Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LIL: Overleveringsworkshop for ITSC og BIF

Fyraftensmøde d. 20. maj
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 14 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LIL: Overleveringsworkshop for ITSC og BIF

Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Dagens program
Velkomst
Præsentation af IT-screening
Test af metoden via case
Præsentation af resultater
Styrker og svagheder
Frokost
Præsentation af BIF
Plenumdiskussion
Buffertid

Test af IT-screeningsmetoden
CASE
En kommune ønsker at imlementere en app, der skal hjælpe unge, udviklingshæmmede borgere på et botilbud med at blive mere selvstændige
Borgerne kan ikke læse og er generelt svære at fastholde i en aktivitet
Opgaven
2 hold
Vurdér følgende 2 apps med udgangspunkt i IT-screeningsmetoden: Pictello & BookCreator
Overleveringsworkshop
IT-screening
En ekspertvrderingsmetode til at vurdere kvaliteten af et social IT produkt eller service
Inddrager ikke brugere
Baseret på en eksperts domænevidne, erfaring og retningslinjer
Åben for justering og tilpasning efter praksisafprøvning

Formål
Enkelt og effektivt metode til produktvurderinger og -sammenligninger
Mindre ressourcekrævende alternativ til at inddrage brugere

Cases
Internt: ifb. afdækkende eller undersøgenede arbejde omkring social IT
Eksternt: Kvalitetsvurdering af produkt eller produktsammenligninger
Metoden
IT-screening
Frokost
Styrker og svagheder
BUFFERTID
Er der behov for at samle op på elementer fra dagen?


Er der andet, hvor I kunne bruge input fra SUS?

Har I ønsker til den kommende workshop?
1)
Hvad var svært ift. anvendelse af
IT-screeningsmetoden?

2)
Hvad synes I fungerede godt ved
IT-screeningsmetoden?

3)
Hvilke elementer vil I arbejde videre
med i udviklingen af metoden?
Præsentation
af resultater

Hvilket produkt vurderer I er mest egnet?

Hvilke elementer i IT-screeningsmetoden vurderer I er mest betydningsfulde?
1. Brugervenlighed
Hvor nemt er produktet at anvende for slutbrugeren?

Learnability:
Hvor nemt er det for brugeren at lære at anvende produktet?
Funktionalitet:
Hvor godt kan brugeren anvende produktet?
Effektivitet:
Hvor krævende er det for brugeren at anvende produktet?
Kræver hands-on
Forundersøgelse af potentialet for produkt eller service på idéplan
Udvikling og test
Koncept for
Brugerinddragende forundersøgelser
Brugerinddragende forundersøgelser
Produktkortlægning af social IT
Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland
Kapacitetsopbygning af Living IT Lab
Sikring af fagligt fundament, netværk og metoder
Skabe innovation af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre i samarbejde med forskning, kommuner, tilbud, borgere og professionelle og virksomheder
Nyt fokus på psykiatri - stort potentiale for social IT
SUS og Social IT
2. Potentiale
I hvilken grad indfrier produktet sit mål?
Produktets mål beskrives i analysen af brugskonteksten
Hvor godt leverer produktet i faktisk brug?

Match produktet med produktets mål:
Hvor godt matcher det, produktet kan, med det, som produktet skal kunne?

Spørgsmål:
Er funktionerne tilstrækkelige? Hvor godt matcher de listen med krav?
Er der ekstrafunktionalitet? Er det nyttigt eller irrelevant?
3. Effektivisering
I hvilken grad har produktet en effektiviserende effekt for slutbrugeren og/eller støtteperson/omgivelsernes behov?

Spørgsmål
(forudsat at produktet er fuldt implementeret)
Medfører ibrugtagning at handlinger eller arbejdsgange der bliver mere effektive?
Gør produktet slutbrugeren mere selvhjulpen?
Er der time- eller ressourcefrisættelse ved brug?
Frigiver eller øger produktet slutbrugerens behov for støtte?
4. Implementering
Hvilken mængde arbejde kræver det at realisere produktets potentiale?

