Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pembentangan Hubungan Etnik

No description
by

Steven Raj

on 23 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembentangan Hubungan Etnik

Masalah Kajian
Menghubungkaitkan penggunaan telefon bimbit dengan hubungan etnik. Penggunaan telefon bimbit dilihat seperti banyak memberikan impak yang besar terhadap hubungan etnik pada zaman sekarang.
Analisa Data Kaedah Manual
Pengunaan Telefon Bimbit Mempengaruhi Hubungan Masyarakat Dari Segi Intra-Etnik & Inter-Etnik
Metodologi Kajian
Menggunakan kaedah kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Statistik deskriptif berdasarkan skala likert digunakan untuk mendapatkan maklum balas dan peratus untuk menjawab objektif kajian.
Objektif Kajian
Pengenalan
Purata = 3.40
Purata = 3.40
Purata = 3.97
Analisa Data Kaedah Dalam Talian (Online)
Purata = 2.74
Purata = 3.56
Purata = 3.78
Carta Radar Secara Manual
Carta Radar Secara Online
Pengunaan Telefon Bimbit Dari Segi Jantina
Pengunaan Telefon Bimbit Dari Segi Umur
Kesimpulan
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.
Hubungan etnik yang mantap dalam kalangan rakyat dalam sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum.
Pengunaan telefon bimbit dikalngan masyarakat bukan sahaja memberi kesan yang positif malah turut memberikan kesan negatif sama ada dari segi inter-etnik dan intra-etnik.
Terdapat tiga objektif kajian. Antaranya:-
1. Kadar Penggunaan Telefon Bimbit Dikalangan
Pelajar.
2. Mengenalpasti Pengaruh Telefon Bimbit Dari Segi
Inter-Etnik.
3. Mengenalpasti Pengaruh Telefon Bimbit Dari Segi
Intra-Etnik.
Antara masalah kajian adalah :
Masyarakat sekarang terlalu bergantung kepada telefon bimbit dan menyebabkan mereka kurang berkomunikasi dengan masyarakat yang lain.
Skop Kajian

Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan data.

Borang soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C berserta dengan demografi responden.

Skala Likert yang digunakan adalah seperti berikut :
1. Sangat Tidak Setuju, 2. Tidak Setuju, 3. Tidak Pasti, 4. Setuju, 5. Sangat Setuju
Kajian ini dibahagikan kepada beberapa skop tertentu agar ia tidak bertentangan dengan objektif asal penyelidikan.

Mengkaji kesan positif penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar pelbagai etnik.

Responden dipilih secara rawak dan berdasarkan kesudian untuk menjawab soalan soal selidik.
Kadar penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar berada pada tahap sederhana. Pengaruh telefon bimbit lebih banyak memberi kesan positif diantara sesama etnik iaitu Intra-etnik berbanding Inter-etnik.
Telefon bimbit boleh dikatakan sebagai pemangkin untuk meyatupadukan masyarakat berbilang etnik dalam sesebuah negara, kerana hakikatnya hubungan positif sesama etnik mahupun sebaliknya boleh terjadi secara semulajadi sekiranya kita boleh menerima antara satu sama lain.
Tidak kiralah betapa majunya teknologi, jika tidak digunakan dengan betul ianya turut memberikan impak yang negatif terhadap para pelajar dan juga masyarakat di sekeliling kita.
Carta Radar Purata Keseluruhan Secara Manual & Talian
Full transcript