Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of SOT: ASS

No description
by

sanne Sondervorst

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of SOT: ASS

eigen computersysteem
anders geprogrammeerd
effect op het hele zijn

Na doorlopen van het
Autisme
Belevings
Cicruit

Hoe eindigt de mop?
"Filteren van alle zintuiglijke prikkels verloopt moeizaam"
Zowel belangrijke als onbelangrijke prikkels
De informatieverwerking verloopt vertraagd en serieel.
Concentratieproblemen
Wat zie je?
"Moeite om snel het geheel te zien"
Mensen met autisme nemen de wereld anders waar,
ze denken anders.
Ze focussen op verschillende onderdelen en minder op de combinatie van en verbanden tussen de elementen.
Details optellen om een situatie te overzien.
Contextblindheid
Schrijf autisme
"Weerstand tegen (plotse, onvoorspelbare) veranderingen."

vertrouwde routines
vooral het plotse geeft problemen
moeite met anticiperen en overgangen
theoretische achtergrond
ASS =
autisme
spectrum
stoornissen
Zoek de portemonnee
"Oog voor details"
Heel goed analytisch kijken en denken.
Moeite met het selecteren van wat belangrijk is en wat niet.
Fragmentarisch leren: moeite om geheel te overzien.
Wat vertelt de cartoonist?
"Letterlijk taalbegrip"
alledaags taalgebruik letterlijk opvatten: misverstanden
moeite met interacties op de speelplaats
denken vaak in beelden : grappige situaties
Wat proef je?
Maak de puzzel.
Moeite met non-verbale taal.
(gelaatsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, gebaren)
Mensen met autisme zijn soms sneller in deze opdracht omdat ze zich minder laten leiden door het gezicht zij puzzelen de vorm.
Moeite om gelaatsuitdrukkingen vlot te lezen en er bijgevolg betekenis aan te geven.
Wat zegt de vrouw?
"Vaste, absolute betekenissen“
Moeite met de wisselende betekenissen van prikkels. Mensen met autisme zien de context vaak niet waardoor zij niet altijd zien wat anderen bedoelen of verwachten.
Welk woord lees je?
Moeite met snelle communicatie.
De sociale aspecten van taal geven de grootste moeilijkheden.
bv wederkerigheid in een gesprek, overschakelen naar een ander gespreksonderwerp, …
Moeite met gesproken taal, nood aan concrete communicatie (visueel)
Vind de weg naar het huisje
"Chaotische onoverzichtelijke wereld."
Zonder overzicht kunnen gevoelens als angst, verwarring en frustratie voorkomen.
"Contextblindheid"
De context en de sensorische prikkels lijken onze zintuigen te misleiden.
Mensen met autisme maken minder gebruik van de context
(in dit geval een voordeel).
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
Wanneer ze o.w.v. een studiedag rekenen krijgen van de turnjuf, zijn ze in de war.
Beperk zulke situaties of geef extra uitleg.
Vooraf verwittigen indien te voorzien
Overschakelen naar een nieuwe klas zorgt voor nieuwe regels en afspraken.
Wees duidelijk concreet en het liefst visueel.
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
speelplaats - geen structuur zien
visualiseren van afspraken, ruimte afbakenen
teveel schema's tegen de muur in de klas
overzicht behouden
overzicht over een hele schooldag behouden
visualiseren (daglijn)
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
einde van de schooldag: agenda inschrijven, opruimen, boekentas inladen, de leerkracht zegt nog iets, ...
geef hen tijd en structureer!
concrete communicatie = visuele ondersteuning
gevoelig voor geluiden vb. buiten, in de gang, ...
stille gangen, rustige werksfeer in de klas
vluchtplaats afspreken (chill-out)
turnzaal, zwembad, refter, …
begrip voor hun overgevoeligheid voor geluid, beweging, …
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
"We stoppen vandaag om 15 uur."
vager omschrijven (‘rond 15 uur') en waarmaken wat je zegt
Soms in discussie treden o.w.v. een welbepaald detail
discussies vermijden door je taal aan te passen
Perfectionisme: een taak moet tot in detail perfect klaar zijn.
afblokken en accent op proces i.p.v. product
enkelvoudige opdrachten en duidelijke werkblaadjes
Problemen met begrijpend lezen of samenvatten: ze kunnen niet selecteren.
trainen in hoofd- en bijzaken
Vaak zijn het knappe analytische denkers!
geef kansen om te schitteren in bouwplannen, …
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
Schooluitstappen bezorgen extra stress en angst:
voorspelbaarheid bieden (bv een visueel verhaal)
Turnles gaat niet door omdat de turnjuf ziek is:
niet te voorziene situaties verdienen extra uitleg.
de verandering verduidelijken (bv daglijn)

