Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikation og mennesker med handicap

Oplæg for Kamager ved Jesper Henriksen

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikation og mennesker med handicap

Hvad er kommunikation? Push poem Formålet med kommunikation Retten til kommunikation Hvad er det for jer? Definitioner Kommunikation handler om Hvem, der siger hvad til hvem - og ad hvilke kanaler Servicelovens Kapitel 5

Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap

Artikel 21: Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg som defineret i konventionens artikel 2, Kommunikation er en interaktion mellem to eller flere personer, som består i en udveksling af informationer for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at etablere relationer og nå frem til et fælles resultat
(Maja Lissina) Københavns Amt:
Kommunikation er en interaktion mellem to eller flere personer, som består i en udveksling af informationer. Blandt de vigtigste formål med dette er:
a) At etablere og udvikle mellemmenneskelige relationer
b) At forene og koordinere fælles anstrengelser for at nå et fælles mål
c) At oplyse/informere/meddele

Information skal her forstås bredt. Informationer kan således indeholde både meddelelser, meninger og holdninger. Samtidig er både envejs- og tovejskommunikation indeholdt i definitionen. "Vi kommunikerer hele tiden" Analyse af kommunikation Kommunikation kan hos jer analyseres som bestående af:
Beboeren
Kommunikationspartneren
Kommunikationsmiljøet De fysiske rammer
Den pædagogiske struktur
Balance mellem tryghed og udfordring
Omsorg og kommunikation Fordom:
Beboernes kommunikation er præget af:
Det administrativt besluttede fællesskab
Pædagogen som den vigtigste kommunikationspartner
Hjælperelationen Funktioner Roller Opdagelsesrejsende/stifinder Indhold/mening Afsender Modtager Medie/kommunikationsform Sørg for, at det omgivende miljø giver inspiration til at kommunikere. Det er vigtigt at give ro og tid til brugernes kommunikative udspil og reaktioner på andres udspil og samtidig spørge ind til emner, som ikke bare vedrører praktiske her-og-nu situationer. Også den sociale og følelsesmæssige kommunikation er vigtig. Giv plads til at handle spontant, situationsbestemt og individuelt og ikke blot ud fra på forhånd fastsatte strukturer. - Hvordan skal der kommunikeres med brugeren?
- Hvornår skal der kommunikeres med brugeren?
- Hvor skal der kommunikeres med brugeren?
- Med hvem skal der kommunikeres, og skal der inddrages andre end brugeren? Hver person trækker to bogstaver fra posen.

En person skriver digtet ned og skal senere læse det højt.

En person starter med at lægge ét af sine bogstaver på bordet og sige et ord, der starter med det bogstav. Derefter går turen videre til den næste person osv. til alle har lagt deres bogstaver.

Før man lægger et bogstav kan man vælge at sætte et tegn – ny linie, punktum, komma, udråbstegn, tankestreg, spørgsmålstegn osv. Man kan ikke sætte tegn efter sig eget ord.

Når alle bogstaver er brugt, er digtet færdigt! Kommunikation med begrænsninger! Dansk Handicappolitiks Grundprincipper Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mangler ved de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information, kommunikation og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. Det miljørelaterede handicapbegreb
Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap
Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder = Aspekter af kommunikationsmuligheder En høj grad af empati er en forusætning for at kunne kommunikere med mennesker med funktionsnedsættelser Hvordan går det med at opnå lige muligheder for beboerne?
Drøft det i jeres bogruppe
Giv jer selv en karakter mellem 1 og 10
I har tre minutter! 1. Den instrumentelle funktion Kommunikationen som instrument, der skal påvirke andres adfærd ("Jeg vil ha'...", "Gør det..." og "Du skal vide at...") Eksempel: En beboer laver tegnet for kage og mener: "Skal vi gå tilbageren?" Kommunikationen som middel til at skabe kontakt med andre. ("Du og jeg Emil, du og jeg...") 3. Den udforskende funktion Kommunikationen som adgang til verden. Både som den er og som den kan være. Eksempel: En bruger viser - efter at han er begyndt at bruge PECS - nysgerrighed over for nye ting. Når han bliver præsenteret for flere valgmuligheder ved hjælp af billeder, sker det ofte, at han vælger det ukendte. Dette opfatter personalet som et ønske om at opleve nyt. 4. Den identitetsopbyggende funktion Kommunikation som opbygning af mig selv. Vi kommunikere hele tiden om hvem vi er - og vi bliver hele tiden tolket. Uden kommunikation, ingen identitet! Pædagogen som kolonisator/vejleder Pædagogens budskab (afsenderen) i centrum Den observerende deltager
Magtfri kommunikation Fordom:
I jeres kommunikation med brugerne fokuserer I næsten udelukkende på den instrumentelle funktion. Og stort set aldrig på den identitetsopbyggende funktion.
I bruger mere tid på at være vejledere end på at være stifindere Gruppediskussion:
To og to: Find et eksempel på hver af de fire funktioner fra jeres dagligdag med beboerne.
Del jeres eksempler med resten af gruppen.
Drøft der efter: Hvilken funktion fokuserer i mest på?
Hvad vil I gerne være bedre til? 2. Den relationsopbyggende funktion
Full transcript