Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vaikų su negalia gerovės užtikrinimo programa

No description
by

Laura Kavaliauskaitė

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vaikų su negalia gerovės užtikrinimo programa


Vaiko su negalia gerovės užtikrinimo paslaugų sistemos vertinimas
Neįgalaus vaiko aprūpinimas vaikų dienos centruose (VDC).
Vaikų dienos centrų aplinka nepritaikyta vaikams su fizine negalia.
Problema:
Vertybės:
<> Atvirumas;
<> Profesionalumas;
<> Inovatyvumas;
<> Individualumas;
<> Lankstumas.

Misija –
pritaikyti vaikų dienos centrų aplinką neįgaliųjų vaikų specialiems poreikiams, įrengiant liftus, keltuvus, pandusus ir taip stiprinti bei skatinti fizinę negalią turinčių vaikų gabumus, savirealizaciją, socializaciją.

Vizija –
pritaikyta neįgaliųjų vaikų poreikiams aplinka: saugi, atvira naujovėms, teikianti įvairiapusiškas bei kokybiškas socialines paslaugas, suteikianti galimybę save realizuoti bei puoselėti socialinius ryšius.

Vaikų su negalia gerovės užtikrinimo programa
Tyrimo klausimai:
1.
Pagalbos prieinamumas:
Ar aplinka pritaikyta paslaugų teikimui (pandusai, gestų kalba, liftai ir t.t)? Ar patogus susisiekimas viešuoju transportu?
2.
Paslaugų kokybiškumas:
Ar teikiamos paslaugos atitinka geriausius vaiko interesus (teikiamų paslaugų tikslingumas, darbuotojų sutelktumas, bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas)?
3.
Vaiko dalyvavimas:
Ar vaikas įtraukiamas į sprendimus susijusius su juo? Koks vaiko vaidmuo sprendžiant klausimus susijusius su juo?

Probleminiai klausimai:
o
Ar yra pandusai, liftai?
o
Ar vaikui su negalia pritaikytas
transportas atvykti į dienos centrą?
o
Ar vaikas jaučiasi saugiai?
o
Ar yra pakankamai specialistų?
o
Ar pritaikomos reikalingos specialios darbo priemonės?
o
Ar VDC patalpose vaikai nejaučia
diskomforto?
o
Ar patenkinami vaiko pagrindiniai poreikiai?


Esminiai įsitikinimai –
kiekvienas
vaikas yra unikalus, vertingas
nepriklausomai nuo negalios.

Tikslas

pritaikyti aplinką fizinę negalią turintiems vaikams, įrengiant liftus, keltuvus, pandusus.

Uždaviniai:
1.
2014 metų rugsėjo 10 -20 dienomis, organizuoti kursus, neįgalių vaikų dienos centrų administracijos darbuotojams, apie vaikams su negalia aplinkos pritaikymo galimybes ir finansavimo šaltinius.
2.
Sudaryti vaikų dienos centrų darbuotojų darbo grupę, kuri ieškos finansavimo šaltinių.
3.

Nuo

2014 metų spalio iki 2015 metų gegužės mėn. įrengti pandusus, keltuvus, liftus.

Darbą parengė:
Raimonda Nevynskaitė,
Eglė Šliogerienė,
Ilona Greimaitė,
Laura Kavaliauskaitė,
Edita Stasiukynaitė,
Eidė Mikalajūnaitė,
Janina Linkevičienė.
Literatūros sąrašas:
1. Eskytė I. Socialinio dalyvavimo plėtotė vaikų dienos centruose // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2008, Nr. 2 (2), p. 143-165;
2. Gedvilienė G., Baužienė Z. Vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje kliūtys ir galimybės // Specialusis ugdymas, 2007, Nr. 2 (17), p. 120-131;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams tvarkos aprašas, 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu nr. a1-560 žin., 2012, nr. 1-18;
4. Visockytė G. Vaikų dienos centrų vaidmuo tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Magistro baigiamasis darbas. Šiaulių universitetas, 2010;
5. Žalimienė L. Dienos centrų neįgaliesiems Lietuvoje tipologija // Socialinis darbas, 2002, Nr. 1 (1), p. 59-65;
6. Žukauskas S. Lietuvos miestų centrų fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms, turintiems fizinę negalę // Socialinis ugdymas, 2006, Nr. 2 (15), p. 122-134;
7. Žukauskas S., Daugėla M. Negalė, aplinka, galimybės // Specialusis ugdymas, 2006, Nr. 2 (15), p. 122-134;
8. Švietimo ir mainų fondas: „Darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas vaikams, kompetencijų tobulinimas, perimant gerąją ES šalių patirtį“. Vilnius, 2013. Prieiga internetu: http://www.obeliuvgn.lt/kompetenciju_tobulinimas.rek.php
9. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Nr. IX-2228 Vilnius, 2005 m. Prieigainternetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264550&p_query=&p_tr2=
10. Sipovič I. Vaikų dienos centrų administravimo ir vertinimo problemiškumas // Viešoji politika ir administravimas, 2007, Nr. 22, p. 85-95;
11. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Nutarimas dėl nacionalinės neįgaliųjų integracijos 2013 – 2019 metų programos patvirtinimo. Vilnius, 2012 m. Prieiga internetu: http://www.lrv.lt/Posed_medz/2012/121121/06.pdf

Full transcript