VOORSPELBAARHEID, VERDUIDELIJKEN, VERHELDEREN!
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
Ironie is zeer moeilijk: bv "Het is weeral mooi weer vandaag" wanneer het regent.
verduidelijking nodig
"Kan jij de toetsen eens uitdelen?" Leerling antwoordt ja, maar neemt geen initiatief.
Vermijd (suggestieve) ja/neen vragen. Verwoord duidelijk wat je wil.
Moeite met zegswijzen: bv "Laatste bank, buiten!" "Er niet met je pet naar gooien hoor!"
Leer hen de betekenis aan.
Visuele en letterlijke humor of spelen met woordbetekenissen valt bij hen dikwijls erg in de smaak!
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
gelaatsuitdrukkingen worden vaak verkeerd geïnterpreteerd
(pesten <-> plagen, lachen <-> uitlachen)
bespreken van sociale situaties en visuele verhalen
Foutieve sociale reacties: bv Een jongen krijgt tranen in zijn ogen van het lachen en
het kind met autisme gaat hem troosten (want dat heeft hij geleerd: tranen = verdriet)
loskomen van vaste betekenissen door te bespreken
! Let op met een overvloed aan gebaren en gesproken uitleg,
gebruik visualisatie of geschreven taal ter ondersteuning.
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
Leerkracht spreekt met luide stem -> leerling met autisme denkt dat de leerkracht boos is
spreekvolume indien mogelijk aanpassen
Speelplaatsregel = 'We raken elkaar niet aan.' -> na een ruzie weigert het kind met autisme een hand te geven om het goed te maken.
ga op zoek naar de reden waarom het kind zo reageert
WEES ALERT, OBSERVEER REACTIES EN VERDUIDELIJK!
stimulus
geen autisme
betekenis
autisme
betekenis 3:
Ik wil antwoorden
op een vraag van de leerkracht.
betekenis 2:
Ik wil iets
vragen
in de klas.
betekenis 5:
berisping door de leerkracht
betekenis 4:
vriend begroeten "joew"
betekenis 1:
Ik wil iets zeggen
in de klas.
STIMULUS = vinger opsteken
BETEKENIS afhankelijk van de CONTEXT
STIMULUS
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
Een groepsgesprek is vaak erg complex en verloopt zeer snel.
Tussendoor kort samenvatten wat verteld is, structuur brengen in het gesprek,
om de beurt spreken, extra tijd geven om de informatie te verwerken, ...
Soms wordt niet begrepen dat groepsinstructies ook voor hen gelden.
Duidelijk verwoorden (vb. “Ik verwacht van jullie allemaal”),
eventueel even persoonlijk aankijken of aanspreken.
Kritiek op een medeleerling wordt heel persoonlijk opgenomen.
De medeleerling apart nemen en niet voor de klas berispen.
Moeite met meervoudige opdrachten.
Opsplitsen in enkelvoudige opdrachten (vb. markeren, onderverdeling nummeren)
Belangrijke informatie voor ouders wordt soms niet of onduidelijk doorverteld.
Geef daarom aan ouders info zo veel mogelijk op papier of in agenda.
Schoolvoorbeelden en mogelijke oplossingen:
De speelplaats, de refter en de turnzaal zijn vaak plaatsen waar kinderen met autisme het moeilijk hebben.
duidelijkheid scheppen door extra uitleg,
visuele ondersteuning,
goede afspraken
Oriëntatieproblemen:
klasgenoot als buddy, plan van de school

! BRENG STRUCTUUR AAN, VERDUIDELIJK!
Verlies de sterktes niet uit het oog!
uitstekend geheugen voor feiten

uitstekend technisch lezen

oog voor details en opmerken van detailfouten

omgaan met technische zaken (vb. dvd)

