Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRIBUT

No description
by

on 20 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRIBUT

EL SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL
TRIBUT
Prestacions pecuniàries (monetàries) exigides per una administració pública com a conseqüencia de la realització d'un

FET IMPOSABLE
al qual la llei vincula el deure de contribuir, amb la finalitat d'obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de la despesa pública

CLASSES:
Taxes
Contribucions especials
Impostos
TAXES
Graven
la prestacions de serveis que beneficien de manera particular l'
obligat tributari
.

Són activitats fetes per la propia administracio i sol·licitades pel particular que les paga.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Graven
l'obtenció d'un benefici o un augment de valor de bens per la realització d'obre o serveis públics.

Hi ha una actuació de l'administració sense que el
contribuent
ho sol·licite.
Les obligacions tributaries i la seva quantificació
Són els tributs els
fets imposable
dels quals manifestan la capacitat econòmica del
contribuent
.
Es deuen a l'obligació legal de contribuir segons el nostre poder adquisitiu.
Impostos
Obligacións tributaries
La quantificació de la obligació tributària
la quantitat que hem de pagar se determina a partir de:
El pagament de tributs comporta una sèrie d'obligacions tributàries de diverses clases.
Materials o de caràcter monetari
El pagament de la quota tributaria.
Els pagaments a compte, els pagaments fraccionats, les retencions i els ingressos a compte.
L'interès de demora i els recàrrecs per declaració extemporània.
Formals
Obligació de presentar declaració censal.
Obligació de sol·licitar i utilitzar el número d'identificació fiscal (NIF).
Obligació de presentar declaracions.
Obligació de portar i conservar llibres de registre.
Obligació de expedir i lliurar factures.
Obligació de lliurar un certificat de les retenciones practicades.
La base imposable
Es defineix com la quantitat dinerària que resulta del mesurament o la valoració del fet imposable
Exemple: En el Impuesto sobre la Renta, el
hecho imponible
es la obtención de renta por una persona, pero
la base imponible
del impuesto es la cuantía de esa renta obtenida por el sujeto.
Base liquidable
Es defineix como la magnitud o quantitat resultant de practicar en la base imposable les reduccions establertes a la llei.
Tipus de gravamen
Es defineix com el percentatge que s'aplica a la base liquidable per obtenir la quota íntegra.
BASE
IMPOSABLE
Base imposable - reduccions =
=BASE LIQUIDABLE
Base liquidable x tipus de gravamen=
QUOTA ÍNTEGRA
La declaració tributària
És tot document presentat davant l'Administració tributària on es manifesta la realització de qualsevol fet rellevant per a l'aplicació dels tributs.
Les declaracions tributaries poden ser:
AUTOLIQUIDACIONS
Són una classe de declaracions en les quals l'obligat tributari a més de comunicar a l'Adminstració les dades necesaries per liquidar el tribut i altres de caràcter informatiu
FA ELL MATEIX LES OPERACIONS DE QUALIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ NECESSÀRIES PER DETERMINAR L'IMPORT DEL DEUTE TRIBUTARI.
Declaració COMPLEMENTÀRIA
Tenen como finalitat complementar-ne o modificar-ne una altre presentada con anterioritat.
Declaració SUBSTITUTIVA
La declaració sustitutiva té com a objectiu, remplaçar-ne una altre presentada prèviament.
El deute tributari
És la quantitat per ingressar que resulta de l'obligació tributària principal o de les obligacions de fer pagaments a compte.
El deute tributari també està format pels elements següents:
INTERÈS DE DEMORA
Que s'exigeix com a conseqüencia de fer un pagament fora de termini o el cobrament d'una devolució improcedent.
És l'interès legal del diner que estigui vigent, però incrementat en el 25%, tret que la Llei de pressuposts generals de l'Estat n'estableixi un de diferent.
D'aquesta manera si per exemple l'interès legal del diner fos el 5%, l'interès de demora seria el 6,25%.
RECÀRRECS PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA
5% quan es presenti dins els tres mesos següents a la finalitzció del termini voluntari.
10% quan es presenti dins els sis mesos següents a la finalització del termini voluntari.
15% quan es presenti dins els dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari.
20% quan es presenti després del dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari. En aquest cas són exigibles interesos de demora però no sanció.
L'extinció del deute tributari
EL PAGAMENT
És la forma ordinària d'extingir el deute tributari
LA PRESCRIPCIÓ
És produeix per la inacció (no actuació) de l'Administració tributària dins el termini establert per la legislació i té com a efecte privar l'Administració del dret d'exigir judicialment al deutor el compliment de l'obligació.
Per regla general, la Llei general tributària estableix una prescripció de les infraccions al cap de quatre anys.
LA COMPENSACIÓ
És una forma de extinció del deute tributària de l'obligat tributari, que ho compensa amb un altre crédit al seu favor.
LA CONDONACIÓN
És l'acte jurídic mitjançant el qual l'Administració decideix renunciar al seu dret, alliberant del pagament el deutor.
Es tracta d'una forma excepcional d'extinció del deute.
Les infraccions i les sancions tributàries
Infracció tributària
Són accions o omissions
doloses
(fetes amb intenció, conscientment) o
culposas
(amb qualsevol grau de negligència) que estiguin tipíficades i sancionades com a tals en qualque normativa tributària.
Les infracciones tributàries es detecten a partir de actuacions que fa la inspecció d'Hisenda.
Les
actes
són els documents públics que estén la inspecció on es recull el resultat de les actuacions de comprovació i investigació, en les quals es proposa la regularització de la situació tributària o es declara que és correcta.

Aquestes infraccions poden ser:
Per ocultació de dades,
Per utilització de mitjans fraudulents.
No hi ha responsabilitat per infraccions tributàries
:

Quan hagin estat comeses per persones que no tenen capacitat d'obrar en l'ordre tributàri.
Quan concorri força major.
Quan derivin d'una decisió colectiva, per a qui hagi votat en contra o no hagi assistit a la votació.
Quan s'hagi posat la diligència necessària en el compliment de les obligacions tributàries.
Quan siguin imputables a una deficiència tècnica dels programes informàtics d'assistència facilitats per l'Administració tributària.
Sancions tributàries
El procediment per a la imposició d'una sanció s'inicia sempre d'ofici, en el temini màxim de tres mesos des de la notificació de la resolució del procediment.
Las sancions es poden classificar en:
Sancions pecuniàries de quantia fixa
.

Para infraccions que no causen perjudici econòmic a la Hisenda pública.
Sanciones pecuniàries de quantia proporcional
.

Causen un perjudici econòmic i consisteixen en un percentatge aplicat a la base de la sanció.
Sancions no pecuniàries
Són sancions accessòries en cas que la infracció tributària es qualifiqui com a greu o molt greu i poden consistir en:
Perdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
Prohibició de contractar amb l'Administració pública que hagi imposat la sanció durant un termini de fins a cinc anys.
Suspensió de l'exercici de professions oficials, feina o càrrec públic per un termini de fins a dotze mesos
Full transcript