Spørgsmål
Hvor moden er organisationen for social IT?
Medfører brug af produktet store ændringer i brugskonteksten?
Er prdouktet simpelt eller komplekst?
Hvor nemt er det at lære produktet (learnability)?
Skal produktet bruges i samspil med andre produkter?
Funktionerne kan tilpasses den enkelte borgers funktionsnedsættelse
Stigende kompleksitet


IT-screening & Brugerinddragende forundersøgelser
Plenumdiskussion
Hvilken af de 4 typer af forundersøgelse vurderer I:

Er mest interessante/motiverende at arbejde med?

Har I de bedste forudsætninger for at gennemføre?

Har bedst spin-off til lab’ets øvrige opgaver?
Hvordan vil I arbejde videre med modellerne?
Form
5 dimensioner
Brugerlighed, potentiale, effektivisering, implementering og økonomi
Parametre og hjælpespørgsmål for hver dimension
Scoringstabel fra 1-5 for hver dimension

Brugskontekst - vurderingsgrundlag
Viden om slutbrugeren
Viden om anvendelsessted
Afgørende for vurderingens kvalitet
Holdes op mod hver af de 5 dimensioner
Fremgangsmåde
Step 1: Analyse af brugskontekst
Indsamling/gennemgang af viden om brugssituationen
Liste med krav til produktet

Step 2: Gennemgang af 5 dimensioner
Systematisk gennemgang m. hands-on
Scoring (1-5)

Step 3: Samlet vurdering
Samlet vurdering og endelig score
Step 1: Analyse af brugskontekst
Slutbrugerns forudsætninger
Hvem er slutbrugeren for produktet?
Hvilke kognitive eller fysiske handicap har slutbrugeren?
Anvender slutbrugeren allerede social IT?

Anvendelseskontekst
Hvor og til hvad anvendes produktet?
Hvilken omgivelsesstøtte er der til slutbrugeren?
Hvor høj er den organisaotriske modenhed for social IT?

Produktets mål
(afhænger af formål - kunden specificerer krav)
Hvad skal produktet kunne?
Hvad skal slutbrugeren bruge produktet til?
Hvad er slutbrugerens specifikke mål og behov?
Produkt: Liste med krav til produktet
Step 3: Samlet vurdering
En samlet vurdering og score-givning
5. Økonomi
Lav opgaver og brug dem i gennemgangen
En bruger med nedsat finmotorik skal kunne oprette sin egen dagstruktur
Sikrer at eksperten kommer relevante funktioner i samme rækkefølge som en slutbrugerbruger - mere realistisk gennemgang
Kan medtages eller udelades afhængig af formålet med IT-screeningen
Produktomkostninger
Indsamling af tilgængelig viden om produktomkostninger
Anskaffelsespris, driftpris, evt. yderligere omkostninger (service, kursus)

Overskueliggør produktets økonomi
Fx forskellige benchmarks/opstillinger
Gns. årlige omkostninger over en given periode
Opstilling af produktets forventede levetid/aktualitet
Medtages til sammenligninger i step 3: samlet vurdering
Et enkelt produkt
Hvor godt er produktet? = samlet score
Er det et godt køb? = pris/samlet score

Produktsammenligning
Hvad er det bedste produkt? = samlet score pr. produkt
Hvad er det bedste køb? = kombineret metrik
Step 2: Gennemgang og analyse af dimensionerne
Brugerinddragende forundersøgelser
Forundersøgelser, der går brug af brugerinddragelse som metode

Udarbejdet fire forslag ift. til forretningsområderne:
Projektinitiering (3)
Udvikling og test (1)
Prejekt
En ydelse der identificerer og fastsætter potentielle mål, retninger og rammer