volhouden tot iets afgewerkt is

zin voor perfectie, systematiek en orde

rechtvaardigheidsgevoel en eerlijkheid

objectiviteit


3 kernsymptomen
De hersenen werken anders.
DENKEN
WAARNEMEN
te veel prikkels opnemen
te weinig prikkels opnemen
anders opnemen:
dominantie van waarneming detaildenken
centrale coherentie
theory of mind (TOM)
executieve functies:
communicatie
sociale interactie
spel en verbeelding
(soepel denken
en handelen)
GEDRAG
horen, zien, ruiken, voelen en proeven
minder betekenisverlening en functionaliteit
details zien
moeite met betekenisverlening en vroege woordverwerving
detaildenken
geen of minder
flexibele associatie
andere betekenisgeving
moeilijker verbanden zien
centrale coherentie
verminderd vermogen tot generalisatie
geen onwil,
maar niet kunnen
Sally-Anne
experiment
minder ontwikkelde uitvoerende functies: moeite met analyserend en probleemoplossend vermogen,
planning en organisatie eigen gedrag
Triade van stoornissen (Lorna-Wing)
gebrek aan inlevingsvermogen: "bal mis slaan"
afzijdige type
passieve type
actief maar
bizarre type
hoogdravende type
stereotiep
onverschillig overkomen
niet/nauwelijks praten
lichamelijk contact van vertrouwden
instrumentaal gebruik medemens
routines
afsluiten van buitenwereld
veelal mentale beperking
zelden spontane interactie
aanvaarden passieve toenadering derden
minder in de war bij verandering
soms normaal begaafd
initiatief tot sociaal contact
vreemde, ongepaste en éénzijdige contactname
egocentrisch overkomen
hetzelfde onderwerp, dezelfde vragen
weerstand tegen doorbreken activiteiten
gemiddelde intelligentie
subtielere sociale problemen
overmatig beleefd en vriendelijk
camoufleren via sociale scripts
oudere en meer begaafde leerlingen
weinig of geen echte vrienden
functioneren vrij zelfstandig
sociaal zeer naïef
moeite met het begrijpen van taal
vertraagde taalontwikkeling mogelijk
eigenaardigheden in de taal
kunnen hun communicatiestijl moeilijk of niet aanpassen
aan de context
moeite met lichaamstaal
(non-verbaal)
stoornis in de communicatie
echolalie,
stereotiep woordgebruik, intonatie,
niet gestructureerd
stoornis in de verbeelding
moeite met veranderingen en afwijken van eigen routines
'mechanisch' spelen,
weinig of geen fantasie
stoornis in soepel denken en handelen
éénzijdig doorgedreven
interesses of
gespreksonderwerpen
details veranderen zo vaak waardoor alles steeds nieuw lijkt
ijsbergmodel
autisme centraal
Autisme
Belevings
Circuit
Nabespreking
met concrete praktijkvoorbeelden en tips
afsluiter: extra video's
EXTRA TIPS: leerstofverwerking en werkvormen
1. open opdrachten: creatieve en lange termijn taken
Geef een duidelijke, concrete, schriftelijk omschrijving.
Wat verwacht je precies en hoe moet het resultaat eruit zien?
Korte instructies gestructureerd met deelopdrachten en duidelijke timing.
Laat de leerling zelf verwoorden ter controle of de opdracht begrepen werd.
Help hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Geef eventueel een lijst met mogelijkheden of een voorbeeld.
Stimuleer vragen stellen desnoods via e-mail. Beloon pogingen tot communicatie!
Geef tips om aanpak te verbeteren en grijp in wanneer ze achterlopen op de timing.
2. groepswerk:
Leerkracht verdeelt de groepen zelf of volgt ten minste op bij wie ASS'er in de groep komt.
Taken moeten onderling verdeeld worden.
Zorg voor een duidelijke taakomschrijving. Leerling met ASS beter niet de leiding laten nemen.
3. agenda:
op bord schrijven op een vast moment en niet tussendoor vermelden
grote opdrachten aan GON- of leerlingbegeleider doorgeven
regelmatig controleren!
Tips: leerstofverwerking en werkvormen
5. notities nemen:
Laat de leerling typen als dat makkelijker gaat.
Kopieën van een andere leerling bezorgen.
Controleer de cursussen of bezorg een ingevuld exemplaar van de leerkracht (digitaal leerplatform).
Volg op of de leerling belangrijke info gehoord heeft.
Maak een duidelijk bordschema met uitgebreide inhoudstafel.
6. toetsen en examens:
Extra tijd nodig voor grote toetsen en examens (examenzorgklas?).
Geef vooraf voorbeelden van soorten vraagstelling.
Stel de vragen volledig schriftelijk en zo concreet mogelijk.
Structureer meervoudige opdrachten door nummeringsniveaus (onderverdelen in deeltaken).
Vermeld eventueel de titel van het betreffende hoofdstuk voor beter oriënteren in de leerstof.
