Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

01.09.16-Презентация_ПКМ_Техническо_отчитане

No description
by

Zornitsa Bozhikova

on 30 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 01.09.16-Презентация_ПКМ_Техническо_отчитане

Благодаря за вниманието
ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
ОПРР 2014-2020

По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР) цялото управление и отчитане на договорите за предоставяне на БФП ще се извършва
само
чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), както от страна на бенефициентите, така и от страна на Управляващия орган (УО) на ОПРР.

В тази връзка отпадат приложенията „Известие за изпращане на документ“ и „Придружително писмо по образец“, като към кореспонденцията се прилага писмо в свободен текст на бланка на бенефициента.
В случай на включена в общата стойност на безвъзмездната финансова помощ минимална помощ, за всеки самостоятелен обект (СО) е необходимо отделно отчитане съгласно Условията за предоставяне на минимални помощи при изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради, финансирани по Приоритетна ос 2 (Приложение 1), както и Приложение 1.1 и Приложение 1.3 към тях.
Минималната помощ за всеки СО се изчислява на база притежаван процент идеални части от общите в сградата за всяка извършена дейност по общите части на сградата (разходи за техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, оценка за съответствието, СМР, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол, разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация), заедно с разходите за дейностите, извършени за отделния СО, когато това е приложимо.
При искане за възстановяване на средства бенефициентът следва да представи Приложение 1.3 „Разходи самостоятелен обект“ и Приложение 11.53 „Справка за предоставени минимални помощи“ (във формат “xls.” (MS Office Excel) и “pdf.”) с отчетени разходи за общите части и за самостоятелния обект, изчислени на база реално извършените разходи.
Презентация:"ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ"
Изпълнение на основните задължения на бенефициентите
Бенефициентът е длъжен да приключи всички дейности по проекта в рамките на срока по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

След приключване на дейностите по проекта бенефициентът следва да подаде искане за окончателно плащане. В случай на приключване на дейностите по проекта преди крайния срок на договора, бенефициентът трябва да подаде искане за окончателно плащане в срок до 2 месеца от приключването им, но в рамките на срока за изпълнение на договора.

В документацията по плащането бенефициентът следва да представи доказателства за успешното приключване на всички дейности по проекта, както и за изпълнението на заложените индикатори съгласно формуляра за кандидатстване. Информацията се представя за всички дейности по формуляра за кандидатстване, включително и за тези, за които няма предвидени средства от безвъзмездна финансова помощ.

Периода на устойчивост -
5-годишен период на устойчивост
на постигнатите резултати по проекта,
считано от датата на крайното плащане от УО
на ОПРР 2014-2020 г. към Бенефициента.

В периода на устойчивост Бенефициентът следва да поддържа постигнатите резултати по проекта във вида на тяхното приемане от УО на ОПРР 2014-2020 г. при проверката по искането за окончателно плащане. В този период Бенефициентът е длъжен да изпълнява едновременно следните задължения:
1. да не прекратява или премества дейността си извън програмния район на ОПРР, освен с изричното одобрение на УО на ОПРР;

2. да не променя собствеността или владението на обектите на инвестиция по проекта/бюджетната линия (финансовия план), с което се дава на дадено търговско дружество или публично правна организация неправомерно преимущество;

3. да не извършва значителна промяна, която засяга естеството, предназначението, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели;

4. да поддържа в добро експлоатационно състояние обектите на интервенция и доставеното оборудване;

5. да използва резултатите от изпълнените дейности по предназначение.

ВАЖНО!
В случай на неспазване от страна на бенефициента на тези задължения, УО има право да налага финансови корекции.
ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

oprd@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

Работна среща „
Изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

2. Задължения за представяне на уведомление, за което се изисква одобрение от УО на ОПРР
Следните
действия са допустими единствено след
като бенефициентът предварително е уведомил УО на ОПРР с
представяне на уведомление,
придружено от съответните подкрепящи документи, и е
получил писмено одобрение от УО на ОПРР
за съответното действие:

при промяна във вида/количествата на оборудването/обзавеждането в списъка с оборудване/обзавеждане преди провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка (само в случаите, в които списъкът с оборудване/обзавеждане е приложение към договора за БФП);

промяна в КСС преди провеждане на процедури за избор на изпълнител – само в резултат на разработване/ актуализация на технически или работен проект;

при определяне/ промяна на членовете на екипа по проекта/бюджетната линия (финансовия план), в случай че в Насоките за кандидатстване по процедурата са заложени изисквания за заеманата позиция.

