Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан багаар үзүүлэх нь

No description
by

odgerel yura

on 21 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан багаар үзүүлэх нь

“Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч хүүхдэд эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хувьд хэвийн нөхцөлд эргэн ороход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой мэргэжилтнүүдийн баг”
1950-д АНУ-ын хэд хэдэн хотуудад хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдлыг тандах, эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор эмнэлэгийн салбарт, ялангуяа яаралтай тусламжийн тасагт хамтарсан баг ажиллаж эхэлсэн. Эмнэлгийн загвар хөгжиж эхэлсэн. Анх 1986 онд АНУ-д Холбооны Засгийн газар дэмжиж хууль гаргасан. Нийгмийн үйлчилгээний олон салбарт хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлж байна.
•Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (29.2 заалт) (1992)
•Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (8-р зүйл, 10-р зүйл) (2004)
•Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль (11-р зүйл) (1996):
•Монгол улсын Засгийн газрын 225 тоот тогтоолоор батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” (1.3.3 заалт) (2007-2015)
•Нийслэлийн Засаг даргын “Хамтарсан баг” байгуулан ажиллуулах тухай захирамж (2007)
Хороо нь хүүхэд, гэр бүлд хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйлчилгээг хамтарсан багаар цаг алдалгүй, шуурхай үзүүлэх анхан шатны нэгж юм.
Ач холбогдол: Хожил-Хожил гэсэн зарчимтай.
Хохирогч хүүхэд, үйлчилгээ үзүүлэгч, олон нийт, нийгэмд эерэг нөлөөтэй.
1.Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх нөлөө, учруулах хор хохирол багасдаг /зөв оношлох, эрсдлийг тодорхойлох, аюулгүй байдлыг хангах/
2.Олон талын мэдлэг, ур чадвар, нөөцийг дайчилдаг
3.Мэргэжил, салбарын үүднээс үнэлэлт дүгнэлт өгч, оновчтой үйлчилгээг төлөвлөдөг, үйлчилгээний чанар сайжирдаг
4.Дахин зөвлөгөө авах шаардлагагүй, цаг хугацаа хэмнэдэг, ажлын ачаалал буурдаг.
5.Төрөл бүрийн үйлчилгээг нэг дор, цоорхойгүй, цогцоор авдаг, кейс/үйлчилгээ орхигдохгүй
6.Үйлчилгээ давхардахгүй, нөөц хэмнэдэг
7.Мэргэжилтнүүд бие биенээ дэмжих, харилцан туслах боломжтой
8.Салбар болон байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа сайжирдаг
9.Гишүүдийн хувь хүн болон мэргэжилтний хувьд хөгжих боломжтой
Өөрчлөлт хийх боломж, идэвх санаачлага нэмэгддэг
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан багаар үзүүлэх нь
НХГБХГ-ХХХ
мэргэжилтэн Ю.Одгэрэл
2013 он

Хамтарсан багийн чиглэлээр
сургалтанд хамрагдаж байсан эсэх?

