Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình nhóm 6

No description
by

thanh tu

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình nhóm 6

Bài thuyết trình nhóm 6

Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mới
Đánh giá sự thực hiện đường lối
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KÌ ĐỔI MỚI

HỆ THỐNG CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN
1. Giai cấp công nhân
nắm quyền lực nhà nước
2. Nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung quan liêu bao cấp
3. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ
Nhà nước quản lí
Kinh tế
Văn hóa
Xã Hội
ĐỔI MỚI =>
1. Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị
2. Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị
3. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực phát triển đất nước
4. Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị
5. Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị
6. Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị
Thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân
Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị
Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động
Đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện
Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị
CHỦ TRƯƠNG:
Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị: phương thức lãnh đạo, vị trí, vai trò.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở
Nhiệm vụ, quyền hạn được phân định rõ hơn
Các tổ chức có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động,... Phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố chính quyền
Phương thức lãnh đạo của Đảng tiến bộ, dân chủ được phát huy, quan hệ được củng cố
Đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, khắc phục được những nhược điểm
Năng lực và hiệu quả chưa ngang tầm
Cải cách hành chính còn hạn chế, quản lí kinh tế chưa thật nhanh, nhạy, hiệu quả. Quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu chưa khắc phục. Kỹ cương, phép nước đang còn bị coi thường
Chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng. Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm
Chất lượng cán bộ hạn chế
Phương thức lãnh đạo chậm đổi mới, lúng túng
Nhận thức về đổi mới chưa thống nhất, trong hoạch đinh và thực hiện còn lúng túng, thiếu triệt để
Việc đổi mới hệ thống chính trị chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm trễ
Lý luận hệ thống chính trị còn nhiều điểm chưa sáng tỏ
So sánh
hệ thống chính trị

trước và sau đổi mới
Full transcript