Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriella revolutionen

No description
by

Gustav Wigren

on 25 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriella revolutionen

Industriella revolutionen
Innan den industriella revolutionen var en klar majoritet av västeuropéerna bönder, som livnärde sig på vad jorden gav.

Det industriella genombrottet på 1700-talet ändrade dock detta och många av västeuropéerna började i stället jobba på fabriker, som tillverkade försäljningsvaror. Västeuropa blev alltså ett modernt industrisamhälle.

Denna utveckling fick långtgående sociala, politiska och kulturella konsekvenser som var avgörande för det moderna samhällets framväxt.

Den industriella revolutionen är alltså en väldigt viktig historisk förändringsprocess och denna genomgång kommer svara på:

Vilka orsaker låg bakom den industriella revolutionen?
Hur gick den industriella revolutionen till?
Vilka konsekvenser fick den industriella revolutionen?
Vad innebar den industriella revolutionen?
"Varje person som förfärdigade en tiondel av fyrtioåttatusen nålar skulle därför kunna betraktas som tillverkare av fyratusenåttahundra nålar per dag. Men om var och en hade arbetat helt på egen hand och oberoende av de andra, och om ingen av dem hade utbildats för detta särskilda yrke, skulle säkerligen inte var och en ha kunnat tillverka tjugo nålar om dagen, kanske inte ens en enda nål per dag, alltså säkerligen inte en tvåhundrafyrtiondedel, kanske inte ens en fyratusenåttahundradel av vad de nu förmår uträtta tack vare en lämplig fördelning och sammansättning av sina olika handgrepp."

- Adam Smith
Som vi kan se beskrev alltså Smith hur tillverkningen av produkter koncentrerades och effektiviserades!

Denna förändring var avgörande för det industriella genombrottet, men hur var egentligen effektiviseringen möjlig?
Den industriella revolutionens förutsättningar
Den industriella revolutionen skedde i Storbritannien.

Att förändringen hände i Storbritannien berodde på att landet hade tillgång till följande:

Förlagssystemet

Ekonomisk och politisk frihet

Ekonomiskt kapital och råvaror

Idérika och driftiga personer

Arbetskraft

En fungerande infrastruktur

En marknad för industriprodukterna

Varför var dessa faktorer viktiga?
Den ekonomiska och politiska frihetens betydelse
År 1688 inträffade den "ärorika revolutionen", som innebar att Storbritanniens kung Jakob II fördrevs och att det brittiska samhället "demokratiserades".

Demokratiseringen märktes framförallt genom att britterna garanterades en rad olika fri- och rättigheter.

Fri- och rättigheterna sammanställdes i lagsamlingen Bill of Rights och innebar bland annat att:

Britterna hade yttrandefrihet

Britterna fick välja representanter till parlamentet

Parlamentet fick bestämma över skatterna

Britterna hade alltså både ekonomisk och politisk frihet, vilket gav dem ett stort handlingsutrymme och de kunde bland annat göra vad de ville med sina pengar. Näringslivet skötte alltså sig självt!
Det ekonomiska kapitalets och råvarornas betydelse
Under 1700-talet hade Storbritannien god tillgång till både råvaror och kapital

Detta berodde på att Storbritannien genom sitt handelsimperium och kolonialvälde hade fått tillgång till billiga råvaror, som de kunde importera och omvandla till fabriksvaror

Den stora handeln innebar också att Storbritannien fick tillgång till stora mängder kapital, som kunde användas till investeringar i industrierna

En del av kapitalet investerades i banker som ökade möjligheterna att låna pengar till investeringar
Förlagssystemet
Förlagssystemet uppstod redan under medeltiden och byggde på att entreprenörer anlitade personer och gav dessa material och utrustning för att kunna tillverka olika varor, såsom textil- och järnprodukter. När varorna var färdiga såldes de sedan av entreprenören och de anställda fick en del av intäkterna.

Förlagssystemet var alltså en föregångare till fabriker och var viktigt eftersom det skapade en stabil varuproduktion, som i sin tur skapade stora vinster för entreprenörerna.
De idérika och driftiga personernas betydelse
Under 1700-talet var Storbritannien fyllt av driftiga och idérika personer, som var inspierade av upplysningen och alltså ville använda sig av erfarenheter och förnuft för att förbättra samhället.

Många av de här personerna försökte uppfinna maskiner som kunde förenka livet för människorna och effektiviserade varutillverkningen. Några av de uppfinningar som detta arbete resulterade i var bland annat ångmaskinen och den mekaniska vävmaskinen.

De här maskinerna effektiviserade tillverkningen och ökade produktionen och vinsteran oerhört mycket. Ångmaskinen gjorde det även möjligt att ersätta vatten- och vindkraften och förlägga fabrikerna där det passade bäst.
Arbetskraftens uppkomst och betydelse
Tillgång till arbetskraft var viktigt för de brittiska fabriksägarna och som tur var hade de tillgång till mycket arbetskraft. Detta berodde på olika faktorer.

Storbritannien hade en stor befolkning, som växte på grund av att tillgången till mat blev bättre

Den goda matillgången berodde på att det brittiska jordbruket var väldigt effektivt och producerade mer mat än vad som behövdes

Det effektiva jordbruket behövde dessutom inte all arbetskraft och många bönder tvingades alltså söka arbete i industrierna

Tillgången till arbetskraft var alltså väldigt god i Storbritannien!
Den fungerande infrastruktens betydelse
Den industriella revolutionen i Storbritannien sammanföll med en utbyggnad av infrastrukturen och det som framförallt byggdes var kanaler och järnvägar.