3. Задължения при отчитане на допустими изменения на сключените от бенефициента договори за СМР, в случай на:
Установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР - на верификация подлежат промените, които отговарят на определени условия по договора за БФП;

Извършена промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с изпълнителя;

Допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта).

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Всякакви промени в текста на договора се извършват посредством сключване на допълнително споразумение (анекс);

При необходимост от изменение бенефициентът трябва да представи писмено искане за изменение, включително приложенията към него, на вниманието на УО на ОПРР
не по-късно от един месец
преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от бенефициента и приети от УО на ОПРР.
ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Отчитане през ИСУН 2020
Основни срокове
до 5 дни
след влизане в сила на договора за БФП - бенефициентът трябва да представи информация за избрания екип за управление на проекта и начина на избирането му.

В случай на външни за организацията членове на екипа, информацията се представя
в срок от 5 дни след сключване на договор с тях;

до 5 работни дни
- бенефициентът трябва да актуализира графика за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ИСУН 2020;

до 3 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът трябва да обяви всички процедури за избор на изпълнители;

до 12 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът е длъжен да сключи всички договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите по проекта;

до 10 дни
след сключване на договор с изпълнител бенефициентът въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИСУН 2020.

При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка бенефициентът следва да информира УО
в 3 дневен срок
от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.
1. Задължения за представяне на уведомление
Бенефициентът задължително следва да уведоми УО на ОПРР с представяне на уведомление , придружено от подкрепящи документи, в следните случаи:

при промяна на законния представител на бенефициента/партньора и/или промяна в наименованието на бенефициента/партньора;

при промяна в пощенските адреси, телефонните номера и/или електронните адреси на бенефициента/партньора;

при промяна на банковата сметка или подсметка, посочена в искането за авансово плащане;

при промяна в графика за провеждане на обществени поръчки;

при наложително разместване в графика за изпълнение на проекта, което не води до отпадане на част от проектните дейности;

при определяне/ промяна на членовете на екипа по проекта, в случай че в Насоките за кандидатстване по процедурата не са заложени изисквания за заеманата позиция;
ВАЖНО!!!!!!!!
Посочените случаи не са приложими при договори за инженеринг!
При необходимост от промяна в КСС, не е необходимо бенефициентът да изпраща уведомително писмо и/или искане за предварително одобрение от УО на ОПРР. УО ще приема/не приеме частично или изцяло промяната при верифициране на искането за плащане, съобразно спазването от страна на бенефициента на условията, посочени в договора за БФП!
В тези случаи конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани
след приключване на СМР
на обекта при депозиране на съответно искане за плащане!
При установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, след приключване на строителството на верификация подлежат промените, които отговарят на следните условия:
Искане за възстановяване на средства за тези промени може да бъде направено единствено след приключване на СМР на обекта.

Бенефициентът задължително представя към искането за плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.

Към искането за плащане се представят всички съставени Протоколи за приемане на извършени СМР и заменителни таблици във формат “xls.” (MS Office Excel) и “pdf.”.

1.
След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава;

2
. Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество, както в
посока увеличаване, така и в посока намаляване
. Общата стойност на количествата надвишения до 15% от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествата намаления до 15% от първоначално определеното количество.
Намаленията над 15%, както и неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишени количества до 15%
.

3.

Не са допустими
за верификация изпълнени нови позиции в КСС към договора за строителство и промени в количествата на конкретна позиция от КСС над 15%.

4.
Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при намаляване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство;

5.
Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при увеличаване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство в случаите, когато се компенсира с намаляване на други количества. Увеличението в количествата на стойност над 10% от стойността на КСС не се компенсира с каквото и да е намаляване в количества и остава за сметка на бенефициента.