Divergenrende, målafklarende og problemformulerende

Leder op til en projektbeskrivelse
Hvad?
Hvorfor?
En nødvendig afklarende fase forud for et projekt
Giver innovationshøjde, sikrer at der arbejdes med de mest hensigtsmæssige mål og øger sandsynlighed for succes

Hvem?
Kommuner, der søger sparring og kvalitetssikring forud for projekt
rskere eller private virksomheder, der har behov for at få skåret en projektidé til
Hvordan?
LILs domæneviden, desk research og netværk
Brugerinddragelse ifb. kvalitetssikring eller behovsanalyse
Retninger og målsætninger kan vendes med et brugerpanel

Leverance
En rapport med research og dokumentation til en potentiel samarbejdspartners projektbeskrivelse
Et notat med kvalificeret feedback/kvalitetssikring af en kundes projektbeskrivelse
En færdig projektbeskrivelse
Samspil med merydelser
Leder op til et projekt
Prejektet føder naturligt ind i projektinitiering
Lab'et kan vælge at blive aktiv partner i et proejkt, der er tegnet pba. et prejekt med en kunde
Projektinitiering
1. Prejekt
2. Forundersøgelse af potentialet for produkt eller service på idéplan
3. Produktkortlægning af social IT

Hvad?
Reality-tjek, der vurderer hvorvidt et produkt bør realiseres (evt. med anbefalinger til modifikation)
Kvalificeret beslutningsgrundlag for kunden om potentialer i og muligheder for at realisere deres idé
Én af tre anbefalinger: "Go, fordi...", "Ja, men..." eller "Stop, fordi..."

Potentiale analyseres ud fra
: brugerværdi, innovationshøjde og forretningspotentiale
Hvorfor?
Forundersøgelsens anbefalinger sætter produktet i perspektiv og kan vejlede om next step -- og derfor spare udviklingstimer eller effektiviserer udviklingsprocessen

En undersøgelse af produktets
brugerværdi sikrer
, at behovet eksisterer - og kan give afgørende anbefalinger til justeringer og tilpasninger, der bedre vil matche produktet til brugernes behov.
En analyse af
innovationshøjde
placerer produktet i forhold til lignende løsninger i markedet samt dets nyhedsværdi og gennemslagskraft - og kan give vigtig input til hvordan det i givet fald kan løftes.
En analyse af produktets
forretningspotentiale
giver værdifuld input til forretningsmodellen ved at undersøge omkostninger, kunder og marked.
Hvad?
Reality-tjek, der vurderer hvorvidt et produkt bør realiseres (evt. med anbefalinger til modifikation)
Kvalificeret beslutningsgrundlag for kunden om potentialer i og muligheder for at realisere deres idé
Én af tre anbefalinger: "Go, fordi...", "Ja, men..." eller "Stop, fordi..."
Hvem?
Start-ups med behov for kvalificering af idé
Små og mellemstore virksomheder der søger mod nye forretningsområder (ingen in-house kompetence i feltet)
Store virksomheder med behov for opkvalificering eller certificering (stempel overfor andre interessenter)
Forskningsmiljøer med cutting-edge teknologier, der kan koncerteres til produkter (men ikke har domæneviden om socialområdet)
Hvordan?
Vurdering af produktideens samlede potentiale i relation til dens modenhed (picth, pretotype, prototype, pilotprodukt)
Tre analyser af hhv. brugerværdi, innovationshøjde og forretningspotentiale
Brugerinddragelse til afdækning af brugerværdi i undersøgelsen af behov og efterspørgsel
Leverance:
En rapport med analyser af brugerværdi, innovationshøjde og forretningspotentiale
En sektion med anbefalinger
En konklusion efter formen "go, ja men, stop"
Samspil med merydelser:
Fører ind i udvikling og test
LIL kan tilbyde Living Lab-ydelse til at kvalificere produktet gennem brugercenteret designproces med høj grad af økologi (hvis produktet bør realiseres, men kunden har ingen eller begrænsede muligheder for UCD)
Blive partner i et innovationsforløb (hvis der er potentiale, men behov for arbejde med flere områder)
Hvad?
Afdækning af eksisterende social IT på markedet
Tager afsæt i kriterier fra kunden - evt. med rådgivning fra LIL
Hvorfor?
En kortlægning af eksisterende social IT på markedet giver overblik over, hvilke produkter der kan avendes til specificerede formål for en specificeret målgruppe
Eller hvilke produkter, der kan anvendes til på flere områder (fx IBG på ældre- og handicapområdet)
Hvad?
Reality-tjek, der vurderer hvorvidt et produkt bør realiseres (evt. med anbefalinger til modifikation)
Kvalificeret beslutningsgrundlag for kunden om potentialer i og muligheder for at realisere deres idé
Én af tre anbefalinger: "Go, fordi...", "Ja, men..." eller "Stop, fordi..."
Hvem?
Kommuner
der har brug for overblik forud for en investering
Kommuner
kan få fordele ved storindkøb - hvis samme teknologi kan anvendes på flere områder

