Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

iletken polimerler

No description
by

tugba soganci

on 10 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of iletken polimerler

Biyosensörler
İletken Polimerlerde Bant Teorisi
Doping olayı, nötral bir polimerin yükseltgenme (p-doping) veya indirgenme (n-doping) sürecidir ve sırasıyla karşıt anyon ya da katyon (dopant) oluşumunu sağlar. Doping işlemi ile karşıt iyonlar, yüklü iletken polimer zincirini dengeleyerek sıfır net yüküyle iletken polimer sistemleri üretilmesini sağlarlar.
Optik Kontrast ve Tepki Zamanı
Polimerizasyon
İçin Kullanılan Elektrokimyasal Yöntemler
Dönüşümlü voltametri
Elektrokimyasal Yöntemler
İletken Polimerlerin Sentez Yöntemleri
İletken polimerler, birçok teknik kullanılarak sentezlenebilir. Bu polimerizasyon metodlarından en çok kullanılanları kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyondur.
İletken Polimerlerin Elektrokromik Özellikleri
Spektroelektrokimyasal çalışmalar
Spektroelektrokimyasal Çalışmalar
Spektroelektrokimya, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen elektrokimyasal ve spektroskopik tekniklerin bir karışımıdır. Bu yöntem, bileşiklerin elektrokimyasal davranışları ve optik özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar.
Elektrokimyasal Esaslı Enzim Sensörleri
Elektrokimyasal Biyosensörler
a. Amperometrik Biyosensörler
b. Potansiyometrik Biyosensörler
c. Kondüktometrik Biyosensörler
Amperometrik Esaslı Enzim Biyosensörleri
Amperometri en genel anlamda, belli bir potansiyeldeki akım şiddetinin ölçümünü esas alır. Söz konusu akım yoğunluğu çalışma elektrodunda yükseltgenen yada indirgenen elektroaktif türlerin konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak tanımlanır.
Amperometrik Enzim Biyosensörü Jenerasyonları
I. Nesil Enzim Biyosensörleri
Clark ve Lyons tarafindan glukoz tayinine yönelik geliştirilen enzim elektrot, birinci nesil enzim elektrotlara örnek olarak gösterilebilir;
III. Nesil Enzim Biyosensörleri
Üçüncü nesil enzim elektrotlarının temelini, enzim ve elektrot arasındaki doğrudan elektron aktarımı oluşturur.
II. Nesil Enzim Biyosensörleri
Medyatörsüz sistemlerde reaksiyon oksijene bağımlıdır. Medyatörlü sistemlerde ise, oksijen yerine başka bir elektron alıcısı (medyatör) kullanılarak reaksiyonun oksijene bağımlılığına son verilir.
Örneğin;
Karşıt elektrot olarak Pt telin, referans elektrot olarak gümüş telin ve çalışma elektrodu olarak da ITO camın kullanıldığı hücre içinde, sentezlenen TPFc monomeri farklı iki monomer ile (Py, TPA), destek elektrolit olarak Tetrabütilamonyumhegzaflorofosfat (TBAPF6) ve çözücü olarak da diklorometan ve asetonitril kullanılarak kopolimerleştirilmiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
TPFc’in Sentezi (((1S)-2-((4-(1H-pirol-1-yl)fenoksi)(merkapto)fosforotiyol)siklo penta-2,4-dien-1-yl)(siklo-2,4-dien-1-yl)demir))
ELEKTROKROMİK ÇALIŞMALAR
Tarama Hızına Bağlı Olarak Pik Akım Değerlerinin Değişimi
ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLER
BİYOSENSÖR ÇALIŞMALARI
Polimerlerde İletkenlik
Polimer Nedir?
Dönüşümlü Voltametri
Dönüşümlü voltametri (CV), karıştırılmayan bir çözeltideki, elektrotun akım cevabının, potansiyel ile uyarılmasıyla ölçülmesi temeline dayanmaktadır.
Enzim Elektrodunun Kalibrasyonu
P(TPFc-co-TPA/GOx) ile hazırlanan enzim elektrodu için, substrat konsantrasyonunun akım yoğunluğuna etkisi incelenerek, kalibrasyon eğrileri oluşturulmuştur.
Analiz Sonuçlarının Tekrarlanabilirliği
Örnek Uygulama
Girişimci Testi
Enzim Elektrodunun Dönüşümlü Voltametri İncelemesi
TEZ KAPSAMI DIŞINDA ÇALIŞILAN MONOMERLER
MONOMER 6'ya AİT ÇALIŞMALAR
Birçok monomerin birbirine kovalent bağlarla bağlanarak oluşturduğu makromoleküllerdir.
Konjuge sistemden dolayı ,bu tür polimerler birbiri ile benzerlik gösterir. Polimer zinciri boyunca, zincirdeki atomları bir arada tutan sigma bağları ile bu bağlardan daha zayıf olan pi (π) bağları bulunur. π bağları, sistemdeki bütün atomlar üzerine delokalize olabilir. İletkenliğe neden olan da bağlarındaki elektronlardır.
Doping İşlemi
Elektrokimyasal polimerizasyon elektriksel olarak iletken konjuge polimerler hazırlamak için standart yükseltgeme metodudur.
Optik kontrast ve Tepki zamanı
Optik kontrast, elektrokromik materyaller için önemli bir parametredir. Optik kontrast belirlenen dalga boyu aralığında renk değiştiren iki redoks davranışı arasındaki farka karşılık gelir.
Biyosensörler, bünyesinde biyolojik bir duyargaçı bulunan ve bir fizikokimyasal çevirici ile birleştirilmiş analitik cihazlar olarak bilinmektedir. Bir biyosensörün amacı, bir veya bir grup analitin (analiz edilecek madde) miktarı ile orantılı olarak sürekli sayısal elektrik sinyali üretmektir.


