Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MPSAS 17

No description
by

on 13 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MPSAS 17

Contoh :- Jabatan Bomba membuat perolehan sebuah kereta Toyota Fortuner yang baharu bernilai
RM160,000
. Kos pemasangan kelengkapan perkakasan ke atas kereta berkenaan adalah bernilai
RM10,000
. Usia guna dianggarkan 10 tahun dan nilai sisa dianggarkan RM10,000.
adalah sumber yang DIKAWAL oleh entiti hasil daripada peristiwa lampau dan daripada manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir masuk ke dalam entiti. (MPSAS 1)

ASET
Inventori (MPSAS 12)
- Bentuk barangan atau bekalan.
JENIS ASET
ASET TAK KETARA
PENGUKURAN
Measurement
Semasa pengiktirafan
Selepas pengiktirafan

PENGIKTIRAFAN
Recognition
Kreteria
MPSAS 17
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

ASET KETARA
Mempunyai kewujudan fizikal yang boleh disentuh.
Aset Pajakan (MPSAS 13)
- Memindahkan risiko dan manfaat pemilikan aset kepada pemajak.
Hartanah Pelaburan (MPSAS 16)
- hartanah bertujuan mendapatkan sewa atau meningkatkan modal.
Hartanah, Loji & Peralatan (MPSAS 17)
dipegang untuk kegunaan dalam pengeluran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan
kegunaan > 1 tahun
Nilai >RM2,000
Aset Pertanian (MPSAS 27) -
aset biologi dan hasil pertanian.
Aset Kewangan (MPSAS 28,29 dan 30)
pada nilai saksama lebihan atau kurangan
pelaburan matang
pinjaman dan ABT
sedia untuk dijual
Aset Dalam Pembinaan -
aset masih dalam pembinaan
MPSAS 31 -
Aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan fizikal:-
perisian komputer
paten
hak cipta
kuota import

Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan yang berkaitan dengan item tersebut akan mengalir masuk ke dalam kepada entiti
Kos atau nilai saksama item tersebut boleh diukur dengan pasti
Threshold: RM2,000 per item tertakluk kepada semakan dari semasa ke semasa.
Kos Awal (Initial Cost)
kos
belian
ELEMEN KOS
Harga belian + duti import + kos pengendalian – diskaun perniagaan/ rebat
Lain-lain kos
Apa-apa kos yang terlibat untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan keadaan semasa untuk digunakan atau untuk dijual (Contoh: kos pengangkutan)
KOS MENANGGAL/MENGALIH/ MEMULIHKAN TAPAK
Anggaran awal kos menanggalkan dan mengalihnya ke tempat lain dan memulihkan tapak tempat ia berada
Merekod perolehan aset
DR Hartanah, Loji & Peralatan (Kereta) RM170,000
KR Tunai RM170,000
Kos Susulan (Subsequent Cost)
Dipermodalkan
Peningkatan nilai faedah ekonomi dan potensi perkhidmatan
Memanjangkan usia guna
Penggantian Komponen penting/besar
Dibelanjakan
Pembaikan, dan penyelenggaraan (e.g. kos buruh & consumables) untuk mengembalikan dan mengekalkan faedah ekonomi masa depan
Semasa pengiktirafan
Aset hendaklah diiktiraf diukur pada nilai kos/Deemed Cost (Baki awal)
Jika sesuatu aset diperoleh dari urus niaga bukan pertukaran, kosnya ditentukan pada nilai saksama pada tarikh perolehan
Jika HLP diperoleh dari pertukaran aset bukan wang atau aset, atau kombinasi wang dan bukan wang, aset itu diukur pada nilai saksama.
Selepas Pengiktirafan
Model Kos
Model Penilaian Semula
SUSUT NILAI
Setiap komponen sesuatu item HLP yang mempunyai kos yang signifikan daripada jumlah kos item tersebut hendaklah disusut nilai secara berasingan.

Caj susut nilai bagi setiap tempoh hendaklah diiktiraf dalam lebihan atau kurangan, melainkan telah dimasukkan dalam amaun bawaan bagi aset lain. (Cth: belanja susut nilai bagi mesin perkilangan).

Susut nilai aset bermula apabila aset tersedia untuk digunakan dan susut nilai aset dihentikan apabila aset dinyahiktiraf.

Nilai sisa dan usia guna aset hendaklah dikaji sekurang-kurangnya pada setiap tarikh pelaporan tahunan dan, jika jangkaan berbeza daripada anggaran terdahulu, maka perubahan itu hendaklah dilaporkan sebagai perubahan dalam anggaran perakaunan mengikut MPSAS 3, Polisi Perakaunan, Perubahan dalam Anggaran Perakaunan dan Kesilapan.

Amaun susut nilai sesuatu aset ditentukan setelah ditolak nilai sisa.