Virksomheder
der har brug for kortlægning af potentielle kunder, konkurrenter eller partnere
Fx kunne Sekoia bruge en kortlægning til at identificere samarbejdspartnere deres én-indgang-til-alt-platform
Hvordan?
Desk research og ekspertvurdering
IT-screeningsmetoden

Umiddelbart ikke brugerinddragende
Leverance:
En rapport med vægtning af nemt og sammenligneligt overblik af forundersøgelses resultater.
Fx en repræsentation af produkterne i et koordinatsystem
Samspil med merydelser:
Et biprodukt af en kortlægning er det, der ikke findes
En kortlægning kan derfor identificere mulgihed for produktudvikling - fx i partnerskab mellem kommune, LIL og privat virksomhed
Forundersøgelse af alternative markeder
Hvad?
Potentialet for et eksisterende produkt på nyt marked
Oplyser om
graden af overførbarhed
ift. nye målgrupper for social IT-produkter

Kan tage udgangspunkt i to forskellige stadier:
A: Ønske om udvidelse af produktets brugergruppe (identificering af nye målgrupper)
B: Konkret afdækning af behov i en eller flere specikke, nye målgrupper (i hvor høj grad produktets funktioner kan overføres til nye målgruppe)
Hvorfor?
Mange produkter og koncepter er overførebare
Overlap i behov mellem målgrupper
Nemt og effektivit af overføre produkter fra en målgruppe til en anden, når først basisproduktet eksisterer

LIL kan identificere disse potentialer pba. domæneviden
Hvad?
Reality-tjek, der vurderer hvorvidt et produkt bør realiseres (evt. med anbefalinger til modifikation)
Kvalificeret beslutningsgrundlag for kunden om potentialer i og muligheder for at realisere deres idé
Én af tre anbefalinger: "Go, fordi...", "Ja, men..." eller "Stop, fordi..."
Hvem?
Små og mellemstore virksomheder, der allerede har konsolideret sig på et marked - mindre risiko ved at udvide

For store virksomheder er forundersøgelsen samtidig en "LIL-certificering"/ny tilgangsvinkel til at komme ind på nye markeder
Hvordan?
Aktiv brug af LIL-domæneviden i analyse af overførbarhed
Brugertest af produktet i brugskontekst/Living Labs - kan den øgede værdi ved brug af produktet hos den oprindelige målgruppe også findes hos den nye?
Interview med støttepersoner i Living Labs
Behovsanalyse
Leverance:
En rapport med en redegørelse af forretningspotentiale og brugerværdi - på baggrund af en analyse af graden af overførbarhed
Evt. suppleret af oplæg med præsentaiton af resultater og opmærksomhedspunkter
Samspil med merydelser:
LIL kan tilbyde Living Labs som testbed for udvikling/tilpasning af funktioner pba. forundersøgelsen
Ikke umiddelbart brugerinddragende, men spiller sammen med IT-screening
Full transcript