Amperometrik enzim elektrodunda kullanılan en genel enzimler, oksidasyon reaksiyonlarını katalizleyen dehidrogenaz enzimleridir.
Dehidrogenaz enzimleri; Oksidoredüktazlar sınıfında yer alan ve elektron kazandırıcı tepkimeleri etkileyen enzimler olarak bilinirler.
1. Nesil Enzim Biyosensörü
II. Nesil Enzim Biyosensörü
III. Nesil Enzim Biyosensörü
Bu tip biyosensörler, sadece biyolojik tanıma elementi ve ileticiden ibarettir ve sabit potansiyelde ya moleküler oksijenin indirgenmesi ya da oluşan hidrojen peroksitin yükseltgenmesi sonucu oluşan akım substrat derişimi ile orantılıdır.
İkinci nesil enzim elektrotlarda, elektron
taşıyıcı olarak medyatör (aracı) adı verilen alternatif yükseltgeyiciler kullanılır.
Biyosensör çalışmasında kopolimer oluşturmak için kullanılan TPA'nın Sentezi
Farklı Çözücü Ortamında Alınan Dönüşümlü Voltametri Grafikleri
Elektrokimyasal Polimerizasyon
P(TPFc-co-Py) 'ne AİT
ELEKTROKİMYASAL ve ELEKTROKROMİK
ÖZELLİKLERİ
P(TPFc-co-TPA) 'ne AİT
ELEKTROKİMYASAL ve ELEKTROKROMİK
ÖZELLİKLER
Elektrot Performans Çalışmaları
Elektrot Yüzeyine Kaplanan Kopolimer Oraninin Optimizasyonu
pH Optimizasyonu
Enzim Elektrodunun Kalibrasyonu
Analiz Sonuçlarinin Tekrarlanabilirliği
Örnek Uygulama
Girişimci Testi
Enzim Elektrodunun Dönüşümlü Voltametri İncelemesi

Elektrot Yüzeyine Kaplanan Kopolimer Oranının Optimizasyonu
P(TPFc-co-TPA/GOx) biyosensörlerinde kopolimer oluşturulmasında 1 mg TPA / 4mg TPFc ile çalışmalar gerçekleşitirilmiştir. Bu değerler daha önce yapılan çalışmalarda optimize edildiği için tekrar bir optimizasyon işlemi gerçekleştirilmemiştir.
pH Optimizasyonu
Elektrokimyasal polimerizasyon sonrasında enzimin kovalent immobilizasyonu yöntemlerine göre hazırlanan P(TPFc-co-TPA/GOx) biyosensörü ile yapılan deneyler sonunda 0,450 V’da elde edilen amperometrik cevapların bağıl değerleri pH’ ya karşı grafiğe geçirilmiş ve;
Alınan değerlere bağlı çizilen kalibrasyon grafikleri yardımıyla standart sapma (S.S) ±0,036 mM (n=15) ve varyasyon katsayısı (cv) % 6,092 (n:15) olarak bulunmuştur.
Hazırlanan P(TPFc-co-TPA/GOx) biyosensörü kullanılarak iki farklı ticari örnekte glukoz analizi gerçekleştirilmiştir.
Biyosensörlerin farklı örneklerde uygulanabilirliği kısıtlayan en önemli etmenlerden bir tanesi de girişim yapabilecek bileşiklerin ortamda bulunmasıdır. Alkollü içeceklerde glukoz tayini için etanol ve meyve sularında glukoz tayini için fenolikler potansiyel girişimci bileşiklerdir.


Kendi yapısı içindeki elektronlarla elektriksel iletkenlik sağlayan, başka bir ifadeyle uygun elektron vericiler ve alıcılarla yük transferinin sağlandığı konjuge sistemler, iletken polimer olarak adlandırılırlar.
4-(2,5-di(tiyofen-2-yl)-1H-pirol-1-yl) butan-1-amin sentezi (TPA)
DCM
ACN
sjhsdsh
Full transcript