Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

O galego de 1975 á actualidade

Breve esquema sobre a historia da lingua galega na actualidade
by

Ramón Rocamonde

on 27 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of O galego de 1975 á actualidade

O galego,
de 1975 á actualidade 1975: Morte de Franco Remata a ditadura comeza un período de recuperación da normalidade democrática na vida social e política iso vai repercutir no proceso de reivindicación lingüística e cultural de Galicia Créase na Universidade de Santiago o Departamento Universitario de Galego-portugués. A primeira promoción de filólogos especializados en galego-portugués licenciase no curso 1977-78 Apróbase o Estatuto de Autonomía de Galicia Acordo entre a Real Academia Galega e mais o Instituto da Lingua Galega para a elaboración dunhas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego Ratificación polo Parlamento das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego como normativa oficial. Esas primeiras normas oficiais foron sufrindo algunhas modificacións ata chegar ás actuais, aprobadas no ano 2003 Promulgación da Lei de Normalización Lingüística, que detalla e desenvolve polo miúdo os aspectos legais relacionados co uso e aprendizaxe do galego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia Comezan as emisións periódicas da Radio-Televisión de Galicia (RTVG) Créase a Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) A partir de 1975: numerosas publicacións monolingües en galego: Teima, Man Común, Luzes, A Peneira, Galicia Internacional, Tempos, Bambán, Natureza Galega, Cerna.. Desde 1977: publícase de novo a cabeceira histórica A Nosa Terra, que se mantivo como semanario ata 2011.
Na actualidade existe o semanario Sermos Galiza Aparece o primeiro diario convencional integramente publicado en galego: O Correo Galego, posteriormente substituído por Galicia hoxe, desaparecido en 2011 A partir de 1990: avance significativo da produción editorial, co aumento da edición das empresas existentes (Galaxia, Xerais...), o nacemento de novas editoriais (Do Cumio, Vía Láctea, Baía, Sotelo Blanco, Positivas...) e o comezo da publicación en galego por parte de empresas foráneas (Anaya, Santillana-Obradoiro, Edebé-Rodeira...) A partir de finais dos 90: aparecen as primeiras ferramentas informáticas en lingua galega (correctores ortográficos, dicionarios...); incorporación paulatina ao ámbito das TIC. Situación sociolingüística Situación complexa con indicadores positivos para o galego e outros negativos Indicadores positivos avance na recuperación da utilización pública da lingua en comparación con etapas precedentes extensión a practicamente todos os ámbitos de uso consideración legal do galego como lingua oficial introdución no mundo do ensino incorporación aos medios de comunicación de masas e ás TIC proliferación de colectivos sociais que defenden a normalización mudanza positiva na valorización social da lingua Indicadores negativos continuación do proceso de perda de falantes fenómeno que afecta máis ás xeracións máis novas aos hábitats máis urbanos ás clases sociais máis elevadas aínda que se freou algo o proceso a tendencia xeral segue manténdose lentitude do proceso de normalización lingüística atrancos que desde a administración se están poñendo á mesma na actualidade 76 78 81 82 83 86 88 94 IES María Soliño
abril, 2013 Algúns feitos significativos Apróbase a Constitución Española
O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.
As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos.
A lingua propia de Galicia é o galego.
Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar. 04 Apróbase por unanimidade de todas as forzas políticas galegas o Plan Xeral de Normalización Lingüística, co obxectivo de potenciar o uso do galego 05 O Consello de Europa recomenda que o ensino en Galicia sexa principalmente en galego 07 Entra en vigor un decreto que establece un mínimo do 50% das materias en galego no ensino primario e secundario. 10 Derrógase o decreto anterior e entra en vigor outro que reduce a presenza do galego a un máximo do 50%, quedando nunha terceira parte no caso dos chamados centros plurilingües. 12 Os tribunais de xustiza anulan os artigos máis controvertidos do actual decreto.
Full transcript