome V. Bescherming tegen homoseksuelen van samenleving:
wetgeving > nog steeds andere benadering homo >< hetero
tolerantie >zolang het prive blijft is het ok.

Homoseksuelen moeten in SL de kans krijgen om:
volle verantwoordelijkheid op te kunnen nemen voor hun zinvol relationeel en seksueel leven tov zz, anderen, sl, ...
nood aan erkenning + positieve bevestiging > niet vanuit medelijden maar wel omdat ze er als mens recht op hebben.
Recht op R en G (min) + mogelijkheid krijgen om te groeien tot W, T&T.

Nodig in belang van seksuele verschil
menswording >
herkenning van verbondenheid om eigen ID op te kunnen bouwen.
onderscheiding van anderen dmv creativiteit zich manifesteren om eigen ID te kunnen opbouwen.
Bestaan mensheid door seksueel verschil
druk op homoseksuelen > irrationeel bedreigt in hun bestaan.
door seksueel verschil gaat mens creatief worden op andere gebieden.

Homohuwelijken
> menselijk wenselijk dat er een regeling is die paralel loopt met hetero relaties. MAARRRRR: rekening houdend met het belang van het recht op verschil, moet het anders zijn en anders noemen dan een huwelijk.Visie Sekse/gender homoseks.orientatie huwelijk

NATURALISTISCH essentie M/V ANDERS = in neg. zin / geen sprake van
. stereotypering
. discriminatie
>>> houvast-duidelijkheid

CULTURALISTISCH zelf construeren anders = minimaliseren natuurlijk! evident
. welke gender
. individueel
>>> emancipatie

PERSONALISTISCH corps subject anders = herwaardering verschil ? betekenis Huwelijk?
>>> holistisch/dialectisch
Full transcript