Хамтарсан баг гэж юуг хэлэх вэ?
Монгол анх 2003 оноос туршилтын төсөл хэрэгжиж эхэлсэн
Хамтарсан багийн эрх зүйн үндэслэл
Хорооны хамтарсан баг юу хийх вэ?
Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд хэн орох вэ?
Хамтарсан багийн гишүүдийн гүйцэтгэх чиг үүрэг юу вэ?
Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа
•Гишүүд хариуцсан ажил үүргийн дагуу хүүхэд, гэр бүлийн алиаваа эрсдэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажил зохион байгуулах
•Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах ба үнэлэх
•Хүүхэд хамгааллын кейс, хэрэг дээр хамтран ажиллах – Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээг төлөвлөх, үзүүлэх, нөлөөлөх гэх мэт
•Кейс хэлэлцүүлэг, гэр бүлийн хурал зохион байгуулах
•Хамтран судалгаа хийх
•Хамтарсан сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах
•Олон нийтийг дайчлах гэх мэт
Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн
Засаг дарга
Багийн ахлагч
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ыг дэмжих,
Хамтарсан багийг зохих мэргэжлийн хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэйгээр батлах,
Багийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ өгөх, хариуцлага тооцох
Нийгмийн ажилтан
Кейс менежер
Хүүхдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг харъяа нутаг дэвсгэрийн иргэд, олон нийт, шаардлагатай бол хамтарсан багийн гишүүдэд өгөх,
Хамтарсан багийн бусад гишүүд эд мэргэжил аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх,
Эрсдэлтэй хүүхдийн судалгааг хийж бүртгэл хөтлөх,
Халамжийн тусламж дэмжлэг шаардлагатай өрхийг судлан хамруулах,
Хүүхэд хамгааллын шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ
Хамгаалал шаардлагатай хүүхдэд кейс менежментийн үйлчилгээг зохицуулах
Кейс бүрт хувийн хэрэг нээж хөтлөх, шаардлагатай материал бүрдүүлэх, баримтжуулах;
Хүүхдийг үл хайхрах хүчирхийлэлд өртүүлсэн эцэг эх, асран хамгаалагчийн эрхийг түтгэлзүүүлэх, хасах талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;
Хүүхдийг аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна,
Хуулинд заасан бусад чиг үүрэг
Хэсгийн байцаагч
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийг таслан зогсоохтой холбоотойгоор мэдээлэл, гомдол, нэхэмжлэл хүлээн авч, бүртгэх;
Хүчирхийлэл үйлдэгдсэн газарт нийгмийн ажилтантай хамт мэдүүлэг авч, тэмдэглэл хөтлөх, шаардлагатай бусад ажиллагааг явуулах;
Хохирогчид түүний эрх болон хүчирхийлэгчийн эрхийг хязгаарлах арга хэмжээ авна;
Хамтарсан багийн гишүүдэд хууль эрх зүйн талаар мэдээлэл өгөх
Өрхийн эмч
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ шаардлагатай хүүхэд гэр бүлд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх;
Үзлэг шинжилгээ, гэрийн эргэлтийн үед хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн шинж тэмдэг илэрсэн бол хохирогчийн аюулгүй байдлыг шуурхай хангах үүднээс мэдээллэх;
Хамтарсан багаар кейс хэлэлцэхэд оролцох,
Гэр бүлд нь буцаах, эргэн нийгэмшүүлэх үйлчилгээний үед хүүхдийн эрүүл мэндийн байдалд мониторинг хийх
Хэсгийн ахлагч
Харъяа хэсэг дээрээ цөм бүлэг бүрдүүлэх,
бүлгийн гишүүн сайн дурын ажилтнуудыг холбогдох сургалт мэдээлэл авах боломжоор хангах;
Цөм бүлгийн гишүүдтэй тогтмол уулзаж мэдээлэл солилцох;
Эрсдэлт бүлгийн хүүхэд, гэр бүлийг цөм бүлгийн тусламжтайгаар илрүүлж бүртгэн, хамтарсан багт мэдээллэх,
Хүчирхийлэлд байгаа хүүхдийн талаар мэдээллэх,
Үйлчилгээ авч байгаа хүүхэд гэр бүлийн талаар мэдээллэх
Сургуулийн нийгмийн ажилтан
Сургуулийн орчинд хүчирхийлэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд сургууль завсардахаас урьдчилан сэргийлэх,
Гэр бүл, олон нийт, сургуулийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, эцэг, эх асран хамгаалагч, багш нарт хүмүүжлийн эерэг арга барилын талаарх зөвөлгөө өгөх,
Үе тэнгийнхний хүчирхийллээс хүүхдийг хамгаалахын тулд эерэг хүмүүжил, харилцаа, холбооны чиглэлээр сургалт явуулах
Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл
Тухайн нутаг дэвсгэрт хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагаас оролцуулж дэмжлэг аргазүйг авч болох юм.
Олон нийтийн төлөөлөл
Кейс бүр дээр тухайн хүүхэд, гэр бүлийг дэмжиж тусалдаг ах дүү, хамаатан садан, найз нөхөд, эсвэл ойр хөрш амьдардаг иргэдээс хамтарсан багт оруулж болно. Хорооны нийгмийн ажилтан тухайн хүний дэмжлэг оролцоо уг гэр бүлд эерэг нөлөөтэй гэж үзвэл хамтарсан багийн хуралдаанд оролцуулах саналыг тавьж зөвшөөрсөн тохиолдолд хуралдаанд оролцуулж болно. Олон нийтийн төлөөлөл нь эцэг, эх, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө, кейс төлөвлөгөөг хэрхэн биелүүлж буйд хяналт тавьж, хүүхдэд эрсдэл учирсныг мэдээлэх үүрэг хүлээж болно.
Хүүхдийн төлөөлөл
Хохирогч хүүхдийн найз, нэг ангийн хүүхэд, хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын гишүүн хүүхдээс хамтарсан багийн хуралдаанд оролцох нь хохирогч хүүхдийн эрх ашигт нөлөөлөх магадлал өндөртэй гэж үзвэл хуралдаанд оролцож найзынхаа аюулгүй байдал, найз нөхдийн дэмжлэгийн талаар өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж болох юм.
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
одоогийн механизм
Хүчирхийлэл дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах явдлын улмаас учрах хор хөнөөлөөс хүүхдийг хамгаалах
Хүүхдийг аль болохоор гэр бүлийн орчинд амьдрах нөхцлөөр хангах
Хүүхдийг өөрөө бие даан амьдрах, нийгэмдээ хувь нэмэр оруулах чадвартай иргэн болгон хөгжүүлэх
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зорилго
Хамгаалах
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний түвшин