Tanah dan Bangunan adalah aset yang berasingan dan diperakaunkan secara berasingan, walaupun perolehan bersama. Tanah pegangan bebas tidak mempunyai jangka hayat terhad, oleh itu ia tidak disusutnilaikan


Faktor-faktor yang menentukan usia guna
Jangkaan penggunaan aset
Jangkaan fizikal haus dan lusuh
Program pembaikan dan penyelenggaraan
Keusangan teknikal atau komersil
Undang-undang atau had penggunaan sesuatu aset, seperti tarikh tamat tempoh pajakan yang berkaitan.

Kaedah susut nilai hendaklah menggambarkan corak manfaat ekonomi masa hadapan aset atau potensi perkhidmatan dijangka akan digunakan oleh entiti.
Kaedah termasuk:
Kaedah garis lurus (Straight-line)
Kaedah baki berkurangan (Diminishing balance)
Kaedah unit pengeluaran (Unit production)
Kaedah Susut Nilai
Penjejasan / Rosot nilai (Impairment)
Adalah caj yang tidak berulang bagi menurunkan nilai buku yang terlebih nilai.
Rosotan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, ke atas pengiktirafan secara sistematik yang menyebabkan kehilangan nilai faedah ekonomi aset dimasa depan atau potensi perkhidmatan melalui susutnilai
Penyahiktirafan
Disposal
Amaun bawaan sesuatu item HLP hendaklah dinyahiktirafkan:
Semasa pelupusan; atau
apabila tiada manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan dijangkakan dari penggunaan atau pelupusan
TERIMA KASIH

MOHAMAD MAZLAN
Contoh kiraan susut nilai
Contoh susutnilai terkumpul
Definasi
PETUNJUK ROSOT NILAI
Sumber-sumber maklumat Luaran:
Pemberhentian permintaan atau keperluan bagi perkhidmatan yang disediakan oleh aset
Perubahan jangka panjang yang ketara dengan kesan buruk ke atas entiti telah berlaku dalam tempoh tersebut atau akan berlaku dalam masa terdekat, dalam teknologi, perundangan atau suasana persekitaran polisi kerajaan.

Kerosakan fizikal aset
Perubahan ketara dalam masa jangka panjang dengan kesan buruk ke atas organisasi yang telah berlaku dalam tempoh tersebut atau dijangka berlaku dalam masa terdekat, setakat mana, atau cara di mana, aset digunakan atau dijangka akan digunakan
Sesuatu keputusan untuk menghentikan pembinaan aset tersebut sebelum ia lengkap atau dalam keadaan yang sudah boleh digunakan
Bukti daripada laporan dalaman yang menunjukkan bahawa prestasi perkhidmatan sesuatu aset adalah / akan menjadi lebih teruk daripada jangkaan.
Sumber-sumber maklumat dalaman:
Kaedah pelupusan

 Aset dijual/dibuang sebagai tiada nilai pada akhir usia
 Aset dijual sebelum sampai akhir usiaguna
 Aset lama ditukar ganti dengan aset baru
Aset dijual/dibuang sebagai tiada nilai pada akhir usia
Jabatan Pendaftaran Negara membeli sebuah mesin dengan harga RM38,600 pada 1 Januari 2000 dan mesin itu dianggarkan dapat digunakan selama 8 tahun. Pada 31 Disember 2012, mesin dibuang tanpa nilai sisa.


Catatan jurnal
Dt Susut nilai tekumpul RM 38,600.00
Kt Mesin RM 38,600.00
*tiada untung/rugi diperolehi daripada pelupusan aset ini.
Aset dijual sebelum sampai akhir usia guna
Contoh
Perabot dibeli oleh PPPA pada 1 Januari 2008 pada kos RM 25,000.00.

Perabot itu disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun dan mempunyai usia guna selama 10 tahun.
Pada 1 Januari 2012, perabot dijual dengan harga RM 20,000.00

Pengiraan

Nilai Buku = Kos Asal - Susut Nilai Terkumpul

Untung/
rugi
= Nilai Buku - Tunai yang diterima dari
jualan aset lama

Nilai Buku = RM 25,000.00 - (RM 25,000.00 x 10% x 4 tahun )
= RM 15,000.00

Untung/
rugi
= RM 15,000.00 - RM 20,000.00 =
RM 5,000.00
Aset lama ditukar ganti dengan aset baru
Pihak MAMPU membuat perolehan sebuah server utama
pada 1 Julai 2012 (tarikh penghantaran). Kos yang terlibat
adalah seperti berikut:
– Kos berkaitan perundingan dalam membantu MAMPU
menentukan jenis dan tahap prestasi server Utama:

RM 4,000
– Harga pembelian:
RM50,000
– Duti import:
RM2,000
– Perbelanjaan Pengangkutan:
RM3,000
– Perbelanjaan Pemasangan
RM4,000
– Perbelanjaan Pengujian (Man Hour):
RM1,000

Contoh
PENENTUAN KOS BELIAN HLP
Kos Pemerolehan = RM60,000 (50,000 + 2,000 +
3,000 + 4,000+ 1,000)

Kos Perundingan adalah tidak termasuk dalam Kos pemerolehan server utama kerana ia tidak dikaitkan secara langsung kepada sistem yang telah dibeli.
Full transcript