Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

toekomst openbaar basisonderwijs

No description
by

Marian Bakker

on 13 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of toekomst openbaar basisonderwijs

Onderzoek voor-/nadelen verzelfstandiging
>>> toekomst openbaar basisonderwijs

invalshoek onderzoek ?
schoolbestuurlijk lokaalbestuurlijk
perspectief perspectief
Huisvesting
integraal huisvestingsplan
= OBO, SBO, BBO
= gemeentelijk perspectief

maatschappelijk vastgoed i.c.m. KTD
Administratie, Beheer en Bestuur (ABB)
grote mate van verwevenheid

schoolbestuurlijke

lokaalbestuurlijke

taken
Bevoegd gezag
OBO HS
College, Raad, Schoolbestuur dragen 'meerdere petten'
Omgevingsfactoren
> leerlingprognoses
> vergrijzing / ontgroening / 'verkleuring'

> rijksbezuinigingen

> beperkte bouwactiviteiten

> gemeentelijke herindeling
politiek perspectief
obs
't heidemeer
school-bestuur
11 scholen + 1 speciale school
voor openbaar basisonderwijs
kwaliteitsimpuls
onderzoeksvragen
1. best passende opzet / inrichting schoolbestuurlijke organisatie OBO HS ?

2. mogelijkheid / wenselijkheid bestuurlijke verzelfstandiging OBO HS ?

3. voor- / nadelen bestuurlijke verzelfstandiging OBO HS?
Focus

kwalitatief goed onderwijs
= hoge onderwijskwaliteit,
= innovatief,
= goede leerlingenresultaten
= goede naam;

financieel gezonde onderwijsorganisatie
= korte en lange termijn
Scherpe daling leerlingaantal;
trend zet (minder sterk) door;

Budget voor inzet formatie lager dan de aanwezige formatie;

Onbalans onderwijzend personeel ten opzichte van onderwijs ondersteunend personeel;

Leeftijdsopbouw en BAPO verbruik relatief hoog:
= (financieel) ongunstig
= lumpsum biedt geen volledige vergoeding GPL
uitkomsten onderzoek [1]
Gedeeltelijke subsidie ID banen loopt af:
2012: 100% >>>>> 2015: 0%

Tekort op personele exploitatie:
> in 2012: €623.000 incl. ID-banen;
> netto formatie wel verminderd, maar niet voldoende;
> zonder maatregelen oplopend tot ruim € 1.000.000/ jr, terwijl OP : OOP ongewijzigd blijft.

Focus op meerjarenbegroting + bestuursformatieplan noodzakelijk;
uitkomsten onderzoek [2]
Vaststellen van een overbruggingstermijn, minimaal 3 en maximaal 5 jaar;
Bestuursvorm zonder ‘vermogens rechtelijke’ zelfstandigheid (risicoprofiel);
Hogere mate van functionele scheiding tussen gemeente en scholen;
Professionalisering van de ondersteuning in algemene zin;
Aanvraag van transitiebudget t.b.v. kwaliteitsimpuls.
Beëindiging tijdelijke urenuitbreidingen
en tijdelijke aanstellingen, mits …..
Geen vervangingen bij leeftijdsontslag, mits …..
Beëindiging tijdelijke inhuur derden per 1 aug. j.l.
(BWR, 5 personen)
Plaatsing ID-banen in Risico Dragend Deel Formatie
o.g.v. wet- en regelgeving kosten outplacement, begeleiding etc.
Uitvoeren activiteiten verbetering binnenklimaat.
Nieuw functiegebouw per 1 aug. 2014
incl. mobiliteit- en leeftijdbewust P-beleid

basis: behoud en borgen onderwijskwaliteit
Uitvoeren duurzaamheidmaatregelen
cfm. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Bestemming "afschrijvingsreserves" wijzigen naar algemene bestemming voor schoolbestuur >>>

(gedeeltelijk) in te zetten als kwaliteitsimpulsgelden.
Beperken investeringen leermiddelen, tenzij ....
dringende onderwijskundige redenen.

investeringen: lasten in lijn met lumpsum als afschrijvingskosten in begroting
bedrijfsprocessen optimaliseren
versterkte bovenschoolse inzet op control en sturing
schoolbestuurlijke beleids- en P&C-cyclus
focus op ontvlechting gemeente < > schoolbestuur
Uitvoering personele taken efficiënter per 1 juli 2013:
medewerker personele administratie + P&O adviseur

def. uitwerking m.b.t. bovenschoolse taken v.a. 1 aug. 2014
1. Vaststellen overbruggingstermijn, min. 3 - max. 5 jaar;
2. Bestuursvorm zonder ‘vermogens rechtelijke’ zelfstandigheid (risicoprofiel);
3 Hoge(re) mate van functionele scheiding tussen gemeente en scholen;
4. Professionalisering ondersteuning in algemene zin;
5. Aanvraag transitiebudget t.b.v. kwaliteitsimpuls.
Raadsvoordracht
coalitieakkoord
Marian Bakker, manager OEW
0598-37 37 52 / 06-53 17 39 65
m.bakker@hoogezand-sappemeer.nl

Ron van der Raaij, adviseur Leeuwendaal
06-53 73 34 49
ron.vanderraaij@leeuwendaal.nl
P
Hv
ABB
Lg
Full transcript