“Эрсдэлтэй нөхцөл дэх хүүхэд"

Дунд шатны хамтарсан багийн мэргэжлийн дүгнэлт кейс менежмент/ТББ


“Нийт хүүхэд"

Анхан шатны төрийн байгууллагууд/хамтарсан баг /ТББ

“онцгой нөхцөл дэх хүүхэд”

Нийгмийн хамгаалал, аюулгүй байдал/нарийн мэргэжлийн үйлчилгээ Төр/ТББ

Аюулгүй байдлыг хангах

Хамгаалах ба нөхөн сэргээх үйлчилгээ
Гэр бүлийг дэмжих, олон талт үйлчилгээ

Урьдчилан сэргийлэх
Эрт илрүүлэх, таслан зогсоох, хамгаалах, гэр бүлийг дэмжих

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний механизм
Кейс менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх

Кейсийн хувийн хэрэг нээж,
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх

Кейсийг хаах

Эрсдэлийг бууруулах

Дунд, бага эрсдэлтэй хүүхдэд хамтарсан багаар кейс менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх

Өндөр эрсдэлтэй хүүхдийг түр хамгаалалд авч кейс менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх

Тодорхой хугацааны дараа үйлчилгээг хаах

Зөвлөгөө өгөх
Мэдээлэл өгөх
Мэдээлэл хүлээн авах
Нийслэл, дүүрэг, хорооны цагдаа
Дүүрэг хорооны хамтарсан баг
Нэг цэгийн үйлчилгээний 3 төв
Халамжийн 2 төв
ХЭҮТ-ийн хамгаалах байр
ДЗ-гийн ОНХТ
ХИС-гийн хүүхэд төв
ТББ-ууд

Хүүхдийг түр хамгаалалд авах
төрөл садны асрамж,
асралт гэр бүл,
халамжийн төв
Нөхцөл байдлын үнэлгээ
Үйлчилгээний төлөвлөгөө
Нийгмийн ажлын үйлчилгээ
Халамж дэмжлэг
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
Хууль зүйн зөвлөгөө
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Сургалт

Хүүхэд хамгааллын
үйлчилгээний үе шат
түүнийг практикт
хэрэгжүүлэх
Үйлчилгээг төгсгөх, хаах
Үнэлэх, хянах
Үйлчилгээ үзүүлэх
Төлөвлөх
Нөхцөл байдлыг үнэлэх
Мэдээллэх
Кейс.
Сараа охин 2 настай ээжийн хамт гадуур тэнүүчлэн амьдардаг бөгөөд ээж нь архинаас гүн хамааралтай. Өөрийн гэсэн орон гэргүй тул хамаатны нэг ахынхаа зуны амбааранд түр зуур амьдарч байсан байна. Тэрхүү амбааранд ойр орчмын орон гэргүй, архинаас хамааралтай хүмүүс цугларч архи ууж хэрүүл маргаан, зодоон цохион хийх асуудал цөөнгүй гардаг. Энэ тухай мэдсэн хүүхэд хамгааллын ажилтан ямар үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгтэй вэ?
Онцлог шинж

1.Тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц
2.НБҮ-ний үед үйлчлүүлэгч болон хамтарсан баг нөхцөл байдлаа ойлгож хамтран төлөвлөгөөгөө гаргана
3.Үйлчилгээний эхлэл тавигддаг
4.Нөхцөл байдлыг ойлгон, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбарлахад нийгмийн ажлын суурь мэдлэгийг ашигладаг
5.Үйлчлүүлэгч бүр өөрийн гэсэн давтагдашгүй онцлогтой учир өөр үйлчлүүлэгчийн НБҮ ижил байдаггүй
6.НБҮ-ний дүнд үйлчилгээний чиглэл, цаашид авах арга хэмжээ тодорхойлогдоно

