Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

พัฒนาการของวิชาชีพครู

교사의 개발
by

Paple Siri

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of พัฒนาการของวิชาชีพครู

การพัฒนาวิชาชีพครู
คือ ปฏิรูประบบสังคมของครูไทยเพื่อดำรงไว้ซึ่งครูคุณภาพ ซึ่งเป็นครูมืออาชีพที่ครูรุ่นใหม่ที่มีความใหม่ในความเก่าที่มี
คุณค่าทั้งหลาย ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า กุญแจแห่งความหวังในเรื่องนี้ก็
คือ การจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อันเป็นหนทางหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้มี
มาตรฐานเฉกเช่นวิชาชีพสูงอื่น

พัฒนาการของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ครู คือ ปูชนียบุคคลของสังคม เป็นผู้ที่พร้อมซึ่งมีความฉลาด รอบรู้คู่ความดี ถ่ายทอดความรู้ มีบทบาทสำคัญในการสืบสานความดีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งของสังคม เป็นแบบอย่างของคนทั่วไปในด้านความประพฤติและคุณธรรม


การจัดระบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
การจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
แบ่งออกได้เป็น 4 ยุค

2. ยุครุ่งอรุณของวิชาชีพครู
มีการตราพระราชบัญญัติครูพ.ศ. 2488 ขึ้น สาระสำคัญ คือ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภา ทั้งนี้ให้คุรุสภาปฏิบัติหน้าที่แทนสามัคยาจารย์สมาคมในเรื่องของวิชาชีพ ควบคุมจรรยาบรรณ,วินัยของครู และ ที่สำคัญ คือทำหน้าที่แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การปฏิรูปการศึกษาจะไม่สำเร็จถ้าไม่ปฏิรูปครู
รัฐต้องจัดหลักประกันให้แก่อาชีพครู
สร้างจรรยาบรรณครูขึ้นเพื่อควบคุม ความประพฤติครู
ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

พัฒนาการของวิชาชีพครู
ความหมายของการพัฒนา และพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนา คือ ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญงอกงาม การทำให้ดี ให้เจริญเติบโต การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม.
- การพัฒนาบุคลากร คือ การดำเนินความพยายามใดๆ ที่จะทำให้สมรรถภาพในเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลแต่ละคน
สอดคล้องกับงานในหน้าที่ที่บุคคลผู้นั้นต้องกระทำ

โดย ศิริลักษณ์ ปะตินัง รหัส 567610140121 สาขาวิชาชีพครู (ภาษาเกาหลี )

วิชาชีพครูในอดีต เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติสูงเป็นที่ยกย่อง
นับถือของคนทั่วไปในสังคม และเป็นวิชาชีพที่คนเก่งคนดีใฝ่ฝันที่จะเป็น
แต่ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ค่านิยมก็เปลี่ยนไปตามสังคมบริโภคนิยม เกิดวิกฤติในวิชาชีพครู คนเก่ง คนดี ไม่เลือกเรียนครู

1. ยุคก่อนมีพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
- ปี พ.ศ. 2430 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ. 2438สมัยนั้นมีครูที่ไปเรียนทางการศึกษาจากต่างประเทศไม่กี่คน ได้นำความรู้มาเปิดอบรมครูขึ้นที่ “วิทยาทานสถาน”
- ปี พ.ศ. 2443ตั้งสภาสำหรับอบรมและประชุมครูขึ้นโดยใช้ชื่อ
“สภาไทยาจารย์” เปิดสอนครูทุกวันพระ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทำหนังสือพิมพ์สำหรับครูขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์
- ปี พ.ศ. 2445 กรมศึกษาธิการได้ตั้งสถานที่ประชุมอบรมและสอนครูในรูปสมาคมขึ้น ใช้ชื่อว่า “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน”
- ปี พ.ศ. 2447 ได้เปลี่ยนเป็น “สามัคยาจารย์สมาคม”

3. ยุคแห่งความคิดและความพยายาม
ในปี 2523 คุรุสภาได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น มีการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมข้อมูล การแก้ไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 เพื่อให้เอื้อต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ศึกษาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ระบุคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้
4 ประการ คือ รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาพ.ศ. 2537 ที่พัฒนาใหม่ มี 11 มาตรฐาน มีสาระครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ ประกอบด้วย ครูปฏิบัติการ ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และครูผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ยุคทองของวิชาชีพครู
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศพัฒนาวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์ในการจัดระบบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลต่อการยก มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อครูจะได้พัฒนาประเมิน ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และผู้อื่น

หลักการจัดระบบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
- มีเป้าหมายเพื่อนักเรียนเป็นหลัก
- ทุกคนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม
- การมีส่วนร่วมในการประเมิน
- การกระจายอำนาจการประเมิน สู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
- เปิดโอกาสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

คุณวุฒิผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง และผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใช้ได้เป็นเวลา 5 ปี และขอต่ออายุได้
- ให้จัดตั้งสภาครูเป็นองค์กรมหาชน ภายใต้การกำกับของกระทรวง ทำหน้าที่ออกและเพิกถอน ในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ความเป็นครูไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างลุ่มลึก
2. ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีสอน
ตลอดเวลาครูจึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคม
หรือชมรมทางวิชาการ
3. เป็นแบบอย่างในการคิดการทำ
4. เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้
5. เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
7. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

บทบาทและสถานภาพของครูใน ศตวรรษที่ 21
บทบาทและสถานภาพของครูในศตวรรษที่ 21
ตามแนวคิดที่ บิล เกสท์ นำเสนอนั้นสำหรับครูไทยที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม แบบไทยๆ แล้วอาจวิเคราะห์ความเป็นครูของไทย ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. เป็นจิตวิญญาณครูที่ต้องดำรงความเป็นปูชนียบุคคล อยู่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร
2.เป็นเรื่องคุณภาพครูที่ต้องปรับวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวิทยาการและสังคมด้วย

สรุป
- การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญ งอกงาม การทำให้ดี ให้เจริญเติบโตการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม ซึ่งตามแนวความคิดใหม่ การพัฒนาจะมุ่งไปที่คน ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ อันเป็นกระบวนการดำเนินการไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
- ความสำเร็จในการจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลต่อการ
ยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อครูจะได้พัฒนา ประเมินปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
Full transcript