Detta var viktigt eftersom det dels effektiviserade transporter och dels gjorde det möjligt att bygga fabriker där det passade bäst.

I och med "transportrevolutionen" behövde alltså inte fabrikerna ligga vid råvarorna utan kunde istället byggas i anslutning till hamnar eller andra fabriker.
Marknadens betydelse
Det växande välståndet under 1700-talet innebar att det fanns en stor marknad för industriprodukter och detta gjorde att många investerade i industrierna i hopp om att tjäna pengar.
Alltså....
FÖRLAGSSYSTEM
EKONOMISK OCH POLITISK FRIHET
EKONOMISKT KAPITAL OCH RÅVAROR
IDÉRIKA OCH DRIFTIGA PERSONER
ARBETSKRAFT
INFRASTRUKTUR
MARKNAD FÖR INDUSTRIPRODUKTER
INDUSTRIELL REVOLUTION
Revolutionens förlopp och spridning
Den industriella revolutionens spridning
Den industriella revolutionen tog sin början i Storbritannien, som började industrialiseras på allvar under 1780-talet.

Allteftersom spreds dock industrialismen även till andra länder och under 1800-talets hälft industrialiserades länder som Frankrike, Tyskland, Belgien och USA.

Efter det spreds industrialismen även till norra, södra och östra Europa.

Med tiden kom alltså stora delar av världen att industrialiseras
Industriella revolutionens faser
Samtidigt som industrialismen sprids genomgår den även stora förändringar och därför brukar historiker dela in den industriella revolutionen i tre faser.

Dessa faser är:
Första fasen, 1780 - 1830
Andra fasen, 1830 - 1870
Tredje fasen, 1870 - 1914
"Varför arbetar jag i industrin och hur har det påverkat mitt liv?"
Revolutionens bakgrund och förutsättningar
Revolutionens konsekvenser
Industriella revolutionens betydelse och konsekvenser
Övergången till ett industrisamhälle är ett av de viktigaste stegen i mänsklighetens historia och var avgörande för det moderna samhällets framväxt.

Revolutionen hade nämligen stora konsekvenser och påverkade samhället och dess invånare:

Ekonomiskt
Socialt
Kulturellt
Politiskt

Några av de viktigaste konsekvenserna var:
Urbaniseringen
Ändrade familjemönster
Social misär
Innan den industriella revolutionen levde cirka 90 procent av människorna på landsbygden

I samband med revolutionen började dock människor flytta in till urbana stadsområden

En urbanisering ägde alltså rum och denna fick stora konsekvenser för människornas liv
På landsbygden hade familjen varit väldigt viktig för att människor skulle vara trygga, men i städerna försvann detta och folk tvingades klara sig själva.

För dem som blev för gamla eller för sjuka för att jobba innebar detta att livet blev väldigt svårt.

En annan förändring av familjen var att man födde mindre barn eftersom man inte behövde lika många barn i städerna som man gjort på landsbygden.

Flytten till städerna innebar också andra utmaningar eftersom livet där var svårt.

Bland annat var det trångt och smutsigt i städerna, vilket gjorde att många blev sjuka.
Livet i fabrikerna
Ett annat problem var att det saknades lagar som skyddade arbetarna och därför var det ofta farligt att jobba i industrierna.

Detta ledde också till att barnarbete var vanligt och överallt i industrierna fanns barn som jobbade med farliga saker.

Så här kunde det se ut!
Barnarbetet
Klassamhällets framväxt
Ännu en följd av de sociala förändringarna var framväxten av ett klassamhälle

Människor kom alltså att tillhöra olika grupper, som bestämdes utifrån vilken sysselsättning de hade.

De som arbetade i industrierna och jordbruket kom att tillhöra arbetarklassen

De som arbetade som chefer eller tjänstemän kom att tillhöra medelklassen

De som ägde industrier och jord kom att tillhöra överklassen
Klassernas politiska organisering
Arbetarklassens organisering
Arbetarklassens organisering ledde till framväxten av en arbetarrörelse, vars främsta mål var att skapa drägliga levnads- och arbetsförhållanden för arbetarna.

I detta arbete inspirerades arbetarna av socialismen, som betonade jämställdhet och en jämställd fördelning av samhällets resurser.

Arbetarna skulle alltså få ta del av de vinster som skapades i industrierna.
Medelklassens organisering
Överklassens organisering
Överklassens medlemmar var rädda för samhällsförändringarna eftersom dessa hotade deras ställning.

Därför inspirerades de av konservatismen, som betonade att samhället skulle bevaras.
När klasserna började växa fram uppstod en kollektiv identitet och människor började indentifiera sig som arbetar-, medel- eller överklass.

Detta födde även en politisk medvetenhet och klasserna började organisera sig för att ta till vara på sina gemensamma intressen.
Medelklassen, som hade gynnats av den industriella revolutionen, inspirerades av liberalismen.

Liberalismen betonade individuella fri- och rättigheter och att alla skulle ha möjlighet att lyckas.

Medelklassens mål blev alltså ettökat mått av individuell, politisk och ekonomisk frihet
Kvinnorörelsen
Både arbetar- och medelklassens kvinnor organiserade sig i kvinnorörelser, som skulle arbeta för att förbättra kvinnornas situation.

Arbetarklassens kvinnor arbetade för bättre arbets- och levnadsförhållanden

Medelklassens kvinnor arbetade för att att få större fri- och rättigheter samt möjligheter
Fler konsekvenser av den industriella revolutionen
Tid och transporter
Militär styra och konkurrens
Befolkningsökning och miljöförstöring
Full transcript