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх үе шатууд
1.Мэдээлэл цуглуулах: хүүхдийн, гэр бүлийн гишүүдийн мэдээлэл, анхны уулзалт,
2.Хүүхэд ямар хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртснийг тодорхойлох
3.Хүүхдийн аюулгүй байдлын зэрэг, эрсдлийн түвшинг тогтоох
4.Яаралтай тусламжийг тодорхойлох
5.Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах
6.Цаашид шаардлагатай үйлчилгээг тодорхойлох, санал болгох
НБҮ-ний дүнд бий болсон олон талт мэдээлэлд тулгуурлан үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ асуудалд чиглэсэн боломжтой төрөл бүрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хувилбаруудаас хамгийн бодитой, үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд тохирсон үйлчилгээ ба үйл ажиллагааны хэлбэрийг сонгож, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сайтар хэлэлцэн, түүнийгээ томъёолон цаасан дээр буулгах үе шат юм.
1.Зорилго
2.Зорилтууд
3.Зорилт бүрт чиглэсэн үйлчилгээ
4.Хүрэх үр дүн
5.Хэрхэн хэрэгжүүлэх арга зам, стратеги
6.Хугацаа
7.Өөрчлөлтийг хэрхэн хэмжих
Хамтарсан багаараа боловсруулсан төлөвлөгөөгөө хамтрагч талууд хэрэгжүүлнэ.
1.Аль ч гишүүн нь хэрэгжүүлж буй ажлаа баримтжуулах нь маш чухал.
2.Саад бэрхшээл тулгарвал гишүүддээ мэдэгдэж зөвлөгөө, тусламж хүснэ.

Үйлчилгээний зарчим:
Үйлчилгээний эхэнд үйлчлүүлэгчдээ ойлгуулан, харилцан зөвшилцөх /Эмпати харилцаа буюу эелдэг, ажил хэрэгч харилцаа
1.Үйлчлэх бус оролцуулах: НБҮ, Төлөвлөгөө бүх үе шатад
2.Үйлчилгээний хил хягзаар: цаг хугацаа, уулзалт
3.Үйлчилгээний боломж нөөц: үзүүлэх боломжтой үйлчилгээг санал болгох, үйлчлүүлэгчийн нөөцийг хэлж өгөх

Үйлчилгээг үнэлэх, хянах
•Үйлчилгээний үр дүн, хүүхэд гэр бүлд гарч буй эерэг болон сөрөг өөрчлөлтийг хэмжин үйлчилгээ эрчимжүүлэх, сааруулах, өөр үйлчилгээгээр солих зэргээр үнэлэн дүгнэдэг.
•Шат шатны хяналтыг гүйцэтгэдэг

•Төгсгөх
•Холбон зуучлах
•Шилжүүлэх
•Хаах
Хамтарсан багаар ажиллах нь
ямар эерэг нөлөөтэй вэ?
Хамтарсан багийн хуралдаан
Нөхцөл байдлын үнэлгээнд тулгуурлан үйлчилгээний үе шатыг төлөвлөх,хэрэгжүүлэхэд хуралдаан хийнэ. Хамтарсан багийн хуралдааныг Хорооны Засаг дарга удирдах ба нийгмийн ажилтан зарлан хуралдуулах, мэдээлэл бэлтгэх, танилцуулах ажлыг хариуцна.
Хүүхдийн асуудлаар аливаа нэг шийдвэр гаргахдаа хамтарсан багийнхуралдаанаар шийдвэрлэнэ. Хуралдааныг сард 1 удаа хийнэ. Шаардлагатай үед хугацаа харгалзахгүй хуралдаж болно.
Хуралдаан нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.
1.Үйлчилгээний үйл явц, үр дүнгийн талаар хэлэлцэх, кейс хаах тухай шийдвэр гаргах үед
2.Шинээр бүртгэгдэж, зайлшгүй ажиллах шаардлагатай кейсийн асуудлыг хэлэлцэх

Үйлчилгээг баримтжуулах
Кейс менежментийн үйлчилгээг зайлшгүй баримтжуулах хэрэгтэй. Бүртгэж эхлэхээс л эхэлж “Хүүхдийн хувийн хэрэг”-ийг бүрдүүлж эхэлнэ. Үйлчлүүлэгч бүрт код өгч, коджуулах нь чухал байдаг.
/Нууцлалын асуудал/
2014 онд хамтарсан багаар ажиллах төлөвлөгөөний загвар гаргах санал солилцох
гэмт хэрэгт холбогдохоос
мансууруулах донд автахаас
хөдөлмөр эрхлэхээс


хараа хяраа хяналтгүй болохоос

хүчирхийлэлд өртөхөөс
Урьдчилан сэргийлэх
халамжийн хувилбарт үйлчилгээ хөгжүүлэх
Хүн бүр хамтдаа байвал илүү амжилтанд хүрнэ.
Full transcript