ВАЖНО!!!
При съставяне на протоколите трябва ясно да се разграничат приетите СМР по вида разход – безвъзмездна финансова помощ, собствен принос, и/или непредвидени разходи!
Не са допустими за верификация изпълнени нови позиции в КСС към договора за строителство и промени в количествата на конкретна позиция от КСС над 15%.
При искане за
междинно плащане
УО ще верифицира разходите до размера на количествата към договора за строителство. Актуваните в повече количества до допустимите 15% ще се верифицират след приключване на СМР на обекта.
Задължения при отчитане на допустими изменения при промяна/замяна на определен вид материал
В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с изпълнителя.
При искане за възстановяване на средства за тази промяна, бенефициентът задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др.
При установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР и едновременно промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, задължително трябва да се представят отделни заменителни таблици.
Непредвидени разходи
На верификация подлежат само разходи, които попадат в следната хипотеза:
„Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.”

Искане за възстановяване на средства за непредвидени разходи за СМР е допустимо само в случаите, когато:
- в съответните Насоки за кандидатстване по конкретната процедура за предоставяне на БФП или въпросите и отговорите към тях е посочено изрично, че са допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта)
- и същевременно в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи.
Тези разходи (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта) се отчитат на окончателно плащане или при искане за междинно плащане само в случай че СМР дейностите са напълно приключили.
С цел верифициране на непредвидените разходи бенефициентът следва да представи
отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола
, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Режим ма минимални помощи
За отчитане на извършените разходи в случай на минимални помощи, УО на ОПРР препоръчва в условията на договорите с изпълнители (за проектиране и строителство или инженеринг) бенефициентът да заложи задължение за отделяне на количествата за отделните самостоятелни обекти в КСС и протоколите за приемане на извършени СМР. Това следва да се има предвид и при съставяне на цялата строителна документация, тъй като отчетените количества трябва да са ясно разграничени и проследими! Препоръчително е подходът да се прилага за всички СО, което ще улесни бенефициентът в случай че се променят дадени обстоятелства и в последствие някой СО попадне в режим “минимална помощ”.
ПРЕПОРЪКА
Бенефициентът трябва да може да докаже отделните изпълнени количествата за всеки самостоятелен обект и общите части!

Бенефициентът следва да създаде механизъм за контрол и гарантиране изпълнението на условията за предоставяне на минимални помощи при изпълнение на проекти, така че във всеки един момент да може да бъде доказано, че разходването на средствата по схемата отговарят и не противоречат на действащото национално и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

ВАЖНО!!!!
„Извънредно обстоятелство“
е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола и волята на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.
Страната, на която станат известни извънредните обстоятелства, следва да поиска от другата страна съгласие за временно спиране на изпълнението като представя цялата необходима информация в срок
до 10 (десет) календарни дни от датата на узнаване за извънредните обстоятелства
.
В случай че изпълнението на договора е било спряно, срокът за изпълнение се удължава с период, равен на периода на временното спиране.
Изпълнението на проекта се възобновява от датата на отпадане на обстоятелствата за временно спиране, посочени в писмото за временно спиране.
Изпълнението на
договора може да бъде временно спряно само изцяло
по инициатива на бенефициента или УО на ОПРР, ако възникнат извънредни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано.
ВАЖНО!!!
В период на временно спиране на договор за БФП се спират всички дейности по проекта и не следва да бъдат изпълнявани, включително дейности по организация и управление на проекта.

Разходите за дейности, извършени през период на временно спиране не са допустими за верификация като безвъзмездна финансова помощ и остават за сметка на бенефициента.

ВАЖНО!!!
Всички искания за анекс трябва да бъдат придружавани от съответните документи, които обосновават причината за възникналата необходимост от промяна.

УО няма да одобрява промени, които съществено променят характера на договора/ проекта.

Подписване на допълнително споразумение (анекс) се допуска в следните случаи
1. при промяна на ръководителя на проекта, одобрен на етап оценка на проектното предложение, в случай че в Насоките за кандидатстване по процедурата са заложени изисквания за заеманата позиция;

2. при промяна на срока за изпълнение на договора;

3. при увеличаване или намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по Договора;

4. преразпределение на средства между бюджетни пера, включени в одобрения от УО бюджет на проекта, което не води до увеличаване на общия размер на БФП по проекта, както и не води до намаляване на размера на вече отчетени/ платени/ верифицирани средства с натрупване и за изтеклите години по отделните бюджетни пера;

5. отпадане и/или промяна на дейност/и, включително като следствие от това и промяна на целевите стойности на одобрените индикатори;

6. поправка на очевидна фактическа грешка или при условията на чл. 62 от АПК

Следните изменения в Договора са недопустими:
-изменения, които са резултат от недоброто изпълнение на договора;