Spreek de leerlingen zelf aan: "Bij welke vraag heb je extra uitleg nodig?" i.p.v. "Is alles duidelijk?".
Vermeld de toegestane hulpmiddelen en verwijs naar bijkomende bronnen.
Geef je mening en meerkeuzevragen zijn erg moeilijk.
Wees alert wanneer een leerling blokkeert bij een vraag (werkt niet door omdat niet weet)!
4. toetsen en taken:
tijdig aankondigen en agenda controleren, dag-, week- en maandplanning opvolgen
leerstofoverzicht voorzien en duidelijke verwachtingen verwoorden
studiewijzer aanreiken
Tips: organisatie
1. boekentas:
gekleurd lessenrooster: kleur per vak met map in zelfde kleur
plattegrond van de school
stappenplan: "Hoe maak ik mijn boekentas"
checklist: "Wat moet er steeds in mijn boekentas zitten, wat specifiek voor elk vak?"
2. veranderingen van lokaal:
voorkeur voor een vast lokaal
gelamineerd lesrooster met vermelding van lokalen
schoolplan
buddy aanstellen
bespreek wat gedaan bij lesuitval en roosterwijzigingen.
3. klasgesprek:
thema vooraf doorgeven en meer bedenktijd geven
structureer (om de beurt) en laat iedereen aan bod komen (ASS'er best niet eerst, noch laatst)
4. spreekopdracht:
eventueel alternatief bieden: alleen bij leerkracht of voor een kleinere groep
geheugensteuntje toelaten
Tips: sociale contacten
(conflicten, gedragsproblemen, pesten)
1. pesten:
sommigen hebben niet door gepest te worden, anderen te snel het gevoel gepest/geviseerd te worden. ook als dader geen grenzen kennen en egocentrisch
Heb hier oog voor! Leerkrachten bewust maken.
thema aankaarten in klasgesprek
duidelijk pestbeleid nodig
2. conflicten en gedragsproblemen:
ongewenst/ongepast gedrag concreet benoemen. Geef ook aan waarom iets niet mag.
Concretiseer i.p.v. "Stop daarmee!"
Benoem ook het gewenste gedrag.
probleemsituaties uitklaren en reacties van betrokkenen bespreken
Contract of gedragskaart
3. algemeen:
veranderingen aankondigen indien mogelijk, anders verklaren/uitleggen
Humor wordt niet altijd begrepen. Verklaar grapjes.
Een leerling met autisme manipuleert je niet, hij gedraagt zich gewoon anders!
Nood aan duidelijke regels en consequent toepassen ervan!
Tips: welzijn
Ze lopen op de tippen van hun tenen.
Ze hebben geen rijp en realistisch zelfbeeld.
Ze denken vaak in extremen.
Heb oog voor hun beleving. Meld tijdig aan de leerlingbegeleider.
Indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.
Let op dat ze hun lat niet te hoog leggen. (faalangst)
Help hen om resultaten te kaderen: moeilijkheidsgraad, beschikbare tijd, hoeveelheid leerstof...
Ook gemiddelde scores verdienen goede commentaar!
Stel een vertrouwenspersoon aan
(duidelijke afspraken over wat, hoe en wanneer beschikbaar)
Durf af te wijken en voor deze leerlingen een uitzondering te maken!
Benadruk ook de positieve aspecten van ASS
met speciale dank aan:
BO Ter Bank, Heverlee
KATHO, Tielt
MPI De Mast, Kasterlee
Windekind, Leuven
Autisme Centraal, Gent
van de opdrachten
Sterke kanten van autisme
1. Heeft eigen logica.
2. Verdiept zich in een bepaald onderwerp.
3. Is eerlijk.
4. Durft een boel.
5. Kan geboeid worden door ongewone zaken.
6. Heeft veel kennis van bepaalde zaken.
7. Gebruikt speelgoed op een eigen manier.
8. Begrijpt een schematische weergave goed.
9. Kan onverstoorbaar doorwerken.
10. Heeft buitengewoon organisatorische vaardigheden.
11. Heeft een uitstekend visueel geheugen.
12. Vindt "afspraak is afspraak".
13. Merkt veranderingen snel op.
14. Kan computers weer aan de praat krijgen.
15. Onderzoekt de wereld heel grondig.
16. Is beleefd tegen anderen.
17. Stelt zich niet aan bij pijn.
18. Kan veel feiten reproduceren.
19. Heeft geen behoefte aan 'sociale franje'.
20. Kan goed alleen spelen.
21. Heeft een eigen gevoel voor humor.
22. Hoort geluid altijd als eerste.
23. Heeft oog voor detail.
24. Is goed in planmatig en stapsgewijs werken.
25. Is zichzelf.
fragment triade aan stoornissen: 1'20" tot einde
fragment waarnemen: begin tot 1'17"
getuigenissen
IVO,
een jongen met Asperger
Van pi-man
naar student
10 dingen over autisme
Structuur op school
de zus van Einstein
uitblinken in
bepaalde items
is mogelijk
sterk ontwikkelde subvaardigheden kunnen voorkomen,
de zogenaamde splintervaardigheden
Grote discrepantie tussen verbale en non-verbale intelligentie kan voorkomen.
weerslag op het IQ
splintervaardigheden
YouTube: Autisme TV, Tijdcode, TED, BBC, ditje73, serenade66
Full transcript