Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Magdalena Maria

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

naturalizm & antynaturalizm
natura czy kultura?
Naturalizm
Pewien zbiór zasad metodologicznych (naturalizm metodologiczny) oraz, pewien obraz świata w tym człowieka, wyłaniający się w perspektywie respektującego te zasady poznania (naturalizm ontologiczny)

- jedność teoretyczno – metodologiczną wszystkich nauk
- źródłem założeń naturalizmu była MATERIALISTYCZNA WIZJA ŚWIATA I BEHAWIORALNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA
- na zachowaniach ludzi (bo są mierzalne i obserwowalne) a nie na świadomości (światopoglądzie) ludzi
Materializm filozoficzny
teza ontologiczna -
przedmiotem doświadczania i badania są byty materialne
założenie epistemologiczne
– świat przyrodniczy i świat społeczny jest poznawalny, tzn. może być poznany, podstawą jest metoda i narzędzia poznania
teza aksjologiczna-
źródłem wszelkich wartości jest natura (prawa naturalne).Problemem jest ich odkrycie. Poszukiwać tych praw należy w naturalnych interakcjach człowieka ze środowiskiem (przyrodniczym i społecznym) zorientowanym na zaspakajanie tych potrzeb.

Naturalizm w pedagogice
idea, doktryna, kierunek myślowy - pedagogika naturalistyczna, pajdocentryczna, funkcjonalna, psychologiczna
- Na przełomie XIX i XXw czerpie z psychologii behawiorystycznej, znalazł odzwierciedlenie w ruchu Nowego wychowania Europejskiego, oraz Progresywizmu amerykańskiego, współcześnie wpisuje się w Ideologię Liberalna
- edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i indywidualnych możliwości rozwojowych
- pajdocentryzm- dziecko w centrum
- przeciwstawienie się wszelkim formom przymusu edukacyjnego, narzucaniu czegokolwiek, wprowadzania uczniów w jakikolwiek system wiedzy:
1. Cele edukacyjne wyprowadzone są z natury i dostosowane do potrzeb i możliwości jednostki
2. Proces rozwoju człowieka jest procesem indywidualnym i niepowtarzalnym
3. Rola pedagoga jest wspieranie naturalnego rozwoju człowieka, a najbardziej przydatne do tego procesu jest praktyczne doświadcze, które może być wspomagane przez wiedzę wytwożona przez nauki biologiczne
4. szkoła powinna być na miarę możliwości dziecka, a wychowanie powinno być funkcją jego rozwoju i potrzeb
przedstawiciele
Antynaturalizm
- odrębność teoretyczno – metodologiczną nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych, nie negując dorobku naturalizmu w badaniu świata przyrody
- koncentrowali się na świadomości (światopoglądzie) ludzi, a nie jak naturaliści tylko na zachowaniach (co są mierzalne i obserwowalne)
- kultura różni się od świata przyrody – stąd potrzeba odmiennej metodologii badań dostosowanych do obiektu badań – dążenie do interpretacji
Idealizm Filozoficzny
Realizm Filozoficzny
- teza ontologiczna – istnieje świat rzeczywisty, którym jest świat IDEI (wieczny, niezmienny, uporządkowany) i świat pozorów ujawniany w opiniach, poglądach i przekonaniach ludzi
- teza epistemologiczna – umysł człowieka powinien podjąć trud rozpoznania i przybliżenia się do świata idei uniwersalnych (uzyskać wgląd poprzez introspekcję)
- teza aksjologiczna – wartości istnieją realnie, niezależnie od preferencji i wyborów człowieka. Wartości są wieczne, absolutne, niezmienne, uniwersalne


- teza ontologiczna- świat zewnętrzny dany nam w doświadczeniu istnieje realnie, niezalenie od naszych aktów poznawczych i procesów zachodzacych w umyśle.
- teza aksjologiczna- wartości istnieja objektywnie i moga być przez człowieka poznane, racjonalnieocenione według zewnętrznych i zobiektywizowanych kryteriów zwiazanych z działaniem człowieka oraz jego opiniami, pogladami i przekonaniami
- teza epistemologiczna- świat jest poznawalny i człowiek nie ma żadnych lub prawie żadnych problemów z procesem poznania rzeczywistości. Dane zmysłowe sa najlepszym gwarantem dobrego poznania
w edukacji...
- ma wspomagać ucznia w dażeniu do poznania idei i wartości oraz uzyskania wgladu i zrozumienia świata rzeczywistego, a nie naszych doświadczeń mniemań, oczekiwań
- odwołuje się do inetelektu, ma budzić zaangażowanie intelektualne i wolę porzadkowania i zmiany swego subiektywnego doś
w edukacji...
-koncepcja szkoły tradycyjnej oraz konserwatywna ideologia edukacji
- zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i taki rozwój ich kompetencji poznawczych, aby mogli podejmować racjonalne decyzje i działania
- szkoła jako wazne narzędzie do realizowania oświeceniowej idei powszechnego oświeceenia ludzi
- dobry nauczyciel- wysoki poziom wykształcenia ogólnego, kierunkowanego na poziomie akademickim miał decydować o statusie społecznym, jego autorytecie i profesjonalizacji roli zawodowej
- naczelnym zadaniem szkoły jest realizacja procesu kształcenia (przygotowanie do adaptacji i rekonstrukcji kultury) a nie wychowanie

Wilhelm Dilthey
eksponuje opozycje natury i kultury oraz konieczność odmiennego ich badania
.
Ellen Key-
wiązała idee społeczne i filozoficzne z koncepcją skrajnie indywidualistycznego wychowania, w którym respektuje się prawo dziecka do swobodnego rozwoju.

Johann Heinrich Pestalozzi
-szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego.
Jean-Jacques Rousseau-
jego zdaniem literatura, nauka, sztuka nie prowadzą człowieka ku dobru – Rousseau odrzucał teorię postępu – gdyż rozwój umysłowy prowadzi do degradacji moralnej przez stłumienie naturalnych instynktów, które czyniły człowieka dobrym: „ludzie żyliby dobrze, gdyby postawa zewnętrzna była zawsze obrazem skłonności serca. Człowiek był niegdyś istotą na wskroś dobrą, bo irracjonalną – stąd pochodzi obraz człowieka pierwotnego, zwany popularnie (u Rousseau określenie to nie występuje) mianem „dobrego dzikusa”. Ów „dobry dzikus” to istota bez . Autor „ Emil, czyli o wychowaniu.”
John Locke-
angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu i liberalizmu. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.
Full transcript