- изменения, които съществено променят характера на договора/проекта;

- смяна на ръководителя на проекта с друг, който не отговаря на изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване;

- писмено уведомление за извършването на изменението липсва или е изпратено със закъснение;

- когато аргументация за извършване на изменението липсва или е неубедителна;

- когато необходимостта от извършване на промяната е недостатъчна или неубедителна;

- когато в резултат на промяната е застрашено постигането на планираните резултати или успешното изпълнение на проекта;

- изменения, които поставят под съмнение решението за отпускане на безвъзмездната помощ;

- изменения, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определени процентни съотношения.

- когато с това се нарушават правилата в областта на държавните помощи и произтичащите от тях условия за предоставяне на БФП (в случаите, когато същите са приложими).

Бенефициентът е длъжен да подава шестмесечни и годишни технически отчети за напредъка, междинни технически отчети и окончателен технически отчет, които се попълват директно в ИСУН 2020:

• шестмесечните технически отчети
в срок до 15 юли
на съответната отчетна година;

• годишни технически отчети
до 30 януари
в годината следваща отчетния период;

• междинни технически отчети при всяко искане за междинно плащане;

• окончателен технически отчет към искане за окончателно плащане
в срок до 2 месеца
след приключване на дейностите по проекта, но
в рамките на срока за изпълнение на договора
.

Отчетите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението на проекта през отчетния период.

Към шестмесечните и годишни технически отчети не се прилагат документи.

Към междинните и окончателния технически отчети се прилагат документи, доказващи реалното изпълнение на дейностите, за които се иска възстановяване на средства за съответния отчетен период.

Периодът на отчитане на междинните технически отчети трябва да съвпада с периода на искането за плащане. Отчетните периоди на техническите отчети към исканията за плащане не са обвързани с регулярните шестмесечни и годишни отчети.
ВАЖНО!!!
В случай че технически отчет не съдържа необходимата информация в изисквания обем и пълнота, УО може да върне отчета на бенефициента за привеждане в съответствие с изискванията.

Ако бенефициентът не представи на УО окончателен технически отчет до крайния срок за неговото внасяне, посочен в договора, и не даде приемливи и достатъчни обяснения за причините, поради които не е в състояние да изпълни това си задължение, УО може да прекрати договора в съответствие с общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Проверки на място, извършвани от бенефициента:
1. Преди извършване на плащане към изпълнител, бенефициентът е длъжен да извърши пълна документална проверка, а когато е приложимо, и проверка на място с цел удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности.
Бенефициентът извършва процедура по вътрешен мониторинг, осъществявана от екипа по проекта, която включва извършване на проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител.

Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР.
Констативните протоколи (по образец) от извършените проверки следва да бъдат приложени при подаване на искане за междинно и окончателно плащане.
2. Бенефициентът е длъжен да извършва периодични проверки на място в рамките на 5-годишния период на устойчивост, съгласно указания на УО на ОПРР.

Проверки на място от УО и от бенефициентът
Проверки на място, извършвани от УО на ОПРР:

Проверка на място при кандидатстване с проектно предложение
- в процеса на оценка на проектното предложение;

Планирани проверки на място
- в съответствие с годишния план за проверки на място;

Непланирани проверки на място:
-при представяне от бенефициентите на искане за междинно/окончателно плащане;
-при съмнение за нередност;
-за проверка за установяване на двойно финансиране;
-по решение на Управляващия орган;
-проверка на структурата, състава и функциите на междинните звена по приоритетна ос 1 след одобрението им от УО.

Проверки след приключване на проекта,
където е приложимо, при спазване на изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕО) No.1303/2013.

ВАЖНО!!!
По време на проверката на място бенефициентът е длъжен да предостави всички изискани документи от проверяващия екип, както и да осигури пълен достъп до архива по проекта, до обектите на интервенция, както и до доставеното обзавеждане и оборудване.

УО на ОПРР има право да дава указания и препоръки във връзка с изпълнение на проекта, които са задължителни за бенефициента и неспазването им може да доведе до неверифициране на разходи, налагането на финансови корекции по договора за предоставяне на БФП и/или прекратяване на договора.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА И ПЕРИОД НА УСТОЙЧИВОСТ
ИЗПЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
Full transcript